NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE KIFT

Moer-Staal

inleiding

De Kift is een muziekgezelschap uit de Zaanstreek met een sterk theatrale inslag. De muziek is een energieke mengvorm van pop-, fanfare-, jazz- en volksmuziek. De teksten zijn afkomstig uit de wereldliteratuur en in het Nederlands vertaald en bewerkt. De artistieke leiding is in handen van Ferry Heijne en Wim ter Weele. Marco Heijne is de zakelijk leider van de stichting.
De missie van De Kift, zoals omschreven in de aanvraag, is het maken van kwalitatief hoogstaande cultuurproducties met een duidelijke 'Kift-uitstraling'. De hoofddoelstelling is een breed publiek in contact brengen met (pop)muziek, theater, film en literatuur en het stevig verankeren van De Kift als succesvol gezelschap in het culturele veld.
Typerend voor de band is de herkenbare muzikale stijl, de combinatie van diverse kunstdisciplines, het gebruik van de Nederlandse taal en literatuur en vormgeving met een duidelijk eigen signatuur. Als handelsmerk wordt aan cd-verpakkingen, decors en kleding veel tijd en aandacht besteed. Deze signatuur komt ook tot uiting in het instrumentarium: naast bas, drums, gitaar en de kenmerkende blazerssectie, musiceert De Kift op optigan, autoharp, steeldrum, hakkebord, harmonium, lapsteel, lira, glazenorgel, speeldoosjes en het Brik-decor: een uit schroot opgetrokken draaiorgel. De kracht van De Kift is naar eigen zeggen de duidelijk eigen identiteit en het imago bij het publiek. Dit uit zich onder andere in de vormgeving, de opbouw van repertoire en de muzikale koers die zich niet laat bepalen door trends.
Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het kleine zalencircuit is De Kift voornemens om concerten in kleinere bezetting te geven. De producties voor het kleine circuit worden ook in de andere circuits gespeeld. In het kader van het 25-jarig jubileum wil De Kift een aantal voorstellingen hernemen. Uit negen cd-uitgaven/voorstellingen worden vier voorstellingen gecompileerd. De tour gaat vergezeld van een verzamel-cd met muziek en een dvd met beelden die nooit eerder zijn uitgebracht. Daarnaast is De Kift van plan om in het najaar van 2013 een studioalbum en een voorstelling uit te brengen in samenwerking met acteur Sanne den Hartogh en regisseur Erik Whien. De productie zal gebaseerd zijn op gesprekken met ‘gewone’ mensen met een bijzonder verhaal. Daarnaast bestaat het idee om literaire briefwisselingen als basis voor de songteksten te gebruiken.
Eveneens in het kader van het 25-jarig jubileum wil De Kift een eigen festival organiseren. Dat festival krijgt twee edities in twee steden. Diverse artiesten, zoals muzikanten, theatermakers, filmmakers en dichters worden gevraagd mee te werken en een gedeelte van het programma in te vullen met muziek van De Kift. Ook wordt met de drie Franse groepen Le Phun, Les Résonatuers en Monofocus, waarmee eerder werd samengewerkt, een Oerolproductie gemaakt voor 2013. Tot slot wil de Kift in samenwerking met Frank Groothof de familievoorstelling ‘De Hondeneters’ uitbrengen, naar het boek (2009) van Marita de Sterck.
De Kift wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 53 concerten/voorstellingen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 224.500 euro per jaar.

De Kift wordt in de periode 2009-2012 gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten met een bedrag van 242.910 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
De voorstellingen van De Kift zijn in de periode 2009-2011 vijf keer bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van De Kift als zeer goed. Het vakmanschap van de individuele bandleden is groot en komt tot uiting in de uitstekende spelkwaliteit en goede zang. De Kift heeft nu meer dan duizend concerten op haar naam staan en dat is te merken: de leden van de band zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. De soms voorkomende onregelmatigheden in de intonatie zijn volgens de commissie onlosmakelijk verbonden met de charme van De Kift, evenals de typische goed georganiseerde chaos op het podium.
De commissie stelt dat het repertoire van De Kift zich kenmerkt door een grote mate van oorspronkelijkheid. De beide artistiek leiders geven op aanstekelijke en dynamische wijze gestalte aan hun artistieke ideeën. De prachtige ‘Kiftiaanse’ composities zijn een mengeling van punk, fanfare en smartlappen, met invloeden uit de volksmuziek. De mooie en vaak tragische verhalende teksten zijn gebaseerd op een diversiteit aan nationale en internationale schrijvers en dichters. Ook het instrumentarium is uniek door het gebruik van niet voor de hand liggende en zelf ontwikkelde instrumenten. Een sprekend voorbeeld hiervan is het imposante ‘duivelse draaiorgel’ dat voor de productie Brik is ontwikkeld. Dit muzikale decorstuk draagt volgens de commissie in grote mate bij aan de theatraliteit en zeggingskracht van het concert. Maar ook in bijvoorbeeld de voorstelling 'Hoofdkaas' worden de nummers, die op zich al korte verhaaltjes zijn, op zeer beeldende wijze gepresenteerd en onderling aan elkaar verbonden. De commissie constateert dat het multi-instrumentalisme van de musici groeit, wat de band als geheel nog veelzijdiger maakt.
De plannen voor de komende jaren zijn goed uiteengezet en bevatten een heldere artistieke visie. De Kift toont een stevige ambitie, die volgens de commissie past binnen de artistieke ontwikkeling en mogelijkheden van de band. De focus voor het komend jaar ligt op het 25-jarig jubileum, dat gevierd wordt met drie nieuwe producties: de jubileumtournee, de productie met de Franse groepen Le Phun, Les Résonateurs en Monofocus en het festival. Met name het hernemen van hoogtepunten uit eerdere producties in een nieuw context kan volgens de commissie vier artistiek hoogwaardige jubileumvoorstellingen opleveren. Van de samenwerking met de Franse groepen verwacht de commissie een versterkend effect, waarbij zij de hoop uitspreekt dat deze productie ook buiten Oerol te zien is. Ook heeft de commissie vertrouwen in de samenwerking met acteur Sanne den Hartogh, die moet leiden tot een studioalbum en een reeks voorstellingen. Volgens de commissie vormt Den Hartogh een goede match met de band en kan het eindresultaat een meerwaarde leveren aan het repertoire van De Kift. Tot slot is de commissie positief over de plannen voor 'De Hondeneters', de nieuwe jeugdtheaterproductie met Frank Groothof, waarmee door De Kift wordt voortgebouwd op een eerdere succesvolle samenwerking.
De Kift blijft hoorbaar en zichtbaar op zoek naar artistieke groei. Daarbij blijft de band trouw aan zichzelf en toont daarnaast een grote mate van zelfreflectie en leervermogen. Dit geeft de commissie het vertrouwen dat de band zich ook in de komende jaren zal blijven ontwikkelen.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van De Kift als goed. De aanvraag bevat een uitstekende analyse van de eigen identiteit en de kansen op artistiek en zakelijk gebied en De Kift weet als geen ander zijn artistieke identiteit te verbinden met het ondernemerschap.
De financiële gezondheid van de organisatie, gemeten aan de liquiditeit en solvabiliteit over de afgelopen jaren, laat een instabiel beeld zien. Zeker in het licht van de (stevige) artistieke ambities voor de komende jaren stelt de commissie dat een minder risicovolle bedrijfsvoering wenselijk is.
Met betrekking tot de inkomstenwerving merkt de commissie op dat de cijfers op het gebied van eigen- en publieksinkomsten over de afgelopen jaren enige fluctuaties laten zien. Echter, door de goede reflectie hierop in de aanvraag weet De Kift aannemelijk te maken dat de ongelijkmatige verdeling van activiteiten over de jaren en de winst die gemaakt wordt met verkoop van cd’s, hierop sterk van invloed zijn. Met het opzetten van activiteiten op het gebied van 'crowdfunding' en 'crowdsourcing' en een goede balans tussen uitkoopsommen en merchandising weet De Kift de risico's van inkomstenbronnen goed te spreiden. Zowel bij De Kift zelf als in het bestuur is kennis over ondernemerschap breed vertegenwoordigd. Ook voert de groep bewust beleid op het gebied van Cultural Governance.
De Kift weet zich uitstekend te positioneren op de markt van (pop)muziek en is zich ervan bewust dat publiciteit en marketing een zaak is van de zaal én van de band. De Kift investeert dan ook zelf in marketing en hanteert hierbij een geheel eigen benadering. In dat verband noemt de commissie het crowdfunding project ‘Familie Meier’ en de onderscheidende merchandisingproducten. Ook biedt het plan kansen om de afzetmarkt en het publieksbereik te vergroten door hoogwaardige budgetvoorstellingen aan te bieden aan het kleine zalencircuit. Daarnaast maakt De Kift inventief gebruik van sociale media om (nieuw) publiek te bereiken en weet de band daarmee haar trouwe schare fans als vrijwilliger te betrekken bij marketingacties en merchandising.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van De Kift als ruim voldoende. Popmuziek is, vooral in het ongesubsidieerde aanbod, in zeer ruime mate vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. De producties van De Kift onderscheiden zich van het overige popaanbod door het bijzondere repertoire, de theatrale werkwijze en het gebruikte instrumentarium. Er zijn binnen de popmuziek echter meer bands die een min of meer vergelijkbare aanpak kennen. Dat maakt de activiteiten van De Kift onderscheidend maar niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als zeer goed. Zij overweegt daarbij dat De Kift buiten de vier grote steden is gevestigd en een substantieel aantal activiteiten in standplaats de Zaanstreek uitvoert. Daar komt bij dat een relatief groot aandeel van de concerten van De Kift plaatsvindt in de diverse regio's buiten de grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Kift heeft geen bijdrage gevraagd aan de provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
De Kift heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Kift te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 449.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 20 € 2.000 € 40.000
Circuit midden 42 € 4.500 € 189.000
Circuit groot 44 € 5.000 € 220.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 449.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 449.000
       
Gemiddeld per jaar € 224.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000