NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HOTEL MODERN

De Bende (Hotel Modern)

inleiding

Hotel Modern versmelt beeldende kunst, poppenspel, muziek, film en performance in beeldende voorstellingen. Het gezelschap streeft ernaar eigenzinnige, multidisciplinaire voorstellingen te maken die zowel innovatief als toegankelijk zijn. De producties blijven jarenlang op het repertoire en worden regelmatig gespeeld, zowel in Nederland als in het buitenland. Hotel Modern bestaat uit de artistieke kernleden Arlène Hoornweg, Pauline Kalkar en Herman Helle. De groep is geworteld in Rotterdam, maar speelt zijn voorstellingen wereldwijd in theaters en tijdens festivals. De zakelijke leiding wordt gedaan door Corinne van Lelieveld.
Hotel Modern schrijft dat de groep idealistisch is in die zin dat de leden geloven dat het kijken naar theater kan verbroederen. De groep heeft de intentie troost te bieden aan een maatschappij waarin mensen soms bang voor elkaar lijken te zijn. Dat zit niet in een zoete voorstelling van zaken, maar in het op een geraffineerde, poëtische manier formuleren van de harde werkelijkheid. Om dit te bereiken heeft Hotel Modern een techniek ontwikkeld die zij 'live animatiefilm' noemen. Karakteristiek hieraan is het gebruik van maquettes. Er worden in het theater miniatuurlandschappen opgebouwd die door de spelers worden gefilmd, waarna de beelden levensgroot worden geprojecteerd en live van een soundtrack worden voorzien. De zo gecreëerde theatertaal is multidisciplinair.
In 2014 maakt de groep 'Het Web', geïnspireerd op YouTube. In de voorstelling wil de groep dit 'meest complete zelfportret dat de mensheid ooit maakte' proberen te vangen met behulp van poppen, spelers, musici en live animatie. De eerste grotezaalproductie is 'Prisoner of the State' (2014), een internationale coproductie met De Doelen in Rotterdam, de Tonhalle in Dá¼sseldorf, het Concertgebouw in Brugge, The Sage in Gateshead en Carnegie Hall in New York. Het wordt een moderne opera van de Amerikaanse componist en librettist David Lang, gebaseerd op Beethovens Fidelio. In zijn bewerking gaat deze opera over de schending van mensenrechten in gevangenissen. De opera wordt uitgevoerd door een orkest van dertig musici, een koor van twintig zangers en vier solisten, waaraan Hotel Modern een visuele verhaallijn toevoegt. Behalve deze nieuwe producties speelt Hotel Modern voorstellingen van bestaand repertoire.
In 2013 en 2014 wil Hotel Modern 152 voorstellingen in de middelgrote en grote zalen realiseren, alsmede kleine zaalprojecten in samenwerking met nieuwe makers. De groep vraagt hiervoor 1.002.000 euro aan. Bij alle activiteiten in 2013 en 2014 verwacht Hotel Modern in totaal 26.800 bezoekers, waarvan 16.200 bij internationale voorstellingen. Hotel Modern vraagt tevens een toeslag voor innovatie van 200.400 euro, vanwege zijn invloed op het theaterveld en een plan voor talentontwikkeling onder de naam 'Hotelgasten'.

Hotel Modern ontvangt voor 2009-2012 een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 455.603 euro per jaar. Voor die tijd ontving Hotel Modern structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangt Hotel Modern in de huidige periode een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam van 180.000 euro per jaar. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds vijf voorstellingen van de drie nieuwe producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van Hotel Modern ruim voldoende. Zij waardeert de grote beeldende kracht van de producties. Met de inzet van verschillende media creëert Hotel Modern beelden die bij de toeschouwers beklijven. In de nieuwe producties van de afgelopen jaren valt nog steeds vooral de kwaliteit van de beelden op. Die leidt tot een herkenbare en eigen stijl en maakt dat het werk zeer oorspronkelijk is. De verbeelding en zoektocht naar vorm gaan naar het oordeel van de commissie de afgelopen jaren echter wel ten koste van de zeggingskracht, doordat inhoud en vorm niet altijd goed samenvallen. Dit wordt nog eens versterkt doordat in producties waarin tekst een prominentere rol krijgt, deze niet sterk is, zoals in 'Garnalenverhalen'. Dit was een verzameling losse anekdotes die inhoudelijk en dramaturgisch geen coherent verhaal vormden. Verder lijkt de functie van de spelers in de bezochte voorstellingen zich uit te breiden. De spelers zijn niet meer hoofdzakelijk manipulatoren van de objecten en camera's, maar vullen steeds meer een rol in. Hierin liggen naar de mening van de commissie niet de kwaliteiten van de kernleden van Hotel Modern. Mede gezien deze kanttekeningen valt op dat de groep in de aanvraag weinig reflectief is op de eigen artistieke ontwikkeling van de afgelopen jaren en wat deze - mogelijk - voor toekomstig werk betekent.
De aanvraag geeft een uitgebreid en ver ingevuld beeld van de hele periode 2013-2016. In deze plannen valt met name de stap naar muziektheater op. De commissie is benieuwd naar de resultaten van beide muziektheaterproducties, temeer omdat Hotel Modern deze producties in samenwerking met andere makers realiseert en het initiatief dus niet uitsluitend bij hen ligt. De ideeën ten aanzien van de inbreng van de groep zijn overigens nog vrij summier, maar lijken wat de visie betreft aan te sluiten bij eerdere producties, zoals 'Vliegboot Moederschip'. Die inbreng gaat meer richting performance. Dat geldt eveneens voor de twee producties die Hotel Modern de komende jaren zelfstandig wil produceren. De gekozen onderwerpen en thema's zijn interessant en actueel. Hieruit blijkt ook de voortdurende interessante zoektocht van de groep naar relevante thema's. Tegelijk stelt de commissie vast dat ook deze plannen nog blijven hangen in ideeën ten aanzien van de uitwerking. Gekoppeld aan de eigen stijl van Hotel Modern krijgt de commissie weliswaar een idee van de beelden, maar ten aanzien van de inhoud en de visie daarop is de aanvraag summier. Mede ook in het licht van de kanttekeningen ten aanzien van de zeggingskracht in het werk van de afgelopen jaren is de commissie dan ook niet volledig overtuigd van de zeggingskracht van de producties in de komende jaren.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap als ruim voldoende. De groep heeft een solide basis, mede door het financiële succes van de buitenlandse tournees. Daarnaast is de groep inmiddels zeer ervaren in het realiseren van technisch complexe producties. De commissie heeft dan ook vertrouwen dat de groep de beoogde stap naar grootschaliger producties kan zetten.
Het getuigt van doordacht ondernemerschap om producties lang op het repertoire te houden. Daardoor krijgen deze met name ook in het buitenland een hoog rendement, zowel financieel als wat betreft publieksbereik. Dat de groep internationaal inmiddels in de positie zit dat zij kan kiezen voor het best betalende podium of festival verdient vanwege de jarenlange opbouw van het netwerk veel waardering. Door consequent vanuit dat perspectief te handelen, is het echter wel de vraag of de groep zich op termijn niet uit de markt gaat prijzen van artistiek interessante speelplekken met kleinere budgetten.
Voor de komende jaren rekent de groep op een redelijke stijging van het aantal bezoekers. Mede door de stap naar de grote zalen met twee producties is die ambitie realistisch. Wel valt op dat het aantal bezoekers van voorstellingen in Nederland in vergelijking met het buitenland nog verder uiteen gaat lopen: bij internationale voorstellingen komt bijna twee keer zoveel publiek. In de plannen voor de komende jaren leest de commissie niet hoe de groep het aantal bezoekers in Nederland wil vergroten. Het marketing- en publiciteitsplan vindt de commissie daartoe niet stevig genoeg. De positionering in het theaterveld is vanuit de eigen signatuur beschreven en heeft weinig oog voor de positie ten opzichte van andere gezelschappen. Doelgroepen zijn zeer algemeen omschreven en de concrete marketingacties zijn nog nauwelijks uitgewerkt. De groep heeft daarmee weinig in handen om zelf gericht publiek te werven en wordt daarmee afhankelijk van de inzet van podia en festivals. Dat is een risico voor het realiseren van de beoogde groei in publieksbereik.
De groei van bezoekersaantallen zou tevens moeten bijdragen aan verhoging van de publieksinkomsten in Nederland. Die zijn volgens de commissie namelijk laag, zeker in relatie tot de benodigde voorbereiding en daarmee samenhangende kosten. Ook gezien de opzet en toegankelijkheid van de producties, met name de succesvolle producties uit het verleden, zou een verhoging van de inkomsten mogelijk moeten zijn.
Bij de begroting valt het de commissie tot slot op dat de spreiding van inkomsten beperkt is: er staan vrijwel uitsluitend publieksinkomsten en subsidies op. Doordat de publieksinkomsten bovendien sterk afhankelijk zijn van de inkomsten uit het buitenland, ligt hier ook een risico. Wanneer daar tegenvallers ontstaan, heeft de groep immers weinig om op terug te vallen. Bovendien laat de groep volgens de commissie kansen voor andere inkomstenbronnen liggen die met het werk mogelijk kunnen zijn, ook met betrekking tot de financiering van talentontwikkeling.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie ziet Hotel Modern als een producent van beeldend/objecttheater. Deze subdiscipline wordt in de basisinfrastructuur en in het ongesubsidieerde circuit nauwelijks tot niet geproduceerd. Hotel Modern levert door zijn specifieke stijl, die ook internationaal school maakt, bovendien een zeer onderscheidende bijdrage. Vanwege deze belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie deze als zeer goed.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Hotel Modern aan de spreiding in Nederland als neutraal. Met de vestigingsplaats Rotterdam, waar een behoorlijk podiumkunstenaanbod is, levert de groep geen bijdrage aan de spreiding. Verder blijkt uit het plan dat meer dan zestig procent van de Nederlandse voorstellingen in de vier grote steden wordt gespeeld. In verhouding draagt Hotel Modern daarmee weinig bij aan het spreiden van voorstellingen naar plekken waar weinig theateraanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren heeft Hotel Modern een structurele subsidie van 230.000 euro gevraagd aan de gemeente Rotterdam. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd betekent dat een beperkte bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Hotel Modern vraagt het Fonds een toeslag voor wat de groep noemt 'invloed op het theaterveld' en de 'Hotelgasten'. Het eerste onderdeel onderbouwt de groep onder meer met voorbeelden als het geven van technische adviezen over cameratechniek en feedback over het maakproces van maquettes bij andere makers. Voor deze werkzaamheden kan de groep volgens de commissie normaal gesproken echter een vergoeding vragen. Verder schrijft Hotel Modern dat het werk van de groep volgens theaterwetenschappers bijdraagt aan ontwikkeling van theater. Hoewel de commissie dat niet ontkent, is die bijdrage gebaseerd op het werk van de groep in het afgelopen decennium. Er zijn, behalve de kernactiviteiten waarvoor het basissubsidie wordt aangevraagd, geen specifieke plannen die extra aan die ontwikkeling zullen bijdragen en de toeslag rechtvaardigen.
Het onderdeel 'Hotelgasten' biedt ruimte aan nieuwe makers. Vanuit de specifieke kennis en ervaring van Hotel Modern is het volgens de commissie interessant dat de groep de komende jaren enkele beginnende, talentvolle makers wil begeleiden. De eerste 'Hotelgast' is bekend, alsmede de uitgangspunten voor zijn project. Wat in de aanvraag echter onderbelicht blijft, is de wijze waarop Hotel Modern de artistieke en productionele begeleiding zal vormgeven. Ook de wijze waarop makers geselecteerd zullen worden, wordt onvoldoende beschreven. Bovenal heeft Hotel Modern in zijn aanvraag voor het basissubsidie ook al aangevraagd voor een deel van de activiteiten van de 'Hotelgasten'. Daarmee draagt het Fonds dus al bij aan de kosten die samenhangen met de talentontwikkeling. Het is niet aannemelijk dat de overige extra kosten dusdanig hoog zijn dat een volledige toeslag nodig is. Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag voor een toeslag niet te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Hotel Modern te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.202.400
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 12 € 4.500 € 54.000
Circuit midden 128 € 6.000 € 768.000
Circuit groot 24 € 7.500 € 180.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.002.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.002.000
       
Gemiddeld per jaar € 501.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000