NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

EGIDIUS KWARTET

organisatie/i_157/egidiuskwartet.jpg

Egidius

inleiding

Stichting Egidius is de rechtspersoon waaronder het Egidius Kwartet zijn activiteiten uitvoert. De stichting is gevestigd te Utrecht. Peter de Groot is artistiek leider. Britt Verstegen is zakelijk leider ad interim. Voor instrumentale begeleiding heeft het Egidius Kwartet het Egidius Consort geformeerd. In het kader van het project de Leidse Koorboeken heeft het kwartet een extra groep zangers aan zich gebonden, het Egidius College.
Het Egidius Kwartet richt zich op onderzoek en uitvoering van het polyfone repertoire uit de zestiende-eeuwse Nederlanden, en meer in het bijzonder op het repertoire dat onder Habsburgse invloed is geschreven. Het kwartet ziet het als haar missie om 'door uitvoeringen op een zo hoog mogelijk, internationaal niveau dit repertoire verder te emanciperen ten opzichte van het reeds gekende, niet alleen omdat dit repertoire ten grondslag ligt aan het gekende repertoire uit later tijdperken, maar vooral vanwege de intrinsieke waarden ervan die de luisteraar mee kunnen voeren naar nieuwe gebieden van divertissement, schoonheid en troost', aldus de aanvraag.
Waar het kwartet zich voorheen voornamelijk richtte op het zestiende-eeuwse chansonrepertoire, is de aandacht nu verlegd naar de grote meesters als Josquin, Non Papa en Di Lasso, het geestelijke repertoire en de Leidse Koorboeken. Het kwartet wil zich doorlopend blijven verbeteren op artistiek en zakelijk gebied. Buiten de concerten in grotere bezetting, als de Leidse Koorboeken, zal het kwartet in de komende periode meer concerten geven in de kernbezetting. Teneinde jonge zangers de kans te geven om op 'het allerhoogste niveau' renaissancemuziek te zingen biedt het kwartet in de Leidse Koorboeken werkervaringsplekken. Het kwartet onderscheidt zich van vergelijkbare ensembles door bij de concerten altijd enige mate van theatraliteit te bieden. Ook wordt bij de programma's gezocht naar een bijzondere insteek of een musicologisch belang. De concurrentie voor het Egidius Kwartet komt volgens de aanvraag alleen uit het buitenland.
De Leidse Koorboeken nemen ook in 2013 en 2014 een prominente plek in de programmering in. Daarnaast brengt het gezelschap onder meer een productie rondom Orlando di Lasso, een programma genaamd 'Battaglia' en het programma 'Obrecht vier bier', een concert vol drank-, spot- en zotte liedjes. Het programma 'Douce Beauté' wordt hernomen. Samenwerkingen staan op stapel met Boi Akih, de Nederlandse Bachvereniging en The Northern Consort. Het Egidius Kwartet zet de zomerconcerten in de Westerkerk voort en brengt een eclectisch kerstprogramma met muziek van Clemens Non Papa tot William Walton. Het ensemble maakt een internationale tour met een programma rond Cornelius Canis.
Het Egidius Kwartet wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 84 concerten realiseren in drie circuits. Hiervoor wordt een subsidie aangevraagd van totaal 217.500 euro voor twee jaar.

De Stichting Egidius ontving zowel in de periode 2009-2010 (23.692 euro per jaar) als in de periode 2011-2012 (78.455 euro per jaar) een tweejarige projectsubsidie van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Stichting Egidius als goed. Zij is van mening dat de manier waarop het gezelschap zich heeft gepresenteerd in het project De Leidse Koorboeken bijzonder is. In deze programma's laat het Egidius Kwartet en College het publiek kennis maken met prachtig zestiende-eeuws repertoire waarvan weinigen het bestaan kennen. Het vakmanschap van het ensemble vindt de commissie van hoog niveau, hoewel de uitvoeringen incidenteel schoonheidsfoutjes op het gebied van intonatie en gelijkheid kennen. De doordachte presentatie van het gezelschap versterkt de concertervaring. Dit draagt bij aan de zeggingskracht van de concerten. Het Egidius Kwartet slaagt erin de uitkomsten van musicologisch onderzoek te vertalen naar aansprekende concerten.
In de plannen voor de toekomst gaat het Egidius Kwartet door op de ingeslagen weg. De commissie vindt het een goede zaak dat het Leidse Koorboekenproject wordt voortgezet. Zij is van mening dat de schatten die in deze boeken besloten liggen en de wijze waarop Egidius deze presenteert aan het publiek een verdere uitbouw van dit project rechtvaardigen. Deze projecten kennen een hoge mate van oorspronkelijkheid en zeggingskracht. De commissie is minder overtuigd door de motivatie achter het project met Boi Akih. Uit de aanvraag blijkt namelijk niet wat de artistieke ideeën zijn die hebben geleid tot dit initiatief. De inhoudelijke uitwerking is zeer beknopt. Dit wringt vooral aangezien het Egidius Kwartet zich met dit project buiten de gebaande paden begeeft. De commissie heeft daarentegen wel vertrouwen in het resultaat van de overige projecten die in de aanvraag beschreven staan.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het Egidius Kwartet als ruim voldoende. Het kwartet heeft in het Leidse Koorboekenproject in 2010 en 2011 een uitstekende marketingstrategie laten zien, waardoor de concerten goed bezocht zijn en de bekendheid van het kwartet flink vergroot is. Ook is het ensemble met dit project zeer succesvol geweest met het verwerven van eigen inkomsten. De commissie ziet dat het kwartet op de ingeslagen weg wil voortgaan. In de basis is de commissie het hiermee eens.
Toch kan het Egidius Kwartet met het voorliggende plan de commissie niet geheel overtuigen dat het deze successen de komende jaren voortzet. Zo plaatst zij kanttekeningen bij de bedrijfsvoering van het Egidius Kwartet. De financiële uitgangspositie, zoals blijkt uit de balans 2011, is zorgwekkend. Ook blijkt uit de cv's van zowel de zakelijk leider als de bestuursleden niet dat de organisatie beschikt over stevige expertise op het gebied van marketing, verkoop en fondsenwerving. De wijze echter waarop het Egidius Kwartet met allerlei culturele en maatschappelijke partijen samenwerkt om de bedrijfsvoering en de resultaten te verbeteren, vindt de commissie sterk.
Het Egidius Kwartet heeft zich de afgelopen jaren succesvol getoond in het werven van eigen inkomsten. Deze lijn wordt geloofwaardig voortgezet wat betreft de overige eigen inkomsten. Het ensemble heeft laten zien zowel fondsen als private partijen te kunnen interesseren voor hun producties en goed te weten hoe deze partijen tegemoet te treden. In contrast hiermee staat de scherpe afname van de publieksinkomsten per concert (met meer dan een derde) ten opzichte van de jaren 2009 tot en met 2011. De commissie vindt dat het Egidius Kwartet hier te voorzichtig heeft begroot.
De aanvraag van het Egidius Kwartet vermeldt in de marketingparagrafen dat de publieksaantallen bij de Leidse Koorboeken in 2011 afnamen ten opzichte van 2010. De strategie die Egidius inzet om deze beweging te keren vindt de commissie niet geloofwaardig. De aanvraag beschrijft dat er minder aandacht zal komen voor betaalde publiciteitsmiddelen, maar dat de focus voor 2013 en 2014 op free publicity is gevestigd. De commissie is van mening dat veel aandacht van de pers, juist bij vierde en vijfde editie van het project, niet vanzelfsprekend is. De aanvraag maakt niet duidelijk waarom deze strategie wel kansrijk is. Daarnaast gaan de marketingplannen vooral over de Leidse Koorboeken. De strategie voor de andere concerten blijft sterk onderbelicht. In de tekst van de aanvraag staat dat het gezelschap verwacht meer publiek te werven. In dat licht is deze te magere uitwerking een gemiste kans.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van het Egidius Kwartet aan de pluriformiteit van de Nederlandse podiumkunsten als ruim voldoende. Hoewel klassieke muziek in ruime mate is vertegenwoordigd in de basisinfrastructuur, bij de gesubsidieerde ensembles en in het ongesubsidieerde circuit, vindt de commissie dat het Egidius Kwartet door de specialisatie in het zestiende-eeuwse repertoire een bijzondere aanvulling vormt op het bestaande aanbod.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het Egidius Kwartet levert geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland. Een verhoudingsgewijs groot deel van de activiteiten vindt plaats in de grote steden, vooral in Amsterdam. In de plannen van Egidius neemt het aandeel concerten in de grote steden nog iets verder toe.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Stichting Egidius heeft geen meerjarige financiële bijdrage van een provincie of een gemeente aangevraagd.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Egidius heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Egidius Kwartet te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 217.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 52 € 2.000 € 104.000
Circuit midden 31 € 3.500 € 108.500
Circuit groot 1 € 5.000 € 5.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 217.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000