NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE WARME WINKEL

inleiding

De Warme Winkel is opgericht in 2002 en de artistieke kern wordt momenteel gevormd door Jeroen De Man, Mara van Vlijmen, Vincent Rietveld en Ward Weemhoff. Daarnaast is Maria Kraakman bij veel projecten betrokken als maker en speler. Vanaf 2013 verbindt De Warme Winkel zich aan de stad Utrecht. De zakelijke leiding is in handen van Jantien Plooij.
De Warme Winkel wil de wereld in zijn complexiteit en in zijn onbegrijpelijkheid laten zien en dat vertalen in heldere, voor brede groepen toegankelijke producties. De Warme Winkel omschrijft zijn stijl als energiek, performatief en beeldend. Vanuit een sterke inhoudelijke basis worden in een strak georkestreerd tumult alle theatrale middelen ingezet om een paradox te vieren, een dilemma aan te scherpen of een ode te brengen aan het gekozen onderwerp. Het onderwerp kiest de groep vaak uit een historische context, het perspectief is actueel, het thema universeel. Bij elk project nemen de makers - naast het gekozen onderwerp - nadrukkelijk zichzelf en hun eclectisch door hoge en lage kunst met flarden gevulde hoofden als bron. Terugkerende fascinatie is de zoektocht naar een verhouding tot de Europese cultuur. De Warme Winkel stelt zich de vraag waar verworvenheden vandaan komen en wat ze nog waard zijn. Wat moeten we met die enorme berg Europees cultureel erfgoed, in hoeverre is het deel van ons? Producties worden gepresenteerd op locatie, in schouwburgzalen, op festivals en steeds vaker ook in het buitenland.
In 2013 heeft De Warme Winkel drie nieuwe producties gepland. 'Wolk in broek' wordt een oeuvrestuk op basis van het leven en werk van de Russische dichter Vladimir Majakovski (1893-1930): de dichter van de Russische revolutie en van de liefde. In de productie 'Dr. Schwartzwalt' onderzoekt dit prototype van de uitgestorven professor door middel van proefjes, door het spelen van klassieke scènes en het ensceneren van hedendaagse performances hoe het toneel zijn ultieme vorm kan bereiken. Voor 'De Idioot', in coproductie met Dood Paard, dient het gelijknamige boek van Fjodor Dostojewski als uitgangspunt.
In 2014 maakt De Warme Winkel weer drie nieuwe producties. In 'De Stroganoff-Dynastie' speelt Jeroen De Man de bezeten en bezwete beheerder van het Petersburgse Stroganoff-museum. Hij neemt daarbij de gedaante aan van zo'n beetje alle roemruchte leden van het Stroganoff-geslacht en bijfiguren. Over 'Bam' schrijft De Warme Winkel dat de groep zich aangetrokken voel tot Daniil Charms, de grootste absurdist die Rusland heeft gekend. Om het feestelijke ‘bonte avond’-karakter van de voorstelling, maar ook om de aard en essentie van Charms' werk in vorm te kunnen vatten, wordt muziek erg belangrijk. 'Gavrilo Princip' gaat over de moordenaar van Franz Ferdinand, 100 jaar geleden in 2014. De Warme Winkel creëert de ultieme herdenkingsceremonie. Deze productie zal tijdens het Holland Festival 2014 in première gaan.
Behalve deze producties zullen er (internationale) hernemingen worden gespeeld van 'Kokoschka Live!', 'Villa Europa' en 'Poëten en Bandieten' en van twee van de producties 'Luitenantenduetten', 'San Franscisco' en 'Underground'.
In de periode 2013-2014 wil De Warme Winkel in totaal (minimaal) 200 voorstellingen realiseren, verdeeld over de drie speelcircuits, voor naar verwachting 16.170 bezoekers. Het gezelschap vraagt daarvoor 669.000 euro subsidie.
De Warme Winkel heeft tevens een toeslag gevraagd van 133.800 euro, voor hun specifieke werkwijze en de navolging die deze krijgt. De innovatietoeslag dient ook het doorlopend onderzoek naar efficiëntie in publieksbereik en het ‘out of the box’-denken en nieuwe manieren willen vinden om ervoor te zorgen dat het theater in veranderende tijden zijn publiek nog steeds kan bereiken.

De Warme Winkel ontvangt voor 2011-2012 een tweejarig projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van 429.765 euro. Ook voor 2009-2010 ontving de groep een tweejarig projectsubsidie.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van De Warme Winkel als zeer goed. De groep heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, resulterend in een aantal qua inhoud en vorm kenmerkende en eigenzinnige producties. Dat geeft de activiteiten van de groep een grote oorspronkelijkheid. De nieuwsgierigheid van de makers naar de onderwerpen en personen die centraal staan in de producties is groot en wordt intelligent en met een aansprekende ongegeneerdheid op het podium getoond. De producties krijgen daarmee een grote zeggingskracht. De groep zet daarbij alles in wat zich theatraal aandient.
Het plan voor de komende jaren is doordacht en goed geschreven. Het biedt zicht op interessante onderwerpen, zoals uit de Russische kunst en literatuur. De ideeën over de uitwerkingen van de verschillende producties zijn origineel en prikkelend. Zij zijn tegelijk passend in de oorspronkelijke lijn van het werk van De Warme Winkel, maar de makers moeten waken dat het geen variaties op hetzelfde gaan worden. In dat opzicht schuilt in de - zelf opgelegde - productiedwang van de groep een risico. Als de artistieke dialoog tussen de makers teveel op continuïteit wordt gericht, blijft er minder ruimte voor reflectie. Dat kan ten koste gaan van de oorspronkelijkheid en zeggingskracht, omdat die sterk gebaseerd zijn op de grondige en reflectieve werkwijze van de groep met betrekking tot de gekozen onderwerpen. Op grond van het werk in de afgelopen jaren en de gepresenteerde plannen voor 2013 en 2014 kijkt de commissie echter uit naar de artistieke ontwikkeling van De Warme Winkel.
Daar waar met andere makers en groepen wordt samengewerkt is sprake van goede en interessante keuzes, wat vertrouwen geeft in het resultaat. De nadrukkelijke keuze om in Utrecht aanwezig te zijn maar zich er niet te vestigen, is overtuigend gemotiveerd. De keuze voor een mobiel kantoor past goed in die gedachte en bij de werkwijze van de groep.

Ondernemerschap
goed
De commissie vindt het ondernemerschap van de De Warme Winkel goed. De groep heeft zich de afgelopen tijd goed op de kaart gezet, onder andere door een succesvolle hernemingscyclus. Jarenlang werken werpt nu zijn vruchten af. De goede verbindingen die de groep heeft gelegd met speelplekken en (co)producenten hebben daaraan bijgedragen. Dat zijn zowel partners die programmeren, zoals het Holland Festival of (voormalig) Festival aan de Werf, als ook meer inhoudelijke organisaties als universiteiten of de Vrede van Utrecht.
De aanvraag laat een grote ambitie zien, die zich onder andere vertaalt in een behoorlijke groei in het aantal voorstellingen vergeleken bij de afgelopen jaren. De commissie waardeert dat enthousiasme om het succes van de afgelopen jaren voort te zetten. Gezien de gemaakte afspraken acht de commissie deze groei ook haalbaar. Bovendien wordt die stijging voor een belangrijk deel in het buitenland gerealiseerd, wat voor de groep nog redelijk onontgonnen terrein is. De commissie vindt dat de groep in Nederland speelplekken meer buiten de culturele brandpunten zou kunnen zoeken. Met het (nog) langer op het repertoire houden van producties kan De Warme Winkel hiertoe meer mogelijkheden onderzoeken en creëren.
Bij de ambitie om ook het publieksbereik fors te laten groeien plaatst de commissie wel kanttekeningen. Het marketing- en publiciteitsplan is volgens de commissie nog niet stevig genoeg. De groep houdt op het gebied van marketing en publiciteit stevig de controle, wat volgens de commissie goed is. Tot nu toe heeft de groep veel bereikt met publiciteit rond afzonderlijke projecten en met samenwerkingspartners. Zo heeft de groep met de keuze voor langere speelseries aansluitend op de première, goed weten te profiteren van de vele publiciteit. Het lukt de groep ook uitstekend om zo nu en dan een 'hype' op een speelplek te creëren, waarmee een breder publiek wordt bereikt. Wanneer dit soort effecten minder wordt, heeft de groep volgens de commissie een steviger basis nodig om toch de beoogde publieksaantallen te realiseren. Zo positioneert de groep zich niet echt scherp ten opzichte van de rest van het veld, wat een belangrijke basis is voor gerichte marketing. De analyse van de doelgroepen die De Warme Winkel voor ogen heeft is summier. De beschreven (mogelijkheden voor) concrete marketingacties zijn inventief, maar ook zeer arbeidsintensief.
Opvallend is overigens dat in verhouding tot het behoorlijke aantal bezoekers, er vrij lage publieksinkomsten worden verwacht. Aangezien de financiële positie van de stichting in de afgelopen jaren aan het verslechteren is, is het noodzakelijk in te zetten op verhoging van de publieksinkomsten om financieel gezond te blijven.
Ondanks enkele kanttekeningen verwacht de commissie op grond van de inzet van de groep in de afgelopen jaren en de veelal doordachte samenwerkingen dat de De Warme Winkel zijn ambities voor de komende jaren kan realiseren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van De Warme Winkel aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij rekent het werk van de groep tot het teksttheater, waarvan in Nederland een flink aanbod van veel instellingen is. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater produceren. In vergelijking met deze instellingen onderscheidt De Warme Winkel zich met name doordat de voorstellingen sterk performatief en beeldend zijn, met een ongebreideld gebruik van vormen en middelen. Daarin is het werk van de groep echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding door De Warme Winkel als neutraal. Uit het plan blijkt dat de voorstellingen voornamelijk in de grote steden Amsterdam en Utrecht worden gespeeld, waardoor de groep in verhouding weinig bijdraagt aan de spreiding van aanbod naar plekken waar weinig aanbod is. Ook door de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert De Warme Winkel geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 heeft De Warme Winkel aan de gemeente Utrecht een structurele subsidie gevraagd van 125.000 euro. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De groep beschrijft verschillende aspecten waarvoor de toeslag is aangevraagd, te weten hun specifieke werkwijze en de navolging die deze krijgt, het doorlopend onderzoek naar efficiëntie in publieksbereik en het 'out of the box'-denken en nieuwe manieren willen vinden om ervoor te zorgen dat het theater in veranderende tijden zijn publiek nog steeds kan bereiken. Het eerst genoemde aspect beschrijft volgens de commissie de bestaande werkwijze van de groep, waarbij vooronderzoek een belangrijk onderdeel is. Het maakproces en onderdelen daarvan als vooronderzoek zijn geen activiteiten die beoogd worden met de toeslag voor innovatie. De aanvraag betoogt dat het delen van deze werkwijze leidt tot navolging bij andere makers. Daarbij wordt nog steeds vooral de werkwijze bedoeld, waardoor de commissie niet overtuigd is dat deze ook leidt tot innovatie van het aanbod.
Naar de mening van de commissie vormt het onderzoek naar efficiëntie in publieksbereik eveneens voor een belangrijk deel de kern van de activiteiten en de werkwijze van de groep, zowel artistiek-inhoudelijk als wat de marketing en publiciteit betreft. Het wordt haar dan ook niet duidelijk wat de toeslag aan ander aanbod of andere presentatiekaders zal opleveren, die op haar beurt weer een grotere werking dan het gezelschap gaat krijgen.
Het genoemde aspect gericht op efficiëntie in publieksbereik houdt verband met wat in de regeling vernieuwing van presentatiekaders genoemd wordt. Op basis van de genoemde voorbeelden, zoals het experimenteren met speelschema's, de lengte van een speelreeks per plek en de thematische bundeling van verschillende stukken, ziet de commissie echter die veranderende verhouding tot publiek onvoldoende terug. De nadruk ligt voornamelijk op de manier waarop reeds bestaande producties worden aangeboden aan publiek. De relatie met het publiek verandert daardoor niet en ook andersom veranderen de producties niet door de nieuwe verhouding tot het publiek. Het 'out of the box'-denken met betrekking tot publieksbereik is in de ogen van de commissie, op basis van de concrete voorbeelden die in de aanvraag genoemd worden, vooral een marketingactviteit, waarbij publiek bij bestaande producties wordt gezocht. Deze activiteiten worden niet beoogd met de innovatie van aanbod.
Op basis van bovenstaande adviseert de commissie de aanvraag voor de toeslag voor innovatie niet te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Warme Winkel te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 802.800
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 102 € 1.500 € 153.000
Circuit midden 73 € 4.500 € 328.500
Circuit groot 25 € 7.500 € 187.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 669.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 669.000
       
Gemiddeld per jaar € 334.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000