NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CARVER

inleiding

Carver is een in 1990 opgericht mimegezelschap, gevestigd in Amsterdam. Artistiek leider van het gezelschap is Beppie Melissen. Carver maakt theater dat op soms hilarische, maar altijd schrijnende wijze het droevige geploeter van gewone mensen toont. De groep kiest onderwerpen uit de werkelijkheid van alledag en omdat de voorstellingen fragmentarisch zijn en meer worden opgebouwd uit losse situaties dan dat ze een dramaturgisch geheel vormen, hebben ze vaak een documentair karakter. Volgens Carver raakt hun absurdistisch theater aan komedie, maar dan toch altijd met weemoed en een vleug tragiek. Het schaart zich onder mime, maar wringt zich uit de beperkingen van dat genre. Het is bewegingstheater met taal, of het is teksttoneel zonder tekst. De zakelijke leiding is in handen van Marie-Anne Rudolphi.
Carver wil de komende jaren de stijl uitbreiden en toegankelijk maken voor een nieuwe generatie theatermakers en -kijkers. Het plan staat uitdrukkelijk in het teken van het bestendigen en overdragen van de eigen verworvenheden van het gezelschap naar een jongere, nieuwe generatie theatermakers. Dit gebeurt in de zogenoemde Carverkeuken-producties en de Carver Special Edition projecten. De Special Editions zijn producties voor de Parade en andere zomerfestivals, bedoeld om beginners met de Carvermethode in aanraking te laten komen, bijgestaan door ervaren makers en spelers. In de de producties van Carverkeuken krijgen deze makers vervolgens de kans een eigen productie te maken, begeleid door en gecoacht door Beppie Melissen.
In 2013 vindt eerst de afronding plaats van de tournee van 'Café Lehmitz', een herneming van een van de eerste Carver-producties uit 1991. Daarna wordt de eerste productie van Carverkeuken gemaakt: 'Tierische Liebe', een voorstelling van Christina Flick en Bram Coopmans, naar de gelijknamige documentaire van Ulrich Steidl. Hierin staat niet direct de dierenliefde centraal, maar de eenzaamheid van deze mensen. In de Carver Special Edition 2013 wordt de 'talentindustrie' als uitgangspunt genomen. In het najaar 2013 wordt gestart met de productie 'Geknipt en geschoren', geïnspireerd op het verhaal 'Haircut' van Ring Lardner. Via de kapper van een ooit goed lopende kapperszaak wordt de grens afgetast tussen droom en werkelijkheid.
De tweede Carverkeuken productie wordt het eerste nieuwe project in 2014. Hierin krijgen makers uit de Carver Special Edition 2013 de mogelijkheid een eigen productie te maken. Later dat jaar wordt de productie 'Kind/Seven-up' gemaakt, met als uitgangspunt: hoe dicht staan we als kind bij de volwassene die we later zullen worden? De voorstelling is geïnspireerd op de Engelse documentaire 'Seven-up', waarin een aantal mensen vanaf hun zevende verjaardag (in 1964) om de zeven jaar wordt gevolgd.
Carver wil in 2013 en 2014 in totaal 180 voorstellingen realiseren in het middencircuit. Hiervoor is een totaalbedrag van 810.000 euro gevraagd. Daarnaast zijn er totaal 50 voorstellingen in het kader van de Carverkeuken gepland, waarvoor een toeslag voor innovatie van 162.000 euro wordt gevraagd. Bij alle activiteiten tezamen verwacht Carver 41.000 bezoekers in 2013 en 2014.

Carver ontvangt in 2009-2012 een vierjarig instellingssubsidie van het Fonds Podiumkunsten. In 2011 bedraagt het subsidie 419.798 euro. Voor die tijd ontving Carver structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adviseurs van het Fonds hebben van Carver in de periode 2009-2012 vijf voorstellingen van twee verschillende producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Carver als voldoende. Zij waardeert vooral de manier waarop de groep door goed spel alledaagse onderwerpen en 'kleine thema's' met gevoel voor detail tot in het absurde uitvergroot en daarmee de tragiek van het leven zichtbaar, soms invoelbaar maakt. Door het grote vakmanschap en de oorspronkelijke invalshoeken heeft de groep in meer dan twintig jaar een eigen signatuur opgebouwd en jarenlang een rol vervuld in de ontwikkeling van het bewegingstheater in Nederland. De kwaliteit van de gerealiseerde producties in de afgelopen periode vindt de commissie wisselend. Met 'Kapitein Fub' leek Carver een nieuwe, aanmerkelijk abstractere richting op te gaan, maar deze was in de daaropvolgende productie niet terug te zien en evenmin in de plannen voor de komende jaren. Ondanks het goede spel in 'Steeds meer mensen vieren hun verjaardag niet' konden met name de tekst en dramaturgie van deze productie onvoldoende overtuigen.
De opzet van het plan voor de komende jaren valt min of meer in twee delen uiteen: enerzijds twee Carver-producties en anderzijds de ontwikkeling van jonge spelers en makers door middel van een Carver Special Edition plus de Carverkeuken waarin jonge makers een stap in hun ontwikkeling kunnen maken. De uitwerking van de plannen voor de Carver-producties 'Geknipt en geschoren' en 'Kind/Seven-up' zijn summier. De groep lijkt te kiezen voor onderwerpen en thema's die passen in de lijn van het werk van de groep. Op basis van de uitwerking ontstaat een beeld van gedegen, maar weinig nieuwsgierig makende producties. Los van het verwachte vakmanschap dreigt het werk een herhaling van zetten te worden. Daarbij wordt niet scherp beschreven wat deze producties voor de ontwikkeling van het eigen werk en de signatuur betekenen. Dat gaat ten koste van de oorspronkelijkheid van het werk.
Ten aanzien van de activiteiten gericht op jonge spelers en makers is de commissie eveneens kritisch. In de lopende periode is onder de noemer Carver Special Edition de productie 'Het Schoftendiner' gerealiseerd, dat een geslaagde festivalproductie was. Het plan laat echter op cruciale onderdelen vragen onbeantwoord. Zo wordt niet duidelijk omschreven wat de Carver-methode is waarmee deze producties worden ontwikkeld en met name wat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van de jonge spelers. Evenmin is duidelijk wat de invloed van de afgelopen producties is op de ontwikkeling van de spelers of wat de meerwaarde voor de spelers is vergeleken met de Carver-producties, waaraan ook jonge makers en spelers (zullen) meewerken.
Deze kanttekeningen gelden eveneens voor de Carverkeuken-producties, waarvoor een toeslag is aangevraagd. In dat opzicht is het beeld van de rol van Beppie Melissen in beide onderdelen, zoals die uit de aanvraag naar voren komt, meer die van een maker dan van een coach. Onder haar leiding worden de producties gemaakt, maar de wijze waarop de spelers en makers binnen de beschreven constellaties hun eigen inbreng kunnen leveren, blijft onderbelicht. Verder maakt de aanvraag niet duidelijk in hoeverre Carver actief wordt in de begeleiding van deze spelers en makers nadat zij aan een Carver Special Edition hebben meegewerkt en eventueel een productie binnen de Carverkeuken hebben gemaakt. Hierdoor is niet duidelijk op welke wijze de makers worden voorbereid op en begeleid in de periode na deze projecten. Juist omdat Carver zo nadrukkelijk inzet op de ontwikkeling van spelers en makers ziet de commissie ook daarin een rol voor de groep weggelegd, die nu in het plan echter onderbelicht blijft.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Carver als voldoende. De groep heeft in samenwerking met Via Rudolphi in de afgelopen decennia een stabiele bedrijfsvoering en een flink netwerk van podia en (vast) publiek opgebouwd. In de Toneelschuur in Haarlem en Theater Bellevue in Amsterdam staat Carver al geruime tijd met succes in lange series geprogrammeerd. De gemiddelde publieksinkomsten zijn in vergelijking met andere groepen in dit circuit goed.
De aanvrager onderscheidt voor de komende jaren twee verschillende doelgroepen: het publiek voor de producties van Carver en een jonger publiek voor de Carver Special Editions en de Carverkeuken. In de aanvraag worden deze twee groepen echter niet duidelijk omschreven. Met name de relatief nieuwe, jongere doelgroep zou de aanvrager volgens de commissie beter voor ogen moeten hebben om die succesvol te benaderen. Het genoemde 'afwijken van gebaande paden' in de marketing is weinig specifiek uitgewerkt. De publieksbenadering zoals die in de aanvraag staat, is vrij traditioneel. Dat is waarschijnlijk voor het (vaste) publiek van de Carver-producties effectief, maar voor een jongere doelgroep niet vanzelfsprekend. Evenmin wordt helder of de aanvrager ernaar streeft om deze doelgroepen naar beide 'soorten' producties te krijgen.
Carver verwacht mede het publiek te kunnen (blijven) bereiken door de film- en televisiebekendheid van Beppie Melissen. Hoewel deze bekendheid zeker een aantrekkende werking kan hebben, ziet de commissie wel een risico in het feit dat het werk van Carver niet vergelijkbaar is met de recente rollen van Beppie Melissen in de tv-series en films. In het plan is weinig aandacht voor de manier waarop het publiek hierop wordt voorbereid.
Voor de komende jaren is een uitbreiding van de activiteiten gepland door producties te ontwikkelen met jonge spelers en makers. De Carver Special Editions zijn specifiek gericht op zomerfestivals en de producties van Carverkeuken op zowel festivals als de vlakkevloertheaters. Hoewel eerdere Carver Special Editions op festivals hebben gestaan en Via Rudolphi ook regelmatig met producties van andere makers op festivals staat, is het een gemis dat er voor de komende jaren nog geen concrete afspraken met festivals zijn.
In de financiering van de activiteiten valt op dat ondanks een lichte stijging van het gemiddeld aantal toeschouwers per voorstelling, de inkomsten per voorstelling (licht) dalen ten opzichte van 2009 en 2010. De organisatie zet daarnaast onder meer in op het verkrijgen van meer privaat geld uit fondsen en een Vrienden van Carver-groep, maar aangezien dit allemaal vrij nieuwe stappen zijn voor deze groep is succes niet direct verzekerd. Ondanks de nieuwe inspanningen voor meer eigen inkomsten neemt de subsidiebehoefte uit publieke middelen voor de komende jaren per saldo slechts marginaal af. Gezien het plan en de ambities ten aanzien van onder andere het aantal toeschouwers had de commissie een grotere verlaging verwacht.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Carver tot de subdiscipline bewegingstheater/mime, ondanks de inzet van tekst in de voorstellingen. Dit aanbod wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. Hoewel bij enkele gezelschappen in de basisinfrastructuur makers met een mime-achtergrond actief zijn, wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het commerciële circuit veel bewegingstheater geproduceerd. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime is dat van Carver echter niet uniek. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van gezelschappen als Carver aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal. Carver is gevestigd in Amsterdam. Als een van de vier grote steden in Nederland waar een groot cultureel aanbod te zien is, levert de groep hiermee geen bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten. Behalve een substantieel aantal voorstellingen in Amsterdam en de andere grote steden is Carver met name zichtbaar in de regio West. Daarmee draagt Carver beperkt bij aan de spreiding van het aanbod over Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Carver heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente. Als een van de vier partners in Theaterzaken Amsterdam is voor Carver een aanvraag voor 37.500 euro per jaar ingediend bij de gemeente Amsterdam. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Carver vraagt de toeslag voor de activiteiten in het kader van de Carverkeuken. Die activiteiten zijn gericht op het bieden van ruimte aan nieuwe makers. De commissie vindt het op zich waardevol dat de stijl en werkwijze van Carver met andere makers wordt gedeeld. Zij plaatst echter belangrijke kanttekeningen bij de invulling van dit onderdeel van het plan. Door de manier waarop de Carverkeuken in het plan wordt gepresenteerd, lijkt het vooral om een uitbreiding van de activiteiten van het gezelschap te gaan en minder om de ontwikkeling van talentvolle, nieuwe makers. Het plan gaat daarvoor te weinig uit van de eigen talenten en stijl van deze makers. Er wordt naar het oordeel van de commissie sterk gedacht vanuit het overdragen van de Carver-methode, terwijl niet wordt toegelicht waarom kennis van de werkwijze van Carver vooraf noodzakelijk is om zelf een productie te maken. Bovendien blijft onduidelijk wat de concrete aanknopingspunten worden voor talentontwikkeling van nieuwe makers. Omdat er ook weinig inzicht wordt geboden in de werkwijze tijdens de Carverkeuken blijft het onduidelijk wat het traject deze makers oplevert. Ook maakt de aanvraag niet duidelijk wat de nieuwe stap in de (beoogde) ontwikkeling van de betreffende makers wordt. Zeker voor de eerste productie in dit kader, 'Tierische Liebe', waarvan de makers dus bekend zijn, had het plan meer op die ontwikkeling in kunnen gaan.
De commissie is er uiteindelijk niet van overtuigd dat het effect van de Carverkeuken de eigen activiteiten van de groep overstijgt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland. Daarom adviseert de commissie om, in het geval de groep in aanmerking komt voor basissubsidie, de gevraagde toeslag niet te verlenen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Carver te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 972.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden 180 € 4.500 € 810.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 810.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000