NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ISH

Balls

inleiding

Stichting Balls, beter bekend als dansgezelschap ISH, is onder de artistieke leiding van Marco Gerris sinds 2000 actief binnen de Nederlandse podiumkunsten. De algemene directie en zakelijke leiding van het gezelschap zijn in handen van Vevi van der Vliet.
Het in Amsterdam gevestigde ISH typeert zichzelf als een innovatief cross-over dansgezelschap dat in theater- en schoolvoorstellingen de kunst van de straat naar het theaterpodium brengt en daarbij de urban arts met de gevestigde podiumkunsten verbindt. Het gezelschap spreekt hiermee een breed en divers publiek aan waarvoor de weg naar het theater niet vanzelfsprekend is.
Waar het gezelschap zich in zijn beginjaren vooral richtte op een combinatie van urban extreme sports, hiphop, moderne dans en acrobatiek, heeft ISH in de laatste jaren nieuwe artistieke grenzen opgezocht in voorstellingen als ‘StormISH’ (streetdance, acrobatiek en Shakespeare) en ‘MonteverdISH’ (hiphop en barokopera), waarbij verschillende kunstdisciplines gecombineerd werden met urban arts.
In het maakproces geeft het gezelschap structureel ruimte aan nieuw talent in de vorm van begeleiding en coaching, wat resulteert in één voorstelling per jaar door een nieuwe maker. Naast deze theatervoorstellingen maakt ISH voorstellingen specifiek voor scholen. Het gezelschap ziet dit als een belangrijk middel om een nieuw en jong publiek in aanraking te laten komen met het werk van het gezelschap. Aan deze schoolvoorstellingen is een educatief programma gekoppeld met onder andere workshops door de performers van ISH. Daarnaast voert ISH performances uit op eenmalige evenementen als festivals of bedrijfspresentaties. Deze demo's ziet het gezelschap als relevante inkomstenbron en als een extra manier om ISH buiten de reguliere cultuurpodia te manifesteren.
ISH wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 170 voorstellingen realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 870.000 euro. In de voorstellingen die het gezelschap in de middenzaal wil presenteren, wordt de nadruk gelegd op de rauwe straatenergie van de hiphopwortels van ISH. In 2013 wordt de voorstelling ‘HyperISH - Identity 3.0’ gepresenteerd en in 2014 wordt de coproductie met VocaalLAB ‘DJ Moz-art’ gepresenteerd, een cross-over voorstelling onder de artistieke leiding van Marco Gerris en Romain Bischoff.
In de grote zaal neemt ISH de ruimte om nieuwe artistieke wegen te bewandelen in uitdagende cross-overs. Hierbij worden raakvlakken met verschillende kunstdisciplines opgezocht. In 2013 wordt de succesvolle productie ‘MonteverdISH’ in reprise genomen en vervolgens wordt in 2014 samen met Het Nationale Ballet een cross-over tussen klassiek ballet en hedendaagse hiphop gemaakt met de titel ‘H.I.N.S.B.H.’. Coregisseurs van deze voorstelling zijn Marco Gerris en Ernst Meisner, onder begeleiding van Ted Brandsen. De productie zal in première gaan in het Muziektheater.
De verkoop van de voorstellingen is mede in handen van Theaterbureau Slot, in eventuele samenwerking met de desbetreffende coproducent. Het Nationale Ballet zal de verkoop van de voorstelling ‘H.I.N.S.B.H.’ voor zijn rekening nemen.

ISH wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een bedrag van 647.352 euro per jaar. Daarnaast ontvangt de stichting een structurele subsidie van de gemeente Amsterdam van 218.850 euro.
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds vijf voorstellingen van ISH bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie is van mening dat ISH in de afgelopen periode een stevige positie binnen het Nederlandse dansaanbod heeft weten op te bouwen en zij kent het gezelschap binnen het groeiende urban-aanbod een voortrekkersrol toe.
Artistiek leider Marco Gerris heeft in de periode 2009-2011 veel energie in gestoken in zijn eigen artistieke ontwikkeling en daarmee in de artistieke ontwikkeling van ISH. Hoewel de commissie van mening is dat er op dramaturgisch vlak nog ruimte is voor verbetering, constateert zij dat het gezelschap een zichtbare stap voorwaarts heeft gemaakt. De voor ISH kenmerkende spektakelelementen uit het verleden hebben ruimte gemaakt voor verdieping, waarbij het bewegingsmateriaal een grotere gelaagdheid laat zien, wat de theatrale toepassingsmogelijkheden ervan vergroot. Ook zijn de voorstellingen artistiek inhoudelijk beter uitgewerkt en vormen ze thematisch meer een eenheid, wat de zeggingskracht van het werk heeft bevorderd. Daarnaast vindt de commissie de voorstellingen getuigen van een hoge uitvoeringskwaliteit.
De nieuwe artistieke koers van ISH heeft geresulteerd in interessante samenwerkingen met andere podiumkunstdisciplines, zoals barokopera en klassiek teksttheater. Dit heeft volgens de commissie spannende voorstellingen opgeleverd, zoals vooral ‘MonteverdISH’, waarin duidelijk zichtbaar is dat het choreografische werk van Marco Gerris een onmiskenbare groei heeft doorgemaakt ten opzichte van een aantal jaren geleden. De commissie is dan ook van mening dat de voorstellingen van ISH aan oorspronkelijkheid hebben gewonnen. Zij stelt dat Marco Gerris zich weet te omringen met interessante jonge kunstenaars. Dit levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze jonge makers, maar ook aan het eigen werk van Marco Gerris.
Dat ISH de bovengenoemde lijn in de periode 2013-2016 wil voortzetten en de ontmoeting van verschillende bewegingsvormen en kunstdisciplines wederom centraal stelt, vindt de commissie een geloofwaardige ambitie. Zij vindt de toekomstplannen helder en enthousiast beschreven in de aanvraag, en is positief over de ontwikkelingsdrang die uit de plannen spreekt. Voor de komende periode staan projecten gepland met interessante samenwerkingspartners zoals VocaalLAB, Het Nationale Ballet en PIPS:Lab. De commissie is van mening dat de avontuurlijke verbindingen die hieruit kunnen ontstaan zinvol zijn voor de artistieke ontwikkeling van het werk van ISH.
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van ISH als goed.

Ondernemerschap
goed
De commissie vindt de aanvraag van ISH getuigen van goed ondernemerschap. Na de omvorming van Stichting ISH tot Stichting Balls in 2009 heeft de organisatie er de afgelopen jaren hard aan getrokken om financieel gezond te worden. Dit met positief resultaat, aangezien de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar een stijgende lijn laten zien. De commissie stelt dat ISH zijn voorstellingen succesvol weet af te zetten binnen de verschillende circuits. Ook weet het gezelschap diverse samenwerkingspartners aan zich te binden (zoals scholen, cultuurpodia en het bedrijfsleven), waarmee het een goede diversificatie en risicospreiding van de inkomstenbronnen realiseert. De commissie is daarnaast positief over de ondernemende houding van het gezelschap ten opzichte van het commerciële circuit. Dit zou volgens de commissie verder uitgewerkt kunnen worden door beter gebruik te maken van de stijgende bekendheid van Marco Gerris, waardoor de inkomsten van de activiteiten binnen dit circuit verder vergroot zouden kunnen worden.
Verder is de commissie van mening dat ISH zich op effectieve wijze positioneert tussen het urban- en het traditionele podiumkunstencircuit en beide op succesvolle wijze met elkaar weet te verbinden. Daarbij is het gezelschap zich in hoge mate bewust van zijn verschillende publieksgroepen, wat duidelijk terug te zien is in de verschillende soorten producties en activiteiten (schoolvoorstellingen, grote- en middenzaalvoorstellingen, demo's en workshops) die het gezelschap initieert. De verdeling van verschillende soorten voorstellingen over verschillende podiumcircuits vindt de commissie goed doordacht. De schoolvoorstellingen als proeftuin voor jonge makers, de middenzaal voor de voorstellingen waarin de grootstedelijke en hiphop georiënteerde wortels van ISH tot hun recht komen en de grote zaal voor het artistieke experiment. De commissie is van mening dat dit een goede manier is om zowel oude als nieuwe doelgroepen op een passende manier aan te spreken.
De commissie concludeert dat zij er op basis van het ingediende plan voldoende vertrouwen in heeft dat de begrote financiële prestaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie vindt dat ISH een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap. Zij is van mening dat de urban-georiënteerde voorstellingen van ISH een belangrijke plaats innemen in het professionele Nederlandse dansaanbod. Het urban-genre heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt binnen de Nederlandse dans en heeft aan interesse gewonnen, zowel bij het publiek als bij nieuwe makers. Een groot deel van deze nieuwe initiatieven speelt zich echter af binnen het (semi)amateurcircuit. De commissie verwacht dat Marco Gerris nieuwe makers kan inspireren met zijn (cross-over)voorstellingen en kan begeleiden in hun ontwikkeling. De commissie kent het gezelschap hiermee een belangwekkende voorbeeld- en brugfunctie toe. De samenwerkingen die ISH initieert met andere podiumkunstdisciplines en de artistieke cross-overs waarin deze samenwerkingen resulteren, maken het werk van ISH uniek binnen het bestaande dansaanbod.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
ISH werkt vanuit standplaats Amsterdam, waar een groot deel van de voorstellingen gespeeld wordt. Daarnaast heeft het gezelschap de ambitie om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en daarom in alle regio's te spelen. Dat ISH hierin slaagt, is volgens de commissie terug te zien in de speellijsten van de periode 2009-2011, die een goede spreiding kenden over de verschillende regio's.
Volgens de commissie laten de plannen voor de komende jaren wederom een goede spreiding zien. Zij vindt de voornemens realistisch en in lijn met de eerdere prestaties en beoordeelt de bijdrage aan spreiding daarom als ruim voldoende.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
In de jaren 2009, 2010 en 2011 ontving ISH een structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam van gemiddeld 218.850 euro per jaar. Het gezelschap heeft voor de periode 2013-2014 binnen de vrije ruimte een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam en vraagt hier een bijdrage van 195.000 euro per jaar. Mocht dit subsidie worden toegekend, dan betreft dit een bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager, hetgeen een beperkte lokale bijdrage oplevert.

Toeslag
toekennen
ISH stelt dat innovatie de essentie van het gezelschap kenmerkt, vanwege de vernieuwing van het dansidioom, de publieksgroepen en de vernieuwing van het makerspalet. De gevraagde toeslag wil ISH vooral inzetten voor de begeleiding en ontwikkeling van voorstellingen door nieuwe makers en voor de ontwikkeling van nieuwe expressievormen met samenwerkingspartners als VocaalLAB, PIPS:Lab en Het Nationale Ballet.
De commissie adviseert de gevraagde toeslag aan ISH toe te kennen. Zij vindt de ingeslagen artistieke weg op het gebied van cross-overs belangwekkend en verwacht dat het gezelschap een belangrijke rol kan spelen in het onderzoek naar de samensmelting van verschillende disciplines met (urban) dans. ISH heeft een sterk netwerk van samenwerkingspartners om zich heen verzameld en de commissie heeft er vertrouwen in dat dit zal resulteren in vernieuwende en spannende voorstellingen. Door het toegankelijk maken van traditionele podiumkunst voor een jong en urban-gericht publiek en vice versa confronteert het gezelschap een breed publiek met nieuwe kunstvormen en disciplines. Naast het positieve effect dat dit heeft op de zichtbaarheid van verschillende kunstvormen voor het eigen publiek van ISH ziet de commissie daarbij de mogelijkheid dat deze initiatieven in de toekomst navolging zullen krijgen binnen het aanbod van andere makers.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van ISH te honoreren. De commissie adviseert wel toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.044.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 50 € 1.500 € 75.000
Circuit midden 70 € 6.000 € 420.000
Circuit groot 50 € 7.500 € 375.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 870.000
Toeslag 174.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.044.000
       
Gemiddeld per jaar € 522.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000