NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET HOUTEN HUIS

Speeltheater Holland

inleiding

Speeltheater Holland is een jeugdtheatergezelschap in Edam, dat poppen- en beeldend theater maakt. De artistieke leiding zal vanaf 2013 worden overgenomen door artistiek leider Elien van den Hoek, muzikant/componist Martin Franke en theatermaker Inez de Bruijn. De zakelijke leiding komt in handen van David van Griethuysen. Zij waren tot nog toe actief onder de naam Het Houten Huis en gaan onder deze naam verder. In de voorstellingen van Het Houten Huis vormen de beelden en de muziek de kern, tekst speelt in de voorstellingen een kleine rol. Met de beeldende voorstellingen wil Het Houten Huis absurde werelden creëren, waarin 'alledaagse helden' worstelen met hun angsten en verlangens. De groep wil empathie opwekken door de innerlijke strijd van de personages met beelden en muziek invoelbaar te maken. De strijd van de held staat in een troostrijk daglicht door die te vervlechten met schoonheid en humor. Hiermee wil Het Houten Huis bewerkstelligen dat het publiek zich opgenomen voelt in een wereld waar tegenslag en geluk naast elkaar kunnen bestaan, en een handvat bieden om met dit soort tegenstellingen te kunnen omgaan.
Het project 'Hotel Perdu' (vanaf zes jaar), in samenwerking met regisseuse Gienke Deuten, gaat over een hotel waar verloren mensen of verweesde objecten zich melden, verschillende gasten komen en gaan. 'Kabouterkwaad' (voor twaalf jaar en ouder) is een festivalproductie in samenwerking met Theatergroep Maatwerk, een gezelschap met acteurs met een verstandelijke beperking. In de voorstelling nemen een natuurbeheerder en een wetenschapper het publiek mee naar een bijzondere locatie waar de bijna uitgestorven Kabouter is gevonden. In 2013 en 2014 worden ook succesvolle producties hernomen: 'Adios' en 'Beet!' maken reprisetournees langs theaters en 'Droogland' langs de zomerfestivals. Daarnaast speelt Het Houten Huis elk jaar een week lang 'HHHOPEN!' in een theater in een van de grote steden. Die week staat het theater dan in het teken van Het Houten Huis, waarbij verschillende voorstellingen te zien zijn in combinatie met workshops, educatie, eten en drinken, en muziek.
Het Houten Huis wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 216 voorstellingen realiseren voor 30.635 bezoekers. Voor 200 voorstellingen in de kleine en middelgrote zalen en locaties wordt een subsidie aangevraagd van 742.500 euro.

Speeltheater Holland wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 687.255 euro per jaar. Voor die tijd kreeg het gezelschap subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De provincie Noord-Holland subsidieert de groep in de periode 2009-2012 voor een bedrag van 130.000 euro. Het Houten Huis ontvangt een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van 156.508 euro van het Fonds Podiumkunsten. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 zeven voorstellingen van vier producties van Speeltheater Holland bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Speeltheater Holland als goed. De commissie kent Speeltheater Holland als een gerenommeerde groep op het terrein van het poppen- en objecttheater voor de jeugd. De koerswijziging waartoe het gezelschap heeft besloten, vindt de commissie weloverwogen. De oorspronkelijke artistiek leiders van Speeltheater Holland geven het stokje over aan de mensen van Het Houten Huis. De commissie heeft er vertrouwen in dat het gezelschap de hoge kwaliteit weet te handhaven. Zij vindt dat de nieuwe artistieke leiding een interessante ontwikkeling doormaakt, die zichtbaar is in het werk van de groep en in de plannen voor de toekomst. Het werk van Het Houten Huis, waar registraties van zijn meegestuurd, getuigt van vakmanschap en zeggingskracht. Het vakmanschap komt tot uiting doordat Het Houten Huis producties maakt waarin meerdere disciplines een organische eenheid vormen. De muziek heeft een herkenbare meerwaarde voor de producties, evenals de zorgvuldig vormgegeven maskers, projecties en andere beeldende elementen. Door een transparante regie zitten deze verschillende elementen elkaar niet in de weg, maar versterken ze elkaar. Het werk van Het Houten Huis wordt volgens de commissie met ambachtelijkheid gemaakt, waarbij humor en tragiek voor een jong maar ook volwassen publiek in een productie kunnen samengaan.
Behalve vakmanschap getuigt het werk van Het Houten Huis volgens de commissie ook van zeggingskracht. De makers slagen erin om met eenvoudige middelen hun ideeën doeltreffend te laten overkomen. Het decor en de kostuums zijn ogenschijnlijk simpel, maar doen hun werk bijna onopgemerkt. Ook de acteerprestaties zijn goed: de acteurs kunnen met subtiele acties en bewegingen – door de maskers zijn de gezichten vaak niet zichtbaar – emoties teweegbrengen bij het publiek. Wel vindt de commissie dat het werk van Het Houten Huis bij tijd en wijle introvert overkomt. De zeggingskracht is daardoor soms letterlijk beperkt, zodat bezoekers die verder van het podium af zitten minder betrokken raken.
Uit de plannen voor de toekomst spreekt oorspronkelijkheid en zeggingskracht. De plannen voor de nieuwe producties liggen in de lijn die de groep een aantal jaren geleden heeft ingezet, terwijl de makers zich daarbinnen op het gebied van de oorspronkelijkheid verder willen ontwikkelen. De artistieke reflectie wordt helder verwoord, waardoor de signatuur van de makers zich duidelijk aftekent. Het Houten Huis schetst de langetermijnstrategie, maar heeft in de aanvraag ook oog voor de persoonlijke handtekening van de makers die betrokken zijn bij de afzonderlijke projecten. Ook qua zeggingskracht vindt de commissie de plannen voor de toekomst overtuigend. De plannen spreken tot de verbeelding en de commissie verwacht op basis van de plannen en de producties van Het Houten Huis in de afgelopen jaren dat die plannen tot aansprekende producties zullen leiden. De makers zijn in de ogen van de commissie interessante regisseurs van beeldend jeugdtheater en hebben in het plan op heldere en tot de verbeelding sprekende wijze omschreven wat de groep de komende jaren gaat doen.

Ondernemerschap
zeer goed
Het cultureel ondernemerschap van Speeltheater Holland beoordeelt de commissie als zeer goed. Speeltheater Holland heeft een stabiele basis op het terrein van de organisatie en de locatie. Bovendien beschikt de groep over een uitgebreid netwerk, ook internationaal. Dit geeft de commissie vertrouwen in de bedrijfsmatige structuur van de groep.
De groep heeft een behoudende, maar wel realistische begroting gemaakt. In het plan wordt rekening gehouden met externe factoren en de groep stopt veel energie in het tijdig maken van afspraken met afnemers en betrouwbare en vakkundige samenwerkingspartners. De begrote publieksinkomsten vindt de commissie haalbaar, met name omdat de groep al veel afspraken heeft vastgelegd. Zo zijn er al afspraken met onder andere een aantal vaste speelplekken, festivals, gezelschappen en 'HHH-Ambassadeurs'.
Uit het plan blijkt dat de groep actief zoekt naar andere inkomstenbronnen. Ook laat de groep zich helpen door professionals op het gebied van sponsoring. Door een intensiever gebruik van het pand in Edam komen ook extra inkomsten, zij het bescheiden. Dit zijn voor een groot deel nieuwe activiteiten, waarvan de resultaten moeilijk in te schatten zijn. De behoudende begroting is dan ook realistisch. De bevlogenheid in de aanvraag om deze plannen uit te voeren, geven voldoende vertrouwen dat deze inkomsten gehaald worden.
Met betrekking tot het publieksbereik heeft het gezelschap een doordacht en proactief plan geschreven. Het laat veel goede ideeën zien en de groep houdt goed controle over wat er op het gebied van marketing en publiciteit gebeurt. De aanvrager zit dicht op de huid van de afnemers en geeft daar veel aandacht aan. Uit het plan blijkt dat het gezelschap oog heeft voor zijn positie in het veld en de kansen die daaruit voortvloeien. Zo kunnen producties door hun beeldtaal ook geschikt zijn voor doven en verstandelijk gehandicapten. De samenwerking met Theatergroep Maatwerk kan behalve een artistiek interessante productie ook toegang tot dit publiek opleveren. De groep weet verder waar de doelgroep zich bevindt en stemt daar zijn inzet op de verkoop op af. De samenwerking met andere jeugdgezelschappen met een eigen huis is daar een voorbeeld van. De eigen initiatieven om direct contact met het publiek te krijgen, zoals de 'brievenbus' en activiteiten als HHH-OPEN, laten zien dat het gezelschap de doelgroep beter wil leren kennen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van Speeltheater Holland aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er behalve Speeltheater Holland veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met jeugdtheater, namelijk instellingen binnen de basisinfrastructuur en ongesubsidieerde producenten. De beeldende speelstijl die kenmerkend is voor de nieuwe artistieke leiding in combinatie met de muziek, onderscheidt het gezelschap volgens de commissie van het overige aanbod. Het is daarin echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als zeer goed. De groep is gevestigd in Edam, waar door verschillende activiteiten een bijdrage wordt geleverd aan het aanbod. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat de groep veel voorstellingen speelt buiten de grote steden, behalve de regio West in de regio's Noord, Zuid en Midden. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De financiële bijdrage van de regionale overheid is ruim voldoende. De Stichting Speeltheater Holland vraagt voor de komende periode bij de provincie Noord-Holland een bedrag aan van 62.500 euro. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte regionale bijdrage.

Toeslag
Niet van toepassing
Speeltheater Holland heeft geen aanvraag gedaan voor een toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Speeltheater Holland te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 742.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 105 € 3.000 € 315.000
Circuit midden 95 € 4.500 € 427.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 742.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 742.500
       
Gemiddeld per jaar € 371.250

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000