NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

EDIT KALDOR

Kata

inleiding

Kata is een gezelschap uit Amsterdam rondom theatermaakster Edit Kaldor. Zakelijk leider is Anneke Tonen. Kata wil methoden en vormen ontwikkelen voor het maken van theater dat gerealiseerd wordt in samenwerking met mensen uit alle lagen van de samenleving. Theater dat start vanuit wat er bij mensen leeft en waarmee ook diegenen bereikt worden die normaal nooit met het theater in aanraking komen. De voorstellingen van Kata nemen het maatschappelijke leven als uitgangspunt. Thema's zijn immigratie en het precaire bestaan van immigranten, extreme isolatie, generatieverschillen, mishandeling en het stervensproces. Kata werkt vaak met authentiek materiaal van de performers, die meestal geen professionele acteurs zijn. Het werk heeft daardoor een documentair karakter. De komende jaren zal Edit Kaldor een artistiek traject ontwikkelen genaamd 'Inventaris van onmacht', dat zal bestaan uit een doorlopend onderzoek naar het begrip onmacht. Daarbij wil Kata voorstellingen maken over het behoren tot een groep en daarbij ook de groep waaruit haar netwerk bestaat uitbouwen en verstevigen: langere samenwerkingsverbanden aangaan met vaste medewerkers, voorstellingen maken met grotere groepen performers, de doelgroepen via nieuwe strategieën bereiken, de relatie met de gemeenschap van toeschouwers centraal stellen en nieuwe speellocaties werven die buiten het theatercircuit liggen.
In 2013 maakt Kata 'Grond', een voorstelling waarin steeds meer performers op het podium een moment komen beschrijven waarop zij zich machteloos voelden. De transformatie van geïsoleerde statements naar het beeld van de massa vormt de metafoor van het stuk. In 2014 volgt 'Web of Trust', een vervolg op 'Or Press Escape' uit 2002. In dit vervolg worden verschillende protagonisten op verschillende plekken aangevuld met meerdere online performers, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van sociale netwerksites. Behalve deze nieuwe projecten brengt Kata in 2013-2014 reprises van 'One Hour' en 'Woe'.
Kata wil in de jaren 2013 en 2014 90 voorstellingen spelen in de kleine zalen en op locaties voor 10.800 bezoekers. Het gezelschap vraagt voor deze speelbeurten een subsidiebedrag van 135.000 euro. Kata vraagt bovendien een toeslag voor innovatie voor zijn werk op het gebied van innovatieve werkmethoden en grensoverschrijdende theatervormen, en voor het bieden van kansen aan jong talent.

Kata ontvangt momenteel een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 250.000 euro. Ook voor 2009-2010 ontving het gezelschap een tweejarig projectsubsidie.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Kata als voldoende. De zoektocht naar vernieuwende werk- en presenteermethodes, veelal resulterend in performatief en documentair theater, is in potentie interessant voor de ontwikkeling van de podiumkunsten. Dit wordt versterkt doordat Edith Kaldor beschikt over een interessant, internationaal netwerk, waarbinnen het partnerschappen aangaat in het internationale circuit van experimenteel theater. Door een bijna antropologische benadering van de onderwerpen krijgen producties een sterk documentair karakter. Verder bepaalt ook het multimediale karakter van het werk de oorspronkelijkheid. Edith Kaldor legt voldoende vakmanschap aan de dag, getuige ook de internationale contacten en speelmogelijkheden. Wat opvalt aan het werk van Kaldor is dat haar producties in eerste instantie geen theaterproducties lijken. Ogenschijnlijk ontstaat de voorstelling op het moment en lijkt het een werkelijke ontmoeting tussen de vertellers en het publiek. Over de uiteindelijke producties oordeelt de commissies echter wisselend. Zo is de commissie niet erg enthousiast over 'C'est du Chinois': wat begint als een interessante en verwachtingsvolle antropologische oefening waaraan het publiek deelneemt, eindigt in een te dunne verhaallijn. De productie miste verdiepende lagen onder die verhaallijn, waardoor het de productie uiteindelijk aan voldoende zeggingskracht ontbrak.
Over de plannen voor de komende jaren is de commissie gematigd positief. De onderwerpen zijn interessant, met aansprekende titels, maar het artistieke plan toont nog niet veel meer dan de onderzoeksfase. De aanvraag ontbeert daarbij helder geformuleerde vragen en een duidelijke richting om tot antwoorden te komen. De theatrale vertaling wordt onvoldoende doorgezet, waardoor het wat inhoud of visie op de onderwerpen en thema's betreft nog alle kanten op kan. De commissie kan zich dan ook geen goed beeld vormen van de uiteindelijke producties. Zo roept de introductie van zestig mensen in 'Inventaris van de onmacht' het beeld op van een langdurige exercitie die uiteindelijk te weinig zegt. 'Web of trust' oogt als een gigantische klus. De intenties komen authentiek over, maar wederom is hier onduidelijk wat er straks op het toneel te zien zal zijn en of het resultaat voor toeschouwers hetzelfde zal opleveren als het ontstaansproces en de reflectie op voorhand voor de makers. Verder valt op dat voor beide nieuwe producties in de komende jaren nauwelijks namen worden genoemd van medewerkers en/of acteurs, wat eveneens tot vragen leidt over de artistieke kwaliteit.
De commissie concludeert dat het artistieke plan onvoldoende inzichtelijk is uitgewerkt. Haar vertrouwen in de oorspronkelijke manier van werken van Edith Kaldor, alsmede Kata's netwerk in het circuit van grensverleggend theater, maken uiteindelijk dat de commissie de artistieke kwaliteit van Kata als voldoende beoordeelt.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap van Kata beoordeelt de commissie als voldoende. De organisatie is klein, flexibel en financieel gezond. Kata heeft in de afgelopen jaren een internationaal netwerk opgebouwd waarvan het nu vruchten kan plukken. Genoemd worden partners in Nederland, met name Huis aan de Werf, maar ook internationaal coproducerende platforms voor innovatief theater. In het samenwerkingsverband met Huis aan de Werf wil Kata op artistiek en organisatorisch gebied samenwerken met collega-makers Boukje Schweigman, Dries Verhoeven en Lotte van den Berg. In tegenstelling tot deze makers zal Kata zich niet in Utrecht vestigen. Het blijft in het plan onduidelijk wat deze samenwerking zal inhouden, mede omdat de beschrijving afwijkt van die in de plannen van de genoemde makers.
Kata heeft de afgelopen jaren niet veel voorstellingen gespeeld en haalt op dat punt de drempelnorm niet. Voor de komende jaren verwacht het meer voorstellingen. Volgens de aanvraag zijn in 2012 aanzienlijk meer voorstellingen gepland dan in de jaren daarvoor. Omdat op het moment van de beoordeling nog niet helder is of deze gerealiseerd zullen worden, vindt de commissie dat op zichzelf onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de geplande toename in het aantal voorstellingen haalbaar is. De verdere toelichting op dit punt, zoals de uitbreiding van de aanstelling van de zakelijk leider en de ontwikkeling van randprogramma’s, geven de commissie wel er meer vertrouwen in dat de groei in het aantal voorstellingen mogelijk is.
In het verlengde hiervan wordt ook een groei in de publieksinkomsten verwacht. Vaker spelen en de inzet op meer publiek zullen dit moeten realiseren, aldus het plan. Wat opvalt aan de begrote publieksinkomsten is dat Kata voor de komende jaren meer inkomsten verwacht uit Nederland, terwijl er minder publieksinkomsten vanuit het buitenland lijken te worden verwacht vergeleken met voorgaande jaren. Dit laatste is opvallend, omdat er niet minder in het buitenland gespeeld zal worden. De groei in Nederland is volgens de commissie ambitieus. Zij vertrouwt daarbij vooral op de nieuwe zakelijk leider en het opgebouwde netwerk van partners. Als aanvulling op de publieksinkomsten en subsidie zoekt Kata naar verschillende andere bronnen van inkomsten. De overige eigen inkomsten laten een wat grillig verloop over de jaren zien. Gezien de betrouwbare partners die voor de komende jaren worden genoemd, is de commissie overtuigd dat de genoemde coproductiebijdragen reëel zijn. De verwachtingen over bijdragen uit private middelen zijn op zich bescheiden, maar toch zal dit een grote inspanning vergen, aangezien dit vrij nieuw terrein is voor Kata. Hierbij komt dat meer in het algemeen de doelstelling voor de eigen inkomsten volgens de commissie moeilijk samengaat met het soort aanbod dat Kata maakt. De realisatie van dit aanbod is door de onderzoeksmatige werkwijze risicovol, terwijl vooral de groei van de inkomsten in Nederland, een sponsorplan, maar ook de marketing, vragen om een duidelijk en stabiel aanbod. De commissie ziet bij de realisatie van eigen inkomsten dan ook risico's.
Over de marketinginspanningen is de commissie kritisch. In het plan gaat Kata nauwelijks in op zijn positionering ten opzichte van andere makers en gezelschappen. Doelgroepen worden nog zeer algemeen beschreven, evenals de manieren waarop deze benaderd worden. Bij de derde doelgroep, die bestaat uit groepen die thematisch aan de projecten gerelateerd zijn, is de beschrijving volgens de commissie het meest concreet: zij worden bereikt doordat zij betrokken zijn bij het productieproces. Om de overige doelgroepen te bereiken, wordt vooral een beroep gedaan op netwerkpartners en speelplekken. Bij de projectplannen besteedt Kata verder weinig aandacht aan de marketing. Deze bestaat vooral uit een herhaling van de acties in het algemene deel. Het plan mist een uitwerking van de algemene werkwijze naar specifieke middelen bij de projecten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het werk van Kata wordt door de commissie geschaard onder het beeldend-/objecttheater. Dit aanbod wordt zowel door instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten weinig gemaakt. Binnen het aanbod van beeldend-/objecttheater is dat van Kata echter niet uniek. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van gezelschappen als Kata aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De bijdrage aan geografische spreiding van de podiumkunsten is neutraal. Kata is gevestigd in Amsterdam en is van plan organisatorisch samen te werken met Huis aan de Werf in Utrecht. Beide steden bieden al een ruim aanbod van podiumkunsten. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat Kata veel voorstellingen wil spelen in de grote steden, met name Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het aantal voorstellingen in de regio's is in verhouding laag en daardoor draagt Kata weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren heeft Kata een structurele bijdrage gevraagd van de gemeente Amsterdam van 50.000 euro per jaar. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Kata vraagt een toeslag aan voor zijn werk op het gebied van innovatieve werkmethoden en grensoverschrijdende theatervormen, en voor het bieden van kansen aan jong talent.
Als eerste punt noemt het plan de documentaire en fictieve elementen die worden samengevoegd tot nieuwe theatrale vormen. Het onderzoekstraject krijgt bij Kata een grotere plaats, waarbij het zijn werkmethode voor documentair theater wil overdragen aan beginnende makers. Wat het eerste aspect betreft, is de commissie het met Kata eens dat het nieuwe (presentatie)vormen van theater ontwikkelt, maar het plan gaat vervolgens niet in op hoe dit navolging krijgt of in de toekomst zal kunnen krijgen bij andere makers. Dat Kaldor haar werkmethode als docent verspreidt, vindt de commissie hiervoor onvoldoende. Dit is een vorm van verspreiden die vele andere makers ook gebruiken. De commissie is er op basis van het plan dan ook niet van overtuigd dat het effect het eigen werk van Kata zal overstijgen.
Het tweede argument is volgens de commissie eveneens eerder een verlengde van Kaldors werk als docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Samenwerking met studenten van DasArts is naar haar idee eerder een onderwijsactiviteit dan het 'ruimte bieden aan nieuwe makers' zoals de regeling beoogt. Ook het organiseren van workshops bijvoorbeeld gaat eerder over kennisoverdracht of educatie dan dat er concreet wordt gewerkt aan nieuwe producties, waarin de nieuwe makers een eigen artistieke verantwoordelijkheid hebben. Op dit punt biedt het plan ook geen namen van jonge makers, het is onduidelijk wat de studenten precies doen en bij welke projecten ze betrokken zullen zijn.
De commissie acht deze aanvraag voor een toeslag onvoldoende onderbouwd of passend bij de doelstellingen die het Fonds met de toeslag beoogt en adviseert deze aldus niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Kata te honoreren voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 162.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 90 € 1.500 € 135.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 135.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000