NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE OEFENING DE KUNST (DOEK)

inleiding

dOeK (de Oefening de Kunst), gevestigd in Amsterdam, is een collectief van improviserende musici. De leden van het eerste uur zijn Eric Boeren, Tobias Delius, Cor Fuhler, Wilbert de Joode en Wolter Wierbos. Samen met de meer recent toegetreden leden Michael Moore, Oscar Jan Hoogland en John Dikeman (en tegenwoordig zonder Delius) vormen zij de artistieke commissie van dOeK, waarbij Hoogland en Dikeman de jongere generatie vertegenwoordigen. De zakelijke leiding is in handen van Carolyn Muntz.
dOeK presenteert concerten in binnen- en buitenland. Het collectief ontwikkelt muziek tijdens repetities en stimuleert daarbij het experiment. Kennis over het repertoire en de speelwijze wordt overgedragen via het jaarlijkse dOek-Festival, de Summer School en de Real Book projecten. Daarnaast geven de musici regelmatig workshops en masterclasses, die ook door buitenlandse musici veelvuldig worden bezocht.
De stichting dOek ontwikkelt en steunt initiatieven die aansluiten op andere kunstuitingen en die gericht zijn op het bevorderen van een breder publiek. Onder het label van dOeK opereren vele grote en kleine, oude en nieuwe ensembles. dOeK fungeert als ‘logeerkamer’ voor nieuwe groepen en uit dOeK-activiteiten ontstaan met regelmaat nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven.
dOeK staat voor een manier van improviseren waarbij ook de compositorische structuur onderwerp van het improviseren is: instant composing. Volgens dOeK is dit geen genre, maar een benadering. Niet het reproduceren van oude jazz, maar het continueren van de vernieuwingsdrang, het avontuur en het spelplezier van de improviserende jazztraditie vormen de uitgangspunten. De muziek is democratisch en komt ter plekke tot stand. Dit vraagt concentratie en aandacht van het publiek, maar geeft veel terug: de kans om musici ‘te horen denken’ is een unieke, niet herhaalbare ervaring.
De missie van dOeK is 'om improvisatiemuziek verder te ontwikkelen, te verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek en te delen met andere musici, vooral van de jongste generatie'. Onder dOeK opereren de volgende ensembles, die in de komende twee jaar concerten zullen verzorgen in binnen- en buitenland: The Ambush Party; Dikeman/Kugel/vanderWeide/met gast Charles Gayle; dOeK Real Book; EKE; Michael Moore 4tet; Wierbos/Defoort; Available Jelly; Cactus Truck; The Job; deJoode/Stadhouders/Govart; OT&Scene; dB; Boerenbond en Eric Boeren 4tet.
dOeK wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 63 á¡ 64 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 124.800 euro per jaar, inclusief toeslag.

dOeK wordt in de periode 2009-2012 met een jaarlijks bedrag van 110.334 euro gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2012 zijn acht concerten van dOeK bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie is van mening dat de artistieke kwaliteit van Stichting dOeK zeer goed is. De activiteiten die de afgelopen jaren onder de noemer van dOeK zijn gerealiseerd, tonen een hoog artistiek uitvoeringsniveau en een grote mate van oorspronkelijkheid. De artistieke kernleden van het eerste uur, Wolter Wierbos, Wilbert de Joode, Eric Boeren en Cor Fuhler, maar ook de recent toegetreden Michael Moore, behoren in hun vakmanschap tot de top van de (inter)nationale wereld van improvisatiemusici. Ten gevolge daarvan genieten ook de verschillende ensembles die onder aanvoering van de kernleden opereren, een uitstekende spelkwaliteit. Uit de voorstellingsbezoeken komen het hoge artistieke niveau, de eigenheid, integriteit en toewijding van de bij dOeK aangesloten ensembles nagenoeg unaniem tot uiting.
In tegenstelling tot het commentaar in het vorige advies, waarin de artistieke meerwaarde van de samenwerking binnen dOeK werd betwist, heeft dOeK in de afgelopen periode laten zien dat de samenwerking wel degelijk een artistieke meerwaarde biedt: de commissie is positief over de ontwikkeling die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het goede netwerk en de aanwezige expertise worden maximaal in dienst gesteld van de artistieke ontwikkeling van de musici van het collectief.
De introverte en gesloten houding die dOeK tot enkele jaren geleden kenmerkte, lijkt te zijn opengebroken. Door toevoeging van twee kernleden die de jongere generatie vertegenwoordigen, met name in de persoon van aanjager Oscar Jan Hoogland, heeft dOeK zich kunnen vernieuwen en weet de organisatie de vinger aan de pols van de tijd te houden, waarmee de zeggingskracht van de concerten groter is geworden. dOeK maakt de indruk zich meer naar buiten te richten en aansluiting te vinden bij de huidige dynamiek in de muzieksector. Er worden nieuwe, maar aanverwante muziekstijlen toegevoegd aan het dOeKreservoir, en dOeK schuurt hier en daar zelfs aan tegen de popsector, niet alleen muzikaal, maar ook qua werkwijze.
De commissie acht de plannen voor de komende jaren goed onderbouwd en artistiek gezien veelbelovend. Er wordt grotendeels voortgebouwd op de huidige dOeK activiteiten: reguliere concerten met de verschillende groepen, het festival en de impro academy. Gezien de resultaten tot nu toe en de werkwijze van dOeK, met op maat gesneden ondersteuning voor de verschillende groepen, verwacht de commissie dat de musici en hun ensembles zich verder zullen blijven ontwikkelen in hun eigen herkenbare signatuur. Het jaarlijkse dOeKfestival, dat inmiddels heeft laten zien op internationaal niveau een rol te spelen in de improvisatiewereld, biedt een programmering van bijzondere concerten met verrassend samengestelde groepen uit binnen- en buitenland. Met de plannen voor de komende jaren laat de instelling zien dat het dOeK-concept kans van slagen heeft en een meerwaarde kan betekenen voor de ontwikkeling van het genre.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van dOeK als ruim voldoende.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de organisatie zich vanuit het dOeK-concept goed heeft uitgekristalliseerd, efficiënt te werk gaat en de doelstelling verwezenlijkt. Het bestuur is overwogen samengesteld, maar expertise op het gebied van marketing zou een aanvulling kunnen zijn. De instelling geeft aan de subsidie met name te gebruiken om te investeren in de infrastructuur van de organisatie; in de regel zijn de publieksinkomsten voldoende om de gages mee te dekken. dOeK gaat volgens de commissie efficiënt om met zijn middelen en realiseert veel activiteiten met een relatief lage kantoorbezetting.
De publieksinkomsten laten vanaf 2009 een gestage groei zien, met een positieve uitschieter in 2010. De stijging van de publieksinkomsten loopt door tot in 2014, maar de commissie constateert tegelijkertijd dat de hoeveelheid activiteiten en het totale aantal bezoekers in 2013 juist afnemen. De commissie meent dat hier sprake is van een discrepantie en mist hierop een reflectie.
dOeK identificeert uiteenlopende doelgroepen bij de afzonderlijke ensembles en past daar de marketingactiviteiten op aan. De beschrijving van de werkwijze van de inzet van marketingactiviteiten per doelgroep - bijvoorbeeld de ‘art crowd’ - verdient in de ogen van de commissie een nadere uitwerking. Dat de samenstelling van het publiek aan het veranderen is, ligt in lijn met de veranderende activiteiten van dOeK, wat laat zien dat dOeK zijn publiek ook daadwerkelijk bereikt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van dOeK aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland als ruim voldoende. Binnen het genre jazz, en de geïmproviseerde jazz in het bijzonder, zijn meer ensembles actief, maar het totale aanbod is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres. Naast dOeK zijn er weliswaar andere instellingen die zich binnen de jazz (hoofdzakelijk) richten op geïmproviseerde muziek, maar binnen dat kader is dOeK in ruim voldoende mate onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
dOeK is gevestigd in Amsterdam. Van de 63 activiteiten per jaar in 2013 en 2014 vindt ongeveer een kwart plaats in de standplaats en iets minder dan de helft in het buitenland. Dientengevolge is de spreiding van activiteiten over de rest van Nederland niet bijzonder hoog. Om die reden acht de commissie de bijdrage aan de spreiding van podiumkunsten in Nederland neutraal.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
dOeK heeft voor de periode 2013-2016 geen subsidie aangevraagd bij de gemeente of provincie.

Toeslag
toekennen
De commissie is van oordeel dat er met de plannen van dOeK voor de periode 2013-2014 sprake is van innovatie van het aanbod. Die innovatie vindt plaats op het gebied van het ontsluiten van nieuw repertoire en nieuwe makers.
Het produceren van nieuw repertoire is kenmerkend voor de makers binnen dOeK, maar in de manier waarop dOek dit doet is zij van meerwaarde voor het genre van de geïmproviseerde muziek: er is sprake van overdracht en navolgers. dOek laat zien dat de typisch Nederlandse improvisatiecultuur nog altijd in de belangstelling staat en laat de (internationale) muziekwereld hier ruimhartig in delen. Middels het dOeK Real Book Project wordt de verbinding gelegd tussen verschillende generaties improvisatoren: een nieuwe generatie die de afgelopen vijf jaar in Amsterdam is ontstaan en de meer gevestigde generatie. Er wordt improvisatiemateriaal ontsloten en er komen muzikale kruisbestuivingingen tot stand. Het materiaal wordt vastgelegd in boekvorm en wordt herhaald in andere steden.
Ook nieuwe makers krijgen een plek binnen dOeK. Zo zijn Oscar Jan Hoogland en John Dikeman toegetreden tot de artistieke commissie. Vanuit die positie kunnen zij met hun eigen groepen opereren en nieuwe projecten initiëren. Een voorbeeld hiervan is de jonge band Cactus Truck, die onderdak krijgt binnen de instelling en zo de kans krijgt om zich artistiek en organisatorisch te ontwikkelen onder de vleugels van dOek. De typisch Nederlandse improvisatietraditie wordt op deze manier overgedragen aan een nieuwe generatie.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van dOek te honoreren.
De commissie adviseert een toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 249.600
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 103 € 1.000 € 103.000
Circuit midden 15 € 2.500 € 37.500
Circuit groot 9 € 7.500 € 67.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 208.000
Toeslag 41.600
Totaal subsidie voor 2 jaar € 249.600
       
Gemiddeld per jaar € 124.800

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000