NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

BAMBIE

inleiding

Mimetheatergroep Bambie is gevestigd in Amsterdam en circa twintig jaar actief. Kernleden van de groep zijn Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter. De laatste is sinds een jaar of twee de artistiek leider en zal dat de komende jaren ook blijven, terwijl Paul van der Laan betrokken blijft als speler en medemaker. Peter Floor is de zakelijk leider en de verkoop van de voorstellingen wordt gedaan door Bureau Berbee.
Bambie maakt toegankelijk, fysiek en beeldend theater voor de kleine en middelgrote zalen, in een volgens de aanvrager eigen stijl die door het publiek wordt herkend en gewaardeerd. De groep streeft de combinatie na van eenvoud en diepgang, helderheid en complexiteit. Herkenbare thema’s worden vertaald in menselijk gedrag dat hilarisch of verontrustend is uitvergroot. De verhalen gaan over kleine figuren die worstelen met grote gevoelens. Het resulteert in energieke, woest ogende maar uiterst nauwkeurig gechoreografeerde voorstellingen, waarin Bambie het publiek meeneemt op een emotionele reis, aldus de aanvrager.
In 2013 heeft Bambie drie producties gepland. 'Bambie 17' wordt een voorstelling over moderne samoerai: in hoeverre heeft de man van nu nog iets aan de traditionele krijgskunst en aan noties als eergevoel en slagvaardigheid? 'Bambie de Musical' wordt een klein opgezette voorstelling voor een acteur -Paul van der Laan of Jochem Stavenuiter- en een muzikant. Zelfgeschreven liedjes, gezongen gedichten, worden door de muzikant op muziek gezet en vertolkt. Er wordt een 'BambieRambam Light' georganiseerd, een kortere versie van het reprisefestival 'BambieRambam'.
Bambie heeft in 2014 een 'BambieRambam' gepland in theater Korzo in Den Haag. In 'Caïro Calling' worden drie Bambie-acteurs en drie Egyptische acteurs geregisseerd door Guido Kleene. De voorstelling speelt zich af op een plein en gaat over dromen en pleinvrees. De eerste versie van de voorstelling wordt gemaakt en gespeeld in Caïro. Daarna wordt hij in Nederland afgemonteerd en uitgebracht als festivalproductie. De productie 'La Mama' (werktitel) gaat over opgroeien zonder moeder, waarbij twee actrices de gefantaseerde moeders belichamen. Naast de twee oudere actrices, onder wie Klaske Bruinsma, zal Jochem Stavenuiter meespelen. Hij zal eveneens de tekst schrijven.
In 2013 en 2014 wil Bambie in totaal 171 voorstellingen realiseren in het kleine en middencircuit. De groep vraagt hiervoor 513.000 euro aan, verdeeld over 136 voorstellingen in kleine zalen en 35 in middelgrote zalen. Bij alle activiteiten in 2013 en 2014 verwacht Bambie in totaal 15.850 bezoekers.

Bambie ontvangt een vierjarig subsidie 2009-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 308.332 euro. Voor die tijd kreeg de groep structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen van zes verschillende producties van Bambie bezocht, inclusief hernemingen tijdens BambieRambams.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Bambie als voldoende. Het vakmanschap van de groep is al jaren van hoog niveau, zowel van de kernleden als van de gastspelers en -makers. Dit vakmanschap bepaalt, met name door de timing en de energieke vorm, voor een belangrijk deel de signatuur van de groep en de oorspronkelijkheid van de producties. De groep was daarmee jarenlang beeldbepalend en heeft gezorgd voor ontwikkelingen in het bewegingstheater.
Naar het oordeel van de commissie is de zeggingskracht van de kenmerkende Bambie-producties in de afgelopen periode aan inflatie onderhevig. De makers spreken zich onvoldoende scherp uit over de centrale thema's die zij naar voren brengen, waardoor niet duidelijk wordt wat de noodzaak is van deze onderwerpen en thema's nu en op deze wijze. Daarbij gaan de verhalen die worden verbeeld zich in de voorstelling herhalen, zonder dat deze aan een nieuw perspectief worden gekoppeld. Daarmee verliezen de producties scherpte en zeggingskracht.
Het plan is op belangrijke punten nog onvoldoende uitgewerkt en in sommige gevallen is niet duidelijk wie aan de producties zullen meewerken. Dat maakt het niet gemakkelijk om een goed beeld van de beoogde producties te vormen. Dat is vooral een gemis bij de richtingen die Bambie verder wil onderzoeken, zoals muziektheater en locatieprojecten. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wie de muziek voor 'Bambie, de musical' gaat componeren en uitvoeren. Bovendien zijn deze nieuwe richtingen in het plan nog oppervlakkig uitgewerkt. Het wordt daardoor niet duidelijk waarnaar de groep op zoek is en wat het (beoogde) resultaat zal zijn.
De summiere uitwerking van de plannen voor de komende jaren laten volgens de commissie te weinig ontwikkeling met betrekking tot de zeggingskracht zien. De onderwerpen en thema's worden aangestipt, maar de fascinatie van de makers en het perspectief van waaruit zij de onderwerpen benaderen, blijven onderbelicht. In het verlengde hiervan is de commissie eveneens kritisch over de plek die de 'BambieRambams' in het werk van de groep innemen. Volgens de aanvrager is het op het repertoire houden van alle eerdere producties niet alleen een marketinginstrument, maar ook van belang voor de eigen ontwikkeling. Het plan mist volgens de commissie echter een heldere reflectie op de oudere producties en wat deze nu, soms meer dan tien jaar na de première, nog voor betekenis hebben. Naar het oordeel van de commissie lijkt het concept van de BambieRambams los te staan van de beoogde, verdere artistieke ontwikkeling van het gezelschap.
Zowel organisatorisch als inhoudelijk lijkt Bambie nieuwe paden in te willen slaan. De keuzes in het plan voor samenwerkingspartners, nieuwe genres en ook internationale activiteiten blijven echter losse elementen. Door gebrek aan heldere en overtuigende reflectie blijft bovendien onduidelijk hoe die keuzes zich verhouden tot het werk in de afgelopen periode. In het licht van het advies over het meerjarige subsidie 2009-2012 is dat opvallend, aangezien de groep toen wel overtuigend beschreef langs welke lijn zij zich verder wilde ontwikkelen.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Bambie als voldoende. De groep presteert behoorlijk wat betreft het aantal voorstellingen en de hoeveelheid publiek. De bezoekcijfers per voorstelling zijn in de afgelopen jaren gestegen en daarmee op een redelijk niveau in vergelijking met andere groepen. De gemiddelde publieksinkomsten zijn eveneens gestegen. Met de 'BambieRambams' heeft de groep bovendien een aansprekend concept in handen om nieuw publiek en nieuwe speelplekken aan zich te binden.
Tegelijk zijn de plannen die Bambie beschrijft om de ambities te realiseren zeer algemeen uitgewerkt, waardoor de commissie niet overtuigd is dat deze gehaald worden. De groep weet zich niet duidelijk te positioneren in het theaterveld en weet niet helder te beschrijven met welke producties zij zich op welke publieksgroep wil richten. Met festivals zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor de komende jaren. Evenmin maakt de aanvraag duidelijk hoe Bambie het festivalpubliek vervolgens bij de zaalvoorstelling wil krijgen. De plannen om nieuw publiek te bereiken liggen dicht bij wat de groep nu al doet. Daardoor is de commissie niet overtuigd dat de beoogde publieksgroei van jaarlijks twintig procent realiseerbaar is. Die beoogde groei is overigens ook niet in de begrotingscijfers voor de komende jaren terug te zien.
De publieksinkomsten in de afgelopen jaren zijn naar de mening van de commissie laag, zeker in het licht van het toegenomen publieksbereik. Bovendien staat tegenover de gewenste toename van het aantal toeschouwers in de komende jaren opvallend genoeg een aanzienlijke afname van de gemiddelde publieksinkomsten per voorstelling. Dit wordt in de aanvraag niet verklaard.
De commissie deelt de visie van de groep dat het werk ook internationaal geprogrammeerd kan worden. In zijn plannen voor 2009-2012 was er al sprake van om daar actiever in te worden, maar dat heeft naar het oordeel van de commissie te weinig resultaat opgeleverd. Het aantal voorstellingen in het buitenland was zeer beperkt en de speelplekken lijken willekeurig. Uit de wel gerealiseerde activiteiten wordt bijvoorbeeld niet duidelijk of de groep de focus heeft gelegd op een aantal landen of regio's. Daarbij heeft de groep geen internationale agent of impresario. De ambities voor de komende jaren zijn wat betreft het aantal speelbeurten te klein om te verwachten dat Bambie hier nu wel goede stappen in gaat maken. Het is overigens uit de begroting onduidelijk hoeveel inkomsten de groep realiseert met de buitenlandse voorstellingen.
Tot slot valt het de commissie op dat Bambie in de begroting jaarlijks een structureel tekort kent. Ter dekking van dit tekort rekent de aanvrager bijdragen uit de reserves toe aan de exploitatie. Het op deze wijze financieren van reguliere activiteiten leidt op termijn tot een sterk verslechterde financiële positie van de stichting.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Bambie tot de subdiscipline bewegingstheater/mime. Dit aanbod wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. Hoewel binnen enkele gezelschappen in de basisinfrastructuur makers met een mime-achtergrond actief zijn, wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit veel bewegingstheater geproduceerd. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van bewegingstheatergezelschappen als Bambie aan de pluriformiteit als voldoende. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime is het werk van Bambie echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie is van mening dat Bambie een bijdrage aan de geografische spreiding levert. In vestigingsplaats Amsterdam is het podiumkunstenaanbod zeer groot. Uit de aanvraag blijkt echter dat in verhouding veel voorstellingen worden gespeeld buiten de grote steden, met name in de regio's Noord, Midden en Zuid. Daarmee draagt Bambie in ruim voldoende mate bij aan de spreiding van theateraanbod over het land.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Bambie heeft geen aanvraag voor structureel subsidie gedaan bij een provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Bambie heeft geen toeslag voor innovatie aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Bambie te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 513.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 136 € 3.000 € 408.000
Circuit midden 35 € 3.000 € 105.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 513.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000