NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

BEUMER & DROST

Het Toneelschap Beumer & Drost

inleiding

BEUMER&DROST maakt beeldende theatervoorstellingen voor een breed (familie)publiek met als ingrediënten film, mime, muziek en taal. Profiterend van de rijkdom van de Nederlandse taal maakt de groep toneel met een universele thematiek. Daarmee wil het gezelschap de creativiteit en de fantasie van de jonge kijkers aanspreken. BEUMER&DROST maakt voorstellingen over menselijk gedrag, vriendschap, verlangen en liefde, maar ook over misverstanden. De voorstellingen komen vanuit improvisaties tot stand. Uitgangspunt voor een productie is steeds een thema, onderwerp, een vorm of een idee. Bij het filmische theaterwerk is er een vooropgezet raamwerk dat wordt ingevuld tijdens de repetities.
De afgelopen jaren is een filmische theaterstijl ontwikkeld, waarbij in en uit de filmwerkelijkheid het toneel wordt opgestapt en de verschillende middelen samensmelten. Het filmische principe van spelen met dimensies en perspectieven is ook aanwezig in de toneelactie: er wordt gebruik gemaakt van miniatuurobjecten en maquettes. In het niet-filmische werk wordt de wereld bekeken vanuit een absurdistische invalshoek. Daardoor zijn de voorstellingen altijd een pleidooi voor de verwondering, aldus BEUMER&DROST.
Mede-oprichter Loek Beumer bereikte in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd en zal niet langer als uitvoerend artistiek leider functioneren. Peter Drost blijft als artistiek leider in overleg met Loek Beumer over de te volgen artistieke route. BEUMER&DROST is gevestigd in Deventer en Geraldine Verhoeven is zakelijk leider.
BEUMER&DROST maakt en speelt in 2013 en 2014 drie nieuwe producties en drie reprises. 'Hansa!' (2013) wordt een filmische theatervoorstelling als aftrap van het Culturele Seizoen in de Hanzesteden. 'Thuis' (2014) gaat over een van elkaar vervreemde vader en een zoon die op miraculeuze wijze de angstigste nacht uit hun leven beleven. De voorstelling heeft de vertelstijl van een emotioneel geladen 'blockbuster'. 'Bankzitters' (2014) is een voorstelling over reality-tv, die twee mensen uit de onderkant van de samenleving belicht die totaal geleefd worden door het televisieapparaat. De reprises zijn in 2013 'Padvinders' en 'De Man met de Bakkebaarden'. In 2014 wordt 'Hansa!' hernomen.
BEUMER&DROST wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 220 voorstellingen realiseren voor de middelgrote zalen, maar speelt deze ook in de grote en kleine zaal, op festivals en op locatie. Daarbij worden 40.000 bezoekers verwacht. Voor 200 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd, voor een bedrag van 600.000 euro.

BEUMER&DROST wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 414.966 euro per jaar. Voor die tijd werd de groep gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van BEUMER&DROST hebben adviseurs van het Fonds in de periode 2009-2012 tien speelbeurten van vijf producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van BEUMER&DROST als ruim voldoende. De commissie waardeert het vakmanschap van de makers en ziet dat ook terug in de producties van de laatste jaren. De producties worden zorgvuldig gemaakt, met oog voor detail. De humor heeft de boventoon, maar door een heldere regie wordt het nooit plat vermaak. De verschillende disciplines sluiten op elkaar aan door een goede timing en dito vondsten. Ook de acteerprestaties zijn over het algemeen goed en soms uitstekend. Het spelplezier van de makers werkt aanstekelijk op het publiek. De groep gaat niet door de hurken voor de jonge toeschouwers, maar maakt producties waarbij de jeugd en de volwassenen zich serieus genomen voelen. De vaak jongensachtige humor werkt bij de kinderen op de lachspieren en ook de volwassenen voelen zich aangesproken.
Wel vindt de commissie dat niet alle producties voldoende meerlagig zijn in hun inhoud of thematiek, om het publiek ook inhoudelijk bij de les te houden of zelfs uit te dagen. De makers zetten hun talenten in om het publiek (van alle leeftijden) te raken, maar wanneer de producties inhoudelijk aan de oppervlakte blijven, wordt het geheel vluchtig. Dat gaat ten koste van de zeggingskracht van de producties.
De commissie ziet bovendien een stagnatie van de artistieke ontwikkeling van de groep in de afgelopen jaren. De groep heeft een herkenbare en op zich krachtige signatuur, maar die wordt eerder gekoesterd en verfijnd dan ontwikkeld of uitgediept. Zo worden de mogelijkheden van de combinatie van film en theater in de voorstellingen technisch verder uitgebreid, zonder dat daarbij de vorm of inhoud essentieel wijzigt. De producties, en ook de plannen voor de komende jaren, leveren weinig verrassingen op. Dat geldt ook voor de keuzes voor artistieke partners, waarin de commissie veelal bekende namen uit eerdere projecten terugziet. De groep verliest hierdoor oorspronkelijkheid, ook vergeleken bij andere makers, en dat vindt de commissie een groot gemis voor een groep die vakmatig goed is en een breed publiek weet te bereiken.
In de aanvraag worden de projecten voor de komende periode beschreven. In deze plannen ziet de commissie een voortzetting van de huidige werkwijze en type producties. In het advies voor de periode 2009-2012 heeft de commissie eveneens kritische kanttekeningen geplaatst bij de beperkte artistieke ontwikkeling van de groep, waardoor de producties een voorspelbaar karakter kregen. De omschrijvingen van de projecten en de keuze van de artistieke partners geven de commissie ook nu vooral vertrouwen in het vakmanschap van de makers. Dat zal leiden tot aanstekelijke producties door de scherpe timing, het spelplezier en de organische combinatie van meerdere disciplines. De groep gaat daarmee verder volgens het beproefde recept. De handtekening van de makers is dan nog wel zichtbaar, maar verliest aan betekenis doordat die niet meer verrast. Juist met het oog op het vertrek van Loek Beumer had de commissie behoefte aan een kritische artistieke reflectie. De commissie beschouwt zijn vertrek als een ingrijpende gebeurtenis. Een beschouwing van de artistieke consequenties voor de groep had naar haar oordeel in de aanvraag niet mogen ontbreken.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van BEUMER&DROST als ruim voldoende. De organisatie is relatief klein, maar de bedrijfsvoering is momenteel stabiel en financieel gezond. De commissie vindt dat BEUMER&DROST zich verder goed bewust is van de doelgroep en de groep slaagt er in landelijk een vaste publieksgroep te bereiken. Het verkoopbureau Hummelinck Stuurman is een sterke partner in de contacten met de zalen. Lokaal heeft BEUMER&DROST een samenwerkingsverband met VVV Deventer, waarmee het een groot en breed publiek kan bereiken.
Ondanks de resultaten in de afgelopen jaren vindt de commissie de aanvraag erg optimistisch over de verwachte groei in het publieksbereik. Een dergelijke verhoging van het publieksbereik per voorstelling is in de ogen van de commissie alleen haalbaar als daar een gedegen marketingplan onder ligt, met daarin een strategie over het bereiken en binden van extra publiek. De commissie vindt het plan in de aanvraag daartoe niet overtuigend. Het plan bevat nauwelijks nieuwe impulsen en borduurt voort op de bestaande praktijk. De beschrijvingen van het mobiel spelen en de schoolvoorstellingen zijn summier en weinig concreet uitgewerkt en geven niet aan in hoeverre zij bijdragen aan een groter publieksbereik. Bovendien doet Hummelinck Stuurman volgens het plan de basismarketing en wordt er nog een medewerker gezocht om vanuit het gezelschap de publiciteit te ondersteunen. Een ondersteunende medewerker is volgens de commissie geen stevige invulling voor deze functie, die erg belangrijk is voor het behalen van de beoogde resultaten.
Opvallend is dat ondanks een geplande verhoging van het publieksbereik per voorstelling de groep uitgaat van een consolidatie van de publieksinkomsten. Op dat vlak vindt de commissie het zakelijk deel van het plan van BEUMER&DROST niet goed uitgewerkt. Een logische consequentie van de verhoging van het publieksbereik zou ook een verhoging van de publieksinkomsten moeten zijn.
De begroting leunt sterk op de publieksinkomsten en het subsidie van het Fonds. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel dragen op projectbasis bij. BEUMER&DROST werkt aan andere manieren om eigen inkomsten te verwerven, maar de verwachtingen daarvoor zijn blijkens de begroting zeer laag. De verwachte sponsoring in natura blijft daarbij buiten de begroting en dus buiten het zicht van de commissie. Al met al ziet de commissie hier een risico wanneer de publieksinkomsten tegenvallen. De afhankelijkheid van Fonds-subsidie kan dan sterk toenemen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage van BEUMER&DROST aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaabod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie constateert dat er naast BEUMER&DROST veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met jeugdtheater, namelijk binnen de basisinfrastructuur en in het ongesubsidieerde circuit. De producties van BEUMER&DROST onderscheiden zich volgens de commissie niet van het overige aanbod. Verschillende andere producenten bedienen zich van meerdere disciplines.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage van BEUMER&DROST aan de spreiding van podiumkunsten in Nederland als zeer goed. Uit de aanvraag blijkt dat in verhouding veel voorstellingen worden gespeeld buiten de grote steden, met name in de regio's Oost, Noord en West. Ook door zijn vestigingsplaats Deventer, waar het podiumkunstenaanbod relatief klein is, levert de groep een bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De financiële bijdrage van de gemeente Deventer en de Provincie Overijssel aan BEUMER&DROST is neutraal. Er is weliswaar sprake van een bijdrage, maar die is projectmatig en dus niet structureel.

Toeslag
niet van toepassing
BEUMER&DROST doet geen aanvraag voor een toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van BEUMER&DROST te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 600.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden 200 € 3.000 € 600.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000