NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE FEDERATIE

inleiding

Bij de stichting De Federatie ontwikkelen schrijver Peer Wittenbols en regisseur Rob Ligthert samen theaterprojecten. Onder de naam W&L (Wittenbols schrijft, Ligthert regisseert) presenteert het duo zich tegenwoordig en in de toekomst aan het publiek. Sinds 1989 werken Wittenbols en Ligthert samen als schrijvers-/regisseursduo bij Het Herstel, De Federatie en Toneelgroep Oostpool. W&L ontwikkelt nieuw Nederlands repertoire, geschreven door Peer Wittenbols, waarin de maakbaarheid van onze samenleving en het dreigend menselijk failliet op genuanceerde wijze onder de loep genomen wordt. Zeggingskracht, toegankelijkheid en oorspronkelijkheid zijn daarbij naar eigen zeggen aantrekkelijke aspecten, die in de komende periode aangevuld worden met interdisciplinaire facetten. W&L weet zichzelf niet rechtstreeks politiek betrokken, maar de onderwerpen en stukken wortelen wel steeds steviger in de sociale grondvesten van de samenleving. De scherpe analyses van de moderne mens worden gecombineerd met compassie en humor, wat leidt tot intelligent, maar ook herkenbaar theater, aldus de aanvrager. De stichting zetelt in Oosterbeek en Janny Vos verzorgt de zakelijk leiding en productieleiding.
In het kleinschalige circuit worden twee projecten gerealiseerd. 'Vette Dinsdag' (2013) is een monoloog als een delirium, ontstaan vanuit de fascinatie voor de carnavalstraditie. 'Vette Dinsdag' wordt in een vijftigminutenversie ontwikkeld voor Lunchtheater Bellevue, daarna wordt de voorstelling doorontwikkeld naar een zeventigminutenversie voor het vlakkevloercircuit. In 'We'll meet again' (2014) wil W&L stilstaan bij de Slag om Arnhem, die in 2014 zeventig jaar geleden plaatsvond. In het stuk worden drie mannen van de vereniging We'll meet again, met als hobby het verzamelen van roerende goederen uit de Tweede Wereldoorlog, door een onbekende man geconfronteerd met nieuwe relieken, die hen meevoeren naar de traumatisch en noodlottige werkelijkheid van de slag. De voorstelling wordt eerst op locatie gespeeld en daarna doorontwikkeld voor het vlakkevloercircuit.
In het grootschalige circuit worden drie projecten gerealiseerd. 'Schiettent Rosa' (2013) wordt een groot gemonteerd locatieproject dat met een levensgrote schiettent binnenlocaties van zomerfestivals bespeelt. Het wordt een muzikaal volksstuk over knellende familiebanden, de faá§ades van verdriet en de maakbaarheid van van geluk. In 'Nachtwacht' (2014) voert een aan slapeloosheid lijdende verteller het publiek langs verschillende personages. Het publiek vervult een actieve rol in deze nachtelijke ervaring. 'Hooglied' (2014-2015), in samenwerking met Hummelinck Stuurman, is gebaseerd op het Hooglied van koning Salomo, een bijbeltekst over de liefde tussen een man en een vrouw.
W&L wil in de jaren 2013 en 2014 180 voorstellingen realiseren voor kleine en grote podia voor een publiek van 43.590 bezoekers. Hiervoor wordt een totaal subsidiebedrag gevraagd van 840.000 euro. Daarnaast vraagt de groep een toeslag voor innovatie voor de te ontplooien marketingactiviteiten, met als belangrijkste speerpunt een online platform, geïntegreerd met een database, die het mogelijk maakt om direct en op maat te communiceren met de juiste doelgroepen. Het totaal gevraagde subsidie komt daarmee op 1.008.000 euro.

De Federatie ontvangt een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van het Fonds van totaal 370.000 euro.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van W&L als goed. Het vakmanschap voortkomend uit de samenwerking tussen Peer Wittenbols en Rob Ligthert is volgens de commissie bewezen. Startpunt van de kracht van dit succes ligt in de teksten. Peer Wittenbols is een goede toneelschrijver en de commissie acht hem van aanzienlijk belang voor de Nederlandse toneelschrijfkunst. Door de jarenlange samenwerking weet Rob Ligthert die teksten zeer adequaat vorm te geven. De commissie vindt wel dat het risico ontstaat dat de producties scherpte verliezen. De heropvoering van de productie 'Op de Ziel', waarvan een live-registratie is meegestuurd, is daar een voorbeeld van. De commissie vond het een gedegen productie met een mooie tekst en prima regie. Toch miste de productie als geheel zeggingskracht, waardoor die uiteindelijk geen blijvende indruk maakte.
De nieuwe plannen zijn intelligent geschreven. De vorm van de aanvraag, met veel tekst in imponerende taal, is volgens de commissie representatief voor de aanvrager. De concrete plannen zijn bovendien uitgebreid beschreven. Wel mist de aanvraag een duidelijke rode lijn of sturende visie, hetgeen naar het oordeel van de commissie samenhangt met het beperkte uitgangspunt voor de plannen. Behalve het ontwikkelen van nieuw repertoire en het voortzetten van de jarenlange samenwerking, wordt niet duidelijk waar de aanvulling van W&L als aparte organisatie op het veld uit bestaat. W&L presenteert zich niet als gezelschap, maar zoekt als duo samenwerking per project. De keuzes voor het verbreden van de partners en verschillende circuits lijken incidenteel en soms zelfs opportunistisch. Het is de commissie ook niet duidelijk waar W&L wil aanhaken voor de toekomst, omdat het plan weinig indicatie geeft van de ontwikkeling over de gehele periode 2013-2016. Wat blijft zijn op zich pakkend beschreven plannen, die met de gekozen casts tot goede producties kunnen leiden. Maar door de geringe samenhang tussen de projecten - ze vinden plaats in verschillende circuits en met verschillende partners - en het beperkte artistieke kader dat W&L voor het geheel beschrijft, is de commissie niet overtuigd van de oorspronkelijkheid van het geheel.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap van W&L beoordeelt de commissie als voldoende. De organisatie kreeg met het tweejarige projectsubsidie de kans om weer op gang te komen. De commissie constateert echter dat er nog geen stabiele financiële basis is. De kern van de organisatie is bovendien klein en voor de producties moet zij veel met andere, deskundige organisaties samenwerken in wat de aanvrager een business-to-business benadering noemt. Dit leidt in principe tot lage beheerslasten. De partners zijn echter geen coproducenten, maar dienstverlenende partijen, waardoor de activiteitenlasten in verhouding hoog zijn. Deze werkwijze leidt volgens de commissie dan ook nauwelijks tot minder of gedeelde kosten. Bovendien zijn de partners die W&L voor de komende projecten kiest vaste spelers in het veld, die voor tal van andere gezelschappen dezelfde dienstverlening doen. In dat opzicht zijn de business-to-business werkwijze en de keuzes daarbinnen minder verrassend dan in de vorige aanvraag.
W&L heeft de afgelopen periode te maken gehad met een aantal teleurstellingen op gebied van coproducenten, afzet en publiek. De commissie waardeert de kritische, serieuze reflectie hierop in de aanvraag en deelt de conclusie dat er nog veel heroverd moet worden. Tegelijkertijd heeft dit niet tot aanpassing in de ambities geleid in deze nieuwe aanvraag. W&L zet opnieuw hoog in. Daarbij lijken de projecten eenvoudig te worden opgeteld, zodat meer producties leiden tot evenredig meer speelbeurten, meer publiek en meer publieksinkomsten. Dit is volgens de commissie niet realistisch. Net als het publiek dienen ook programmeurs nog heroverd te worden. Partners als Via Rudolphi en Hummelinck Stuurman wekken op zich vertrouwen, maar met name voor de grote producties vindt de commissie de beoogde afzet te optimistisch. De publieksaantallen buiten de festivals, zoals bij de vrije voorstellingen in Rotterdam-Zuid, vindt de commissie niet realistisch. Zonder de aanwezigheid van een marketing- en publiciteitsapparaat van een festival, acht de commissie het niet haalbaar om daar op eigen kracht de beoogde bezoekers te trekken. Hierdoor ziet de commissie risico's in het realiseren van de beoogde publieksinkomsten. Bij tegenvallende resultaten zou het aandeel van het subsidie in de totale begroting flink kunnen stijgen.
Met betrekking tot marketing en publiciteit constateert de commissie dat er nog geen merknaam ontstaan is. W&L heeft zich nog niet duidelijk gepositioneerd in het theaterlandschap en ook door de wisselende partners in de nieuwe plannen ontstaat er geen duidelijk gezicht of identiteit naar buiten. De ambities op gebied van online marketing zijn zeer ambitieus. De commissie is niet overtuigd van de expertise van de organisatie van W&L op dit vlak. Het feit dat er nu nog geen eigen website is, draagt daar aan bij. Om de doelstellingen te realiseren, moet een flinke inhaalslag gemaakt worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
W&L maakt teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er behalve W&L veel instellingen zijn in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen in de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Het aanbod van W&L is daarbinnen niet onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding per saldo als ruim voldoende. De bijdrage zit in het naar verhouding veel voorstellingen spelen buiten de grote steden. Door de standplaats Arnhem levert W&L geen wezenlijke bijdrage aan de spreiding, omdat het aantal activiteiten in (de regio van) Arnhem/Oosterbeek zeer beperkt is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
W&L doet geen aanvraag voor structurele ondersteuning bij provincie of gemeente.

Toeslag
niet toekennen
W&L heeft een toeslag aangevraagd voor een communicatiestrategie, gericht op online communicatieactiviteiten. Deze activiteiten dragen niet bij aan de innovatie van het aanbod zoals beschreven in de regeling en zijn daarom niet aanvullend subsidiabel.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van W&L te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.008.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 80 € 3.000 € 240.000
Circuit midden
Circuit groot 100 € 6.000 € 600.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 840.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000