NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DANSGROEP AMSTERDAM

inleiding

In zijn inhoudelijk plan 2013-2016 presenteert Dansgroep Amsterdam zich als het stadsgezelschap voor hedendaagse dans. Volgens Dansgroep Amsterdam heeft de traditie in Nederland om choreografen en hun werk te ondersteunen een mooie verscheidenheid aan kleine groepen opgeleverd. In het huidige politieke klimaat dreigen die nu te verdwijnen of zá³ klein te worden dat er geen ontwikkeling mogelijk is.
Dansgroep Amsterdam ziet de oplossing van dit dilemma in de creatie van een professioneel gezelschap voor moderne dans met allround dansers, waarbij gevestigde en beginnende choreografen hun werk op niveau kunnen (blijven) ontwikkelen. Daarnaast biedt Dansgroep Amsterdam een platform waar jonge dansers en ontwerpers in beeldende kunst, licht en muziek samenwerken. De directie van Dansgroep Amsterdam wordt gevoerd door Beppie Blankert. Voor de verkoop van de voorstellingen werkt het gezelschap samen met Bureau Berbee.
Als voormalig basisinfrastructuurinstelling behoudt Dansgroep Amsterdam naar eigen zeggen zijn brede artistieke profiel door te werken met meerdere choreografen. Met improvisator, danser en choreograaf Michael Schumacher wordt de komende vier jaar een vaste verbintenis aangegaan en daarnaast zal werk worden uitgebracht van choreografen als Hans van Manen, Krisztina de Châtel, Ton Simons, Stephen Shropshire, Guilherme Miotto en Paul Selwyn Norton.
Dansgroep Amsterdam presenteert de voorstellingen in een totaalconcept. Daarbij worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbinnen de dansers een prominente rol innemen. Zij gaan een directe relatie met het publiek aan. Dit resulteert volgens Dansgroep Amsterdam in gedurfde programma’s met een diversiteit aan dans, waarin gewerkt wordt met eigentijdse componisten zoals John Cage, Steve Reich en Louis Andriessen. Hun werk wordt live uitgevoerd door Asko|Schönberg, waarmee Dansgroep Amsterdam ook een meerjarige samenwerking aangaat.
Dansgroep Amsterdam richt haar organisatie sober en flexibel in. Uitgangspunt is een kleine overhead die voldoende continuïteit garandeert. De kernactiviteiten op het gebied van productie, artistieke begeleiding, marketing en het totaalconcept voert Dansgroep Amsterdam zelf uit. Het gezelschap verwacht in 2013 circa 14.600 bezoekers te kunnen trekken. Dit aantal stijgt met 15% tot 17.000 in 2016. De eigen inkomsten stijgen van 25% in 2013 naar 32% in 2016.
Het werk van Dansgroep Amsterdam is toegankelijk voor een breed publiek en is nationaal en internationaal te zien in theaters, op locatie en op festivals. In het kader van talentontwikkeling gaat het gezelschap nauw samenwerken met Dansmakers Amsterdam bij de selectie en begeleiding van beginnende choreografen. Daarnaast wordt de bestaande samenwerking met vakopleidingen en amateur dansscholen de komende jaren voortgezet.
Dansgroep Amsterdam wil in de periode 2013-2014 verschillende producties uitbrengen in de circuits groot, midden en klein. Daarbij gaat het in totaal om gemiddeld 135 speelbeurten. In het circuit van kleine zalen wordt vanwege de complexiteit van het werk uitgegaan van het hoogste basisbedrag (4.500 euro). In de middelgrote en grote zalen is gekozen voor basisbedragen van respectievelijk 4.500 euro en 6.000 euro.
Het gevraagde subsidie aan het Fonds Podiumkunsten in de periode 2013-2014 bedraagt 666.000 euro. Voor de periode 2013-2016 is aan de gemeente Amsterdam een structurele subsidie aangevraagd van 600.000 euro.

In de periode 2009-2012 ontvangt Dansgroep Amsterdam als gezelschap uit de basisinfrastructuur een structurele subsidie van 1.871.370 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De instelling ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
Eind 2010 kwam een einde aan het toenmalige artistieke duoleiderschap van Krisztina de Châtel en Itzik Galili. De artistieke leiding werd overgedragen aan Krisztina De Châtel en per 1 maart 2011 werd Beppie Blankert aangesteld als algemeen directeur.
Aangezien Dansgroep Amsterdam in de periode 2009-2012 structureel werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW, zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur. Dansgroep Amsterdam ontving de Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie 2011 met 'TRIP en masse', een gastchoreografie van White Horse Collectief.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie stelt vast dat Dansgroep Amsterdam met de vroegtijdige beëindiging van de samenwerking tussen artistiek leiders Krisztina de Chá¢tel en Itzik Galili in een moeilijke fase is beland. Zij heeft waardering voor het streven van de in 2011 aangetreden algemeen directeur Beppie Blankert naar een breed artistiek profiel door te werken met verschillende choreografen en daarnaast ruimte te bieden aan nieuwe makers.
Niettemin heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat Dansgroep Amsterdam er de komende jaren in zal slagen om in artistieke zin een speler van betekenis te zijn binnen de Nederlandse dans. De producties die Dansgroep Amsterdam met name na de beëindiging van de samenwerking tussen de beide artistiek leiders heeft uitgebracht, zijn naar haar mening wisselend van kwaliteit en missen een eenduidige artistieke signatuur.
Het plan voor de periode 2013-2016 weet de commissie niet geheel te overtuigen. Daaruit blijkt onvoldoende wie of wat het verbindende element zal zijn binnen het artistieke beleid van Dansgroep Amsterdam, temeer daar Krisztina de Chá¢tel heeft aangegeven met ingang van 2013 geen deel meer te zullen uitmaken van het gezelschap en zich volledig te gaan concentreren op het in eigen beheer uitbrengen van haar locatieprojecten.
De keuze voor Michael Schumacher als nieuwe vaste choreograaf roept volgens de commissie vragen op. Schumacher is een begenadigd performer en wordt geroemd om zijn kwaliteiten op het gebied van improvisatiedans, maar heeft zich tot op heden nog onvoldoende bewezen als choreograaf of artistiek leider.
Daarnaast is de commissie van mening dat het beleidsplan voor de komende jaren onevenwichtig is in zijn artistieke keuzes en inhoudelijk matig onderbouwd. In het plan geeft Dansgroep Amsterdam aan te werken vanuit de traditie en de techniek van de moderne dans uit de twintigste eeuw. De choreografen wier werk Dansgroep Amsterdam de komende jaren wil uitbrengen, passen volgens de commissie weliswaar binnen dit profiel, zij het dat de onderlinge kwaliteitsverschillen groot zijn en het gekozen repertoire soms onevenwichtig en gedateerd aandoet. De commissie heeft echter waardering voor de hoge kwaliteit van het danserstableau, dat zij als de constante factor van Dansgroep Amsterdam beschouwt.
Samenvattend beoordeelt de commissie de kwaliteit van Dansgroep Amsterdam als voldoende.

Ondernemerschap
zwak
Bij de beoordeling van het ondernemerschap van Dansgroep Amsterdam heeft de commissie er rekening mee gehouden dat de onrust rond het conflict tussen de beide artistiek leiders in 2010 mogelijk zijn weerslag heeft gehad op de organisatie. In de periode 2009-2011 realiseerde het gezelschap per jaar gemiddeld 91 speelbeurten. De instelling haalde in deze periode een eigeninkomstenquote van gemiddeld 11% en voldoet daarmee niet aan de drempelnorm van gemiddeld 20% die het Fonds Podiumkunsten bij deze regeling hanteert.
De commissie beoordeelt de ambities van Dansgroep Amsterdam op het gebied van eigen inkomsten en publieksbereik als weinig realistisch. Dansgroep Amsterdam streeft naar een eigeninkomstenquote van gemiddeld 27,5% in de jaren 2013 en 2014. Ook verwacht het gezelschap met minder speelbeurten en minder bezoekers meer publieksinkomsten te genereren (van gemiddeld 234.000 euro in 2009, 2010 en 2011 naar gemiddeld 266.700 euro in 2013-2014).
Volgens de commissie hebben de plannen van Dansgroep Amsterdam op het gebied van ondernemerschap een overwegend instrumenteel karakter en zijn deze niet verankerd in de nieuwe opzet van het gezelschap. De geformuleerde ambities voor de komende jaren qua publieksbereik en eigen inkomsten acht zij gezien de prestaties uit het verleden weinig realistisch. Hoewel in de aanvraag staat dat er vanuit iedere doelgroep specifieke strategieën en product-marktcombinaties zijn ontwikkeld, blijft de beschrijving ervan bij de verschillende activiteiten in 2013 en 2014 eveneens steken in algemeenheden. In de aanvraag is een vrij algemene visie op marketing opgenomen. Bij de beschrijving van de verschillende producties die in de periode 2013-2014 worden gerealiseerd, wordt nader ingegaan op concrete marketingacties. De uitwerking hiervan blijft bij een opsomming van de in te zetten publiciteitsmiddelen.
In dit verband wekken ook de matige artistieke propositie en het feit dat de organisatiestructuur van het gezelschap zich nog in een opbouwfase bevindt weinig vertrouwen. De verwachte inkomsten uit sponsoring, private fondsen et cetera zijn vanuit historisch perspectief weinig aannemelijk, aldus de commissie.
Samenvattend beoordeelt de commissie het ondernemerschap van Dansgroep Amsterdam als zwak, aangezien de instelling op meerdere onderdelen van dit criterium niet goed presteert.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Volgens de commissie opereert Dansgroep Amsterdam binnen het genre van moderne/hedendaagse dans. Zij is van mening dat het werk dat Dansgroep Amsterdam in de periode 2013-2014 wil uitbrengen zich door zijn gerichtheid op de traditie en techniek van de moderne dans uit de twintigste eeuw slechts ten dele van het aanbod in de basisinfrastructuur onderscheidt. Vergeleken met het overige aanbod binnen het genre dans is het werk van Dansgroep Amsterdam ook niet uniek en levert het geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het dansaanbod in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het aantal activiteiten dat Dansgroep Amsterdam in standplaats Amsterdam wil realiseren is volgens de commissie relatief hoog, maar geloofwaardig in het licht van de prestaties uit het verleden. De spreiding van de voorstellingen in de verschillende regio's is evenwel niet bovengemiddeld. Om die reden levert Dansgroep Amsterdam geen bijzondere bijdrage aan de spreiding, aldus de commissie.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Dansgroep Amsterdam heeft voor de periode 2013-2016 een structurele subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam vaan 600.000 euro. Indien het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Dansgroep Amsterdam niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 799.200

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000