NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

GOLDEN PALACE

inleiding

Golden Palace uit Amsterdam is sinds 1998 actief. De artistieke leiding is in handen van Ingrid Kuijpers. Golden Palace maakt fysiek theater, vaak in combinatie met zang en muziek. De groep rekent zich tot één van de weinige theatergroepen in Nederland met een uitgesproken fysieke speelstijl. De uitdrukkingskracht van het lichaam vormt het uitgangspunt voor het theater van Golden Palace. Het gezelschap heeft naam gemaakt met tragikomische voorstellingen waarin het realisme ongemerkt naar het absurde verschuift. De personages zijn herkenbaar en de handeling is eenvoudig, maar onder de oppervlakte sluimert een complexiteit. De voorstellingen worden consequent langs de meetlat van het realisme gelegd: eenheid van tijd, plaats en handeling en een ijzeren logica van oorzaak en gevolg, doorgevoerd tot in het absurde.
De afgelopen jaren heeft de groep expliciet ingezet op toegankelijkheid: publieksbereik in relatie tot kwalitatief hoogstaande producties. Daartoe wordt onder meer de themakeuze afgestemd op de aansluiting op een zo breed mogelijk publiek. In de voorstellingen voor de komende jaren wordt (mede) gekozen voor onderwerpen die spin-off activiteiten mogelijk maken. De zakelijke leiding is in handen van Judith Huizing.
Jaarlijks wordt een reisvoorstelling gemaakt. Verder zijn in de komende jaren twee voorstellingen op locatie in Amsterdam gepland, alsmede twee hernemingen van eerdere producties, die dan in een festivalcontext worden gepresenteerd. Verder wil Golden Palace zich de komende jaren internationaal gaan profileren.
In 2013 produceert Golden Palace de productie 'Death by Powerpoint'. De communicatie tussen een groep mensen, die de opdracht heeft om 'er samen uit te komen', leidt tot een tragisch ontmenselijkingsproces. De voorstelling gaat over de poging om met vergadertechnieken de onvoorspelbaarheid van het menselijk bestaan te bezweren. In 2014 produceert de groep 'Restaurant Amore', een voorstelling over voedsel in al zijn betekenissen. Twaalf personages tonen hun haat-liefdeverhouding tot het eten dat zij nuttigen, in restaurant Amore. Volgens Golden Palace is voedsel niet alleen een bron van voedingsstoffen, maar ook politiek, traditie, liefde, conflict en identiteit. Inspiratiebronnen zijn onder meer de films 'Big Night' van Campbell Scott en 'La Cena' van Ettore Scola.
Golden Palace wil in de jaren 2013 en 2014 110 voorstellingen realiseren in het kleine zaal- en middenzaalcircuit. Daarbij worden in totaal 25.600 bezoekers verwacht. Hiervoor wordt van het Fonds Podiumkunsten een bedrag gevraagd van 577.500 euro.

Golden Palace ontvangt voor de periode 2009-2012 een vierjarig subsidie van het Fonds van 414.221 euro. Daarvoor ontving Golden Palace structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vijf verschillende producties van Golden Palace bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende. Het werk in de afgelopen periode laat een verdere ontwikkeling zien van het repertoire van Golden Palace. De groep kiest voor aansprekende thema's en werkt deze op een oorspronkelijke manier uit. Met name door het spel weten de makers hiermee op een aansprekende en veelal humoristische manier het publiek aan te spreken. De commissie waardeert dit des te meer, omdat regelmatig ook weinig ervaren spelers onderdeel van de cast zijn. Hier blijkt het vakmanschap in de spelregie. De dramaturgie is echter niet altijd even sterk. In een aantal producties viel op dat er vrij snel naar een climax werd toegewerkt, waarna de voorstelling weinig ontwikkeling meer kende. Hierdoor verliezen producties aan spanning en dit gaat ten koste van de zeggingskracht. Daarbij valt op dat de regiekeuzes vaker richting humor gaan - zonder daarbij overigens weer echt absurd te worden - en niet naar tragiek. Al met al neigen de producties nog wel eens naar vermakelijkheid, waardoor de balans tussen humor en tragiek te ver doorslaat naar het eerste. In producties waarin tekst werd ingezet, droeg die door de kwaliteit ervan naar het oordeel van de commissie evenmin bij aan de zeggingskracht van het geheel.
De groep zet met de beschreven projecten in de aanvraag nadrukkelijk in op het vervolgen van de ingeslagen weg. Dat is op zich goed, omdat de keuzes passen bij de oorspronkelijkheid van Golden Palace. Met de thema's van de komende producties kan in combinatie met de herkenbare Golden Palace-stijl een breed publiek worden aangesproken. In de uitwerking van de plannen wordt tevens ingegaan op de 'donkere kanten' van communicatiedrift en de omgang met voedsel en gevolgen daarvan. Dit maakt de commissie nieuwsgierig naar het resultaat. Zij ziet hierin mogelijkheden om de zeggingskracht van de voorstellingen te vergroten, wanneer de groep vanuit de aansprekende vorm aan een scherpere inhoud werkt. Tegelijk schuilt in de uitwerking van de plannen een risico op herhaling van zetten. Dit blijkt onder andere uit de werkwijze en manier waarop de makers zich tot de voorstellingsthema’s verhouden. De aanvraag geeft nog weinig zicht op de visie op de voorgenomen voorstellingsthema's. Zo is het belichten van de 'donkere kanten' nog weinig vertaald naar een heldere visie en concrete uitwerking in de producties. Zonder een heldere visie op de thema's, zal de in de loop der jaren ontwikkelde werkwijze volgens de commissie niet voor een meerwaarde zorgen. Verder laat de kring van betrokken artistieke medewerkers weinig vernieuwing zien, wat het beeld van het vervolgen van de ingeslagen eveneens bevestigt.
Ondanks de kanttekeningen ten aanzien van de zeggingskracht, verwacht de commissie dat Golden Palace voor de komende jaren een aantal ideeën heeft voor producties die een breed publiek kan aanspreken.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie vindt het ondernemerschap van Golden Palace ruim voldoende. De groep heeft in de afgelopen jaren een gedegen financiële positie opgebouwd. Wel tekent de commissie daarbij aan dat dit mede dankzij forse ondersteuning van subsidies mogelijk was. In dat opzicht is het positief dat Golden Palace de handschoen oppakt om meer eigen inkomsten te verwerven, te beginnen met de publieksinkomsten. De stijgende lijn van de inkomsten per voorstelling die in de afgelopen jaren is ingezet, zet zich voor 2013 en 2014 door. Op zich is dat positief, maar opvallend is dat tegenover een begrote stijging van het aantal bezoekers, de inkomsten per bezoeker dalen. Hoewel de stijging van het aantal toeschouwers naar het oordeel van de commissie erg ambitieus is, ziet zij zeker mogelijkheden om de publieksinkomsten te laten stijgen, bijvoorbeeld door meer op partagebasis in plaats van uitkoop te gaan spelen. Het type voorstellingen en de onderwerpen voor de komende producties bieden daar in ieder geval goede mogelijkheden toe.
Daarbij tracht Golden Palace op een slimme manier nieuwe doelgroepen te bereiken. Hoewel er in de aanvraag nog vooral ideeën zijn beschreven en geen concrete afspraken, is het leggen van verbindingen met onder meer het bedrijfsleven en de publieke sector waar het gaat om 'Death by Powerpoint' en met onder meer natuurvoedingswinkels en slow food organisaties voor 'Restaurant Amore' een interessante stap.
De stap om met kleinere producties in het buitenland actief te worden is positief en kan door de vorm van de voorstellingen prima. Tegelijk zijn het nog vrij bescheiden ambities wat betreft het aantal voorstellingen. Het ligt daarbij meer voor de hand om samenwerking met een buitenlandse agent aan te gaan. Verder zijn er voor de komende jaren vooral groter gemonteerde producties gepland waarmee het veroveren van buitenlandse speelplekken niet makkelijker wordt. Op dit onderdeel vindt de commissie het plan nog wat te weinig doordacht.
Tot slot ziet de commissie ook nog goede mogelijkheden de verhouding tussen (eigen) inkomsten en de kosten te verbeteren door kritisch naar de productiekosten te (blijven) kijken. Die kosten hangen voor een groot deel samen met de duur van de voorbereiding en omvang van met name de spelersgroep. In de aanvraag wordt de huidige werkwijze als enig mogelijke beschreven om tot een goed artistiek resultaat te komen, maar de commissie is daar niet volledig van overtuigd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Golden Palace tot de subdiscipline bewegingstheater/mime. Dit aanbod wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. Hoewel binnen enkele gezelschappen in de basisinfrastructuur makers met een mime-achtergrond actief zijn, wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit veel bewegingstheater/mime geproduceerd. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van bewegingstheatergroepen als Golden Palace aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime is dat van Golden Palace echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage die Golden Palace levert aan de spreiding van de activiteiten als neutraal. De groep speelt de meeste voorstellingen in de standplaats Amsterdam en daarbuiten veel in de regio West en, in mindere mate Zuid. Daarmee draagt de groep in verhouding weinig bij aan de spreiding over het land. Aangezien de standplaats een van de vier grote steden is, waar een ruim cultureel aanbod is, draagt dat evenmin bij aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Golden Palace heeft voor de periode 2013-2016 een structureel subsidie van 60.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Golden Palace heeft geen aanvraag ingediend voor een toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Golden Palace te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 577.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 55 € 4.500 € 247.500
Circuit midden 55 € 6.000 € 330.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 577.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 577.500
       
Gemiddeld per jaar € 288.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000