NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE NIEUW AMSTERDAM

organisatie/i_022/paxeuropa.jpg
Pax Europa

inleiding

Het Amsterdamse gezelschap De Nieuw Amsterdam (DNA) maakt voorstellingen over en voor de wereld om ons heen, de wereld van vandaag die in toenemende verwarring verkeert. DNA wil wakker blijven, wakker maken en alert zijn, niet door toe te geven aan alles overheersende angsten, wantrouwen en hypes, maar door te onderzoeken hoe die verwarring is ontstaan. DNA wil vanuit een artistieke en universeel menselijke interesse de diverse culturele invloeden binnen de samenleving belichten en becommentariëren, met als uitgangspunt dat diversiteit een verrijking is. De artistieke leiding van DNA is in handen van Sabri Saad El Hamus. De zakelijk leider is Gerrit Wijnhoud.
Voor DNA zijn de theaterproducties een weerspiegeling van de samenleving. In de afgelopen periode was het sleutelbegrip van DNA positieve wrijving, voor de komende periode komt daar verzoening bij. De eigen identiteit van iedereen en van Nederland, de identiteit van culturen binnen Nederland, de identiteit van religie vindt DNA daarbij van belang. Binnen het Nederlandse theaterlandschap introduceert DNA het begrip Wereldtoneel "als urgentie en middel om de werkelijkheid van vandaag te thematiseren".
Voor de komende periode staan drie voorstellingsreeksen van elk vier producties gepland: 'Pax Hollandia', 'Pax Deus' en 'Pax Arab'. Per seizoen is van elke reeks een voorstelling te zien. Binnen 'Pax Hollandia' (Ach ja Nederland) zijn dat 'Rood' (De Kring) in 2013 en 'Wit' (De Egyptische Schaatser) in 2014. Binnen 'Pax Deus' (O mijn God) gaat het om 'De Bezoeker' van Eric-Emmanuel Schmitt in 2013 en 'Het Evangelie' in 2014. Binnen 'Pax Arab' (De Arabische Western) wordt 'Morning After' in 2013 gerealiseerd, met een tekst van Abdelkader Benali, en 'High Noon' in 2014.
DNA wil in de jaren 2013 en 2014 160 voorstellingen realiseren voor kleine en middelgrote zalen en locaties. In totaal worden 21.050 bezoekers verwacht. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 720.000 euro.

DNA wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 651.867 euro per jaar, inclusief een bijdrage voor de opleiding ITS DNA. Voor die tijd subsidieerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de groep. De gemeente Amsterdam subsidieert de groep deze periode met een bedrag van 150.460 euro. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vier producties van DNA bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van De Nieuw Amsterdam als voldoende. De afgelopen jaren stond de groep onder artistieke leiding van Sabri Saad el Hamus, die daarvoor vooral als maker actief was. Het ambitieniveau was hoog en de verwachtingen eveneens. Naar aanleiding van de producties van de afgelopen jaren is de commissie van mening dat DNA deze verwachtingen niet heeft ingelost. De producties waren kwalitatief zeer wisselend en de commissie is met name kritisch op het terrein van het vakmanschap en de zeggingskracht. De laatste productie, 'Meneer Ibrahim en de Bloemen van de Koran', is volgens de commissie trefzeker en inventief geregisseerd door Erik Vos en de acteurs zijn goed op elkaar ingespeeld. Daarmee spreken zij een gemêleerd publiek aan. De andere stukken vindt de commissie echter beduidend minder geslaagd. De commissie is kritisch over het vakmanschap. Zij vindt dat de regie niet altijd de nodige afstand heeft kunnen nemen, wat ten koste is gegaan van de acteerprestaties. Verder vindt de commissie dat een heldere en overkoepelende regievisie ontbreekt bij het gebruik van verschillende disciplines. Vormen als performance, muziek en film vullen elkaar onvoldoende aan tot een coherent geheel. Ook bij de zeggingskracht plaatst de commissie kritische kanttekeningen. Zo vindt zij dat de groep er niet altijd in is geslaagd de toeschouwers mee te laten gaan in de ontwikkelingen van de personages. Daardoor wordt het werk in de ogen van de commissie afstandelijk en komt de boodschap van de maker uit de voorstelling niet over.
De plannen voor de toekomst stralen in eerste aanzet energie uit. Door de systematische opzet ogen de plannen overzichtelijk en helder. De thema's zijn interessant. Zij gaan ook voort op de in voorgaande jaren ingeslagen weg. De commissie mist echter in de aanvraag een kritische terugblik op het artistiek beleid en de resultaten die dat beleid heeft opgeleverd.
In de afgelopen jaren heeft artistiek leider Sabri Saad el Hamus veel naar zich toe getrokken, waardoor hij in eerste plaats de centrale maker van DNA is geworden. Zo heeft hij in de meeste gevallen de regie op zich genomen en speelde hij regelmatig voorname rollen. In een enkel geval was ook de tekst van zijn hand. Uit de projectplannen blijkt dat de regie en het spel opnieuw voor een groot deel in handen zullen zijn van Sabri Saad el Hamus. Daar waar de regie in andermans handen is, is een naam van de (beoogde) regisseur vaak nog niet bekend. De commissie ziet hierin te weinig aanknopingspunten om aan te nemen dat de voorstellingen aan vakmanschap en zeggingskracht zullen winnen waarmee in de afgelopen jaren verloren terrein weer wordt heroverd.
Door zijn rol als maker binnen DNA heeft Sabri Saad el Hamus zich volgens de commissie te weinig gemanifesteerd als een artistiek leider die een interessante uitwisseling bewerkstelligt van makers, regisseurs, schrijvers en acteurs met verschillende culturele achtergronden. Hierdoor zijn kansen blijven liggen om DNA te laten fungeren als aanjager van een kritisch debat over culturele diversiteit in het Nederlands theater.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van De Nieuw Amsterdam als zwak. De in de regeling opgenomen drempelnorm voor de eigen inkomsten heeft de groep niet gehaald. Dat is een slecht vertrekpunt voor de komende jaren. DNA begroot echter een aanzienlijke stijging van de eigen inkomsten vergeleken met de afgelopen jaren. Op het gebied van de publieksinkomsten geeft het jaar 2011 weliswaar een beter beeld dan de voorgaande jaren, maar er was in 2009, 2010 en 2011 geen sprake van een gestaag stijgende lijn. De commissie vindt het dan ook te optimistisch dat DNA de meerjarenbegroting baseert op een enkel succesvol jaar. Op het terrein van de overige eigen inkomsten geeft het onderliggende betoog in de aanvraag de commissie niet genoeg reden voor meer optimisme. Er worden nieuwe initiatieven ontplooid, zoals 'Road Theatre' en 'Healing Theatre', die moeten leiden tot forse nieuwe inkomsten. De groep heeft daar echter nog geen ervaring mee, waardoor de resultaten onzeker zijn. Hetzelfde geldt voor inkomsten uit andere bronnen, zoals donateurs. Volgens de commissie zijn de risico’s hier te groot.
Verder wil de groep in de jaren 2013-2014 een deel van de voorstellingen spelen in de middenzalen. In de afgelopen jaren is de ervaring van de groep in dat circuit beperkt geweest. Voor de verkoop zoekt de groep iemand met specifieke kennis van en vaardigheden op het gebied van dit segment van de theatermarkt, aldus de aanvraag. De commissie vindt dat de groep op het moment van de aanvraag dat contact al gelegd had moeten hebben, gezien de termijn waarop theaters hun programmering maken. Zelfs met een stevige partner is het, door een latere aanbieding van het pakket van DNA, moeilijk om in de middenzalen nog voorstellingen voor 2013 verkocht te krijgen.
De commissie heeft ook onvoldoende vertrouwen in een aanzienlijk hoger publieksbereik in 2013-2014 dan in 2009-2011. De aanvraag geeft de commissie hiervoor geen houvast. Het marketingbeleid is zeer algemeen uitgewerkt, evenals de doelgroepen. Hoewel er sprake is van een nieuw te werven medewerker voor marketing, ziet de commissie te weinig reden voor vertrouwen in een substantiële toename in het publieksbereik. De aanvraag geeft de standaard marketingmiddelen voor het vasthouden van de trouwe groep bezoekers. Daarin kan de commissie zich weliswaar vinden, maar voor een substantiële uitbreiding van het publieksbereik is een gedegen marketingplan onontbeerlijk. De aanvraag geeft daarvoor in eerste instantie een aanzet, met het uitgangspunt dat marketing meer is dan publiciteit en het vragen van aandacht. De aanvraag vervolgt echter met een vrij algemeen betoog over de inzet van social media. Bijna alle groepen bedienen zich van social media, dus een meerwaarde ziet de commissie hier niet in.

De bedrijfsvoering van DNA was de afgelopen jaren redelijk stabiel. Wel valt het de commissie op dat de groep vrij geïsoleerd heeft geopereerd, waarbij weinig werd gecoproduceerd en de zakelijk leiding verantwoordelijk was voor de verkoop van voorstellingen. In de huidige situatie, waarin podia minder snel bereid zijn risico's te nemen, kan dat in het nadeel van de organisatie werken. Het gezelschap werkt aan uitbreiding van het netwerk met podia en zoekt samenwerking met impresariaten. Uit het plan blijkt echter niet dat al veel concrete afspraken zijn gemaakt. Bovendien gaat de groep de plannen rond 'Road Theatre' en 'Healing Theatre' zelfstandig uitvoeren, zonder samenwerkingspartner die de specifieke markt voor dit soort activiteiten kent. Dit leidt tot aanzienlijke risico’s voor de bedrijfsvoering, zeker wanneer er sprake zal zijn van pensionering van de huidige zakelijk leider. Op dit punt en op de mogelijke opvolging gaat de aanvraag echter niet in.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van DNA aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er behalve DNA veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, namelijk binnen de basisinfrastructuur en in het ongesubsidieerde circuit. Maar het cultureel diverse karakter van het aanbod van DNA is volgens de commissie onderscheidend. Het aanbod van DNA is echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal. Uit de aanvraag blijkt dat DNA veel voorstellingen speelt in Amsterdam en daarnaast veel in de regio Noord. Het aantal voorstellingen in andere regio's is in verhouding niet groot. Daarmee draagt DNA weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar regio's waar weinig theateraanbod is. Ook door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is, levert DNA geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 vraagt DNA 150.000 euro aan bij de gemeente Amsterdam. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, leidt dit tot een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van DNA niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 720.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000