NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

JAZZ ORCHESTRA OF THE CONCERTGEBOUW

inleiding

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw werd opgericht in 1996 onder de naam New Concert Big Band. In 1999 werd een samenwerking aangegaan met Het Concertgebouw, waarna het orkest zijn huidige naam kreeg. Het orkest heeft een kernbezetting van achttien musici. De artistieke en zakelijke leiding zijn in handen van bandleider Henk Meutgeert en saxofonist Juan Martinez. Het orkest verwoordt haar doelstellingen in drie investeringsmissies: repertoire (aanjagen van de ontwikkeling van nieuw repertoire voor grote jazz ensembles); publiek (laten kennismaken met repertoire voor jazzorkest uit de 20e en 21e eeuw) en kwaliteit (het uitvoeren van deze muziek op het hoogste niveau).
De kernactiviteit van het orkest is het spelen van big bandmuziek in (middel)grote concertzalen. Daarnaast ziet het orkest voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd op het gebied van educatie en de zogenaamde publieksgeleidingsfunctie: ervoor zorgen dat het publiek door het bezoeken van concerten van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw ook naar andere jazzconcerten gaat.
De artistieke visie van het orkest heeft enerzijds betrekking op repertoire-ontwikkeling (platform voor de ontwikkeling van nieuwe muziek), anderzijds op kwaliteit (het streven naar een eigen klank stelt hoge eisen aan de individuele musici en het ensemblespel). Met ingang van 2013 wil het ensemble naar eigen zeggen nieuwe multidisciplinaire muziektheaterformules gaan produceren, waarmee de artistieke ambities verder reiken dan de pure concentratie op het spelen van repertoire. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw ziet zichzelf als de enige big band die het complete spectrum van swing tot hedendaagse jazz speelt, waarmee het orkest zich onderscheidt van in de aanvraag genoemde vergelijkbare ensembles als de Metropole Big Band of de David Kweksilber Big Band.
In het middencircuit richt de focus van de band zich op drie stromingen: Nederlandse orkestrale jazz, New Dutch Swing en Contemporary Jazz.
In de grote zalen concentreert het ensemble zich eveneens op drie richtingen: Jazz canon (van Amerikaanse jazzgeschiedenis tot contemporary jazz), pop- en wereldmuziek en theatrale concertformules. De theatrale concertformules zijn gericht op het theaterpubliek. Voor 2013-2014 staan vier producties in de planning, waarvan er twee worden genoemd in de aanvraag: 'On the Road' is een toneelbewerking naar het boek van Jack Kerouac, waarin de door Kerouac beschreven jazzconcerten centraal staan. De tweede voorstelling met de werktitel 'Jazzopera' wordt gebaseerd op een libretto van Manon Uphoff en muziek van Henk Meutgeert, waarbij het spanningsveld tussen mensen met een verstandelijke beperking en 'normale' mensen centraal staat. Voor de periode 2015-2016 staan nog eens twee theatrale concertformules op stapel. Deze zijn nog niet uitgewerkt.
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw wil in de periode 2013 en 2014 per jaar 65 concerten realiseren. Hiervoor wordt een bedrag gevraagd van 509.400 euro, inclusief toeslag.

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw ontving een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2009-2010 en voor de periode 2011-2012.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de kwaliteit van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw als ruim voldoende. De spelkwaliteit van de individuele musici is uitstekend, en de commissie vindt het positief dat de musici de kans krijgen ook hun solistische kwaliteiten te ontwikkelen binnen het orkest. Het Amerikaanse big band repertoire is bij het Jazz Orchestra of the Concertgebouw in goede handen. Minder enthousiast is de commissie over de podiumpresentatie van het orkest, waarbij vooral de rol van artistiek leider Henk Meutgeert onderwerp van kritiek is. Zijn strakke manier van dirigeren kan soms leiden tot plichtmatig spel, waardoor de concerten inboeten aan zeggingskracht. Ook over het feit dat de bandleider zich regelmatig sprekend tot het publiek wendt is de commissie kritisch. Dit kan afbreuk doen aan de beleving van de bezoeker en het onderbreekt de spanningsboog van de concerten. De commissie wil benadrukken dat het Jazz Orchestra een groot artistiek potentieel in zich draagt, maar is van mening dat dit in de huidige vorm onvoldoende uit de verf komt.
Over de plannen van het Jazz Orchestra is de commissie ten dele positief. Het orkest speelt het repertoire waar het sterk in is en wil samenwerkingen aangaan met uitstekende solisten. De beschrijving van deze plannen geeft de commissie voldoende vertrouwen in kwalitatief hoogwaardige concertproducties, die door het eigen geluid van de band ook een oorspronkelijk karakter zullen hebben. De commissie is van mening dat het orkest over het algemeen met goede arrangeurs werkt.
De commissie is echter negatief over het voornemen van het orkest om vanaf 2013 (jazz)muziektheater te gaan produceren. In het plan worden twee producties genoemd: ‘On The Road’, naar het boek van Jack Kerouac, en een jazzopera gebaseerd op een libretto van Manon Uphoff. Het orkest heeft met dit soort producties geen ervaring en de commissie is van mening dat het ensemble de productie van een muziektheatervoorstelling zwaar onderschat. De artistieke noodzaak om dit soort producties te gaan doen wordt in de aanvraag bovendien niet onderbouwd. De plannen zijn volgens de commissie te rudimentair uitgewerkt. Dat verschillende acteurs, schrijvers en dichters vanuit een bepaalde vorm de mogelijkheid krijgen om hun persoonlijke invulling te geven aan het thema van 'On The Road' geeft de commissie onvoldoende handvatten om zich uit te kunnen spreken over de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van deze productie. Van de jazzopera op een libretto van Manon Uphoff is alleen bekend dat de muziek wordt gecomponeerd door Henk Meutgeert. Een motivatie voor deze keuze ontbreekt, net als een motivatie voor de librettist. Er worden geen namen genoemd van acteurs, regisseurs, scenografen of andere artistiek betrokkenen. Er is weliswaar sprake van een coproducent, maar deze wordt in de aanvraag niet genoemd. De productionele kant van het plan is kort en bondig beschreven, maar het voornemen dat de voorstelling in twee tutti-repetities en een doorloop in elkaar wordt gezet, laat bij de commissie ruimte voor twijfel aan het artistieke eindresultaat. De aanvrager geeft daarmee onvoldoende blijk van een gedegen visie op de artistieke en productionele aspecten van de kunstvorm muziektheater.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw als voldoende. Het bestuur is zorgvuldig samengesteld en de organisatie is slank en flexibel. De liquiditeit en solvabiliteit van de stichting zijn zorgelijk. Dat is een risico, vooral met het oog op de ambitieuze plannen die de stichting voor de komende jaren heeft.
De ambities van het orkest voor de komende jaren zijn hoog. Zo wil het orkest meer gaan spelen (van circa 36 naar 65 concerten per seizoen) en wil het de publieksinkomsten zeer sterk laten stijgen: in 2013 met maar liefst 285% ten opzichte van 2011. De bezoekersaantallen moeten hiertoe bijna verdubbeld worden en de ticketprijzen worden verhoogd. De toename van de bezoekersaantallen wordt deels gekoppeld aan het voornemen te gaan spelen in het theatercircuit. De commissie acht een verdubbeling van de bezoekersaantallen op basis van het voorliggende plan echter niet realistisch.
Het betreden van een nieuw speelcircuit vereist een grondiger aanpak dan nu in de aanvraag beschreven staat, niet alleen richting publiek, maar ook richting de theaters. Dat er ten tijde van de aanvraag gesprekken liepen met een niet met naam genoemde coproducent geeft de commissie te weinig in handen om haar vertrouwen in de te volgen strategie uit te spreken.
De overige eigen inkomsten moeten verder toenemen door bijdragen uit sponsoring en crowdfunding. Ook hierbij plaatst de commissie een kritische kanttekening, omdat de verwachtingen met betrekking tot de bedragen die hieruit voort moeten vloeien te hoog zijn en de tijdspanne waarin deze initiatieven ontplooid moeten worden kort is.
Het Jazz Orchestra is op het gebied van marketing en publieksbereik redelijk succesvol gebleken, maar de commissie is kritisch over het marketinggedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het muziektheatergedeelte. Bij 'On The Road' wordt geen doelgroep genoemd, hier wordt slechts gerefereerd aan de overlap in doelgroepen van theaters en de eigen doelgroep van het orkest. Bij de jazzopera op een libretto van Manon Uphoff gaat het orkest ervan uit dat onderwerp en doelgroepen automatisch samenvallen, maar er wordt in de aanvraag niet duidelijk gemaakt waarop deze aanname is gebaseerd. De commissie is van mening dat juist bij het starten van een geheel nieuwe artistieke activiteit een overtuigende marketingvisie onontbeerlijk is.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw speelt een breed repertoire; van swing tot en met hedendaagse jazz. Dit repertoire is binnen de BIS niet vertegenwoordigd. Wel zijn er andere grote formaties die delen van dit repertoire spelen. De commissie beoordeelt de bijdrage van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw op grond van deze overwegingen als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod binnen Nederland als neutraal. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw is gevestigd in Amsterdam, waar het ook een groot deel van de concerten verzorgt. De spreiding van de concerten naar gebieden van het land waar weinig vergelijkbaar aanbod is, is beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft geen structurele bijdrage van gemeente of provincie gevraagd.

Toeslag
niet toekennen
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw vraagt een toeslag aan voor de muziektheaterproducties en de talentontwikkelingsprojecten in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. De commissie is van mening dat deze toeslag niet op zijn plaats is. De onderbouwing voor de toeslag richt zich in de eerste plaats op de innovatie van de eigen concertpraktijk en de innovatie van het genre jazz. De commissie vindt dat de plannen met betrekking tot de muziektheaterproducties nog zo rudimentair zijn, dat het onmogelijk is om daar op dit moment al een waarde aan toe te kennen voor het genre als geheel. In de tweede plaats wil het Jazz Orchestra de toeslag gebruiken voor talentontwikkelingstrajecten in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. In de aanvraag wordt gesteld dat er samen met het conservatorium een opzet is gemaakt voor de European Composers and Arrangers Workshop, maar een uitwerking van het plan ontbreekt. Of er met dit onderdeel extra kosten gemoeid zijn, laat de aanvraag in het midden. Ook maakt de aanvraag niet duidelijk wat het aandeel van de beide partijen (orkest en conservatorium) in dit traject is. Op grond van deze overwegingen adviseert de commissie geen toeslag voor deze activiteiten toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.018.800
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 42 € 4.500 € 189.000
Circuit groot 88 € 7.500 € 660.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 849.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000