NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ASKO|SCHöNBERG

organisatie/i_057/askoschoenberg.jpg

inleiding

Asko|Schönberg, ontstaan in 2009 uit een fusie van twee Amsterdamse ensembles voor nieuwe muziek, specialiseert zich in het uitvoeren van niet-symfonisch repertoire van de 20e en 21e eeuw in al haar facetten. Speciale aandacht is er voor langjarige relaties met betekenisvolle componisten, voor onbekend en gloednieuw werk van hoge kwaliteit, voor jonge componisten en voor educatieve projecten voor verschillende doelgroepen. De bezetting kent een vaste kern van ongeveer dertig musici, maar is flexibel en past zich aan de eisen van de partituur aan. Naast chef-dirigent Reinbert de Leeuw is Etienne Siebens aangesteld als vaste gastdirigent. Asko|Schönberg gelooft in muziek als een levende en levendige kunstvorm. Het draagt zorg voor het eigen repertoire en voor nieuw werk van bekende en minder bekende componisten. Daarbij worden allianties aangegaan om ook bijzondere, vaak multidisciplinaire, producties te kunnen realiseren. Asko|Schönberg is volgens de aanvraag het enige ensemble in Nederland van deze omvang dat zich met het boven omschreven repertoire bezighoudt. Ook internationaal zegt het ensemble een onderscheidende positie in te nemen, wat blijkt uit uitnodigingen uit de Verenigde Staten, Japan, Australië en vele Europese festivals.
Het ensemble wil de komende jaren een breder publiek aan zich binden, wat verandering in programmering en presentatie zal betekenen en een intensivering van de inspanningen op het gebied van educatie. Dit zal leiden tot meer overleg met zalen in het land en meer samenwerking met andere gezelschappen en disciplines (opera, muziektheater en dans). Naast voortzetting van de samenwerking met het Holland Festival, de ZaterdagMatinee, de Veenfabriek en de Nederlandse Opera, zullen bestaande series in het circuit van grote zalen de komende seizoenen worden gecontinueerd. Daarnaast worden nieuwe verbintenissen aangegaan met Dansgroep Amsterdam, Opera2Day en de Johan Wagenaarstichting. De bestaande samenwerking met Slagwerk Den Haag krijgt een nieuwe invulling en er is in de plannen bijzondere aandacht voor de wisselwerking met het Koninklijk Conservatorium.
Voorbeelden van nieuwe producties zijn onder andere: de muziektheatervoorstelling 'Hyllos', ontwikkeld in samenwerking met de Veenfabriek en gebaseerd op de mythe van Herakles; een John Cage-programma dat in samenwerking met Dansgroep Amsterdam wordt ontwikkeld; de kindervoorstelling 'Geen golf is mij te hoog', in samenwerking met de NJO Muziekzomer met regisseur Lonneke van Straalen en muziek van Marco Dirne en Vashti de Caluwé. Ook zal Asko|Schönberg in seizoen 2013-2014 tien concerten uitvoeren in het kader van de serie 'het Huis van de Nieuwe Muziek' van de Johan Wagenaarstichting en meewerken aan de cd-opnamen op het label ECM van het integrale koor-, orkest- en ensemblewerk van de Hongaarse componist György Kurtá¡g.
In de tweede helft van 2013 zal een tournee worden ondernomen met de kinderopera 'Mr. Finney' van Joey Roukens. In een coproductie met het Gentse kunstenaarshuis LOD wordt vanaf zomer 2013 een nieuwe voorstelling ontwikkeld met de jonge componisten Daan Janssens (België) en Vasco Mendonca (Portugal), die nieuw werk zullen schrijven op basis van respectievelijk een libretto van Debussy en een boek van Cortá¡zar. In het kader van het Holland Festival wordt in 2014 de nieuwe opera 'Laika' van Martijn Padding (libretto P.F. Thomése) opgevoerd. Najaar 2014 volgt 'Marie Galante' van Kurt Weill in samenwerking met het Belgische muziektheatergezelschap Transparant en de nieuwe opera 'Tulpmania' van Yannis Kyriakides in een coproductie met de Veenfabriek.
Asko|Schönberg zal in 2013 en 2014 ruim negentig uitvoeringen per jaar realiseren, waarvan voor het maximum aantal van tachtig concerten per jaar een bedrag van 643.250 euro wordt gevraagd.

Asko|Schönberg wordt sinds 2009 door het Fonds gesubsidieerd voor een bedrag van 1.418.325 euro per jaar.
Vá³á³r 2009 ontvingen het Asko Ensemble en het Schönberg Ensemble subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
Er zijn in de periode 2009-2012 tien concerten/voorstellingen bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Asko|Schönberg als goed. De uitvoeringskwaliteit wordt gekenmerkt door een uitmuntend vakmanschap. Asko|Schönberg heeft zich bewezen als een ensemble met een grote betekenis binnen het Nederlandse muziekleven, maar geniet ook internationaal veel aanzien. De commissie is van mening dat het ensemble veel interessante samenwerkingen met verschillende dirigenten ontplooit. Als kanttekening merkt de commissie op dat de musici tijdens gedirigeerde concerten soms een wat introverte indruk maken, wat leidt tot een matige uitstraling van het ensemble op het podium. Hierdoor blijft de zeggingskracht achter ten opzichte van de oorspronkelijkheid en het vakmanschap.
De commissie is enthousiast over het plan dat Asko|Schönberg heeft ingediend. De componisten van wie nieuwe werken zullen worden uitgevoerd, vindt zij goed gekozen. De producties die voor de jaren 2013 en 2014 zijn voorzien, getuigen van veel ambitie en creativiteit. De artistieke koers gaat gepaard met een accentverschuiving naar meer multidisciplinaire coproducties. De bijzonder succesvolle samenwerkingen met regisseurs als Pierre Audi en Paul Koek in de afgelopen jaren geven in dit verband veel vertrouwen voor de toekomst en laten zien dat de nieuwe koers voortkomt uit een organisch proces. Bovendien zullen de voorgenomen coproducties naar de mening van de commissie voor veel uitdaging en nieuwe impulsen kunnen zorgen in de interactie met partnerinstellingen. De commissie vraagt zich wel af of de instelling in staat zal zijn om alle geformuleerde ambities in de samenwerking met andere partijen te realiseren. Zo bevat de aanvraag geen concrete uitwerking van de krachtenbundeling met het Koninklijk Conservatorium, waardoor de commissie geen inzicht krijgt in de meerwaarde die hiermee kan worden bereikt.
In algemene zin merkt de commissie op dat Asko|Schönberg in het plan nauwelijks reflecteert op de ontwikkeling die het ensemble heeft doorgemaakt vanaf de indiening van het beleidsplan 2009-2012 tot aan de aanvraag 2013-2016. Vier jaar geleden beschreef de instelling haar functie en positie in het veld op basis van de term 'Het Huis van de Componist'. De commissie mist in de voorliggende aanvraag een visie op dit aspect van de taakopvatting van het ensemble in het huidige tijdsgewricht.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt als ruim voldoende. Asko|Schönberg behoort tot de instellingen waarvoor de nieuwe meerjarige regeling bij voorbaat verstrekkende consequenties met zich meebrengt, om te beginnen vanwege het maximum bedrag aan subsidie dat per activiteit kan worden begroot. De instelling is genoodzaakt geweest in de aanvraag uit te gaan van een aanzienlijk lager bedrag aan subsidie van het Fonds dan waar in de periode 2009-2012 mee gewerkt kon worden. De commissie realiseert zich dat dit een fundamentele herziening van de bedrijfsvoering impliceert. Zij heeft waardering voor de veerkracht en durf die Asko|Schönberg met deze aanvraag heeft getoond.
De instelling heeft een aantal maatregelen genoemd om de beheerslasten te verlagen: er wordt een forse reductie van het aantal fte's doorgevoerd en de huurlasten worden teruggedrongen door gebruik te maken van goedkopere repetitieruimte in Den Haag. Deze concrete stappen wekken de indruk bij de commissie dat de instelling doortastend te werk gaat in het streven naar een goede balans in het eigen ondernemerschap. In de aanvraag is echter niet toegelicht hoe de intensivering van diverse samenwerkingen kan bijdragen aan de noodzakelijke kostenbesparing. Desalniettemin heeft de commissie op grond van de gezonde financiële situatie ultimo 2011 en het degelijke zakelijke beleid in het verleden voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Ten aanzien van de marketing merkt de commissie op dat de positionering van het ensemble helder is beschreven, maar dat in de uitwerking van de strategie geen koppeling is aangebracht tussen de beoogde doelgroepen en de marketinginstrumenten. Asko|Schönberg heeft in de afgelopen jaren problemen ondervonden bij de afzet van de concerten in het podiumcircuit. De commissie mist een reflectie op dit knelpunt, waardoor een essentieel deel van de onderbouwing ontbreekt van de keuze voor meer multidisciplinaire samenwerkingen. Verder was ook een nadere toelichting op de huidige internationale marktpositie op zijn plaats geweest.
De eigen inkomsten zijn voorzichtig begroot, zowel de publieksinkomsten als de overige eigen inkomsten. De commissie vindt dit begrijpelijk, aangezien de instelling zich in deze fase niet het risico kan permitteren dat te optimistisch ingeschatte inkomsten in een later stadium onhaalbaar blijken. De commissie verwacht wel dat het ensemble in de komende jaren voldoende prioriteit zal geven aan de diversificatie van inkomstenbronnen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Asko|Schönberg aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van moderne en hedendaagse muziek centraal staat. Daarmee behoort de instelling tot een relatief kleine groep van professionele ensembles die dit aanbod uitvoeren op de podia. Het aanbod dat Asko|Schönberg produceert is volgens de commissie binnen deze groep echter niet uniek te noemen.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt daarbij dat Asko|Schönberg gevestigd is in Amsterdam, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Asko|Schönberg heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente. Voor de periode 2013-2016 heeft het ensemble een bedrag van 200.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Asko|Schönberg heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Asko|Schönberg te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.286.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 57 € 4.500 € 256.500
Circuit groot 103 € 10.000 € 1.030.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.286.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.286.500
       
Gemiddeld per jaar € 643.250

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000