NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE STILTE

de Stilte

inleiding

Dansgezelschap De Stilte richt zich onder de artistieke leiding van Jack Timmermans op het ontwikkelen en uitvoeren van moderne dansvoorstellingen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het gezelschap is sinds 1994 gevestigd in Breda en beschikt daar onder meer over een eigen dansstudio en een vlakkevloertheater. De Stilte heeft de aspiratie om wereldwijd toonaangevend te zijn op het gebied van moderne dans voor kinderen. De activiteiten van het gezelschap bestaan uit de productie en presentatie van moderne dansvoorstellingen voor kinderen, de ontwikkeling en uitvoering van bijbehorende educatie en de uitvoering en presentatie van talentontwikkelingsprogramma's die bijdragen aan de duurzaamheid van dans voor kinderen. De Stilte streeft ernaar om voorstellingen te maken die tijd en ruimte geven aan de fantasie van de toeschouwer, voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw dansidioom presenteren dat samensmelt met de thematiek, het beeld en de muziek. Het grootste gedeelte van de activiteiten van De Stilte betreft schoolvoorstellingen.
In de komende periode wil De Stilte onder meer intensiever gastdocenten aantrekken om de uitvoeringskwaliteiten van de dansers verder te ontwikkelen. Ook wil het gezelschap in het kader van innovatie en vernieuwing de samenwerking met gastchoreografen intensiveren. Dit doet het gezelschap onder andere in talentontwikkelingstrajecten waarbij artistiek leider Jack Timmermans optreedt als nestor. Hij wil in deze projecten zijn kennis en expertise overdragen aan een nieuwe generatie makers.
In relatie tot de overige jeugddans in Nederland onderscheidt De Stilte zich naar eigen zeggen door een samenhangend beleid van vorm en inhoud, zowel artistiek als organisatorisch, haar verankering in de zuidelijke regio, het beheer van een eigen vlakkevloertheater en een decoratelier en het onderhouden van een nauwe band met het internationale veld door buitenlandse tournees en een eigen tweejaarlijks festival (het Internationaal Stiltefestival).
De Stilte wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal tweehonderd voorstellingen realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 750.000 euro.
De activiteiten van De Stilte in deze periode betreffen drie nieuwe producties, vier reprises en vier talentontwikkelingsprojecten. De meeste producties en reprises in de periode 2013-2014 staan onder artistieke leiding van Jack Timmermans. Daarnaast wordt er een nieuwe productie gemaakt door Sara Lourenco en Andrea Palombi getiteld 'Meesters' en werkt Jack Timmermans in 'Hihahuttenbouwers' samen met choreograaf Jack Gallagher.
De talentontwikkelinsgprojecten zijn getiteld 'Speldenprikken', '1-2tjes' en '3x3'. 'Speldenprikken' betreft een samenwerking tussen een danser van De Stilte en een kunstacademiestudent of een pas afgestudeerde die uitgenodigd wordt om een tijdsafhankelijk kunstwerk te presenteren dat beweging in de ruimte veroorzaakt. In de '1-2tjes' krijgen meerdere choreografen de mogelijkheid om een duet te choreograferen, dat zal worden uitgevoerd op festivals en scholen. Het project '3x3' betreft een samenwerking met Muzieklab Brabant en Muziekgebouw Frits Philips die zich richt op de samensmelting van muziek en dans. Ook wordt in de aanvraag het nieuwe pilotproject 'Dans over de Vloer' genoemd, dat in 2014 van start zal gaan.
De Stilte ontvangt in de periode 2009-2012 een structurele subsidie van het Rijk, van de gemeente Breda en van de provincie Brabant. De bijdrage van het Rijk bedroeg jaarlijks 270.442 euro, van de gemeente ontving De Stilte 82.147, en de provincie Brabant droeg in deze periode jaarlijks 213.684 euro bij. In het kader van de meerjarige rijkssubsidie zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie heeft waardering voor het feit dat De Stilte in de afgelopen twintig jaar een duidelijke plaats heeft verworven in het Nederlandse dansaanbod voor de jeugd. Volgens de commissie is dit niet in de laatste plaats te danken aan de gedrevenheid en energie die artistiek leider Jack Timmermans en het zakelijke team van De Stilte in de afgelopen periode hebben laten zien in het ontplooien van hun activiteiten. Zij noemt hierbij speciaal de schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten van De Stilte en constateert dat het gezelschap hier in de loop der jaren grote expertise in heeft opgebouwd. De commissie is daarbij positief over de kleinschalige manier waarop De Stilte de jeugdige doelgroep laat kennismaken met moderne dans middels concepten als de '1-2tjes'.
Volgens de commissie getuigt het werk van De Stilte van vakmanschap en kent het een eigen signatuur waarin pure beweging als communicatiemiddel centraal staat. Dit resulteert volgens de commissie in voorstellingen die de jonge doelgroep van het gezelschap aanspreken. Het werk van artistiek leider Jack Timmermans is volgens de commissie echter weinig avontuurlijk. Daarin blijft het bewegingsvocabulaire enigszins hangen in vertrouwde concepten. In dat licht merkt de commissie op dat uit de aanvraag van De Stilte weinig aandacht spreekt voor artistieke verdieping of het aanboren van nieuwe inspiratiebronnen voor het eigen werk. De commissie gaat er echter van uit dat De Stilte hier meer aandacht aan zal besteden en ervoor zal zorgen dat er een goede balans blijft bestaan tussen de productie van nieuw werk en ruimte voor verdieping en ontwikkeling.
Het gezelschap heeft in de aanvraag heldere doelen geformuleerd voor de periode 2013-2014. Zo wil De Stilte in artistiek opzicht groeien, investeren in de kwaliteit van de dansers en de basis van het gezelschap verbreden door langlopende relaties met choreografen waarbij de artistiek leider als nestor opereert. De commissie vindt dit lovenswaardige ambities, en op basis van de prestaties uit voorgaande jaren heeft zij er vertrouwen in dat het binnen de mogelijkheden van het gezelschap ligt om deze te realiseren. Zij is daarbij positief over de open houding die De Stilte aanneemt in de samenwerking met gastchoreografen zoals Jack Gallagher.
Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van De Stilte als ruim voldoende.

Ondernemerschap
zeer goed
De commissie constateert dat het gezelschap vanuit standplaats Breda een solide basis heeft weten te creëren voor de landelijke afname van een omvangrijk aantal (school)voorstellingen. De Stilte heeft in de loop der jaren een financieel gezonde organisatie opgebouwd, die gekenmerkt wordt door een solide bedrijfsvoering en een ondernemende houding. Het gezelschap is stevig verankert in de zuidelijke regio en heeft hier een sterk netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Vooral op het gebied van scholen en kunstencentra is dit netwerk zeer uitgebreid. De commissie constateert dat de eigen inkomsten van het gezelschap in de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven, wat haar vertrouwen geeft in de ambities voor de toekomst.
Ook de financieringsmix die het gezelschap in de komende jaren nastreeft, oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de aanvraag voldoende onderbouwd. De ambities voor publieksbereik en eigen inkomsten worden gedragen door een gedegen aanpak, waarbij de externe expertise van marketingbureau Built for Comfort Communications wordt ingezet voor het ontwikkelen van een marketingstrategie.
Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie het ondernemerschap van De Stilte als zeer goed.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De Stilte opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre in het Nederlandse dansaanbod. Binnen dit aanbod voor de jeugd bespeelt het gezelschap een breed scala aan podia (van theaters tot buurtcentra), wat het werk toegankelijk en zichtbaar maakt voor een groot publiek. De verschillende vormen waarbinnen het gezelschap zijn werk presenteert, bijvoorbeeld kleine korte voorstellingen als '1-2tjes' en '3x3', schoolvoorstellingen, voorstellingen binnen het reguliere circuit en festivalvoorstellingen, dragen bij aan de diversiteit van het jeugdaanbod. De commissie is dan ook van mening dat de activiteiten van De Stilte een aanzienlijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar zij vindt deze niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie constateert dat De Stilte vanuit vestigingsplaats Breda een waardevolle bijdrage levert aan het aanbod van professionele jeugddans in de zuidelijke regio. Ook landelijk gezien heeft De Stilte in de periode 2009-2011 een goede spreiding over de verschillende regio's weten te realiseren. De nadruk ligt echter op regio Zuid, waar in 2011 bijna de helft van de in totaal 560 voorstellingen heeft plaatsgevonden. De ambities voor de periode 2013-2014 sluiten aan bij de behaalde resultaten uit het verleden, hetgeen de commissie vertrouwenwekkend vindt.
De vestigingsplaats in combinatie met de grote hoeveelheid voorstellingen die met name in de regio's Midden, West en Zuid wordt aangeboden, maakt dat de commissie de bijdrage van De Stilte aan de spreiding van het dansaanbod in Nederland beoordeelt als zeer goed.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De Stilte begroot in de periode 2013-2014 in totaal een bijdrage van 100.000 euro per jaar van de gemeente Breda. Als toekomstige bijdrage van de provincie Noord-Brabant wordt 300.000 euro per jaar begroot. Het gezelschap vraagt bij de provincie subsidie aan voor de functie 'jeugddans' en de functie 'ontwikkeling dans'. Als deze bedragen worden toegekend, levert dit een stevige lokale en regionale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
De Stilte stelt in de aanvraag dat innovatie verankerd is in het beleid van het gezelschap. Dit wordt volgens de aanvrager expliciet zichtbaar in het eigen aanbod, in het Internationaal Stiltefestival en in de formules '1-2tjes' (duetten voor beginnende choreografen) en '3x3' (multidisciplinaire projecten met dans en muziek). Ook de projecten 'Speldenprikken' (beeldende kunst en dans) en het pilotproject 'Dans over de vloer' worden genoemd in het kader van innovatie. Dit wordt gemotiveerd door te stellen dat deze projecten een platform voor talentontwikkeling vormen, vernieuwend zijn in hun presentatievorm, nieuwe publieksgroepen aanboren en een opmaat zijn tot samenwerking met gastchoreografen.
Hoewel de commissie van mening is dat bovengenoemde activiteiten van De Stilte verfrissende en spannende resultaten kunnen opleveren, vindt zij de projecten die in het kader van deze programma's worden gerealiseerd erg kleinschalig en weinig zichtbaar binnen de rest van het aanbod. Zij onderschrijft dat deze projecten een stimulerende invloed kunnen hebben op het eigen werk van De Stilte, maar zij is er gezien de kleinschaligheid onvoldoende van overtuigd dat deze de nodige impact zullen hebben op de landelijke ontwikkelingen en mogelijke innovatie binnen de jeugddans.
De commissie adviseert om bovenstaande redenen om de gevraagde toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie de aanvraag van De Stilte te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 900.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 100 € 3.000 € 300.000
Circuit midden 100 € 4.500 € 450.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 750.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 750.000
       
Gemiddeld per jaar € 375.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000