NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FEIKES HUIS

Feike's Huis

inleiding

Feikes Huis is in 2009 opgericht als productiehuis voor poppen- en objecttheater. Vanaf 2013 gaat de organisatie verder als producent van eigentijds poppen- en objecttheater. Eliane Attinger is artistiek leider en functioneert als intendant: zij bepaalt de koers en werkt met wisselende makers die zij deels dramaturgisch begeleidt. De zakelijke leiding wordt verzorgd door Eelke Boswijk. Feikes Huis is gevestigd in het Ostadetheater in Amsterdam, waar het een gedeeltelijke personele unie mee vormt.
Feikes Huis maakt eigentijds, multidisciplinair poppen- en objecttheater voor de nationale en internationale markt. De producties worden gerealiseerd in samenwerking met theatermakers, beeldend kunstenaars, performers, musici e.a. Poppen of objecten en hun bespelers zijn daarbij het kloppend hart. Het poppen- en objecttheater creëert volgens de aanvraag een analoge tegenhanger van de digitale werelden. Met niet meer dan papier, lijm en schaar kunnen theatermakers hanteerbare werelden in miniatuurvorm scheppen die herkenbaar zijn voor het publiek. Feikes Huis werkt vanuit de combinatie van kennis van het vak, zijn oeroude technieken en de durf om daar op een onorthodoxe manier mee om te gaan. Doordat wordt gewerkt met wisselende makers zit Feikes Huis naar eigen zeggen niet vast aan de stijl van een maker of gezelschap.
Feikes Huis wil met verschillende makers jaarlijks een productie maken voor het kleinezalencircuit en een miniproductie voor het festival- en alternatieve circuit. Bovendien worden bestaande producties hernomen. Het internationale festival Pop Arts in Amsterdam, waarvan Feikes Huis de initiatiefnemer is, blijft het platform om zich te meten met de internationale ontwikkelingen.
In 2013 maakt Fabian Jansen de avondvullende voorstelling 'En dan zegt de tafel...', geïnspireerd door de trucages en special effects van filmer en illusionist Georges Méliès. Het decor speelt in de voorstelling als een Automaton, een opwindmechaniek van een uur dat 'Mecaniciens' draaiende houden. Ook in 2013 wordt de minivoorstelling 'Niemandsland' gemaakt, een nieuw stuk van Theo Fransz voor een pop en een speler. Hij krijgt carte blanche van Feikes Huis. In 2014 maakt Thomas Bijsterbosch de avondvullende voorstelling 'Moord en doodslag', geïnspireerd op Macbeth en de alledaagse (tv-)realiteit waarin het gevecht om macht permanent slachtoffers maakt. De voorstelling wordt gespeeld met geanimeerde groenten en keukengerei, die menselijke trekjes krijgen. De minivoorstelling voor 2014 is 'Médée' en wordt gemaakt door Sjaron Minailo. Centraal in deze voorstelling staat de cantate Médée van de Franse Barok-componist Nicolas Clérambault op de verzen van Marie de Louvencourt (1710), met als personages poppen, een regisseur en een sopraan, begeleid door een klavecimbel. De maker bouwt op het toneel zijn poppenkast, waarin de sopraan en haar poppen het verhaal van Medea tot leven brengen.
In 2013 en 2014 wil Feikes Huis in totaal 305 voorstellingen realiseren voor naar verwachting 21.960 bezoekers. Het vraagt subsidie aan voor de 155 voorstellingen in Nederland, alle in kleine zalen of op kleine locaties. Dat leidt tot een gevraagd subsidiebedrag van 465.000 euro.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Feikes Huis in de periode 2009-2012 buiten de basisinfrastructuur gesubsidieerd als productiehuis voor 200.000 euro per jaar. De activiteiten van de aanvrager zijn daarom gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Feikes Huis als ruim voldoende. Op het gebied van poppen- en objecttheater biedt Feikes Huis, onder leiding van Eliane Attinger, een plek waar nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Daarbij wordt samengewerkt met goede partners, ook internationaal. De afgelopen jaren heeft Feikes Huis als productiehuis gefunctioneerd, gericht op de ontwikkeling van talent. De commissie waardeert de onafhankelijkheid die de makers hierbij werd gegeven. Attinger had daarbij de rol van scout en coach van talent, die de makers veel vrijheid gaf om hun eigen project te realiseren. De kwaliteit van de producties die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, was echter wisselend. Feikes Huis richt zich op makers uit andere disciplines, die zich het poppen- en objecttheater eigen willen maken en daarnaast vaak ook initiator zijn van de inhoud van het project. Daardoor blijft de rol van de regisseur beperkt. Bij de afzonderlijke onderdelen van de producties, zoals de inhoud van het stuk, de vormgeving en acteerkwaliteit is sprake van vakmanschap, maar ze vormen niet altijd een overtuigend geheel. Zo waren bij 'Baron von Má¼nchhausen', waar een registratie van is meegestuurd, de onderdelen origineel en vindingrijk, maar daar stond een behoudende regie tegenover. Daardoor miste de productie samenhang en daarmee zeggingskracht. De productie 'Dorp', waarvan eveneens een registratie is meegestuurd, was volgens de commissie het meest geslaagd. Door de persoonlijke en authentieke gedachtegangen van de maakster en de aanstekelijke manier waarop deze werden getoond, sprak de voorstelling tot de verbeelding.
De ambitie om zich met poppen- en objecttheater te verhouden tot technologische en digitale ontwikkelingen, wat de producties een specifieke zeggingskracht moet geven, ziet de commissie in de producties van de afgelopen jaren nog niet gerealiseerd. Daarvoor zijn in haar ogen de gebruikte middelen en de bereikte effecten nog te mager. De commissie acht de zeggingskracht van het werk in potentie echter groot genoeg om wel degelijk een analoge tegenhanger in de digitale beeldcultuur te vormen.
In de plannen voor de komende periode wil Feikes Huis de omslag maken van een organisatie gericht op talentontwikkeling naar een producerende instelling. De opzet, zoals in de aanvraag beschreven, is helder en de rol van Attinger als intendant geeft de commissie vertrouwen in de artistieke koers. De beschrijving van de ontwikkelingen in het poppen- en objecttheater in Nederland in relatie tot landen om ons heen laat zien dat zij goed thuis is in dit veld en de ontwikkelingen kent. De commissie mist in het plan echter een overtuigende reflectie op de consequenties van deze omslag, zowel voor de werkwijze binnen Feikes Huis als voor de verwachtingen van het publiek bij de producties. Zo wordt de aandacht in het maakproces sterk gelegd op de ontwikkeling van vakmanschap in de zin van technieken en speelstijlen. De commissie is op zich positief over de keuze om tradities van oude poppenspeltechnieken op nieuwe manieren toe te passen. Het werken met spelers en makers uit andere disciplines kan hier goede impulsen aan geven. De aandacht voor regie en dramaturgie van de voorstellingen is in het plan echter ondergeschikt. Voor volwaardige en overtuigende producties is aandacht hiervoor essentieel, omdat dramaturgie en regie bij poppen- en objecttheater een eigen aanpak vergen. Op basis van het plan ziet de commissie hier te weinig verbetering tot stand komen, waardoor de commissie er ook niet op voorhand van uitgaat dat de producties meer zeggingskracht zullen krijgen.
De gekozen makers voor de komende jaren vindt de commissie interessant. Zij komen weer veelal uit andere theaterdisciplines en zijn volgens de commissie passend bij de beschreven plannen. Met name het plan voor 'Moord en doodslag' spreekt tot de verbeelding, vanwege de originele, beeldende vertaling van het verhaal van Macbeth. De commissie vindt de carte blanche die Feikes Huis aan Theo Franz geeft een gerechtvaardigd risico, mede omdat het een minivoorstelling betreft.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap als voldoende. De organisatie is relatief jong en heeft wat betreft de bedrijfsvoering de zaken op orde. De personele unie met het Van Ostadetheater is een efficiënte oplossing, die een kleine organisatie als Feikes Huis veel voordelen biedt. Verder is Feikes Huis goed ingebed in de relevante netwerken en werkt het samen met verschillende gezelschappen, podia en festivals. Daarmee worden producties en speelbeurten gerealiseerd, maar wordt ook gewerkt aan het gezamenlijk promoten en op de kaart zetten van poppen- en objecttheater voor volwassenen. Feikes Huis is hiermee een van de aanjagers in deze discipline, wat volgens de commissie goed past bij cultureel ondernemerschap.
De keuze om alleen voor de voorstellingen in Nederland subsidie aan te vragen is helder en overtuigend onderbouwd. Verder is het plan buitengewoon ambitieus en is de organisatie over de hele linie erg optimistisch over de te zetten stappen. Hoewel de commissie dat waardeert, plaatst zij wel serieuze kanttekeningen bij de haalbaarheid op verschillende onderdelen. Zo wil Feikes Huis in de komende jaren fors meer voorstellingen spelen: meer dan het dubbele van de afgelopen jaren. De onderbouwing daarvoor is vooral dat er de afgelopen jaren repertoire is opgebouwd dat nu relatief eenvoudig en goedkoop kan worden doorgespeeld. Deze redenering klopt volgens de commissie en zij ziet ook mogelijkheden om meer in het buitenland te spelen. De onderbouwing is in haar ogen echter niet overtuigend genoeg voor het hoge beoogde aantal voorstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het aantal voorstellingen per productie lijkt te worden gebaseerd op het succes van 'Dorp'. Het is in de ogen van de commissie riskant om dat eenmalige succes als maat voor de komende jaren te nemen. Verder is op basis van de aanvraag onduidelijk of er al afspraken met podia of festivals zijn over voorstellingen. Tot slot geeft Feikes Huis aan de verkoop zelf te gaan doen, zonder impresariaat. Het verkopen van poppen- en objecttheater is volgens de commissie intensief en tijdrovend en daarom voor de kleine organisatie van Feikes Huis een zware taak. Voor de verkoop van de kleinere producties zoekt Feikes Huis mede naar mogelijkheden buiten het reguliere circuit van podia en festivals. Dat is voor deze producties een goede keuze, maar zal opnieuw een groot beslag leggen op de organisatie. Al met al acht de commissie het beoogde aantal voorstellingen niet realistisch.
De groei van het aantal voorstellingen vertaalt zich direct in de publieksinkomsten: ook deze stijgen explosief. Gezien de kanttekeningen bij de haalbaarheid van het boogde aantal voorstellingen acht de commissie deze inkomsten ook niet realistisch. Behalve de publieksinkomsten wordt een bescheiden bedrag aan overige eigen inkomsten begroot. Dit is nieuw terrein voor Feikes Huis, maar de grondige aanpak die beschreven wordt in de aanvraag geeft de commissie voldoende vertrouwen.
Bij de marketing en publiciteit staat het geloof in de kracht van poppen- en objecttheater voorop. De commissie waardeert dat vertrouwen, maar mist een degelijke marketingvisie. De organisatie maakt geen helder onderscheid tussen het positioneren van Feikes Huis en de afzonderlijke makers en producties. Mede daardoor mist het plan een samenhangende aanpak. Het marketing- en publiciteitsplan biedt volgens de commissie op zich voldoende aangrijpingspunten om publiek voor de voorstellingen te werven. Doelgroepen worden in het algemeen en per productie omschreven. Daarbij wordt ook gekeken naar de achtergrond van de betrokken maker, om zo eventueel ook publiek te bereiken dat geïnteresseerd is in dans of muziektheater. Wel staat de inzet van podia en festivals erg centraal, wat een risico inhoudt. Als die inzet tegenvalt of te weinig publiek oplevert, ziet de commissie in het plan te weinig om op terug te vallen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie rekent het werk van Feikes Huis tot het poppen-/objecttheater. Dit is een soort aanbod binnen het theater dat in de basisinfrastructuur en in het vrije circuit nauwelijks tot niet wordt geproduceerd. Daarmee is sprake van onderscheidende activiteiten. Bovendien vindt de commissie dat Feikes Huis door het produceren van poppen-/objecttheater voor volwassenen, waarvan het aanbod zeer klein is, en door het aanbod van producties van meerdere makers met verschillende vormen en stijlen, een zeer belangrijke bijdrage aan het Nederlandse podiumkunstenlandschap levert. Zij beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit derhalve als zeer goed.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van Feikes Huis aan de spreiding van aanbod over Nederland is volgens de commissie ruim voldoende. Door de standplaats Amsterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is, draagt de organisatie niet bij aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt echter dat Feikes Huis behalve in Amsterdam in verhouding veel voorstellingen wil spelen in de regio's Noord, Oost, Midden en Zuid. Daarmee draagt Feikes Huis bij aan de spreiding van activiteiten naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Feikes Huis heeft geen structureel subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam.

Toeslag
niet van toepassing
Feikes Huis heeft geen toeslag voor innovatie gevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Feikes Huis te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 465.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 155 € 3.000 € 465.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 465.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 465.000
       
Gemiddeld per jaar € 232.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000