NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CONNY JANSSEN DANST

inleiding

Conny Janssen Danst is een modern dansgezelschap uit Rotterdam dat zich concentreert op het werk van artistiek directeur en choreografe Conny Janssen. Het gezelschap werkt met een vast team bestaande uit zakelijk directeur Thomas Smit, dramaturg Judith Wendel, decorontwerper Thomas Rupert en kostuumontwerpster Babette van den Berg.
Het werk van Conny Janssen Danst staat volgens het gezelschap bekend om de sterk fysieke en theatrale kracht van de dansers en zijn diversiteit, waarbij hoogkwalitatieve dans altijd centraal staat. Livemuziek speelt de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in de voorstellingen. Sinds 2009 is structureel ruimte ingebouwd voor onderzoek en artistieke reflectie, waardoor choreografie, vormgeving en muziek een steeds hechtere eenheid zijn geworden. Conny Janssen paart artistieke kwaliteit aan maatschappelijke betrokkenheid. Dit blijkt onder meer uit de maatschappelijke en grootstedelijke thematiek van haar voorstellingen en de daaraan verbonden rand- en educatieprogramma’s.
Conny Janssen Danst bereikt hierdoor naar eigen zeggen een uitzonderlijk breed publiek. Het spelen op locatie, de inzet van livemuziek en optredens op televisie leiden tot stijgende bezettingspercentages en extra boekingen. Sinds 2010 wordt voortdurend publieksonderzoek gedaan, dat de basis vormt voor het marketingbeleid van het gezelschap.
Vanaf 2013 wil Conny Janssen Danst talentontwikkeling een vaste plaats geven met Het Danslokaal, een open structuur waarin ervaring wordt gekoppeld aan jong talent. Voor het gezelschap is dit het logische vervolg op het succesvolle project 'Brand New', waarbij jonge, talentvolle choreografen de mogelijkheid krijgen om met (begeleiding van) de professionele dansers van Conny Janssen Danst een korte productie te maken. Daarnaast is Het Danslokaal ook de plek waar Conny Janssen Danst klein werk kan maken met jonge dansers of onderzoeksprojecten uit kan voeren. Het Danslokaal wordt geheel gefinancierd uit de innovatietoeslag die onderdeel is van de aanvraag.
Volgens Conny Janssen Danst wordt de bedrijfsvoering al sinds de oprichting gekenmerkt door efficiënt produceren, veel spelen, bestaande producties opnieuw creëren in andere circuits en het realiseren van eigen inkomsten. Sinds twee jaar is dit beleid verder aangescherpt om de subsidieafhankelijkheid van het gezelschap verder te verkleinen.
Conny Janssen Danst wil in de periode 2013-2014 verschillende producties uitbrengen en vraagt daarvoor een subsidiebedrag van in totaal 780.000 euro aan. Het gaat daarbij om veertig speelbeurten in het kleine circuit en tachtig speelbeurten in het grote circuit. Vanwege de complexiteit van de producties wordt voor de speelbeurten in zowel het kleine als het grote circuit het hoogste basisbedrag gevraagd.
Conny Janssen Danst heeft voor de periode 2013-2016 tevens een structurele subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam van 475.000 euro. Het gezelschap streeft naar een evenwicht van 30% eigen inkomsten, 35% subsidie van de gemeente Rotterdam en 35% subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Conny Janssen Danst wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een bedrag van 698.760 euro. Daarnaast ontvangt het gezelschap een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam van 257.500 euro.
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen bezocht. In 2011 werd de productie 'Zout' genomineerd voor een Zwaan, de VSCD Dansprijs, in de categorie Meest indrukwekkende dansproductie 2010-2011.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
Volgens de commissie staat het vakmanschap van choreografe Conny Janssen buiten kijf. Het repertoire van het gezelschap wordt gekenmerkt door vakkundige, aangename voorstellingen, waarbij vooral de kwaliteit van de duetten en het groepswerk opvalt, uitgevoerd door uitstekende dansers. Hoewel de zeggingskracht van de voorstellingen soms wisselend is, vindt de commissie de wijze waarop Conny Janssen met haar werk een maatschappelijke verbinding weet te leggen tot de verbeelding spreken. In haar ogen is Conny Janssen Danst in Nederland een echte ambassadeur voor de dans, die met goed gekozen samenwerkingspartners een groot en breed publiek weet te bereiken.
In de afgelopen jaren heeft het werk van Conny Janssen zich verder ontwikkeld. De voorstellingen kenmerkten zich door artistiek inhoudelijke vernieuwingsdrang, waarbij de grenzen van de tot dan toe gekende signatuur van deze Rotterdamse choreografe werden verlegd, zonder dat de toegankelijkheid van het werk voor een breed publiek uit het oog werd verloren. Ook in dramaturgisch opzicht zijn de producties helderder en verrassender dan voorheen. De kwaliteit van de activiteiten in de periode 2009-2011 vormt volgens de commissie dan ook een goede indicatie voor de totstandkoming van interessante producties in de komende jaren.
De voornemens voor de periode 2013-2016 bouwen volgens de commissie op een overtuigende en consequente wijze voort op de artistieke koers die in de afgelopen jaren is ingezet. Ook getuigen de plannen van een goed bewustzijn van de kracht van het werk van Conny Janssen Danst. In dat opzicht is de keuze om expliciet te kiezen voor de grote zaal en grote locaties en het uitbouwen van de lijn met livemuziek en zang een logische. Het hernemen van succesvol (locatie)repertoire en de wijze waarop Conny Janssen talentontwikkeling en onderzoek een vaste plaats wil geven binnen het gezelschap sluiten hier goed op aan, aldus de commissie. Op grond hiervan beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van Conny Janssen Danst als goed.

Ondernemerschap
goed
Volgens de commissie is de financiële gezondheid van Conny Janssen Danst goed en is zowel binnen de directie als het bestuur van het gezelschap kennis over marketing, werving van (private) fondsen, sponsoring, kostenmanagement en financieel beheer stevig verankerd. Conny Janssen Danst heeft gemiddeld 40 of meer uitvoeringen per kalenderjaar gerealiseerd in de periode 2009-2011. Ook heeft de instelling in deze periode de eigen inkomstennorm behaald.
De commissie heeft veel waardering voor het ondernemerschap van Conny Janssen Danst en noemt de plannen van het gezelschap op dit onderdeel geloofwaardig en overtuigend. Zij vindt het positief dat het gezelschap zich goed weet te positioneren en zijn werk in verschillende vormen in verschillende circuits en op verschillende locaties uitbrengt, waardoor een breed publiek wordt bereikt. Ook heeft de commissie respect voor de integere wijze waarop Conny Janssen Danst gelegenheidsvoorstellingen op maat maakt voor diverse private partijen.
Door zijn ondernemende houding en efficiënte werkwijze heeft het gezelschap een gezonde balans weten te vinden tussen overheidsfinanciering en eigen inkomsten. De plannen voor de periode 2013-2016 bouwen op een geloofwaardige wijze voort op het verleden en geven blijk van een goed besef van de eigen (on)mogelijkheden. De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Conny Janssen Danst derhalve als goed.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Binnen het genre moderne dans is het werk van Conny Janssen Danst herkenbaar door zijn heldere signatuur en zijn presentatievorm op locatie. Hoewel er geen directe sprake is van overlap met de basisinfrastructuur, vertoont het werk kenmerken van het aanbod dat door andere structureel gesubsidieerde moderne dansgezelschappen wordt gebracht. Om die reden levert Conny Janssen Danst een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de dans in Nederland, maar is daarin niet uniek, aldus de commissie.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Conny Janssen Danst vervult een belangrijke rol voor de zichtbaarheid van moderne dans in Nederland. Het is volgens de commissie een van de weinige gezelschappen die met succes een breed circuit van podia weet te bespelen (grote zaal, middelgrote en kleine zaal en (grote) locatieprojecten).
Conny Janssen Danst is daarnaast goed ingebed binnen de culturele infrastructuur van (standplaats) Rotterdam. Dit blijkt onder meer uit de verschillende locatieprojecten, vaak in samenwerking met lokale partners zoals de Rotterdamse Schouwburg, Codarts, Dansateliers en SKVR/Dansschool.
De spreiding van de voorstellingen van Conny Janssen Danst buiten de grote steden is echter niet bijzonder groot.
Op grond hiervan oordeelt de commissie dat de instelling geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding van het dansaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Conny Janssen Danst heeft voor de periode 2013-2016 een structurele subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam van 475.000 euro. Indien het subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
De commissie heeft waardering voor de ambitie van Conny Janssen om haar kennis door te geven aan een volgende generatie en tegelijkertijd haar eigen werk scherp te houden door de confrontatie te zoeken met jonge choreografen en dansers. Om die reden beoordeelt zij de voornemens van Conny Janssen Danst op het gebied van innovatie als geloofwaardig. Volgens de commissie heeft de samenwerking met Dansateliers Rotterdam en verschillende kunstvakopleidingen in projecten als 'Brand New' in de afgelopen periode laten zien dat talentontwikkeling en het aanscherpen van de eigen artistieke signatuur inderdaad op een spannende en uitdagende wijze kunnen samengaan.
De commissie acht het positief dat met de nieuwe makers met name gewerkt wordt aan ambacht, fysieke dans en de relatie tot het publiek. Het kleinschalige karakter, de verdieping en het experiment vormen naar haar mening een mooie aanvulling op de overige voorstellingen van Conny Janssen Danst.
Hoewel de commissie Het Danslokaal en 'Rotterdamse Lente' ziet als logische volgende stappen in het bieden van begeleiding en presentatiemogelijkheden aan jonge, talentvolle choreografen, plaatst zij vraagtekens bij het feit dat Dansateliers Rotterdam in het plan niet genoemd wordt als een van de samenwerkingspartners. Temeer daar de samenwerking met juist deze organisatie in het verleden heeft gezorgd voor de nodige uitdagingen op choreografisch vlak voor Conny Janssen zelf, vanwege de afwijkende artistieke signatuur van de makers waarmee werd gewerkt, zoals Liat Waysbort, Hillary Blake Firestone, Mor Shani en Jan Martens. De commissie zou graag zien dat deze meer uitdagende aanpak in de toekomst zal worden doorgezet.
De commissie adviseert om de gevraagde toeslag te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Conny Janssen Danst te honoreren. De commissie adviseert wel toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 936.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 40 € 4.500 € 180.000
Circuit midden
Circuit groot 80 € 7.500 € 600.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 780.000
Toeslag 156.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 936.000
       
Gemiddeld per jaar € 468.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000