NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

IN GOED GEZELSCHAP VAN LAURA

inleiding

In Goed Gezelschap van Laura is de stichtingsnaam van theatermaakster Laura van Dolron. Zij maakt wat zij zelf noemt stand-up philosophy. In het theater ontwikkelt zij haar ideeën, die betrekking hebben op de wereld en die volgens haar thuis horen in het theater. Nieuwe producties staan altijd in dialoog met de vorige. Laura van Dolron maakte in het verleden voorstellingen bij Frascati in Amsterdam en vindt sinds 2009 onderdak bij het Nationale Toneel in Den Haag.
Laura van Dolron wil de komende vier jaar het geweten van Nederland zijn, iemand die durft te reflecteren op de wereld zonder er een agenda op na te houden. Laura van Dolron voert gesprekken met haar publiek en maakt hen deelgenoot van haar zoektocht naar betekenis in de wereld. Taal en verbeeldingskracht zijn haar gereedschappen, aldus de aanvraag. Haar minimalistische decors zijn een voorbeeld van artistieke keuzes, die politieke en maatschappelijke keuzes zijn. Ze vertegenwoordigen haar afkeer van materialisme.
Laura van Dolron wil in de komende vier jaar drie voorstellingen maken waarin zij instituten en figuren, die volgens haar verantwoordelijk zijn voor lacunes in onze cultuur, 'sorry' laat zeggen. In 'God zegt sorry' (2013) wil Van Dolron God opvoeren die zich komt excuseren voor het vele bloedvergieten dat in zijn naam heeft plaatsgevonden. Steve Aernouts, Jeroen Willems en Laura van Dolron delen het podium, maar weten niet wie God, wie de duivel en wie de mens representeert. 'Artsen zonder Grenzen zeggen sorry' (2014) is gebaseerd op een rapport dat AZG uitgegeven heeft. In de voorstelling nodigt Van Dolron de organisatie uit om niet alleen het publiek om vergeving te vragen, maar ook om het publiek te confronteren met de vraag of 'een goed mens' zijn geen luxe is, die wij ons alleen kunnen permitteren omdat wij onrecht en armoede hebben geëxporteerd.
Met 'Niet mijn beste' (2013) haakt Van Dolron in op de traditie 'De oudejaarsconference', die zij in 2011 realiseerde. In deze conference zal Lucky Fonz III haar tegenspeler zijn en zal Van Dolron zich verzetten tegen de prestatiemaatschappij: zij zal proberen een middelmatige voorstelling te maken en daar tevreden mee zijn.
In de jaren 2013 en 2014 speelt Laura van Dolron 170 voorstellingen in de kleine zalen voor een publiek van 12.900 toeschouwers. Het gevraagde subsidiebedrag is 255.000 euro.

Momenteel ontvangt In Goed Gezelschap van Laura een tweejarige projectsubsidie 2011-2012 van 204.851 euro.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van Laura van Dolron ruim voldoende. Van Dolron neemt volgens de commissie een herkenbare eigen plek in binnen het Nederlands theaterlandschap. Haar werk heeft de potentie om publiek te ontregelen. De inzet van haar producties, dat de weg belangrijker is dan de conclusie, vindt de commissie een interessante aanvulling op het aanbod. De producties van Van Dolron, waarvan registraties zijn meegestuurd, getuigen daarmee van oorspronkelijkheid in vorm en benadering van onderwerpen. Haar werk bevindt zich op de grens tussen toneel en cabaret, wat volgens de commissie een fascinerende positie is. In die tussenvorm beweegt zij in een persoonlijke wijze van performance. Zij gebruikt daarbij stand-up technieken, maar de commissie vindt haar als performer daarmee niet altijd geloofwaardig. Het is hier volgens de commissie met name de herhaling van het concept die ten koste gaat van de authenticiteit. Bovendien blijken de producties waarin Van Dolron tegenspel krijgt volgens de commissie meestal spannender dan haar solovoorstellingen. Door haar goede keuze in tegenspelers, zoals Steve Aernouts of Oscar van Woensel, die beiden een sterke aanwezigheid op het podium hebben, neemt de zeggingskracht van het geheel toe.
De activiteiten voor de komende periode zijn goed beschreven, evenals de motivatie ervoor. De tegenspelers van Van Dolron maken opnieuw nieuwsgierig en wekken vertrouwen. De keuze voor de onderwerpen in de Sorry-reeks liggen in lijn met het verleden en zijn daardoor goed voorstelbaar. Kritische kanttekeningen plaatst de commissie wel bij de herhaling van het concept dat Van Dolron hierbij hanteert. Een experiment zoals in de productie 'Alleen voor jullie', waarin Ariane Schluter een persoonlijke tekst van Van Dolron speelt, ziet de commissie in de plannen niet terug. Daarmee doet zij weinig nieuws met met haar verworvenheden. Het maken van producties die qua vorm en insteek vergelijkbaar blijven, maakt dat de oorspronkelijkheid en mogelijk de zeggingskracht in haar werk afneemt, zoals de commissie al over recentere producties constateerde. Bovendien is de sterk persoonlijke en documentaire vorm van theater geen exclusiviteit (meer) in het theater. Ook verschillende andere theatermakers maken het publiek in hun werk deelgenoot van persoonlijke zoektochten en ontwikkelingen. De commissie houdt, op basis van het plan en de kwaliteit van het werk in de afgelopen jaren, voldoende vertrouwen dat de geplande projectplannen tot spannende en verrassende producties zullen leiden. Van Dolron heeft bewezen scherpzinnige voorstellingen te kunnen maken die een breed publiek aanspreken.
De organisatie van haar gezelschap is in handen van het Nationale Toneel. De commissie constateert bovendien dat Van Dolron door het Nationale Toneel als een van de vier vaste regisseurs wordt gepresenteerd. Net als in het advies over het tweejarig projectsubsidie is de commissie nu van mening dat dit wringt met de sterke wens van Van Dolron om volledig autonoom te blijven. In het plan wordt hier te weinig aandacht aan besteed, waardoor onduidelijk blijft wat de artistieke band met het Nationale Toneel inhoudt.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van In Goed Gezelschap van Laura beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De samenwerking met het Nationale Toneel levert veel financiële en publicitaire voordelen op, waardoor de kernorganisatie van de aanvrager klein kan blijven. Voor de verkoop van de voorstellingen wordt samengewerkt met een ervaren verkoopbureau, waardoor de commissie er vertrouwen in heeft dat de beoogde speelbeurten gerealiseerd zullen worden.
Om het publiek ook te laten groeien, mist het plan een degelijke marketingaanpak. Zo is de vaste doelgroep van Laura van Dolron in zeer algemene termen beschreven. Het plan biedt daarmee weinig aangrijpingspunten om publiek te benaderen. Dat is een risico wanneer publieksaantallen tegenvallen of theaters te weinig inspanning leveren. De organisatie kan in zo'n geval niet terugvallen op een bruikbaar plan.
De begroting laat een goede spreiding van inkomstenbronnen zien, waardoor een beperkt beroep op subsidie wordt gedaan. Kritische kanttekeningen plaatst de commissie wel bij de begrote publieksinkomsten. Er wordt met een forse stijging gerekend ten opzichte van 2011, terwijl er maar een kleine toename in het aantal voorstellingen wordt gepland. De groei van de inkomsten moet dan vooral komen uit de verhoging van de uitkoopsommen, zoals de aanvraag toelicht. De gemiddelde inkomsten waren in 2011 vrij laag, dus groei is in de ogen van de commissie zeker mogelijk en ook nodig. De inkomsten per voorstelling zullen echter bijna moeten verdubbelen om de begrote groei te realiseren. Dit vindt de commissie een onrealistisch grote stap in korte tijd. Zeker omdat de voorstellingen in hetzelfde circuit van kleine zalen zullen blijven spelen.
De overige eigen inkomsten bestaan grotendeels uit coproductiebijdragen. Hier laat de aanvrager volgens de commissie kansen liggen. In de aanvraag wordt uitgebreid beschreven hoe Van Dolron zich ook in het commerciële circuit begeeft. In dat licht zouden er andere doelstellingen geformuleerd kunnen worden met betrekking tot sponsoring of andere bijdragen van private partijen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van het werk van In Goed Gezelschap van Laura van Dolron aan de pluriformiteit van het theateraanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. De commissie constateert dat er behalve Van Dolron veel instellingen in Nederland zijn die zich bezig houden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater spelen. Het werk van Van Dolron onderscheidt zich van dit brede aanbod door de herkenbare stand-up invloed en het persoonlijke, documentaire karakter. Hierin is het werk van In Goed Gezelschap van Laura van Dolron echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage die In Goed Gezelschap van Laura van Dolron levert aan de spreiding van activiteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Door de officiële vestigingsplaats Amsterdam en residentieplaats Den Haag, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is, levert In Goed Gezelschap van Laura geen bijdrage aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt echter dat de voorstellingen grotendeels buiten de grote steden worden gespeeld, waardoor het gezelschap bijdraagt aan de spreiding van aanbod naar regio's waar weinig aanbod is. Wel merkt de commissie op dat uit de ingediende gegevens blijkt dat in het verleden een groot aandeel van haar voorstellingen in Den Haag en Amsterdam speelde, waardoor op dit punt veel moet veranderen.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Stichting In Goed Gezelschap van Laura vraagt geen subsidie aan bij provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting In Goed Gezelschap van Laura vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van In Goed Gezelschap van Laura van Dolron te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 255.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 170 € 1.500 € 255.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 255.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 255.000
       
Gemiddeld per jaar € 127.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000