NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE VOORTZETTING

De voortzetting (van Art & Pro)

inleiding

De Voortzetting is sinds vier jaar het nieuwe gezelschap rondom theatermaker Frans Strijards, waarin hij zich manifesteert als auteur, regisseur en theaterdocent. De zakelijke leiding is in handen van Eric de Ruijter. Verder bestaat de kern uit acteurs als Helmert Woudenberg, George van Houts en de jonge generatie met onder andere Jelle de Jong, Laura Mentink en Iris van Geffen. Om in dit tijdsgewricht een nieuw publiek te veroveren en het theater van Strijards wederom spraakmakend te laten zijn, ontwikkelt het gezelschap volgens de aanvraag onorthodoxe en innovatieve activiteiten.
Volgens De Voortzetting moet het theater zich manifesteren in het centrum van de maatschappelijke ontwikkelingen en daarop reflecteren. Theater vindt een doel in de verwerking van gemeenschappelijke ervaringen. Voor die verwerking zoekt de groep een expressieve taal. Met deze uitgangspunten maakt De Voortzetting theater over de maatschappelijke ontwikkelingen en de noodzakelijke overlevingsstrategie van de mens. De groep houdt zich bezig met zoeken naar theatrale vormen die passen bij de emotionele kant van de belevenissen. Om dit te bereiken gaat De Voortzetting ook (nieuwe) verbintenissen aan met muziekensembles en componisten.
De Voortzetting wil in de komende jaren een vierluik maken dat de drempel tastbaar maakt waarop Europa balanceert, waarin het huidige tijdsgewricht wordt geïnventariseerd aan de hand van de erfenis van de twintigste eeuw. Drie delen hiervan worden in de jaren 2013-2014 gepland. In 2013 wordt de politieke erfenis getoond met de satire 'Yes Prime Minister', een 'handgemeen met de omstandigheden', zoals we de al jaren durende crisis wel mogen noemen. In 2014 staat de muzikale erfenis op het programma, met een project met een fictieve componist die gelijkenis vertoont met Arnold 'Schönberg onder andere...(werktitel)'. Dit wordt een muziektheaterproject in samenwerking met het The Stolz Quartet en met Reinbert de Leeuw. In het najaar van 2014 volgt de emotionele erfenis in de vorm van de tragikomedie 'Na veertig jaar', een nieuw stuk over de confrontaties van drie generaties in een familie in de naoorlogse geschiedenis.
Naast met theaterproducties werkt De Voortzetting aan de opbouw van nieuwe publieksgroepen met het creatieve marketinginstrument 'Meer dan planken en wat hartstocht', een kijkje in de keuken van Strijards, aangepast aan de dan lopende productie.
De Voortzetting wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 110 voorstellingen realiseren in de kleine en middenzalen. Dat leidt tot een subsidieaanvraag van 450.000 euro. De Voortzetting verwacht 19.000 bezoekers bij de voorstellingen.

De Voortzetting ontvangt momenteel geen meerjarig subsidie. In 2009-2010 heeft de groep een tweejarig projectsubsidie van het Fonds ontvangen. Ook zijn twee projecten ondersteund met afnamesubsidies.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van De Voortzetting als voldoende. Frans Strijards is bepalend geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandse toneel, vooral voor de verandering in opvoeringstraditie van de dramaliteraire canon in de jaren tachtig en negentig. Hij heeft als theatermaker en -auteur een staat van dienst die de commissie zeer waardeert. In de laatste jaren heeft Strijards een aantal goede theaterstukken geschreven, zoals 'Hé jij daar' en 'Dankwoord'. Hij toont zich in deze stukken een interessant denker, waarbij de oprechte urgentie tot het uiten van zijn gedachten voelbaar is. Dit heeft geleid tot teksten die oorspronkelijk zijn en een grote zeggingskracht bezitten.
De commissie moet echter constateren dat de kwaliteit van de recente producties, los van de teksten, zeer wisselend was. De ingrediënten die producties van Strijards in het verleden kenmerkten zijn er nog, zoals engagement in zijn eigen teksten en een fysieke speelstijl. In bijvoorbeeld 'Vrije Radicalen' en 'Modem', waarvan ook registraties zijn meegestuurd, ziet de commissie deze elementen terug. De gekozen speelstijl is expressief en energiek en gaat tegen de psychologische inleving in. Deze van Strijards bekende speelstijl, die in zijn regies van realistische en naturalistische stukken in de jaren tachtig een grote impact had, heeft vooral in zijn ensemblestukken van de afgelopen jaren aan zeggingskracht verloren. De balans ontbreekt tussen het bewust niet-psychologisch ingeleefde acteren en de kritische gedachten die Strijards met zijn werk (zowel zijn eigen teksten als zijn gekozen repertoirestukken) nog steeds wil uitdragen. De commissie is positief over Strijards' voornemen om de komende jaren weer zelf stukken te schrijven. Daarmee sluit de aanvraag eerder aan bij die voor het tweejarige subsidie 2009-2010 dan bij de recentere aanvragen. Het is echter jammer dat Strijards in het voorgelegde plan niet verder ingaat op deze keuze. Ook mist het plan kritische zelfreflectie over de kwaliteit van de gerealiseerde producties van de afgelopen jaren.
Wat de beschreven projectplannen betreft, is de commissie gematigd positief. Vooral de oriëntatie op de actualiteit en de maatschappelijke betrokkenheid zijn op zich goed beschreven en Strijards' ambitie om maatschappelijke en actuele thema's in zijn producties te verwerken, klinkt in de aanvraag helder door. Dat hij met deze onderwerpen werkelijk iets over het huidige tijdsgewricht zegt in de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in de plannen, is volgens de commissie echter niet evident. De benadering van de onderwerpen komt de commissie op basis van de aanvraag vrij gesloten over. Zo is onduidelijk of het project over Arnold Schönberg uiteindelijk niet meer wordt dan een hommage, zoals de aanvraag aangeeft, waarin geen parallellen naar nu worden getrokken. Het is uit de aanvraag niet helder wat in dat geval de meerwaarde is van het project in de ambitie om iets over de maatschappelijke ontwikkelingen te zeggen. Het risico ontstaat dat de producties niet hun beoogde maatschappelijke relevantie krijgen en dat zij inboeten aan zeggingskracht.
Over de artistieke vertaling van de plannen naar voorstellingsconcepten is de aanvraag summier. Veel blijft onduidelijk. Zo wordt de speelstijl bij 'Yes Prime Minister', verwoord als 'ONkluchtige intelligente slapstick'. Het plan geeft geen beeld van hoe dat er zal uitzien. Ook de theatrale uitwerking in het plan van de voorstelling 'Schönberg' is, afgezien van het muzikale gedeelte, minimaal. Door deze matig uitgewerkte artistieke concepten is het moeilijker een goed beeld te vormen van de uiteindelijke voorstellingen.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap beoordeelt de commissie als voldoende. De aanvraag bevat een uitgebreid zakelijk en promotioneel plan, waaruit blijkt dat Strijards en zakelijk leider Eric de Ruijter met veel energie werken om de producties te realiseren en voorstellingen te verkopen. Hiertoe wordt intensieve samenwerking gezocht met podia en andere partners. Er is een adequate poging tot diversificatie en risicospreiding van de inkomstenbronnen, zoals het verwerven van middelen uit private fondsen en bijdragen uit extra activiteiten, gebaseerd op de resultaten in 2012.
De commissie heeft echter ook zwaarwegende kritische kanttekeningen. De belangrijkste daarvan is dat de commissie het te realiseren speelplan onrealistisch acht. Gezien de tegenvallende belangstelling voor de voorstellingen in de afgelopen jaren bij podia en publiek, heeft de commissie er te weinig vertrouwen in dat het beoogde aantal voorstellingen gerealiseerd zal worden. Het plan mist een serieuze reflectie op de prestaties in de afgelopen jaren, waar de aanvrager de begrote prestaties en de gekozen verkoop- en marketingstrategieën op baseert. Dat er voor de eerste productie 'Yes Prime Minister' reeds voorstellingen geboekt zijn, is maar ten dele een positief teken. Van de beschreven projecten is dit op titel en inhoud het meest toegankelijke en de commissie acht de voorlopige speellijst voor 2013 dan nog niet voldoende om te vertrouwen op een groeiende interesse in de overige projecten. Dat het hier deels nieuwe podia betreft, suggereert bovendien dat er podia zijn afgevallen waar eerder wel werd gespeeld. Hier geeft de aanvrager te weinig toelichting op. De commissie kan daarom niet meegaan in het ambitieuze optimisme van de aanvrager.
Ten tweede is de financiële basis van de organisatie niet stevig. De Voortzetting heeft de afgelopen jaren als projectorganisatie geopereerd en heeft daarmee weinig reserves opgebouwd. Uit de cijfers van de ingediende jaarrekeningen blijkt een fors negatief exploitatieresultaat in 2011. De jaarbegrotingen voor 2013 en 2014 laten een flinke groei van de totale begrotingsomvang zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Behalve een hogere subsidiebijdrage verwacht De Voortzetting een flinke groei in publieksinkomsten, doordat er meer gespeeld zal worden dan voorgaande jaren. Deze verhoging in speelbeurten acht de commissie niet realistisch en zij vindt de verwachte publieksinkomsten voor 2013-2014 op basis hiervan onvoldoende aannemelijk. Daar komt bij dat de hoge publieksinkomsten uit de jaarcijfers van 2011 mede met behulp van het afnamesubsidie van het Fonds zijn gerealiseerd en daardoor hoger waren dan wanneer alleen op basis van de verdienmogelijkheid van de markt zou zijn gespeeld.
Tot slot plaatst de commissie kanttekeningen bij de marketingplannen en de manier waarop in het plan verwoord is hoe De Voortzetting het publiek wil bereiken. De positionering ten opzichte van de rest van het veld is niet overtuigend uitgewerkt en leunt sterk op bijzondere projecten als 'Meer dan planken en wat hartstocht' en op successen van Strijards uit een verder verleden. Wat betreft doelgroepen wordt in het plan breed ingezet op amateurbeoefenaars, studenten, de brede theater- en kunstliefhebber. De commissie heeft waardering voor de weg die De Voortzetting hiermee reeds is ingeslagen. De groep zet daarmee in op andere manieren dan de gebruikelijke om de aandacht van het publiek te trekken. Voorbeelden zijn de collectieve marketingcampagnes met theaters en brancheorganisaties en het creatieve marketinginstrument 'Meer dan planken en wat hartstocht'. Tegelijkertijd blijft de aanpak hiermee erg breed. Volgens het plan levert de groep maatwerk om doelgroepen te bereiken, maar er worden per voorstelling nauwelijks specifieke doelgroepen en daarbij passende marketingmiddelen beschreven.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage van De Voortzetting aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. Zij constateert dat er behalve De Voortzetting veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, zowel instellingen in de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. In genre en vorm heeft het werk van De Voortzetting veel overlap met dit brede, bestaande aanbod, waar het zich ook verder weinig van onderscheidt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten als ruim voldoende. De instelling werkt vanuit Zaandam, maar organiseert daar weinig voorstellingen. De Voortzetting is vooral landelijk georiënteerd. Uit de aanvraag blijkt dat de voorstellingen vooral buiten de grote steden worden voorzien, waarbij in alle regio's veel wordt gespeeld. De spreiding van de voorstellingen in de afgelopen jaren geven de commissie voldoende vertrouwen dat deze beoogde verdeling over het land gerealiseerd zal worden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Voortzetting heeft geen structureel subsidie aangevraagd bij een gemeente of provincie.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Voortzetting niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 450.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000