NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

JAZZ IN MOTION

inleiding

Jazz in Motion, opgericht in 1992, is de artistieke basis van drie vooraanstaande Nederlandse jazzmusici: saxofonist Yuri Honing, bassist Tony Overwater en drummer Joost Lijbaart. De stichting is in het leven geroepen om met minimale overhead de nationale en internationale muzikale ambities van deze musici te realiseren en organiseert volgens de aanvraag concerttournees 'die opvallen door een zeer breed publieksbereik, een minimum aan ondersteuning, hoge uitkoopsommen en een internationaal karakter'. Jazz in Motion ontwikkelt plannen die worden gekenmerkt door actualiteit, vernieuwingsdrang, cross-overs, ambachtelijkheid en het veroveren van nieuwe markten. Daarbij ziet de instelling zichzelf in een voortrekkersrol als 'cultuurondernemer' in het veld van jazz en geïmproviseerde muziek. De zakelijke leiding is in handen van Vicky van Galen Last.
De muzikale activiteiten die onder de artistieke leiding van de drie musici worden gerealiseerd, onderscheiden zich volgens de aanvraag door een authentiek en herkenbaar geluid, waarbij constant dwarsverbanden worden gelegd met andere muziekstijlen, kunstvormen en presentatiemogelijkheden. Daarbij vermengen de musici niet klakkeloos stijlen, maar onderzoeken zij iedere stijl 'tot op het bot' en vandaar uit zoeken zij naar nieuwe wegen om deze stijl te integreren in hun eigen werk. Sprekende voorbeelden van deze werkwijze zijn de cd Star Tracks, met bekende popsongs, de wijze waarop de Arabische muziektraditie werd verkend en verwerkt in een nieuwe stijl, de jaarlijkse 'Winterreise' van Yuri Honing in poptempel Paradiso en het project 'Sleutelbewaarders' van Tony Overwater.
Bij de beschrijving van de activiteiten voor het circuit van kleine zalen worden vier groepen en hun producties genoemd: het Duo Joost Lijbaart/Wolfert Brederode, de groep Batik, het Sleutelbewaardersproject en The Gathering. Over het Duo Lijbaart/Brederode en de groep Batik wordt opgemerkt dat deze ensembles uitgaan van het concept dat de verschillende musici samenspelen op een manier waarop de groep als één instrument gaat klinken. Met Batik zal onder andere nieuwe muziek worden geschreven voor een tv-serie. Het Sleutelbewaardersproject is een initiatief van Tony Overwater en percussionist Joshua Samson waarbij maandelijks een concert wordt gegeven op een vooraf geheim gehouden locatie met een geheime muzikale gast. De concerten zijn bewust kleinschalig (maximaal vijftig luisteraars), volledig akoestisch en het publiek ervaart dat de locatie van grote invloed is op de muziek. De wisselwerking tussen locatie, architectuur en functie enerzijds en muziek, musici anderzijds levert volgens de aanvraag boeiende concerten op. The Gathering is een maandelijkse bijeenkomst in Den Haag waarop gewerkt wordt aan de ontwikkeling en studie van de diverse muziekstijlen uit Perzië, Libanon, Syrië, India en Noord-Afrika. Daarbij worden uit diverse disciplines kunstenaars uitgenodigd die op een of andere manier gelieerd zijn aan het Midden-Oosten.
De middelgrote zalen zullen vooral worden bespeeld door het Yuri Honing Acoustic Quartet, Jungle Boldie, Rima Khceich en met de kindervoorstelling 'Dwaallichtje' van Tony Overwater en Lotte van Dijck. Met uitzondering van 'Dwaallichtje' zijn deze activiteiten een voortzetting van het werk met deze ensembles in de afgelopen jaren. De groep rond Rima Khceich heeft een nieuwe samenstelling: een kwartet met Maarten Ornstein op klarinet, Joshua Samson op percussie en Tony Overwater op bas. Met het oog op het grote zalencircuit worden in het plan genoemd: de elektrische band Wired Paradise, een elektrische bezetting met als tweede blazer blokfluitist Erik Bosgraaf onder de naam Attacca! en het jaarlijkse muziekfestijn 'Winterreise'.
Jazz in Motion wil in 2013 en 2014 gemiddeld tachtig concerten per jaar realiseren en heeft hiervoor een subsidiebedrag aangevraagd van 212.500 euro per jaar.

Jazz in Motion wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 111.330 euro per jaar. Daarvoor ontving de instelling in de periode 2005-2008 subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota. In het geval van Jazz in Motion zijn in de periode 2009-2012 zes concerten van verschillende bands die onder de vlag van Jazz in Motion opereren bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van deze aanvraag van Jazz in Motion als ruim voldoende. Ten aanzien van de activiteiten die in de afgelopen jaren onder de vlag van Jazz in Motion zijn uitgevoerd, is zij in het bijzonder enthousiast over het Yuri Honing Acoustic Quartet. Zij vindt dit een goed kwartet, dat een hoge mate van vakmanschap laat horen in combinatie met een overtuigende zeggingskracht. Ook de samenwerking die is aangegaan met de jonge bassist Ruben Samama levert volgens haar waardevolle impulsen op. De jaarlijkse 'Winterreise'-avonden in Paradiso vindt de commissie een goed voorbeeld van een programmaconcept waarbij een boeiende programmering en een aantrekkelijke entourage en presentatievorm hand in hand gaan. Verder vindt zij het waardevol dat Jazz in Motion in de afgelopen jaren verder is gegaan met de ontwikkeling en uitvoering van kinderconcerten; nog altijd een schaars fenomeen op het terrein van jazz en geïmproviseerde muziek.
De commissie is kritisch over Wired Paradise, dat tijdens de concerten volgens haar niet altijd een sterke zeggingskracht weet te bereiken. Dit is zowel toe te schrijven aan een matige kwaliteit van het versterkte rockgeluid als aan de samenstelling van het repertoire, waarbij de eigen composities soms te weinig interessante ideeën bevatten om de spanningsboog te kunnen vasthouden.
In het advies over de aanvraag 2009-2012 was de commissie Muziek vier jaar geleden positief over de artistieke meerwaarde die de samenwerking van de drie kernmusici had voor de afzonderlijke groepen, maar kritisch over het ontbreken van een uitgewerkte visie op de artistieke ontwikkelingen. De commissie is er op grond van de voorliggende aanvraag niet van overtuigd dat de verschillende groepen en projecten elkaar nog altijd versterken. De beschreven projecten zijn niet eenduidig en door het ontbreken van een vorm van samenhang in het plan ontstaat de indruk dat de verschillende activiteiten in artistieke zin dreigen te desintegreren. De beschrijving van de artistieke visie en de signatuur blijft steken in de zeer algemene typering dat de musici van Jazz in Motion constant zoeken naar dwarsverbanden en het vermengen en integreren van stijlen in hun eigen werk. De uiteenlopende vormen waarin dit muzikaal tot uitdrukking komt, lopen in de ogen van de commissie steeds verder uiteen. De stelling in de aanvraag dat Jazz in Motion zich onderscheidt 'door haar authentieke herkenbare geluid' onderschrijft zij niet. Daarvoor zijn de verschillende groepen en projecten te ongelijksoortig, juist in hun geluid. Het concept 'Sleutelbewaarders', zoals beschreven in de aanvraag, heeft volgens de commissie het nadeel dat de kleinschaligheid in combinatie met de sfeer van beslotenheid op de concertlocaties leidt tot een naar binnen gekeerde houding. De commissie is bovendien van mening dat het gevoel van exclusiviteit als gevolg van de locatie en presentatie van de concerten niet wordt versterkt door de artistieke inhoud; de muzikale aanpak vindt zij niet uitzonderlijk.
De commissie beschouwt de artistieke kwaliteit van deze aanvraag als ruim voldoende en heeft daarbij de bovenstaande kanttekeningen betrokken in combinatie met de waardering voor met name het Yuri Honing Acoustic Quartet, de 'Winterreise'-avonden en de kinderconcerten.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is positief over de efficiënte wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd en de effectiviteit ervan, die vooral blijkt uit de succesvolle uitbouw van de internationale marktpositie. De commissie constateert dat Jazz in Motion als het gaat om samenwerking vooral ingaat op de samenwerking binnen de stichting tussen de musici en groepen onderling. Uit de aanvraag blijkt niet hoe Jazz in Motion als eigenstandige organisatie samenwerkingsverbanden aangaat met andere partijen die het belang van de afzonderlijke groepen en projecten overstijgen. Hetzelfde geldt voor het verwerven van overige eigen inkomsten: de aanvraag bevat een bescheiden bedrag van 12.000 euro dat is begroot aan overige bijdragen uit private middelen, maar er is geen strategie hoe deze inkomsten worden gerealiseerd. Dit bedrag is bovendien gering in relatie tot de totale omvang van de begroting, zodat het slechts mondjesmaat bijdraagt aan de diversificatie van inkomstenbronnen. Daarentegen zijn de publieksinkomsten substantieel te noemen, zowel in absolute zin als in verhouding tot de totale baten. De commissie maakt daarbij wel de kanttekening dat de omvang van deze inkomsten voor een belangrijk deel wordt bepaald door de grote hoeveelheid activiteiten, en niet doordat gemiddeld per concert een opvallend hoog bedrag aan publieksinkomsten wordt behaald.
De commissie plaatst kanttekeningen bij de marketing. Enerzijds is de instelling zich er goed van bewust hoe de artistieke identiteit van de aangesloten groepen zich verhoudt tot de positionering op de verschillende podiumcircuits, anderzijds volgt hieruit geen doordachte visie op publieksontwikkeling. De beschrijving van de doelgroepen is niet functioneel te noemen, omdat deze te weinig specifiek is. De commissie vindt dat typeringen als 'een zo breed mogelijk publiek', 'een jonger poppubliek' en 'het klassieke publiek' nauwelijks bruikbaar zijn bij het gericht inzetten van marketingmiddelen.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Jazz in Motion aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van jazz en cross-overs tussen jazz en andere genres centraal staat. Daarmee behoort Jazz in Motion tot een relatief beperkte groep van jazzinstellingen die verantwoordelijk is voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De muziek van groepen die onder Jazz in Motion vallen is, afgezet tegen het totale aanbod aan jazz en cross-overs, echter niet dusdanig uitzonderlijk dat de aanvrager als uniek moet worden aangemerkt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat het gevestigd zijn in Naarden geen meerwaarde oplevert voor de spreiding, aangezien in deze stad niet een substantieel deel van de concerten wordt gegeven. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De begroting bevat geen structurele financiële bijdrage van een gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
Jazz in Motion heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Jazz in Motion te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 425.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 60 € 1.000 € 60.000
Circuit midden 54 € 2.500 € 135.000
Circuit groot 46 € 5.000 € 230.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 425.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000