NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET VEEM THEATER

inleiding

Het Veem Theater is een internationaal coproductieplatform voor de hedendaagse podiumkunsten, gevestigd in Amsterdam. Het beoogt een huis te zijn waar de juiste omstandigheden worden gecreëerd voor een eenentwintigste-eeuwse kunstpraktijk en waar productie, contextualisering en verspreiding plaatsvindt van uitdagende, relevante voorstellingen van een vaste groep makers over een langere termijn. De artistieke directie wordt gevoerd door Bojana Mladenovic.
Het artistieke terrein van Het Veem Theater bevindt zich volgens de aanvraag tussen “performance theorie en filosofie en hun belichaamde praktijken”. Het Veem Theater vaart hiermee sinds 2010 een nieuwe koers en laat de focus op mime en beeldend theater los. Het richt zich naar eigen zeggen op kunstenaars die morrelen aan de grenzen van de disciplines. Het Veem Theater ziet zichzelf als een coproductiehuis voor “compromisloze performance avant-garde” en voelt zich met name verwant met en erkend door de internationale 'scene' van deze stroming.
Dit uit zich in de internationale samenstelling van de groep kunstenaars waarmee Het Veem Theater werkt, de coproducties met buitenlandse organisaties, de aanwezigheid van internationale gasten bij de huisevenementen, het jonge, voornamelijk internationale publiek en de focus op internationale tournees. Het Veem Theater heeft daarnaast samenwerkingsverbanden met een specifieke groep artistiek verwante organisaties in Amsterdam en de rest van Nederland.
De makers worden door Het Veem Theater als belangrijkste samenwerkingspartners gezien en zijn afkomstig van vier, voor Het Veem artistiek relevante opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, de Mime Opleiding, DasArts en Amsterdam Master of Choreography. De groep kunstenaars waarmee Het Veem Theater tijdens de nieuwe kunstenplanperiode wil (blijven) werken bestaat uit negen makers, van wie zeven vaste makers en twee wildcards: Alma Söderberg, Simon Tanguy, Sarah van Lamsweerde, Norberto Llopis Segarra, Rodrigo Sobarzo, Diego Gil en Menno Vroon. De eerste wildcard in 2013 zal worden vergeven aan Zhana Ivanova.
Het Veem Theater streeft ernaar om per jaar zes producties te realiseren, die dertig keer in eigen huis worden gespeeld en acht keer in de rest van Nederland, onder meer bij coproducenten en instellingen voor beeldende kunst. Daarnaast vinden twaalf voorstellingen plaats bij coproducerende huizen in het buitenland, zoals Sophiensaele in Berlijn, Work Space Brussels, Brut Vienna, MDT Sweden, en B-motion in Bassano del Grappa. Gerelateerd aan de producties vinden daarnaast evenementen en publieke feedbacksessies (Mezze Talks) plaats en worden publicaties uitgebracht. Tijdens vier huisevenementen brengen makers, publiek en theoretici tijd met elkaar door.
Voor de activiteiten in de periode 2013-2014 wordt een subsidiebedrag gevraagd aan het Fonds Podiumkunsten van in totaal 150.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op vijftig uitvoeringen per jaar in het circuit van kleine zalen, gebaseerd op het laagste basisbedrag. Het Veem Theater heeft ook een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor een bijdrage van 200.000 euro in de zogenaamde Vrije Ruimte, discipline Dans.

Het Veem Theater wordt meerjarig gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de basisinfrastructuur als productiehuis voor de mime met een bedrag van 429.798 euro. Daarnaast ontvangt Het Veem Theater van de gemeente Amsterdam een structurele subsidie van 161.270 euro.
Aangezien Het Veem Theater in de periode 2009-2012 structureel werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW, zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
Volgens de commissie spreekt uit de koerswijziging die Het Veem Theater met de komst van de nieuwe artistiek directeur Bojana Mladenovic in 2010 heeft ingezet een focus op dans en beweging. Daarmee sluit Het Veem aan bij een ontwikkeling binnen de niche van internationale avant-gardekunst, waarbij mime, performancekunst en dans in toenemende mate een overlap vertonen.
De stroming in de podiumkunsten waarmee Het Veem Theater zich profileert, kent volgens de commissie inmiddels al een langere geschiedenis en is, getuige zijn aanwezigheid binnen erkende hbo-opleidingen, inmiddels gedefinieerd, geaccepteerd en herkenbaar in zijn verschijningsvormen.
De activiteiten van Het Veem Theater maken deel uit van een klein, maar levendig internationaal circuit waarbinnen intensief ideeën, voorstellingen en makers worden uitgewisseld. Het Veem Theater neemt hierin een centrale plaats in, zonder welke het circuit als zodanig in Nederland moeilijk zou kunnen bestaan. De reikwijdte van de voorstellingen is enigszins beperkt, aangezien deze voornamelijk gericht zijn op en bezocht worden door (aankomende) professionals uit eigen kring.
De commissie beoordeelt het plan dat Het Veem Theater voor de periode 2013-2014 heeft ontwikkeld als helder en ambitieus. Daarbij sluit het aan op de artistieke koerswijziging die de organisatie heeft ingezet. De makers die Het Veem de komende jaren wil ondersteunen en presenteren, passen goed binnen het segment waarbinnen de instelling als 'coproductiehuis' actief wil zijn. De inhoudelijke plannen voor de verschillende producties die onderdeel uitmaken van de aanvraag getuigen volgens de commissie van fantasie en oorspronkelijkheid.
De commissie is echter kritisch over de mate waarin de door Het Veem Theater geselecteerde makers reeds beschikken over voldoende vakmanschap en zeggingskracht. Gezien het vroege stadium van artistieke ontwikkeling waarin zij zich bevinden, acht zij dit niet vanzelfsprekend.
Hoewel de commissie de sterk theoretische en filosofische benadering van dans binnen Het Veem Theater op zich interessant vindt, zou zij het betreuren wanneer in de beschreven werkwijze de centrale positie van het lichaam zou verdwijnen. De commissie is om die reden positief over het streven om het werk juist in een breder perspectief te plaatsen en verbinding te zoeken met de buitenwereld.
Op grond van de ervaring van Het Veem Theater op het gebied van productie en presentatie, en de goede internationale contacten van de instelling, heeft de commissie er vertrouwen in dat de ambities voor de komende periode zullen worden gerealiseerd.
Om die reden beoordeelt de commissie de kwaliteit van Het Veem Theater als voldoende.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het Veem Theater verliest met ingang van 2013 zijn landelijke subsidie als productiehuis, aangezien de functie van talentontwikkeling in de nieuwe kunstenplanperiode geen onderdeel meer uitmaakt van de basisinfrastructuur. Dat Het Veem Theater zich goed bewust is van de nieuwe financiële situatie komt volgens de commissie duidelijk uit de plannen naar voren. Daarin paart de instelling ondernemerschap aan een vorm van realisme, die daarnaast blijk geeft van kennis van de eigen mogelijkheden en beperkingen.
De commissie is positief over de wijze waarop Het Veem Theater in de komende periode de kostenstructuur heeft weten aan te passen aan het afgenomen subsidievolume. Het streven om in de loop van 2013-2014 de publiciteitsmiddelen en -kanalen te gaan delen met instellingen die betrokken zijn bij de producties en evenementen van Het Veem Theater wekt eveneens vertrouwen. Ook zorgt de samenwerking met verschillende internationale partners voor een aanzienlijke stijging van de coproductiebijdragen en weet Het Veem Theater een redelijke spreiding aan te brengen in zijn inkomstenbronnen door steviger in te zetten op het verkrijgen van inkomsten uit private fondsen. De plannen om het eigen gebouw daarnaast commercieel te exploiteren acht de commissie verstandig, maar in de huidige vorm vanwege de gebrekkige uitwerking ervan echter nog weinig realistisch.
De commissie beoordeelt het uitgangspunt van Het Veem Theater om de verhouding tussen eigen inkomsten en subsidie op minimaal 40/60 te houden als ambitieus. De publieksinkomsten laten in de jaren volgend op de ingezette artistieke koerswijziging een scherpe daling zien. Hoewel Het Veem Theater streeft naar een opgaande lijn in de jaren 2013-2014, bereiken de publieksinkomsten niet meer het gemiddelde niveau van 2009 en 2010. Hierdoor is Het Veem Theater de komende jaren in toenemende mate afhankelijk van opbrengsten van speelbeurten in het buitenland en een hogere zaalbezetting. Gezien de weinig toegankelijke aard van de producties is het volgens de commissie de vraag of dit zal kunnen worden gerealiseerd.
Ten slotte stelt de commissie vast dat Het Veem Theater op het gebied van marketing in de afgelopen periode een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoewel de visie op de relatie tussen de beoogde doelgroepen en de producten nog de nodige uitwerking verdient, maakt de aanpak die Het Veem Theater in brede zin voorstaat een professionele en originele indruk.
Op grond van het bovenstaande beoordeelt de commissie het ondernemerschap van Het Veem als ruim voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Volgens de commissie produceert Het Veem Theater een groep makers die zij plaatst binnen het genre van hedendaagse, conceptuele dans. Hierdoor laat het werk zich naar haar mening tot op zekere hoogte vergelijken met dat van makers als Nicole Beutler en André Gingras.
Op grond hiervan oordeelt de commissie dat Het Veem Theater een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar hierin niet uniek is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De activiteiten die Het Veem Theater in Amsterdam ontwikkelt op het gebied van avant-gardekunst kennen naar de mening van de commissie een goede inbedding binnen de overigens bescheiden lokale infrastructuur op dit gebied.
De spreiding van de voorstellingen van Het Veem Theater in de verschillende regio's is niet bijzonder groot. Om die reden levert de instelling geen bijzondere bijdrage aan de spreiding, aldus de commissie.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het Veem Theater heeft een bijdrage van 200.000 euro per jaar gevraagd aan de gemeente Amsterdam om de continuïteit en een deel van de inzet van de medewerkers te waarborgen. Als het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De commissie is van mening dat Het Veem Theater in de niche waarbinnen de instelling opereert een belangrijke rol speelt op het gebied van talentontwikkeling. Zij beschouwt deze activiteit echter als een regulier onderdeel van de activiteiten van Het Veem Theater.
Volgens de commissie zijn de plannen voor de gevraagde toeslag mager uitgewerkt. Hierdoor wordt onvoldoende aangetoond dat de activiteiten zullen leiden tot effecten die de eigen signatuur van de instelling zullen overstijgen. Ten overvloede stelt de commissie dat het vanwege de zeer geringe zichtbaarheid van de voorstellingen in Nederland de vraag is in hoeverre de betrokken makers een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse dansveld in het algemeen.
Op basis hiervan ziet de commissie onvoldoende aanleiding om positief te adviseren over de gevraagde toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het Veem Theater te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 180.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 100 € 1.500 € 150.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 150.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 150.000
       
Gemiddeld per jaar € 75.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000