NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DANCE WORKS ROTTERDAM

inleiding

Dance Works Rotterdam/André Gingras (Dance Works Rotterdam) is een dansgezelschap in Rotterdam rond choreograaf André Gingras, dat zich richt op het produceren van danstheatervoorstellingen en het begeleiden van jong choreografisch talent. Liever dan zich te profileren als vertegenwoordiger van de discipline dans wil Dance Works Rotterdam zich bewegen tussen de verschillende idiomen in de dans en andere (kunst)disciplines en zich daarbij inzetten voor een breed maatschappelijk gedeelde cultuur.
Dance Works Rotterdam produceert naast voorstellingen voor de theaterzaal ook werk voor de openbare ruimte, zoals flashmobs en guerrillaperformances (TakeAway performances) en trekt een relatief jong en breed publiek. De bewegingsstijlen waarmee Dance Works Rotterdam werkt, komen onder andere uit de urban dance, hiphop, circus arts, freerunning en sport crossovers. Dance Works Rotterdam heeft structurele samenwerkingsverbanden met onder andere de dans- en circusopleiding van Codarts, Rotterdamse Schouwburg, De Gouvernestraat, Got Skills, Hiphophuis, SKVR en Dansateliers, Club Guy & Roni, Holland Festival en T.R.A.S.H. Buitenlandse partners zijn CCN Créteil (Parijs) en CPR (New York).
Samen met Wunderbaum en Theatergroep MAX en in samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg is Dance Works Rotterdam gevraagd een meerjarig talentontwikkelingsprogramma in Rotterdam op te zetten. Onder de noemer ExPort nodigt Dance Works Rotterdam makers uit met een niet-traditionele dansachtergrond voor een residentie, waarbij studioruimte, productionele ondersteuning en inhoudelijke begeleiding wordt geboden. Een programmeurspanel bestaande uit Anita van Dolen, Dave Schwab en Annemieke Keurentjes wordt naast André Gingras ingezet voor de inhoudelijke begeleiding. De artist in residence maakt voorstellingen en neemt deel aan community art-projecten, TakeAway performances en commercieel werk.
Aangezien inbedding in een gemeenschap een belangrijk aspect is van het werk van Dance Works Rotterdam, wordt voor elke voorstelling aansluiting gezocht bij een lokale partner. Dit is volgens de instelling niet alleen vanuit artistiek oogpunt interessant, ook worden op deze manier de kosten gespreid en een groter publiek bereikt. Dance Works Rotterdam werkt eveneens samen met commerciële partners, zoals game-ontwikkelaar Guerrilla Games.
Dance Works Rotterdam is een relatief kleine organisatie met een formatie van 4,4 fte. Dansers, ontwerpers, technici et cetera werken allen op freelance basis. De organisatie zoekt momenteel naar mogelijkheden om de backoffice te delen en is hierover in gesprek met De Gouvernestraat.
In 2013-2014 brengt Dance Works Rotterdam elk seizoen één nieuwe voorstelling uit, alternerend voor de grote tot middelgrote zaal en de middelgrote tot kleine zaal. Daarbij hoort ook werk van de jonge makers uit het talentontwikkelingsprogramma. Daarnaast worden reprises van bestaande voorstellingen aangeboden aan het nationale en internationale circuit en wordt (met aanvullend subsidie) een community art-project in samenwerking met een lokaal festival gerealiseerd.
Voor de activiteiten in de periode 2013-2014 wordt een subsidiebedrag aan het Fonds Podiumkunsten gevraagd van in totaal 186.000 euro.
Dance Works Rotterdam wordt in de periode 2009-2012 structureel gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam met een bedrag van 610.000 euro. André Gingras ontving in de jaren 2009 en 2010 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van in totaal 115.713 euro.
In de aanvraag heeft Dance Works Rotterdam verschillende internetlinks opgegeven naar beeldmateriaal van voorstellingen en trailers.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
Met de aanstelling van André Gingras in 2010 heeft Dance Works Rotterdam volgens de commissie een metamorfose ondergaan. Onder diens leiding is in de afgelopen jaren gewerkt aan het creëren van een choreografische cultuur waarin dans diverse vormen aanneemt en verbindingen met andere disciplines aangaat. Met de energieke bewegingskwaliteit die de interdisciplinaire voorstellingen van het gezelschap kenmerkt, het gebruik van streetwise performers en een eigentijdse publieksbenadering weet Gingras een eigen sfeer en dynamiek te creëren.
Hoewel het werk van André Gingras volgens de commissie vanwege zijn bijzondere vorm oorspronkelijk genoemd mag worden, is er naar haar mening sprake van een zekere discrepantie tussen de inhoud van zijn plannen en de uitwerking ervan in de voorstellingen. Daarin zijn de inhoudelijke uitgangspunten soms weinig herkenbaar en ligt de nadruk dikwijls op een oppervlakkiger gebruik van spectaculaire en modieuze elementen. De kritiek van de commissie richt zich dan ook op de matige regie en dramaturgie die de voorstellingen van de afgelopen periode kenmerken, evenals op de wisselvallige kwaliteit van het bewegingsmateriaal.
Positiever is de commissie over de energie van de performers en het feit dat het werk lijkt aan te slaan bij een overwegend jong publiek dat niet regelmatig dansvoorstellingen bezoekt. Deze ontwikkeling sluit in haar ogen goed aan bij het streven van Dance Works Rotterdam om dans een bredere bekendheid te geven.
De plannen voor de periode 2013-2014 zijn volgens de commissie goed geschreven. De inhoudelijke uitgangspunten voor de voorstellingen zijn origineel en vindingrijk in hun maatschappelijke verbinding en bevatten daarnaast uitdagend onderzoek. Ondanks de weinig consistente kwaliteit van het werk van André Gingras gaat zij er desondanks vanuit dat de choreograaf erin zal slagen om in de komende periode zijn ambities voldoende waar te maken.
In algemene zin beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit daarom als voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De bedrijfsmatige organisatie en het financieel beheer van Dance Works Rotterdam is volgens de commissie goed op orde. Met de komst van André Gingras als artistiek leider zijn de structuur en de omvang van het gezelschap aangepast aan een meer projectgerichte werkwijze, die in overeenstemming is met de aard en de omvang van de activiteiten. Hierdoor sluit de kostenstructuur van de instelling vanaf 2013 aan bij het gemiddelde van kleine en middelgrote dansinstellingen.
De commissie oordeelt positief over het ondernemerschap dat uit de plannen van Dance Works Rotterdam voor de jaren 2013-2016 spreekt. De producties spelen over het algemeen goed in op hedendaagse trends en ontwikkelingen en geven blijk van een goed besef van de potentiële publieksgroepen voor het werk van André Gingras. De instelling heeft uitgebreide artistieke samenwerkingsverbanden weten te realiseren in binnen- en buitenland. Daarnaast richt Dance Works Rotterdam zich op commerciële samenwerkingsverbanden met onder meer game-ontwikkelaars. En hoewel ook de diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen op het eerste gezicht stevig lijkt, plaatst de commissie vraagtekens bij de haalbaarheid ervan.
Vanwege het niet altijd even toegankelijke karakter van het werk van André Gingras, beoordeelt de commissie de afname van het gemiddelde aantal voorstellingen per jaar van zestig naar veertig als realistisch, maar is kritisch over de forse stijging van het publieksbereik en de publieksinkomsten die de instelling de komende jaren tegelijkertijd denkt te behalen. Temeer daar deze in de plannen weinig overtuigend wordt onderbouwd en de commerciëlere projecten die op stapel staan nog in een pril stadium verkeren. Daarnaast zet Dance Works Rotterdam vanaf 2013 in op jaarlijkse diverse private bijdragen van gemiddeld 52.200 euro, terwijl hiervan in de periode 2009-2011 geen sprake was.
Hoewel Dance Works Rotterdam niet direct ingaat op zijn onderscheidend vermogen ten opzichte van andere dansinstellingen, spreekt uit het plan en het geproduceerde werk in het verleden een sterk bewustzijn van de eigen positie in het dansveld. In dat verband lijkt ook de marketingstrategie goed gekozen. Door het slimme gebruik van sociale media in de publiciteit rond het werk wordt een bredere, geheel andere doelgroep bereikt dan de vroegere bezoekers van Dance Works Rotterdam. Daarnaast is het gezelschap ook succesvol in het zich verbinden aan verschillende partners, waardoor draagvlak en bekendheid worden vergroot.
Ondanks de kritiek die zij heeft op de verwachtingen van het publieksbereik en de publieksinkomsten beoordeelt de commissie het ondernemerschap van Dance Works Rotterdam als voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Volgens de commissie past het onderscheidende werk van choreograaf André Gingras binnen de categorie hedendaagse, conceptuele dans. Door zijn engagement en de integratie van andere kunst- en bewegingsvormen laat het werk zich naar haar mening tot op zekere hoogte vergelijken met dat van makers als T.r.a.s.h. en Club Guy & Roni. Hierdoor levert Dance Works Rotterdam een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar het gezelschap is hierin niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Dance Works Rotterdam is volgens de commissie goed ingebed in de Rotterdamse culturele infrastructuur, waar de instelling eveneens actief is met activiteiten op het gebied van educatie en community art. Landelijk gezien is de spreiding van de voorstellingen van Dance Works Rotterdam in de verschillende regio's niet bijzonder groot. Om die reden levert het gezelschap geen bijzondere bijdrage aan de spreiding, aldus de commissie.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Voor de periode 2013-2016 heeft Dance Works Rotterdam een structurele subsidie aan de gemeente Rotterdam gevraagd van 597.800 euro. Als het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Hoewel de commissie het positief vindt dat Dance Works Rotterdam zich in de komende jaren wil richten op de begeleiding van jonge choreografen, acht zij de plannen op dit gebied mager uitgewerkt. Hierdoor wordt onvoldoende aangetoond dat het hierbij gaat om effecten die het eigen werk van de instelling overstijgen. Daardoor is het onduidelijk in hoeverre deze makers een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het werk van Dance Works Rotterdam en het Nederlandse dansveld in het algemeen.
Op basis hiervan ziet de commissie onvoldoende aanleiding om positief te adviseren over de gevraagde toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Dance Works Rotterdam te honoreren, voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 223.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 48 € 1.500 € 72.000
Circuit midden 20 € 3.000 € 60.000
Circuit groot 12 € 4.500 € 54.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 186.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000