NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

BONTEHOND

Theater- en productiehuis Almere

inleiding

BonteHond is een gezelschap en productiehuis voor jeugdtheater in Almere, opgericht in 2005. Artistiek leider is Noël Fischer en zakelijk leider is Roeland Dekkers. BonteHond is huisgezelschap van Schouwburg Almere en bespeelt de kleine en middenzaal en maakt voorstellingen op locatie. Ook wil het gezelschap het Nederlandse jeugdtheater artistiek ontwikkelen en het culturele klimaat in Flevoland voeden. BonteHond vindt dat theater deel moet uitmaken van de leefwereld van kinderen en jongeren en daarmee bijdragen aan zelfvertrouwen en verbeeldingskracht. BonteHond wil kinderen door de voorstellingen confronteren met de maatschappij. Het referentiekader is de veranderende samenleving en het gezelschap put uit 'new town' Almere als inspiratiebron. BonteHond hanteert een beeldende, fysieke stijl, die volgens het gezelschap aansluit bij de huidige beeldcultuur.
In 2013 maakt BonteHond 'Dropwolf' (voor zeven jaar en ouder), een locatieproductie over het 'wilde' kind, aan de 'rafelranden' van de stad (Almere Poort). Theater en beeldende kunst komen samen in schaduwinstallaties. 'Opstand van de nerds' (vanaf negen jaar) is een fysieke, tragikomische voorstelling over bijzondere kinderen die afwijken van de norm. Vijf 'fysieke' acteurs voeden regisseur Noël Fischer met improvisaties voor een grof script, dat later aangescherpt wordt. 'Zebra Hop Hop' (voor drie jaar en ouder) is beeldend, fysiek muziektheater in zwart, wit en grijstinten in een uitvergrote stripvorm. Live animatie ondersteunt de speelse vertelwijze.
In 2014 maakt het gezelschap 'Niets is wat het lijkt' (vanaf acht jaar), een interactieve, multimediale voorstelling op het grensvlak tussen fictie en realiteit. Door opdrachten via koptelefoons maakt ieder kind zijn eigen verhaal en ervaring mee. 'Weeshuis voor uitzonderlijke kinderen' (vanaf acht jaar) wordt gemaakt door Alexandra Broeder met kinderen van acht tot dertien jaar. Deze locatieproductie gaat over het overwinnen van je diepste angsten. 'Cowboys huilen niet' (vanaf zeven jaar) is een familievoorstelling in coproductie met het Belgische Laika, met live gezongen country songs over stoer en sterk willen zijn, maar soms ook willen huilen.
BonteHond plant in de periode 2013-2014 336 voorstellingen, voor een publiek van 29.500 toeschouwers. Voor 200 voorstellingen in kleine en middelgrote zalen en op locaties vraagt het subsidie aan voor een bedrag van 555.000 euro. BonteHond vraagt ook een toeslag voor innovatie van 111.000 euro. Hiermee wil de groep in het kader van publiekswerking jaarlijks twee kleinschalige locatieproducties laten maken door nieuwe makers.

BonteHond is tussen 2009 en 2012 als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur en ontvangt een structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 377.758 euro per jaar. Van de gemeente Almere ontvangt de organisatie 157.700 euro en van de provincie Flevoland 130.957 euro per jaar. De Raad voor Cultuur heeft de activiteiten van de aanvrager gevolgd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van BonteHond als zeer goed. Het gezelschap is relatief jong en heeft zich in korte tijd goed op de kaart gezet. De afgelopen jaren was BonteHond als productiehuis gericht op de ontwikkeling van nieuwe makers en daarnaast realiseerde het producties van artistiek leider Noël Fischer zelf. Dit is voor BonteHond een sterke combinatie gebleken, die heeft geresulteerd in verschillende goede producties en de ontwikkeling van interessante, nieuwe makers. BonteHond kiest voor relevante, maar ook lastige onderwerpen voor jeugdtheater. Met name door de sterke regie levert dit verrassende en geslaagde producties op. De achtergrond van Fischer als dramaturg blijkt goed te helpen om de juiste ingang en toon te vinden. 'Spoonface' vormde een hoogtepunt, waarin het moeilijke onderwerp van een ernstig ziek kind ook voor kinderen toegankelijk en invoelbaar werd gemaakt. De productie heeft grote zeggingskracht voor zowel kinderen als ouders, waar het sterke spel ook een belangrijke bijdrage aan levert. Fysiek spel gecombineerd met vormgeving, muziek, de soms weinige tekst en de goed gekozen locaties vormen een sterk geheel en de basis voor de oorspronkelijkheid van het werk van BonteHond. Het werk van Alexendra Broeder, waarin kinderen spelen, vormt daar een passende en herkenbare aanvulling op. Haar productie 'Kind' heeft een aansprekend verhaal en wordt voornamelijk gedragen door sterke beelden en overtuigende acteerprestaties van de kinderen.
De commissie ziet BonteHond als een gezelschap dat goede producties maakt en interessante nieuwe makers een kans geeft. Uit de aanvraag blijkt dat BonteHond wil doorgaan op de ingeslagen weg. De aanvraag is bevlogen en helder geschreven, waarbij de commissie waardering heeft voor de manier waarop de instelling zichzelf positioneert in 'new town' Almere. De instelling betrekt op verschillende manieren inwoners, en dan vooral kinderen, bij de beschreven projecten. Deze betrokkenheid zal volgens de commissie ook bijdragen aan de kwaliteit van de producties, zoals bij het project 'Dropwolf' en de locatieproducties in het kader van publiekswerking. De inbreng van betrokkenen en inwoners zal de zeggingskracht van de producties vergroten. De commissie heeft waardering voor de wijze waarop de groep dit ontwikkelt, al zouden de betrokken makers en uitvoerenden volgens de commissie een betere afspiegeling kunnen zijn van de diversiteit van de Almeerse bevolking. De projectplannen voor de komende jaren zijn verder goed en uitgebreid beschreven. De commissie vindt de plannen origineel en de oorspronkelijkheid van de thematiek in combinatie met de vorm is ook in de plannen herkenbaar. Deze spreken dan ook tot de verbeelding. De commissie herkent verschillende lijnen in de plannen: de eigen producties van Noël Fischer, producties van gastregisseurs, de productie van Alexandra Broeder waar een intensief theateratelier voor kinderen aan voorafgaat en de activiteiten in het kader van de publiekswerking. De commissie ziet van de verschillende lijnen en projecten de eigen waarde in het geheel. Op basis van de producties in de afgelopen jaren en de beschrijvingen in de aanvraag heeft zij veel vertrouwen in de kwaliteit van de projecten.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed. De organisatie is zeer actief in Almere en de rest van Flevoland. Daarbij werkt zij op een goede manier samenmet andere culturele instellingen, wat naast artistieke meerwaarde ook voordelen biedt op het gebied van kostendeling, marketing en publieksbereik. De financiële basis is de afgelopen jaren steviger geworden en de opgebouwde reserve zorgt dat BonteHond tegen een stootje kan.
Uit de aanvraag blijkt dat in de verschillende plannen vanaf het begin wordt nagedacht over manieren waarop instellingen uit het netwerk betrokken kunnen worden. Dat leidt tot vruchtbare samenwerking en continue aandacht voor de financiering van projecten. De commissie vindt dit getuigen van goed ondernemerschap. Hieruit blijkt volgens de commissie bovendien dat BonteHond goed nadenkt over de spreiding van inkomsten over verschillende bronnen.
Wat betreft de publieksinkomsten was 2011 een goed jaar, wat verklaard wordt door het succes van de grootschalige locatieproductie 'Koolzaad'. De commissie vindt het realistisch dat deze inkomsten niet als maat zijn genomen in de begroting voor de komende jaren. De publieksinkomsten zijn voor het leeuwendeel afkomstig van uitkoopsommen. Deze zijn volgens de commissie voor de verschillende producties goed ingeschat en toegelicht. De begrote, overige eigen inkomsten zijn eveneens helder onderbouwd, al mist de aanvraag wel een toelichting op de fluctuaties in deze inkomsten over de jaren.
Een kritische kanttekening plaatst de commissie bij het beoogde publieksbereik. BonteHond verwacht minder bezoekers dan in het topjaar 2011, maar aanzienlijk meer dan in 2009 en 2010. De aanvraag mist een heldere toelichting op deze wisselende aantallen. Al met al is het geschatte publieksbereik vrij ambitieus in de ogen van de commissie. De positionering van BonteHond is sterk beschreven vanuit de positie in Almere, maar mist een heldere plaatsbepaling ten opzichte van andere jeugdgezelschappen. Die had het uitgangspunt naar podia en festivals in andere delen van het land kunnen verstevigen. In het marketingplan staat communicatie over bestaande producties centraal. De commissie mist hierin het sterke punt van de publiekswerking en -participatie. Gezien de manier waarop de groep in 2011 heeft gepresteerd en ook reprises van succesvolle producties beschrijft, heeft de commissie echter voldoende vertrouwen in BonteHond om de begrote publieksaantallen haalbaar te achten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het aanbod van BonteHond schaart de commissie onder het jeugdtheater. De commissie constateert dat het aanbod van jeugdtheater groot is. Zowel instellingen in de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten maken jeugdtheater. Echter, het aanbod van BonteHond onderscheidt zich hier volgens de commissie van doordat het veelal om locatieproducties gaat, waarbij vooral de producties in Almere met een aan community-art verwante werkwijze tot stand komen. Hierin is BonteHond echter niet uniek. De commissie beoordeelt de bijdrage aan BonteHond aan de pluriformiteit van het theateraanbod in Nederland daarom als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De bijdrage van BonteHond aan de spreiding van podiumkunstaanbod over Nederland is volgens de commissie zeer goed. Door de vestigingsplaats Almere en de veelheid aan activiteiten die de groep daar realiseert, draagt BonteHond bij aan de spreiding. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat BonteHond behalve in de regio Midden in verhouding ook veel voorstellingen in regio's als Noord en Zuid speelt. Daarmee draagt de groep eveneens bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
BonteHond vraagt structurele subsidie aan bij de provincie Flevoland van 130.000 euro en de gemeente Almere van 160.000 euro per jaar. Voor publiekswerking vraagt de organisatie een bedrag van 100.000 euro verdeeld over beide overheden. Indien deze subsidieaanvragen worden gehonoreerd, is er sprake van een stevige lokale en regionale bijdrage.

Toeslag
toekennen
BonteHond vraagt een toeslag om jonge makers de kans te geven zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van locatietheater voor jeugd. De makers zijn volgens de aanvraag in artistieke kwaliteit autonoom, maar zij zijn wel dienstbaar aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen voor BonteHond. Er worden voor de komende jaren vier locatieprojecten beschreven.
De commissie is positief over dit plan. Zij is van mening dat BonteHond in het verleden als productiehuis voor goede en interessante jonge makers heeft gekozen. Het gezelschap heeft door deze achtergrond als productiehuis een inspirerende omgeving gecreëerd, waar jonge makers in grote vrijheid aan de slag kunnen met deskundige coaching. De namen van jonge makers die in het plan worden genoemd, spreken de commissie aan. Daarbij komt dat zij het traject zoals dat beschreven wordt, sterk vindt. De makers krijgen veel ruimte, maar wel binnen kaders. Zo is het uitgangspunt van locatietheater voor jeugd een kader. Dit is volgens de commissie een spannende vorm van theater, die zich snel ontwikkelt. Daaraan levert BonteHond door dit plan een goede bijdrage. De commissie plaatst wel een kanttekening bij de thematische uitgangspunten, gekoppeld aan specifieke samenwerkingspartners en locaties, die vooraf door BonteHond worden bepaald voor de projecten. De gekozen thema's, zoals leven in detentie of ziekte en gezondheid, zijn immers tevens een keuze voor het publiek waar de maker zich toe moet gaan verhouden. Daardoor is de keuze voor het thema meer dan alleen een uitgangspunt, maar ook een belangrijk kader dat is vastgesteld voordat de maker aan het project begint. De commissie adviseert desondanks de toeslag toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van BonteHond te honoreren. Zij adviseert eveneens een toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 666.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 30 € 1.500 € 45.000
Circuit midden 170 € 3.000 € 510.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 555.000
Toeslag € 111.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 666.000
       
Gemiddeld per jaar € 333.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000