NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FRA FRA SOUND & BIG BAND

Samponé Music Productions

inleiding

Samponé Music Productions is een in Amsterdam gevestigde organisatie waarin de activiteiten van de groepen Fra Fra Sound en Fra Fra Big Band zijn ondergebracht. De doelstelling van de instelling is het bevorderen van de beoefening en beleving van jazz en wereldmuziek door het tot stand brengen van een kruisbestuiving tussen jazz, geïmproviseerde muziek, wereldmuziek, hedendaagse gecomponeerde muziek en pop. Kernactiviteiten die in de aanvraag worden genoemd zijn het ontwikkelen van nieuw repertoire en het bewerken en verdiepen van bestaand wereldmuziekrepertoire; het uitvoeren van concerten in binnen- en buitenland; het jaarlijks initiëren van muziekprojecten in samenwerking met topmusici en gasten uit diverse landen en het regelmatig uitbrengen van cd's met nieuw repertoire.
Fra Fra Sound beschrijft zichzelf als een voorloper op het terrein van groove jazz, dansbare jazz en jazz met Caribische en Latin ritmes. De groep is volgens de aanvraag een vernieuwer van de Surinaamse muziek en te beschouwen als boegbeeld van de zwarte muziek in Nederland. Internationaal neemt het ensemble een bijzondere positie in als ambassadeur en boegbeeld van multicultureel Nederland.
Voor de periode 2013-2016 benoemt Samponé drie artistieke ambities: het voortzetten van de inhoudelijke ontwikkeling van Fra Fra Sound, het ondernemen van internationale tournees met de vaste bezetting van Fra Fra Sound en de ontwikkeling van nieuwe programma's met Fra Fra Big Band.
Fra Fra Sound brengt in 2013 het programma 'Teranga' in samenwerking met de Senegalese stemkunstenaar Mola Sylla. In 2014 zal de groep op tournee gaan met het programma 'Caribbean Steel' met steeldrumvirtuoos Andy Narrell. Voor 2013 en 2014 zal met Fra Fra Big Band het programma 'The Great Black Music' ontwikkeld worden, gebaseerd op muziek uit de onuitputtelijke zwarte muziektradities, zoals van de Verenigde Staten, Suriname, de Antillen en Afrika. De internationale tournees met Fra Fra Sound zullen zich in 2013-2014 met name afspelen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa zal Fra Fra Sound optreden in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Brazilië.
Samponé wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld veertig concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 95.000 euro per jaar.

Samponé ontvangt een tweejarige projectsubsidie van het Fonds voor de periode 2011-2012.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Fra Fra Sound en Fra Fra Big Band als ruim voldoende. Zij merkt over het vakmanschap op dat de beide ensembles over zeer goede musici beschikken. Op grond van de geluidsregistratie stelt zij echter vast dat de uitvoeringskwaliteit van Fra Fra Big Band niet over de gehele linie even overtuigend is: met name de solistische kwaliteiten van de musici zijn van wisselend niveau. Dat neemt niet weg dat het groepsgeluid van beide groepen volgens de commissie is verankerd in een sterk eigen idioom. De activiteiten van de stichting zijn door de jaren heen van grote betekenis geweest voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland en de aanwezigheid van Afro-Caribische muziek op het podiumcircuit. Daarnaast kan Fra Fra Sound bogen op een sterke internationale reputatie, wat onder andere blijkt uit de uitnodigingen die het ensemble ontvangt van gerenommeerde muziekinstellingen in de Verenigde Staten. De commissie constateert dat Fra Fra Sound en Fra Fra Big Band echter nauwelijks tot de verbeelding spreken van jongere generaties. De aanvraag getuigt van weinig artistieke urgentie en ambitie om de muziek verder te brengen dan waar de ensembles reeds zijn aangeland. In het advies bij de toekenning van het tweejarige subsidie 2011-2012 constateerde de commissie Muziek een revitalisering, wat maakte dat zij de instelling de kans wilde geven zich artistiek en zakelijk weer steviger te positioneren. Uit de aanvraag blijkt niet dat de ensembles hierin slagen. De diverse gasten waarmee projecten zullen worden ondernomen, zoals Mola Sylla en Andy Narrell, vindt de commissie weliswaar interessant, maar de plannen zijn in haar ogen niet ambitieus genoeg om te kunnen spreken van een overtuigende artistieke visie. De aanvraag bevat geen aanwijzingen dat de projecten een noodzakelijke nieuwe impuls zullen geven aan het eigen artistieke groeiproces. Samponé mist volgens de commissie de aansluiting met actuele ontwikkelingen in de muziekscene, waaronder de ontwikkelingen in soul en hiphop, waarbij ook jonge artiesten met een Afro-Caribische achtergrond voorop lopen. De voorgenomen activiteiten van Samponé boeten daardoor aan relevantie in.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt als zwak. Omdat Samponé niet voldoet aan de drempelnorm van gemiddeld minimaal veertig concerten per jaar in de periode 2009-2011, dient de instelling in de aanvraag aannemelijk te maken dat dit aantal in de komende periode zal kunnen worden gerealiseerd. Met het oog op de beperkte afzet in de afgelopen jaren en de nadruk op consistentie en bestendigheid in het plan, heeft de commissie niet het vertrouwen dat de artistieke plannen voldoende belangstelling zullen wekken van podia en publiek om de komende jaren ten minste veertig concerten per jaar te kunnen spelen. De commissie vindt het in dat verband moeilijk te volgen dat Samponé uitgaat van een jaarlijkse reeks concerten met de Fra Fra Big Band. Dit terwijl het al uiterst moeilijk zal zijn om de begrote stijging te realiseren in het aantal concerten van het kleinere - en daardoor voor podia goedkopere - Fra Fra Sound. Het feit dat relatief veel concerten binnen Nederland in de periode 2009-2011 in Amsterdam hebben plaatsgevonden, leidt tot twijfel over de landelijke afzetmogelijkheden. Dit wordt versterkt door het grote aantal Amsterdamse podia en festivals dat wordt genoemd bij de voorgenomen activiteiten.
Samponé gaat ervan uit dat uiteenlopende publieksgroepen zullen worden bereikt, doordat zal worden gespeeld op verschillende typen podia met elk hun eigen publiek. Daarmee is het publieksbereik impliciet gemaakt aan de verkoop van de concerten aan podia, wat in de ogen van de commissie een smalle basis is voor het ondernemerschap. In het plan worden verder geen strategische samenwerkingen met podia beschreven die kunnen bijdragen aan een vergroting van de afzet en het publieksbereik. De eigen inzet op het terrein van marketing en publiciteit zal volgens de commissie weinig effectief kunnen zijn, aangezien er geen sprake is van een visie of strategie. Zo is de beschrijving van de doelgroepen niet specifiek. Er is bovendien geen logisch verband tussen marketing, begroting en de geformuleerde doelstellingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een forse daling die zich volgens de begroting zal voltrekken in het gemiddelde publieksbereik per concert: van gemiddeld 338 bezoekers in de periode 2009-2011 naar 225 in de jaren 2013 en 2014. Merkwaardig is in dit verband dat deze daling geen negatief effect zal hebben op de gemiddelde publieksinkomsten per concert. Integendeel: deze ontwikkelen zich omgekeerd evenredig en zouden tegelijkertijd stijgen met meer dan 45%. Dat is geen realistisch perspectief.
De aanvraag is weinig ambitieus waar het gaat om het spreiden van inkomstenbronnen en het realiseren van overige eigen inkomsten. De eigen inkomsten bestaan voor het overgrote deel uit publieksinkomsten en inkomsten uit cd-verkoop. Hoewel in het plan wordt gerefereerd aan bijdragen van private fondsen en crowdfunding, zijn de begrote bedragen zo bescheiden dat dit nauwelijks van betekenis is voor de diversificatie van inkomstenbronnen. De commissie vindt het teleurstellend dat een toekenning van het gevraagde subsidie nauwelijks van invloed zou zijn op het vermogen om eigen inkomsten te verwerven.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Samponé aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van jazz en cross-overs tussen jazz en andere muziektradities centraal staat. Daarmee behoort Samponé tot een relatief beperkte groep van instellingen die verantwoordelijk zijn voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De commissie is echter niet van mening dat de producties van Samponé binnen deze groep als uniek moeten worden aangemerkt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat het feit dat de instelling in Amsterdam is gevestigd geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Samponé heeft voor de periode 2013-2016 een bedrag van 30.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Samponé Music Productions niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 190.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000