NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FIVE GREAT GUITARS

five Great Guitars

inleiding

Stichting Five Great Guitars is de in Grijpskerk (GR) gevestigde organisatie rondom The Five Great Guitars, een groep bestaande uit vijf stilistisch zeer verschillende gitaristen, waarbij improvisatie de verbindende factor is. The Five Great Guitars zijn voortgekomen uit een concept van gitarist Jan Kuiper. De groep heeft vier vaste ensembleleden en een per tournee wisselende vijfde gitarist als gast. Tijdens de afgelopen tournees zijn als gastspelers uitgenodigd: Larry Carlton, Jan Akkerman, Harry Sacksioni, Eric Vaarzon Morel, Muriel Anderson, Stochelo Rosenberg en Kaki King. De instelling stelt zich ten doel gitaarmuziek te vernieuwen en integratie te bewerkstelligen tussen de diverse muziekstijlen, met nadruk op jazz, pop en wereldmuziek. Muziekstijlen waarbij improvisatie (op een doorgaande groove) essentieel is, staan centraal in de artistieke visie: Afrikaanse muziek, Noord- en Zuid-Indiase muziek, jazz en de zogenaamde Europese improvisatiemuziek. Het ensemble wil speel- en improvisatiestijlen combineren en vermengen en daarbij stilistische confrontaties laten horen. Het kiest daarmee voor een andere benadering dan ensembles waarbij de musici uit dezelfde muzikale discipline en context komen. Tot de kernactiviteiten behoren naast de activiteiten van de formatie Five Great Guitars, concerten van het trio Three of a Kind, het World Guitar Duo, African Strings & Drums en Three Elements. Daarnaast organiseert de stichting gitaarworkshops en andere educatieve activiteiten, festivals en gitaarbijeenkomsten.
Er zal jaarlijks een uitgebreide tournee van The Five Great Guitars worden georganiseerd. In 2013 zal het programma de titel 'African Samba' krijgen, dat met speciale gasten als de Malinese gitarist en zanger Habib Koité en de Braziliaanse gitariste en zangeres Ceumar, zich zal richten op de invloed van Afrikaanse ritmes en melodieën op de Braziliaanse samba. Voor de tournee in 2014 is er een 'Tribute to Pat Metheney' gepland met als hoogtepunt een drietal concerten met Pat Metheney zelf in Groningen, Amsterdam en Eindhoven. Het trio Three of a Kind zal in 2013 het programma 'Night Sweats' uitvoeren met als gast de Amerikaanse fusiongitarist Larry Carlton. In 2014 zal worden getourd met het programma 'L'Heure Blue', waarbij de Franse gitaristen Sylvain Luc en Bireli Lagrene een gastrol vervullen. Er zullen in 2013 en 2014 drie verschillende producties worden uitgevoerd in het circuit van kleine zalen: African Strings & Drums, het World Guitar Duo en Three Elements. In dit circuit wil de instelling activiteiten uitvoeren waarmee vooral nieuwe doelgroepen en nieuwe podia worden bereikt. Het ensemble African Strings & Vocals richt zich op de combinatie van gitaar, zang/stem en Afrikaanse snaar- en percussie-instrumenten. Het World Guitar Duo biedt in combinatie met de concerten ook workshops aan in de vorm van de Sunday Guitar Sessions. Met de groep Three Elements - met de 'klassieke' bezetting van gitaar, bas en drums – wordt in laboratoriumsetting onder andere gewerkt aan de implementatie van Indiase ritmes in de Westerse jazzgitaarmuziek.
Stichting Five Great Guitars wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld zestig concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 195.000 euro per jaar.

Stichting Five Great Guitars heeft in de periode 2009-2012 geen meerjarige subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. De instelling heeft in deze periode voor een aantal producties een projectsubsidie ontvangen, zowel voor de groep Three of a Kind als voor The Five Great Guitars.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Five Great Guitars als ruim voldoende. De afgelopen jaren heeft de stichting een aantal succesvolle projecten uitgevoerd die getuigden van een hoog en constant niveau van vakmanschap in de uitvoeringskwaliteit. De kracht van de programma's is volgens de commissie gelegen in de afwisseling in de opbouw van de concerten en de instrumentale virtuositeit van de gitaarsolisten die worden gepresenteerd. De uitvoeringen zijn volgens de commissie vooral indrukwekkend in technische zin en in mindere mate vanwege emotionele diepgang, waardoor de zeggingskracht enigszins beperkt is. Dit is wellicht een haast onvermijdelijk resultaat wanneer steeds in een relatief korte voorbereidingsperiode cross-overs worden gecreëerd in een muzikale dialoog met gitaarsolisten uit zeer verschillende muziektradities. De speltechniek van de gitaristen is immers van meet af aan aanwezig als gemeenschappelijke basis. Dit leidt tot programma's waarbij de oorspronkelijkheid is gelegen in de combinatie van musici en niet in de composities die als basismateriaal dienen voor de uitvoeringen of het persoonlijke stempel van de vaste musici waarmee de stichting werkt.
Artistiek leider Jan Kuiper is volgens de commissie goed in staat sterke formats te ontwikkelen, die ruimte bieden voor voldoende variatie in het aanbod aan projecten. De stichting is erin geslaagd een uitgebreide afzetmarkt te creëren voor de concerttournees door over een lange termijn de belangstelling van podia en publiek in verschillende circuits vast te houden. Het voorliggende plan wijkt van dat pad niet af en is een voortzetting van een werkwijze die reeds vele jaren succesvol wordt uitgevoerd.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat in deze aanvraag naar voren komt als voldoende. In de aanvraag geeft Five Great Guitars een heldere toelichting op de positionering van het eigen aanbod op de diverse podiumcircuits. De instelling heeft inmiddels ruimschoots bewezen een omvangrijk publiek te kunnen bereiken. De commissie heeft dan ook voldoende vertrouwen in de effectiviteit van het ondernemerschap, ondanks dat zij het marketingplan niet sterk vindt. Er wordt een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een marketingstrategie, maar deze is volgens de commissie nauwelijks uitgewerkt. Zo laat de beschrijving van doelgroepen zich lezen als een schot voor open doel: een algemene doelgroep voor de stichting zijn 'jong-volwassenen met interesse in gitaar of wereldmuziek', een programma met een grootheid uit de blues zal bluesliefhebbers aanspreken, gypsy jazzliefhebbers zijn een doelgroep voor het programma met gypsy jazzsolisten, etc.
De stichting zal de komende jaren initiatieven ontplooien om overige eigen inkomsten te verwerven en zo een grotere diversificatie te bereiken in de inkomstenbronnen. Op de begroting zijn bijdragen uit vriendenacties en sponsoring opgenomen, maar aangezien de instelling hiermee geen ervaring heeft, is moeilijk te bepalen in hoeverre de verwachtingen op dit punt reëel zijn. Verder is het twijfelachtig of het bedrag dat is opgenomen aan materiële activiteitenlasten voldoende is met het oog op de reiskosten die noodzakelijk zijn voor het invliegen van de internationale gasten.
De aanvraag bevat een grote hoeveelheid educatieve activiteiten, vaak in combinatie met concerten. Het plan maakt daarbij geen onderscheid tussen de educatieve taken van Stichting Five Great Guitars en de werkzaamheden die Jan Kuiper op dit terrein als zelfstandige uitvoert. De verschillende activiteiten van de stichting vloeien naadloos over in de aanverwante werkzaamheden binnen de gemengde beroepspraktijk van de artistiek leider. Hierdoor is geen sprake van een transparante bedrijfsvoering. Een ander voorbeeld is de organisatie van twee jaarlijkse festivals, die als kernactiviteiten van de stichting worden gepresenteerd: het Groninger Gitaar Festival en Guitar Heaven in Amsterdam. Deze evenementen worden genoemd, maar vervolgens wordt niet uitgelegd hoe de stichting hierin opereert en wat de relatie is met de overige activiteiten.
De commissie constateert in dit verband verder dat projecten van Five Great Guitars in het verleden werden uitgevoerd onder de vlag van Stichting Jungle Warriors, een instelling die van 2001 tot en met 2008 rijkssubsidie ontving in het kader van de basisinfrastructuur (BIS). Deze stichting is opgevolgd door de Stichting Jungle Warriors Productions. In de nu voorliggende aanvraag wordt noch melding gemaakt van de voorgeschiedenis van de activiteiten van Five Great Guitars in de BIS, noch wordt ingegaan op de verhouding tussen de aanvrager en Stichting Jungle Warriors Productions, zodat onduidelijk blijft hoe de activiteiten en bedrijfsvoering van beide verwante stichtingen zich tot elkaar verhouden. Op dit punt ontbeert de aanvraag de nodige transparantie.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Stichting Five Great Guitars aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van wereldmuziek en cross-overs tussen jazz en uiteenlopende muziektradities centraal staat. Daarmee behoort de stichting tot een relatief beperkte groep van instellingen die verantwoordelijk zijn voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De commissie is echter van mening dat de activiteiten van de stichting binnen deze groep niet als uniek zijn aan te merken.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als zeer goed. De commissie overweegt daarbij dat Stichting Five Great Guitars is gevestigd in de provincie Groningen en met behoorlijke regelmaat concerten geeft in de stad Groningen en de regio Noord. Daarnaast worden verhoudingsgewijs vaak uitvoeringen verzorgd buiten de vier grote steden, gespreid over heel Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Er is geen sprake van een aanvraag bij provincie of gemeente door Stichting Five Great Guitars voor de periode 2013-2016.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Five Great Guitars heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Five Great Guitars te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 390.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 40 € 1.000 € 40.000
Circuit midden 20 € 2.500 € 50.000
Circuit groot 60 € 5.000 € 300.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 390.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000