NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

KASSYS

inleiding

Het Amsterdamse gezelschap Kassys maakt theatervoorstellingen, films en tentoonstellingen waarin de schoonheid van het menselijk slagen en falen wordt getoond. De bron van inspiratie van Kassys wordt dagelijks gevuld door nieuwsgierigheid, ongerustheid, verbazing en ergernis over menselijke gedragsmechanismen in de wereld. De vervaging en vertekening van de scheidslijn tussen echt en fake gedrag (en de rol van de media hierbij) speelt een sturende rol in het werk. De groep gebruikt de codes en clichés van zowel theater als film om het 'verhaal' te vertellen. Kassys is te zien in theaters, op theaterfestivals, op jongerenfestivals, op filmfestivals, in tentoonstellingsruimtes, in binnen- en buitenland. De groep bestaat uit Liesbeth Gritter (concept en regie), Mette van der Sijs (coördinatie en artistieke assistentie) en Merrill Abrahams (zakelijke leiding).
In 2013 gaat de artistieke kern van Kassys een jaar 'herbronnen'. De artistieke leiding geeft zichzelf een jaar de tijd om te reflecteren en kritisch naar de ontwikkeling te kijken. De groep vraagt een meerjarige activiteitensubsidie aan om voorstellingen te blijven maken, zich verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan wat theater zou kunnen en moeten zijn. In 2013 maakt Kassys geen nieuwe productie, maar gaat de groep op tournee met de reprise van 'Cliffhanger' (2011) en de voorstelling 'Cadavre Exquis' (2012). Kassys verwacht 40 keer te zullen spelen in en buiten Nederland. In 2014 maakt de groep een nieuw project, met de werktitel 'Project X'. Hoe dit eruit gaat zien is nog onbekend. Kassys verwacht met 'Project X' 50 speelbeurten in en buiten Nederland te geven.
Kassys wil in de jaren 2013 en 2014 90 voorstellingen realiseren in het kleinschalige circuit voor in totaal 9.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 135.000 euro.

Kassys wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten met een bedrag van 212.613 euro. Voor die tijd werd de groep gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adviseurs van het Fonds hebben in deze periode drie voorstellingen van twee producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Kassys als zwak. Op het gebied van het vakmanschap heeft de artistieke leiding van Kassys een staat van dienst in het ontwikkelen van een vorm waarin theater en film tot een organisch geheel zijn gesmeed. De groep weet de wisselwerking tussen de scènes op de vloer en op film goed tot zijn recht te laten komen. De zeggingskracht heeft in de producties van de afgelopen jaren evenwel het hoge niveau niet kunnen handhaven. Eerdere producties kenmerkten zich nog door een scherpe regie tussen de film en het toneelspel, waardoor deze twee elementen elkaar aanvulden en versterkten. Deze precisie in de regie heeft zich in de producties van de afgelopen jaren naar het oordeel van de commissie niet kunnen doorzetten. De film en het toneelspel vormden met name in de productie 'Horizon' geen optimale eenheid. De spelers kregen minder materiaal in handen om op het toneel een even boeiend schouwspel te creëren als op de film. Uit de op zich sterke cast werd niet alles gehaald wat erin zat.
De artistieke leiding gaat in 2013 een jaar lang 'herbronnen' in de vorm van een sabbatical. In verband daarmee zijn de plannen voor de komende jaren nauwelijks uitgewerkt. Ook mist de aanvraag een coherente artistieke visie op het werk in de toekomst. Kassys heeft de huidige visie in de aanvraag vervat in een veelheid van termen. De commissie herkent daarin weliswaar enkele typerende eigenschappen van Kassys, zoals een live gedeelte en een videogedeelte in voorstellingen. Maar een visie van de makers op de artistieke ontwikkeling op langere termijn bevat de aanvraag niet. De commissie gaat er vanuit dat de herbronning juist is bedoeld voor de artistieke leiding om enige afstand te kunnen nemen en het artistiek profiel tegen het licht te houden.
Verder zijn alleen voor het jaar 2013 de plannen inhoudelijk bekend. Deze bestaan uit hernemingen van voorstellingen uit 2011 en 2012. De keuze om deze producties te hernemen wordt niet op inhoudelijke gronden onderbouwd. De aanvraag geeft hierdoor de indruk dat deze hernemingen vooral dienen om in het herbronningsjaar 2013 aandacht te blijven houden voor publiek en theaters. De commissie ziet hierin geen impuls voor de artistieke ontwikkeling van de groep. Voor het jaar 2014 bevat de aanvraag nagenoeg geen inhoudelijke informatie. Zo geeft Kassys voor 'Project X' in 2014 aan dat het op het moment van de aanvraag nog onbekend is hoe het eruit zal zien. Dus over het artistieke concept, de uitwerking, de medewerkers en de vorm geeft de aanvraag geen informatie. Op basis van de aanvraag is de commissie dan ook niet overtuigd dat Kassys vanaf 2013 voorstellingen zal maken met voldoende zeggingskracht en een herkenbare artistieke signatuur.

Ondernemerschap
onvoldoende
De commissie vindt het ondernemerschap van Kassys onvoldoende. In de bedrijfsvoering voor de komende jaren heeft de commissie geen vertrouwen. Het reprisejaar 2013 is tevens het herbronningsjaar van de artistieke leiding. De ervaring leert dat een reprise weliswaar minder werk vergt van een organisatie dan het maken van een nieuwe productie, maar er moet wel de nodige aandacht en dus tijd aan worden besteed. De aanvraag geeft alleen aan dat de artistieke kern de reprisetournee gaat begeleiden, maar hoe dat gecombineerd gaat worden met de sabbatical meldt de aanvraag niet. Verder geeft de groep aan begin 2014 te willen starten met het nieuwe 'Project X', dat voor hetzelfde jaar staat gepland. Dat betekent dat de ideeënvorming, de (artistieke) uitwerking, het repetitieproces en de verkoop allemaal in dat jaar moeten gaan plaatsvinden. Over de werkwijze zegt de aanvraag nog geen informatie te kunnen geven. Hierdoor heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat 'Project X' in 2014 daadwerkelijk in de theaters zal staan.
De aanvraag geeft de commissie niet het vertrouwen dat Kassys in de periode 2013-2014 de voornemens met betrekking tot het publieksbereik zal realiseren. Dat geldt allereerst voor de reprises. Een productie wordt doorgaans hernomen als de belangstelling van podia daartoe aanleiding geeft. Behalve een aantal opties in het buitenland geeft de aanvraag geen concrete informatie over de interesse van podia. Op het moment van de indiening van de aanvraag moest de verkoop nog beginnen en een van de producties nog in première gaan. Volgens de commissie is het buitengewoon moeilijk om in een dergelijk laat stadium nog voldoende voorstellingen te verkopen voor de reprises in 2013. Een productie op voorhand in reprise nemen vindt de commissie bovendien voorbarig. Maar ook voor 'Project X' is de commissie niet overtuigd op dit punt. Er is nog niets bekend over de verkoop, de doelgroepen en de marketing.
In het verlengde daarvan vindt de commissie de beoogde eigen inkomsten niet realistisch. De groep is volgens de aanvraag aan het onderzoeken hoe de uitkoopsommen kunnen worden verhoogd in 2013. Concrete aanknopingspunten daarvoor geeft de aanvraag verder niet. Aangezien er over de reprisetournees in 2013 nog maar nauwelijks afspraken zijn gemaakt met afnemers, is de commissie er niet van overtuigd dat de begrote inkomsten daaruit zullen worden gerealiseerd. Met betrekking tot de plannen van 2014 kan de commissie ook het vertrouwen niet uitspreken, omdat de aanvraag daarover geen gegevens bevat. Over de overige eigen inkomsten kan de commissie iets positiever zijn. Kassys werkt veel met buitenlandse partners en heeft daar in het verleden goede resultaten mee behaald.
De marketingstrategie vindt de commissie vooralsnog summier. Kassys noemt het zoeken naar liefhebbers van andere disciplines, mond-tot-mondreclame en 'locatiepilots'. Op zich vindt de commissie een aantal van deze ideeën interessant. De concrete vertaling naar de projecten is echter niet goed gemaakt. En bovendien geeft de aanvraag geen informatie over de producties van 2014, waardoor er ook nog geen gerichte marketingacties bekend zijn.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Kassys tot de subdiscipline bewegingstheater/mime. Weliswaar maakt Kassys gebruik van gesproken tekst, maar dat is voor de voorstellingen van ondergeschikt belang. De specialisatie van Kassys ligt bij het fysiek theater. Dit soort aanbod wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. Noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit wordt structureel vergelijkbaar aanbod gemaakt. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van Kassys aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime neemt Kassys echter geen unieke plek in.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal. De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is. De voorgenomen spreiding van de activiteiten van Kassys is laat zien dat er in verhouding veel voorstellingen buiten de grote steden worden verwacht, met name in de regio Noord. De commissie heeft er echter onvoldoende vertrouwen in dat deze spreiding daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. De aanvraag biedt op dat punt onvoldoende aanknopingspunten. De reprisetournees voor 2013 zijn nog niet verkocht in Nederland en de plannen voor 2014 zijn nog niet ontworpen en uitgewerkt, ook niet op het terrein van de planning en de verkoop.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Kassys heeft geen subsidie aangevraagd bij een lokale of regionale overheid.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Kassys niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 135.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000