NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE DANSERS

inleiding

De Dansers is een groep van vijftien jonge kunstenaars die onder artistiek leiding van Wies Merkx in wisselende samenstelling voorstellingen maakt voor een jong publiek. De nadruk ligt hierbij op de leeftijdscategorie van vier tot veertien jaar. Het gezelschap is sinds 2009 werkzaam onder de naam De Dansers en is voortgevloeid uit het in de jaren negentig opgerichte Merkx en Dansers. De vaste uitvalsbasis van De Dansers is de Reuzenhal in de wijk Overvecht in Utrecht. In de periode 2009-2012 is het gezelschap een nieuwe artistieke weg ingeslagen, waarbij het naar eigen zeggen op zoek is gegaan naar de binnenkant van de dans. In deze periode werken De Dansers regelmatig op locatie en is live muziek een veelgebruikt medium in de voorstellingen. Ook ontstaat in deze periode Ed Sanders, een collectief van jonge dansers en rockmuzikanten dat nieuw werk ontwikkelt.
De Dansers wil in zijn werk terugkeren naar de kern en wil dit volgens de aanvraag bereiken door openhartigheid en overgave in het performen en door het ontwikkelen van een energieke danstaal zonder franje. In de periode 2013-2014 wil De Dansers een genre ontwikkelen waarin popmuziek stevig is verweven met dans en waarin circus een eigen vorm krijgt. Bovenal wil het gezelschap een jonge, explosieve bewegingstaal ontwikkelen die binnen de muren van het theater past, maar ook daarbuiten. De Dansers gaat hierbij op zoek naar onorthodoxe speelplekken en het gezelschap wil zich verbinden met maatschappelijke situaties. Het werkt als collectief, waarbij de betrokken kunstenaars zelf de richting van hun ontwikkeling bepalen en zelf een 'rugzakje' met bouwstenen en materiaal ontwikkelen. Met dit materiaal wil De Dansers een flexibel programma samenstellen waarmee veel en overal gespeeld kan worden. Het werk wordt ontwikkeld in samenspraak met een Board of Tutors, waar onder andere choreograaf Erik Kaiel en dramaturg Moos van der Broek deel van uitmaken.
De Dansers onderscheidt zich naar eigen zeggen binnen de jeugddans door energiek danswerk met elementen uit circus en rockmuziek, door het spelen op binnen- en buitenlocaties en door aandacht voor wijken en spreiding in de regio. In regio Utrecht werkt De Dansers op het gebied van talentontwikkeling, publieksbereik en danspromotie samen met verwante organisaties als DOX en Het Lab. Ook zijn er volgens de aanvraag samenwerkingsverbanden met Rotterdam Circus Arts en verscheidene dansvakopleidingen en is het gezelschap acht langdurige partnerships aangegaan met scholen in de stad en de regio Utrecht.
De Dansers wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal tweehonderd voorstellingen realiseren in het kleinezaalcircuit. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 600.000 euro. De jaarlijkse activiteiten van De Dansers bestaan uit het hernemen en opbouwen van vast repertoire. Daarbij wordt ieder jaar één grote voorstelling gemaakt (de monsterproductie) en kleiner afgeleid werk dat hieruit voortkomt. In 2013 betreft de monsterproductie een samenwerkingsproject met Codarts Circusarts getiteld ‘Dag in Dag uit’; in 2014 is de grote voorstelling getiteld ‘Wild Vuur’, geïnspireerd op ‘Lord of the Flies’ en ontwikkeld door de dansers van Ed Sanders. Het kleine werk dat uit deze monsterproducties wordt afgeleid, bestaat uit de voorstellingen ‘De Feeks’, ‘Pokon’ en ‘Shifted’ in 2013 en een schoolversie van ‘Dag in Dag uit’, ‘Play Ground’ en ‘Bound By Bodies’ in 2014. De voorstellingen uit het vaste repertoire betreffen in deze periode ‘Tetris’ (Erik Kaiel), ‘Café Ed Sanders’ en ‘Dag in Dag uit’.
De zakelijke leiding van het gezelschap is in handen van Arie Koelemij. Het gezelschap draagt zelf zorg voor de acquisitie.
De Dansers ontvangt rijkssubsidie in het kader van de basisinfrastructuur 2009-2012. Ook in de periode 2005-2008 was dit het geval. In de periode 2009-2012 ontving het gezelschap 262.366 euro per jaar. In het kader van deze meerjarige rijkssubsidie zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie constateert dat de periode 2009-2012 voor De Dansers in het teken heeft gestaan van een zoektocht naar nieuwe artistieke wegen en invalshoeken. Zij ziet dit terug in het werk van het gezelschap uit de afgelopen periode, waarin naar mening van de commissie de nadruk ligt op het experimenteren met nieuw materiaal en het integreren van nieuwe werkwijzen en inspiratiebronnen. Dat artistiek leider Wies Merckx een groep dansers en artistiek adviseurs om zich heen heeft verzameld die haar in dit proces ondersteunen, vindt de commissie positief. Zij vindt het een goede ontwikkeling dat Wies Merckx haar organisatie openstelt voor nieuwe invloeden en heeft waardering voor de nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang van De Dansers. De commissie is echter van mening dat dit tot op heden onvoldoende heeft geresulteerd in een herkenbare artistieke signatuur, wat maakt dat zij de voorstellingen van De Dansers nog weinig oorspronkelijk vindt. Daarbij vindt zij de uitvoeringskwaliteit van de voorstellingen die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd niet in alle gevallen overtuigend.
Ook de plannen voor de toekomst bieden niet het vertrouwen dat er in de komende periode een verbetering of ontwikkeling in bovengenoemde aspecten zal optreden. De commissie vindt de aanvraag onduidelijk over de toekomstige rol die Wies Merckx als artistiek leider zal vervullen. Er wordt in de aanvraag nauwelijks gereflecteerd op het in de afgelopen periode gerealiseerde werk van Wies Merckx, noch op haar rol binnen de ambities voor de toekomst. Hoewel de kernactiviteiten en werkwijze van het gezelschap worden toegelicht, is de aanvraag weinig concreet over de artistieke identiteit van De Dansers. De nadruk wordt vooral gelegd op het feit dat het gezelschap zijn stijl en identiteit de komende jaren verder wil ontwikkelen. Wat deze identiteit echter precies inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot het overige aanbod voor de jeugd, wordt in de aanvraag niet beschreven. Ook wordt niet ingegaan op de vertaling van de thema's en inspiratiebronnen naar de doelgroep, waardoor de commissie onvoldoende vertrouwen krijgt in de zeggingskracht van de voorstellingen.
De commissie is van mening dat De Dansers zich als landelijk gesubsidieerde instelling na een periode van vier jaar ontwikkeling en onderzoek op artistiek gebied steviger en duidelijker had kunnen profileren en positioneren. Uit de aanvraag spreekt de wens van De Dansers om als jong collectief te experimenteren met choreografisch materiaal en daarbij gebruik te maken van genres als rockmuziek en circus. Hoewel de commissie dit op zich spannende uitgangspunten vindt, heeft zij er op basis van de aanvraag onvoldoende vertrouwen in dat de beoogde programma's en voorstellingen de onderzoekende fase waarin De Dansers zich op dit moment nog lijkt te bevinden, zullen ontstijgen. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van De Dansers als zijnde zwak.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De Dansers laat door de jaren heen een goede financiële gezondheid zien. Daarbij is er binnen de organisatie voldoende zakelijke kennis en expertise aanwezig. Het gezelschap is goed geworteld in de stad en de regio Utrecht en de commissie onderschrijft de functie die het gezelschap voor deze regio vervult. De Dansers heeft hier een netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd, en met De Reuzenhal heeft het gezelschap een vaste uitvalsbasis in de stad.
Het gezelschap begroot een lichte daling van de eigen inkomsten. Dit bevreemdt de commissie, aangezien het aantal begrote activiteiten een veel forsere afname laat zien. De aanname dat dit de inkomsten nauwelijks zal beïnvloeden vindt de commissie niet realistisch. Hoewel het gezelschap zich goed positioneert binnen de regio Utrecht, biedt de aanvraag volgens de commissie onvoldoende aanknopingspunten om op voorhand vertrouwen te hebben in de ambities van De Dansers om zich in de komende jaren ook landelijk te positioneren. Hoe De Dansers wil werken aan een meer landelijke uitstraling of hoe zij zich wil positioneren ten opzichte van het overige landelijke aanbod, wordt in de aanvraag onvoldoende toegelicht.
Uit de aanvraag van De Dansers spreekt volgens de commissie een goed besef van de doelgroep waarvoor wordt geproduceerd. Hoewel het plan niet specifiek ingaat op specifieke marketing voor de brede leeftijdscategorie van vier tot veertien jaar waarop De Dansers zich richt, spreekt daaruit volgens de commissie voldoende ervaring met het bereiken van dit publiek. De in het verleden behaalde resultaten bieden in dit opzicht ook vertrouwen.
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van De Dansers daarom als ruim voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De Dansers opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod. De voorstellingen van het gezelschap worden gekenmerkt door een combinatie van circusinvloeden en rockmuziek en een focus op het spelen op locatie. De commissie is van mening dat vooral de mix van stijlen maakt dat de voorstellingen van De Dansers een eigen plek innemen binnen het jeugddansaanbod. Het bewegingsvocabulaire vindt zij echter beduidend minder onderscheidend. Het werk van De Dansers levert volgens de commissie weliswaar een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod, maar het is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De Dansers is gevestigd in de Utrechtse wijk Overvecht, waar het gezelschap een eigen podium en uitvalsbasis heeft genaamd De Reuzenhal. De commissie constateert dat de voorstellingen van De Dansers in de periode 2009-2011 voornamelijk te zien waren in Utrecht, Rotterdam, de regio West, de regio Midden en de regio Zuid.
Uit het ingediende plan voor de jaren 2013 en 2014 blijkt dat het aantal voorstellingen van De Dansers in de verschillende regio's niet bijzonder groot is, waardoor geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding wordt geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
In de jaren 2009, 2010 en 2011 ontving De Dansers structurele subsidie van zowel de provincie als de gemeente Utrecht. Samen bedroegen deze subsidies 27.946 euro per jaar. Voor de periode 2013-2014 begroot het gezelschap een bijdrage van de gemeente Utrecht van 75.000 euro per jaar. Mocht dit worden toegekend, dan betreft dit een bescheiden bedrag in relatie tot het totale budget van de aanvrager, wat een beperkte lokale bijdrage oplevert.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Dansers niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 600.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000