NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

AMSTEL SAXOFOONKWARTET

Amstel Saxofoon Kwartet

inleiding

Het Amstel Quartet beschrijft zichzelf in de aanvraag als 'het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld'. Het kwartet is opgericht in 1997 en speelt oude muziek, nieuwe muziek, populaire muziek en wereldmuziek, al of niet in bewerking. Als kernwoorden noemt het kwartet: virtuositeit, grensverleggende artisticiteit en doorzettingsvermogen. De vier musici dragen gezamenlijk de artistieke verantwoordelijkheid en voeren zelf de meeste zakelijke werkzaamheden uit. Freelancers worden ingehuurd voor adviezen, sponsorwerving en het schrijven van subsidieaanvragen en -verantwoordingen. De kernactiviteiten van de instelling zijn het geven van concerten en voorstellingen, de verbreding en verdieping van het repertoire voor saxofoonkwartet en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die de saxofoon en het saxofoonkwartet bij een groter publiek bekend maken.
Het Amstel Quartet stelt de ambitie voorop om muziek te maken op het allerhoogste niveau. De musici repeteren het hele jaar door en zorgen dat ze tijdens de concerten de muziek technisch perfect in de vingers hebben, zodat zij zich kunnen concentreren op het samenspel, de presentatie en de communicatie met het publiek. Het kwartet levert een substantiële bijdrage aan het repertoire voor saxofoonkwartet, zowel door het vertrekken van compositieopdrachten als het (laten) bewerken van bestaande werken. Een greep uit de componisten die voor het Amstel Quartet muziek hebben geschreven: Michael Torke, Otto Ketting, Peter Andriaansz, Tonu Korvits, Ian Wilson, Theo Loevendie, Peter van Onna, Reza Namavar en Petros Ovspeyan. Bewerkingen door de kwartetleden van stukken van Pá¤rt, Ligeti, Tan Dun, Vasks, Nyman en Glass zijn door de componisten goedgekeurd en geprezen, zo stelt de aanvraag.
Het kwartet noemt de term 'ratjetoe' als geuzennaam voor de eigen programmering. De musici laten zich hierbij vooral leiden door de eigen voorkeuren, omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit de beste concerten oplevert. Daarbij worden combinaties gemaakt van oude en nieuwe muziek en van bewerkingen en origineel werk voor saxofoonkwartet. Ook wordt samenwerking gezocht met andere musici en podiumkunstenaars en worden verzoeknummers op het programma genomen. Dit alles is mogelijk zolang de musici er met volle overtuiging achter kunnen staan.
De beschrijving van de producties in de aanvraag begint met de concerten op reguliere kamermuziekpodia die nader worden ingevuld in overleg met programmeurs, op basis van een thema en/of gericht op een speciaal publiek. Daarbij wordt uitgegaan van een 'optimale aansluiting bij wensen van programmeurs en verzoeken van publiek'. Deze categorie van uiteenlopende programma's voor het kleine circuit wordt beschreven onder de kop 'Ratjetoe'. Ten tweede zal er voor dit circuit een programma worden gebracht met Franse en Nederlandse chansons in samenwerking met Philippe Elan. Als derde productie voor kleine zalen wordt 'Hap naar Lucht' beschreven, een installatie van beeldend kunstenaar Henk Schut met honderd luidsprekers in combinatie met live uitvoering door het kwartet. Deze productie zal te horen en te zien zijn op festivals en podia voor hedendaagse en experimentele muziek. Ten slotte wordt een programma genoemd met werken van Russische en Nederlandse componisten dat zal worden uitgevoerd in het kader van een tournee door Rusland.
Voor het circuit van middelgrote zalen zijn twee programma's beschreven: een voortzetting van de samenwerking met Dominee Gremdaat (Paul Haenen) onder de titel 'Zoektocht naar Evenwicht ...Kent U die Uitdrukking?' en de jeugdmuziekvoorstelling 'Toeters en Taart' in samenwerking met Productiehuis Oorkaan.
Het Amstel Quartet wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld veertig concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 45.000 euro per jaar.

Het Amstel Quartet wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten.
In het geval van het Amstel Quartet zijn in deze periode vier concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Amstel Quartet als goed. Zij is van mening dat het ensemble zich inmiddels heeft bewezen als een uitstekend kwartet met een uitvoeringskwaliteit die getuigt van een zeer hoog vakmanschap. In de periode 2009-2012 heeft het kwartet zich geprofileerd met uitvoeringen van muziek uit zeer uiteenlopende stijlperioden en tradities. De gretigheid waarmee de musici een breed muzikaal spectrum willen omvatten, heeft echter ook een keerzijde. Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat het ensemble de inherente beperking van de saxofoonkwartetbezetting wil ontstijgen, neigt de programmering in veel gevallen naar een potpourri van repertoire waarbinnen nauwelijks samenhang, musicologisch of anderszins, valt te ontdekken. Uit de aanvraag blijkt dat dit een bewuste keuze is, getuige de titel 'Ratjetoe' en het uitgangspunt dat vooral de persoonlijke muzikale voorkeuren van de musici bepalend zijn voor de programmering. Het kwartet is ervan overtuigd dat deze werkwijze de beste concerten oplevert. De commissie onderschrijft dit niet en meent dat de selectie en combinatie van geliefde werken door het kwartet niet zonder meer tot sterke programma's leidt. De concertpraktijk van het kwartet vertoont een gebrek aan samenhang, wat ten koste gaat van een helder profiel van het ensemble en de zeggingskracht van afzonderlijke programma's. Hierdoor ligt bij concerten soms een zekere oppervlakkigheid op de loer.
De commissie is van mening dat het Amstel Quartet vooral excelleert in de uitvoering van opdrachtcomposities voor het kwartet en 'klassieke' nieuwe muziek van bijvoorbeeld een componist als Tristan Keuris. Bij de uitvoering van dit deel van het repertoire is naast een hoge mate van vakmanschap sprake van een aanzienlijke oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Bewerkingen van stukken van componisten als Brahms en Bach vindt zij beduidend minder spannend en bijzonder. De voorliggende aanvraag bevat geen duidelijke artistieke visie op de programmering en de ontwikkeling van het kwartet, waardoor de commissie het plan als richtingloos ervaart. Dat is ook het gevolg van het feit dat het ensemble geen overtuigende onderbouwing geeft van de keuze voor de uiteenlopende partners met wie in de komende jaren zal worden samengewerkt. De bovenstaande kanttekeningen laten onverlet dat de commissie de sterke punten van het Amstel Quartet, in het bijzonder de hoge mate van vakmanschap en de uitvoering van nieuwe muziek en opdrachtcomposities, dusdanig hoog waardeert, dat zij de kwaliteit van deze aanvraag als goed beoordeelt.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt als ruim voldoende. Het kwartet wordt regelmatig teruggevraagd door programmeurs van podia waar is opgetreden, waaruit blijkt dat het zich goed weet te positioneren in de podiumcircuits. Een sterke positionering blijkt ook uit het aantal belangstellenden wereldwijd dat de verrichtingen van het ensemble volgt via de sociale netwerksites. Het Amstel Quartet weet internationaal klaarblijkelijk goed raad met de voorbeeldfunctie die het vervult als saxofoonkwartet. De commissie is daarentegen kritisch over de wijze waarop in de aanvraag de marketing is beschreven: deze richt zich overwegend op het onderhouden van de relatie met de bestaande doelgroep van 'trouwe fans'. Afhankelijk van specifieke multidisciplinaire samenwerkingen wordt wel gewezen op de mogelijkheid om 'nieuwe fans' te bereiken, maar deze verwijzing is weinig meer dan een impliciete bijkomstigheid van de gekozen samenwerking, zoals bijvoorbeeld bij het programma met Paul Haenen. De commissie vindt het een gemiste kans dat de instelling laat zien doelgroepen te kunnen binden via sociale media, maar dit aspect niet koppelt aan de samenwerking met podia en buitenlandse agenten.
In de aanvraag wordt gemeld dat in 2011 een concreet plan is opgesteld voor 'de invulling van het cultureel ondernemerschap', dat met ingang van 2012 wordt uitgevoerd met ondersteuning van een freelance medewerker. De commissie kan zich hiervan geen voorstelling maken, aangezien de aanvraag niet ingaat op een strategie of op de concrete acties die uit dit plan voortvloeien. Met betrekking tot het financiële beleid merkt de commissie op dat de stichting in de periode 2009-2011 over een extreem hoge liquiditeit en solvabiliteit beschikte. Hierdoor heeft zij de indruk dat de instelling teveel gericht is op het uitsluiten van risico's en daardoor minder geneigd is te investeren in het ondernemerschap.
De commissie is positief over de wijze waarop in de aanvraag wordt gestreefd naar spreiding van de financiële risico's en diversificatie in de financiering: er is gezocht naar een combinatie van inkomsten uit concerten op basis van uitkoop, uit concerten in eigen beheer, uit concerten voor bedrijven en uit cd's die in eigen beheer worden uitgegeven. Daarnaast slaagt de instelling erin sponsorinkomsten te verwerven. Het plan is aanzienlijk minder overtuigend waar het gaat om de begrote publieksinkomsten: de gemiddelde publieksinkomsten zullen volgens de aanvraag ten opzichte van de periode 2009-2011 met 40% stijgen tot een bedrag van 1.495 euro per concert in 2013-2014. Deze verwachting is echter niet onderbouwd, zodat dit in de ogen van de commissie geen realistisch perspectief biedt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag van het Amstel Quartet aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod als neutraal. Zij overweegt daarbij dat zij het kwartet aanmerkt als een instelling op het terrein van de klassieke muziek. Daarmee behoort de instelling tot een relatief omvangrijke groep van muziekensembles met een min of meer vergelijkbaar aanbod aan muzikale stijlen en combinaties van repertoire.
Het Amstel Quartet onderscheidt zich binnen deze groep niet dusdanig dat het volgens de commissie als uniek kan worden aangemerkt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat het Amstel Quartet gevestigd is in Amsterdam, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De begroting bevat geen structurele financiële bijdrage van een gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
Het Amstel Quartet heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Amstel Quartet te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 90.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 60 € 1.000 € 60.000
Circuit midden 20 € 1.500 € 30.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 90.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000