NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CAPPELLA AMSTERDAM

inleiding

Cappella Amsterdam is een in Amsterdam gevestigd koor, dat zich ten doel stelt koormuziek op het hoogste niveau uit te voeren en deze een plaats te geven op professionele concertpodia. Het koor staat onder leiding van Daniel Reuss; de zakelijke leiding is in handen van Anna Becker. Om haar doel te bereiken profileert Cappella Amsterdam zich enerzijds met eigen producties en zelfstandige optredens in concertseries en festivals, waarbij voornamelijk a capella repertoire of repertoire met kleine instrumentale ensembles op het programma staan. Anderzijds is het koor erop gericht te kunnen opereren als een flexibele en inspirerende partner van gerenommeerde instrumentale ensembles, orkesten en operahuizen. Cappella Amsterdam wil overtuigen met de kwaliteit van haar uitvoeringen en cd-opnames. Daarnaast wil het koor zich blijven onderscheiden door de flexibiliteit waarmee het in verschillende bezettingen en combinaties kan optreden. Hierdoor is Cappella Amsterdam in staat muziek uit zeer diverse stijlperioden en tradities uit te voeren: niet alleen de meer kleinschalige (oude en nieuwe) a capella koormuziek, maar ook het grootschaliger repertoire van oratoria (Bach, Há¤ndel), missen (Mozart, Beethoven) en klassieke en moderne opera. Andere doelstellingen zijn: een open houding naar mogelijkheden voor samenwerking met andere kunstdisciplines, zoals theater, opera en dans, een programmering met een herkenbaar eigen karakter en de uitwisseling van koormuziek en expertise op het hoogste niveau binnen het Tenso-netwerk van Europese top-kamerkoren.
De artistieke visie van Cappella Amsterdam is gegrond in de overtuiging dat de beste meerstemmige vocale muziek uit heden en verleden een hoogwaardige uitvoering verdient op de concertpodia. Het koor meent dat met een flexibele bezetting en werkwijze stijlzuiverheid kan en moet worden bereikt in muziek uit uiteenlopende perioden. Dit leidt tot een brede expertise waarmee een interessante en afwisselende eigen programmering gebracht kan worden, maar waarmee ook maximaal kan worden ingespeeld op de uiteenlopende behoeften van muzikale partners (orkesten, ensembles en gezelschappen). Volgens de aanvraag onderscheidt Cappella Amsterdam zich in kwaliteit, flexibiliteit, eigen programmering en de beschikbaarheid voor samenwerkingsprojecten.
De aanvraag noemt voor de periode 2013-2014 een aantal programma's met hedendaags en modern repertoire, onder andere een reprise van de 'Mattheus Passie' van Boudewijn Tarenskeen, 'De Tijd' van Louis Andriessen in samenwerking met Asko|Schönberg, een Nederlandse première van een nieuw muziektheaterstuk van Tan Dun in samenwerking met het Nieuw Ensemble onder leiding van de componist, 'Lamentaties' van Ernst KÅ™enek, een programma met werken van Pintscher en Nono (onder andere in het Holland Festival 2014) en terugkerende 'Carte Blanche'-programma's onder leiding van jonge dirigenten: in 2013 dirigent Geoffrey Jourdain en in 2014 Gijs Leenaars.
De programma's voor 2013-2014 met oude muziek en klassiek repertoire zijn onder andere een Sweelinck-programma in 2013, 'Motetten' van Josquin en Lassus, de 'Johannes Passie' in samenwerking met het Vlaamse barokgezelschap Il Gardellino, Bachs 'Oster-Oratorium' en 'Die Schöpfung' van Haydn met het Orkest van de Achttiende Eeuw, twee barokprogramma's in samenwerking met Holland Baroque Society en een aantal Há¤ndel-programma's in samenwerking met buitenlandse ensembles: in 2013 met het Franse Le Concert Lorrain en in 2014 met Capella Cracoviensis uit Kraká³w.
Cappella Amsterdam wil in de periode 2013-2014 gemiddeld vijftig concerten per jaar realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 478.000 euro per jaar.

Cappella Amsterdam wordt sinds 2009 door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerd voor een bedrag van 447.951 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving het koor subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In het geval van Cappella Amsterdam zijn in de periode 2009-2012 dertien concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie is positief over de artistieke ontwikkeling die Cappella Amsterdam in de afgelopen jaren ten toon heeft gespreid. Het koor heeft onder leiding van Daniel Reuss een gestage groei doorgemaakt en kan volgens de commissie bogen op een goed vakmanschap. Aanvankelijk begonnen als een koor gespecialiseerd in oude muziek, heeft het ensemble in het recente verleden juist ook veel indruk gemaakt met de uitvoering van modern en hedendaags repertoire. Het feit dat Cappella Amsterdam muziek brengt uit zeer uiteenlopende stijlperiodes neemt niet weg dat het koor volgens de commissie een herkenbaar eigen gezicht heeft en een eigen plek in het muziekleven heeft verworven. De commissie is zeer te spreken over de expressiviteit in de uitvoeringen van Capella Amsterdam: de grote betrokkenheid van de individuele zangers is duidelijk zichtbaar en draagt bij aan de levendige uitstraling van het koor en een goede communicatie met het publiek. Dit leidt tot boeiende concerten en een sterke zeggingskracht.
De commissie is enthousiast over de voorgenomen producties in de aanvraag en constateert dat Cappella Amsterdam voor de komende jaren een aantal doordachte samenwerkingsverbanden aangaat. De wisselwerking met deze partners, waaronder een reeks internationaal vermaarde instrumentale ensembles, zal volgens de commissie een gunstige context creëren bij het streven naar een excellente uitvoeringskwaliteit. De plannen wekken daarnaast het vertrouwen dat de zeggingskracht in de uitvoeringen van Cappella Amsterdam de komende jaren onverminderd groot zal zijn. De commissie maakt daarbij wel de kanttekening dat het merendeel van het repertoire op het terrein van de nieuwe muziek weinig uitdagend en verrassend is. De compositieopdrachten aan Joey Roukens en Nico Muhly zijn in haar ogen nog het meest prikkelend, maar dat is te weinig om te kunnen spreken van een programmering met een hoge mate van oorspronkelijkheid.
Op grond van de bovenstaande overwegingen beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van deze aanvraag als goed.


Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat uit de aanvraag van Cappella Amsterdam spreekt als ruim voldoende. De instelling heeft in de periode 2009-2012 bewezen met het aan haar toegekende subsidiebedrag een ruime afzet te kunnen realiseren op het podiumcircuit en een relatief groot publiek te bereiken. De commissie heeft haar positieve oordeel vooral gebaseerd op deze aantoonbare resultaten die de instelling in de afgelopen jaren heeft geboekt en zij heeft het vertrouwen dat deze lijn zal worden voortgezet in de komende periode. De prestaties in de afgelopen jaren overtuigen haar meer dan de inhoud van de aanvraag als het gaat om marketing en bedrijfsvoering. Zo stelt het ensemble haar publiek te willen vergroten en nieuwe publieksgroepen te willen bereiken, maar uit de aanvraag blijkt niet hoe de communicatie met nieuwe doelgroepen vorm zal krijgen. Er is niet beschreven waar kansen liggen qua publieksbereik en hoe het marketingbeleid is afgestemd op de verschillende soorten activiteiten: a capella concerten van het koor versus coproducties, concerten in uitkoop versus concerten op partage- of recettebasis. De commissie reageert instemmend op het feit dat een concertserie in eigen beheer wordt georganiseerd, omdat dit inzicht en waardevolle expertise kan opleveren op het terrein van marketing en publieksbereik. Zij hoopt dat dit er vervolgens ook toe leidt dat de instelling een heldere visie zal kunnen formuleren, waar die in deze aanvraag ontbreekt.
Ook waar het gaat om samenwerkingsverbanden ontbreekt in de aanvraag een strategische visie. De commissie ontwaart in de plannen meerdere structurele samenwerkingen waarvan kan worden aangenomen dat ze van invloed zijn op het verdienmodel van de stichting. Er is echter geen beleid beschreven dat hieraan ten grondslag ligt, aan de hand waarvan de gemaakte keuzes gevolgd kunnen worden. Daarnaast vindt de commissie het opmerkelijk dat enkele kritiekpunten in het advies over de aanvraag 2009-2012 onverkort van toepassing blijken te zijn op de nu voorliggende aanvraag. Zo merkte de commissie destijds op dat Cappella Amsterdam er te gemakkelijk vanuit gaat dat een uitbreiding van de organisatie garant staat voor de verwezenlijking van al zijn plannen. Ook nu wordt aangestuurd op uitbreiding van het aantal fte's op het terrein van marketing en relatiebeheer met als doel het publieksbereik en de eigen inkomsten te vergroten, terwijl dit niet is gekoppeld aan een beleidsvisie. Uit de begroting blijkt bovendien dat het publieksbereik nauwelijks zal toenemen. Er is wel een extreme stijging voorzien van de overige eigen inkomsten, ruim een verdubbeling in vergelijking met 2009-2011, maar deze verwachting is volgens de commissie niet reëel zolang een strategie ontbreekt.
Daar staat tegenover dat de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de stichting volgens de commissie solide zijn. De organisatie heeft in de afgelopen jaren door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden een financiële tegenslag moeten incasseren. De commissie heeft waardering voor de flexibiliteit en veerkracht die de instelling heeft getoond met de noodzakelijke hersteloperatie die volgde. De opgedane ervaring heeft geleid tot een aanscherping van het financiële beheer, een voortvarend inlopen van het tekort en een goed uitzicht op een financieel gezonde toekomst. Hiermee heeft de instelling laten zien over ruim voldoende competentie en probleemoplossend vermogen te beschikken in bestuur en organisatie waar het gaat om kostenmanagement en financieel beheer.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Cappella Amsterdam aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat de producties van Cappella Amsterdam een substantieel aandeel aan moderne en hedendaagse muziek bevatten. Daarmee behoort de instelling tot een relatief kleine groep van ensembles die dit aanbod uitvoeren op de podia. De commissie merkt op dat naast Cappella Amsterdam een ander professioneel kamerkoor in Nederland actief is met een vergelijkbaar breed repertoire. De commissie vindt dan ook dat Cappella Amsterdam een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het aanbod, maar niet uniek is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat Cappella Amsterdam gevestigd is in Amsterdam, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. De spreiding van de activiteiten binnen Nederland is daarnaast relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de financiële bijdrage van de gemeente Amsterdam als ruim voldoende. De bijdrage van de gemeente is begroot op een bedrag van 70.000 euro per jaar. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Cappella Amsterdam heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Cappella Amsterdam te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 956.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 8 € 4.500 € 36.000
Circuit groot 92 € 10.000 € 920.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 956.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 956.000
       
Gemiddeld per jaar € 478.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000