NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET INTERNATIONAAL DANSTHEATER

het Internationaal Danstheater

inleiding

Sinds de oprichting in 1961 is het Internationaal Danstheater op zoek naar dansvormen, tradities, rituelen en de oorsprong van andere culturen en brengt hierop geïnspireerde voorstellingen die in Nederland en daarbuiten getoond worden.
In de afgelopen jaren is het Internationaal Danstheater ingrijpend gereorganiseerd en omgevormd van een dansgezelschap met een eigen tableau en een eigen orkest naar een productieorganisatie. De directie wordt gevoerd door Sophie Lambo (algemeen directeur); de artistieke leiding is in handen van choreograaf Jan Linkens.
Onder het motto 'Trouw aan de oorsprong, meegaan met de tijd' wil het Internationaal Danstheater de komende jaren dansvoorstellingen creëren op basis van en geïnspireerd op traditionele (volks)dansen van over de hele wereld in een hedendaagse, maatschappelijke context. Het gezelschap wil hiermee een bijdrage leveren aan meer verscheidenheid in de dans in het algemeen en de ontwikkeling van de werelddans in het bijzonder. Daarmee vormt het Internationaal Danstheater naar eigen zeggen de schakel tussen de laagdrempelige amateurdans, revue, variété en musicaldans enerzijds en de hoogdrempelige eigentijdse dans en klassiek ballet anderzijds, en neemt het een bijzondere en herkenbare plek in binnen het Nederlandse danslandschap en daarbuiten.
Het Internationaal Danstheater is voornemens om medio 2013 te verhuizen naar Rotterdam. Het gezelschap ziet deze stad bij uitstek als de Nederlandse smeltkroes van culturen en daarmee als een goede uitvalsbasis om het beleid voor de toekomst vorm te geven. Het gezelschap is van mening dat de Nederlandse multiculturele samenleving nog veel te weinig zijn weerslag vindt in het theater, niet aan de makerskant en niet aan de publiekskant, en ziet het als zijn taak om hierin verandering te brengen, onder meer door samen te werken met lokale organisaties die eveneens gericht zijn op het verbinden van culturen door middel van muziek en dans.
Door in de producties te kiezen voor formats die nog steeds voor een groot publiek toegankelijk zijn, maar binnen die formats te kiezen voor (de ontwikkeling van) nieuwe makers met diverse culturele achtergronden denkt het gezelschap op alle fronten te kunnen vernieuwen. Daarbij kiest het Internationaal Danstheater onder meer voor Neel Verdoorn, Niels van der Steen, Nishant Bhola, Koen Brouwers, Roemjana de Haan, Joshua Trebi, Kalpana Raghumaran, Alida Dors, Bayzie Cekwana, Padmine Chettur, Joost Vrouwenraets, Gerard Mosterd en Muhanad Rasheed.
Het Internationaal Danstheater gaat daarbij niet langer uit van een aaneenschakeling van internationale folkoredansen, afgewisseld met muzikale intermezzo’s, maar ontwikkelt zijn voorstellingen vanuit een bepaald thema of format. De basis blijft echter altijd de internationale context waarin de oorspronkelijke dans is ontstaan, waarbij de kennis, de expertise en de verzameling kostuums en etnische rekwisieten die het gezelschap in de afgelopen vijftig jaar heeft opgebouwd worden meegenomen. Deze vernieuwing draagt volgens het Internationaal Danstheater bij aan de ontwikkeling van zowel makers als het bereiken van een nieuw en nadrukkelijk jonger publiek.
Het Internationaal Danstheater is zich bewust van de wenselijkheid en de noodzaak om de eigen inkomsten te verhogen, waardoor het minder afhankelijk wordt van subsidies. Het financiële beleid van het gezelschap richt zich de komende jaren dan ook sterk op onderzoek naar sponsoring en crowdfunding, het uitbouwen van overige activiteiten en het interesseren van eventpartners.
Het Internationaal Danstheater wil in de periode 2013-2014 verschillende producties uitbrengen in de circuits midden en groot. Daarbij gaat het om gemiddeld honderd speelbeurten per jaar, waarmee het gezelschap gemiddeld 45.000 bezoekers wil trekken. In het middencircuit wordt uitgegaan van een basisbedrag van 4.500 euro. In het grote circuit wordt vanwege de complexiteit van het werk uitgegaan van het hoogste basisbedrag. In totaal bedraagt het gevraagde subsidie aan het Fonds Podiumkunsten in deze periode 1.320.000 euro. Aan de gemeente Rotterdam wordt een structurele subsidie van 300.000 euro gevraagd.

Het Internationaal Danstheater wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een bedrag van 3.080.801 euro. Het gezelschap ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente Amsterdam, de huidige vestigingsplaats.
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds negentien voorstellingen bezocht. De voorstelling 'Mourning' van gastchoreograaf Muhanad Rasheed ontving in 2010 de Zwaan (de VSCD Dansprijs) voor de meest indrukwekkende dansproductie en de prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2010.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
Volgens de commissie is het prijzenswaardig dat de aanvraag van het Internationaal Danstheater voor de periode 2013-2014 oprecht reflecteert op het functioneren in artistiek opzicht. De plannen geven blijk van een goed bewustzijn van de eigen positie binnen het dansveld en de noodzaak om te vernieuwen, aangezien artistiek inhoudelijke groei een voorwaarde is om de eigen positie binnen het bestel te kunnen (blijven) legitimeren.
De commissie stelt vast dat het Internationaal Danstheater een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Het gezelschap is in de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd van een middelgroot repertoiregezelschap met een eigen danserstableau naar een meer productiegeoriënteerde organisatie. Hoewel de commissie waardering heeft voor de voortvarende wijze waarop het Internationaal Danstheater deze transformatie heeft aangepakt, constateert zij tegelijkertijd dat het gezelschap er onvoldoende in is geslaagd om in artistieke zin een omslag te maken.
De artistieke kwaliteit van het werk dat gedurende het laatste seizoen is uitgebracht onder leiding van de nieuwe artistiek directeur Jan Linkens laat volgens de commissie te wensen over. Ondanks het feit dat de commissie er begrip voor heeft dat het bewerkstelligen van een nieuwe artistieke koers tijd nodig heeft, worden de producties van het Internationaal Danstheater 'nieuwe stijl', op een enkele positieve uitzondering ('Mourning') na, naar haar mening gekenmerkt door weinig zeggingskracht en een matige uitvoeringskwaliteit, en bieden deze weinig vertrouwen in de toekomst. Door de gefragmentariseerde opbouw, waarbij vluchtig een breed scala aan culturen en emoties wordt aangedaan, zijn de voorstellingen met name in dramaturgisch opzicht zwak en weten ze niet te beklijven. Vanwege de overmatige gerichtheid op vormaspecten en het gebruik van clichés slaagt het Internationaal Danstheater er niet in om op een geloofwaardige manier een interessante verbinding te leggen tussen traditie en innovatie.
Dit wordt naar de mening van de commissie ook weerspiegeld in de plannen voor de komende periode. De formats waarmee het gezelschap wil gaan werken, kennen op zich een heldere structuur, waarbij dans uit een specifieke cultuur of traditie vanuit een bepaald thema het uitgangspunt vormt. De commissie vindt het positief dat het Internationaal Danstheater hiermee verder kijkt dan het huidige, weinig oorspronkelijke folkloristische werk voor de grote zaal. Niettemin is zij er onvoldoende van overtuigd dat de nieuwe aanpak zal leiden tot interessant en hoogwaardig aanbod. Dit wordt ingegeven door de tot dusver weinig onderscheidende kwaliteit van het werk en de onsamenhangende selectie van uiteenlopende (soms zeer beginnende) choreografen en dansers waarmee het Internationaal Danstheater de komende jaren wil samenwerken. Afgezien van het feit dat van een heldere onderbouwing in de plannen onvoldoende sprake is, is het volgens de commissie onwaarschijnlijk dat de gekozen makers over de benodigde ervaring en/of kwaliteiten beschikken om interessante avondvullende voorstellingen te realiseren.
Samenvattend stelt de commissie dat het Internationaal Danstheater in zijn heroriëntatie naar een nieuwe artistieke koers weinig gelukkige keuzes heeft gemaakt, waardoor de plannen voor de komende jaren onvoldoende handvatten bieden om vertrouwen te hebben in de door het gezelschap geambieerde kwalitatieve groei. Op grond hiervan beoordeelt de commissie de kwaliteit van het Internationaal Danstheater als zwak.

Ondernemerschap
onvoldoende
Volgens de commissie is met de reorganisatie van Het Internationaal Danstheater een stevig begin gemaakt met de noodzakelijke sanering van de financiële huishouding van het gezelschap. Door de omvorming naar een productiegerichte organisatie mag worden aangenomen dat de kostenstructuur van het Internationaal Danstheater na 2012 beter zal aansluiten bij het sectorgemiddelde van de dansinstellingen buiten de basisinfrastructuur.
Ook spreekt uit de plannen voor 2013-2014 in vergelijking met de huidige periode, een groter besef van de noodzaak van ondernemerschap. De in de aanvraag beschreven aanpak om de eigen inkomsten te verhogen en de afhankelijkheid van subsidie te verminderen, staat in de ogen van de commissie echter nog in de kinderschoenen en is in geen enkel opzicht gestoeld op behaalde resultaten of reeds ingezette ontwikkelingen.
De verhuizing naar Rotterdam biedt volgens het Internationaal Danstheater kansen om samen te werken met lokale organisaties die eveneens gericht zijn op het verbinden van culturen door middel van muziek en dans. Een duidelijke onderbouwing van de wijze waarop deze samenwerking een positief effect zal hebben op het verdienmodel ontbreekt echter in de plannen en de begroting voor de jaren 2013 en 2014 laat geen significante resultaten zien op dit gebied. De plannen van het Internationaal Danstheater op het gebied van sponsoring en crowdfunding bevinden zich volgens de commissie nog in een onderzoeksfase, evenals het uitbouwen van overige activiteiten en het interesseren van eventpartners.
Het Internationaal Danstheater nieuwe stijl wil zich presenteren met avondvullende voorstellingen waarin op traditie gebaseerde dansklassiekers terugkomen én eigentijds dansproducten waarin aandacht is voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van traditie. Dit uitgangspunt geeft volgens de commissie een goed beeld van de moeilijke weg die het Internationaal Danstheater heeft gekozen voor zijn positionering. Net als het repertoire wordt ook het marketingbeleid voor de komende jaren gekenmerkt door tegenstellingen als 'oud en nieuw' en 'traditie en actualiteit'. Daarbij is echter weinig sprake van echte keuzes of een overtuigende uitwerking van de visie. Op grond hiervan is de commissie er niet van overtuigd dat dit in voldoende mate zal leiden tot het bereiken van nieuwe publieksgroepen en de daarmee samenhangende noodzakelijke hogere publieksinkomsten. Zij beoordeelt het ondernemerschap van het Internationaal Danstheater derhalve als onvoldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het Internationaal Danstheater streeft ernaar om een nieuwe invulling te geven aan zijn gekende werelddansimago door uitdrukkelijk in te zetten op vernieuwing. Een aantal van de in het plan genoemde makers waarmee het Internationaal Danstheater wil werken, is ook actief bij andere instellingen zoals Korzo, ICK, Danstheater AYA en ISH. Daarmee ontstaat deels een overlap met het aanbod van andere instellingen die zich op hedendaagse dans uit andere culturen richten. Daarnaast kent Nederland commercieel internationaal aanbod op het gebied van werelddans. Op grond hiervan oordeelt de commissie dan ook dat de activiteiten van het Internationaal Danstheater weliswaar onderscheidend zijn en dat het gezelschap een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het landschap, maar dat het hier niet (langer) uniek in is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Vanwege de voorgenomen verhuizing van het Internationaal Danstheater naar Rotterdam neemt het aantal speelbeurten in de nieuwe standplaats aanzienlijk toe, hetgeen volgens de commissie logisch is vanwege de plannen voor samenwerking en coproductie met een aantal lokale partners.
Landelijk gezien kennen de voorstellingen van het Internationaal Danstheater een goede spreiding naar plekken waar weinig vergelijkbaar aanbod is. Op grond hiervan beoordeelt de commissie de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het Internationaal Danstheater heeft voor de periode 2013-2016 een structurele subsidie gevraagd aan de gemeente Rotterdam van 300.000 euro. Indien het subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het Internationaal Danstheater niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.584.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000