NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

KORZO

organisatie/i_1852/korzofotocorinnedekorver.jpg

inleiding

Korzo is een artistiek producent en cultureel ondernemer die nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten in gang wil zetten en onder het motto ‘get close to talent’ zowel publiek als potentiële financiers voor deze ontwikkelingen wil enthousiasmeren.
Korzo heeft na de onlangs gerealiseerde verbouwing de beschikking over drie zalen en drie studio’s en beschikt over alle faciliteiten en staf voor zowel de functie van podium als die van producent. In het plan onderscheidt de instelling de kernactiviteiten scouting, talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding, productie en promotie.
Talentontwikkeling vormt volgens Korzo de basisfunctie, waarbij gestreefd wordt naar een spanbreedte van de jonge choreograaf tot de ervaren maker. Korzo investeert in de loopbaan van choreografen, biedt hen mogelijkheden om zich artistiek te ontwikkelen en ondersteunt hen bij het bepalen van strategische keuzes.
Voor gevorderde makers uit het freelance circuit vormt Korzo naar eigen zeggen een efficiënte en ideale samenwerkingspartner als producent en promotor van hun werk. Marketing, educatie en publieksparticipatie vormen daarom een essentieel onderdeel, evenals het organiseren van tournees en geclusterde presentaties in projecten als 'Dansclick' en 'Here We Live and Now' en in de festivals CaDance en Holland Dance.
De meerjarige aanvraag voor 2013-2014 richt zich volgens Korzo niet op makers die zijn doorgestroomd en nu vanuit een zelfstandige functie opereren, maar op choreografen uit het "middensegment". Volgens Korzo hebben zij reeds een zekere staat van dienst en zullen ze worden begeleid naar een zelfstandige status. De meerjarige aanvraag betreft het werk van Joeri Dubbe, Ivá n Pérez, David Middendorp en Jérá´me Meyer & Isabelle Chaffaud. Met elk van deze makers wil Korzo een avondvullende productie en een kort stuk uitbrengen. De korte stukken worden in samengestelde programma’s gepresenteerd.
Voor deze activiteiten vraagt Korzo als producerende instelling een subsidiebedrag van in totaal 346.500 euro aan het Fonds Podiumkunsten. Dit bedrag is gebaseerd op 53 uitvoeringen in de kleine zalen, 56 uitvoeringen in de middenzalen en 22 uitvoeringen in het circuit groot, alle gebaseerd op het laagste basisbedrag in het betreffende circuit.
Korzo verliest als productiehuis voor de dans met ingang van 2013 zijn landelijke subsidie in het kader van de basisinfrastructuur. Samen met de twee andere danspartners in Den Haag, het Nederlands Dans Theater en Holland Dance, is een plan ontwikkeld dat de keten voor dans in deze stad zo veel mogelijk behoudt. De afdelingen marketing en pr van Korzo en Holland Dance gaan met ingang van 2013 samen. Hierdoor kan er efficiënter worden gewerkt en kan kennis worden gedeeld. Ook wordt een samenwerking opgestart met Rotterdamse dansgezelschappen en dansopleiding Codarts. Korzo treedt onder andere op als producent van gezamenlijke voorstellingen en talentenprogramma’s en biedt werkervaringsplaatsen aan studenten.
Korzo heeft bij de gemeente Den Haag een jaarlijks subsidiebedrag van 1.500.000 euro gevraagd voor de totale exploitatie van het theater, de organisatie van het festival CaDance en de talentontwikkelingsfunctie. Het Nederlands Danstheater treedt vanaf 2013 op als coproducent en zal een substantiële financiële bijdrage leveren, aldus de aanvraag.
Korzo is meerjarig gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van basisinfrastructuur als productiehuis voor 1.196.677 euro per jaar. Korzo ontvangt daarnaast een structurele subsidie van 1.328.407 euro van de gemeente Den Haag.
Aangezien Korzo in de periode 2009-2012 structureel werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW, zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
Volgens de commissie bestaat er geen twijfel over de betekenis die Korzo als productiehuis en presentatieplek door de jaren heen heeft gehad voor de dans in Nederland. Door haar lange staat van dienst heeft de instelling een landelijke positie weten op te bouwen als begeleider en producent van nieuwe en gevorderde freelance choreografen. Korzo heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de pluriformiteit van het huidige danslandschap.
De commissie constateert echter dat de leidende positie van Korzo in het aanjagen en tonen van actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse dans in de afgelopen jaren enigszins is afgenomen. Volgens de commissie hangt dit samen met de weinig onderscheidende keuze voor het choreografisch talent waarmee wordt samengewerkt. Ook ligt de nadruk bij het aantal producties dat wordt uitgebracht vooral op de kwantiteit, waardoor de kwaliteit soms in het geding komt.
Hoewel productiehuizen met ingang van volgend jaar niet langer worden gesubsidieerd binnen de landelijke basisinfrastructuur, blijkt uit de plannen voor de periode 2013-2016 dat Korzo deze functie onverminderd wil blijven voortzetten. De commissie heeft waardering voor dit streven, aangezien zij de productiehuisfunctie die de instelling vervult van wezenlijk belang acht binnen de danssector. In dit verband acht zij ook de gekozen samenwerking met het Nederlands Dans Theater en het Holland Dance Festival essentieel voor de lokale infrastructuur op het gebied van dans in Den Haag.
De wijze waarop Korzo de komende jaren invulling wil geven aan de kerntaken op het gebied van talent scouten, begeleiden en presenteren, wijkt niet noemenswaardig af van de huidige werkwijze en getuigt van weinig reflectie. De commissie is echter positief over het feit dat de plannen blijk geven van een belangrijke accentverschuiving in de rol die de organisatie wil vervullen als artistiek producent. Daarin ziet Korzo zichzelf nadrukkelijk als een dansbemiddelaar voor het publiek, hetgeen volgens de commissie een positief effect kan hebben op de promotie van de (kleinschalige) dans. Zij heeft de aanvraag van Korzo dan ook beoordeeld als die van een producerende instelling op het gebied van dans.
De commissie plaatst kanttekeningen bij de kwaliteit van het aanbod dat Korzo de komende jaren als producent in het kader van deze regeling wil uitbrengen. De selectie van de choreografen wordt in de aanvraag niet helder onderbouwd en geeft geen duidelijk beeld van de artistieke signatuur waarmee Korzo zich als producent wil profileren. De makers verschillen onderling sterk als het gaat om vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht.
De commissie vraagt zich af waarom Korzo de desbetreffende makers wat betreft hun ontwikkeling allen plaatst binnen het - zoals zij het zelf noemt - "middensegment", aangezien een aantal van hen reeds is doorgestroomd en vanuit een zelfstandige functie opereert, terwijl anderen nog nauwelijks beschikken over een aansprekend curriculum. Dit verklaart volgens de commissie ook dat sommige plannen voor de te realiseren producties een matige uitwerking kennen.
Desondanks is de commissie van mening dat het merendeel van de gekozen choreografen over voldoende potentie beschikt om de beoogde ambities waar te maken. Temeer daar de aan het Nederlands Dans Theater gelieerde, esthetische kwaliteit van hun werk voldoende aanknopingspunten biedt voor de afzet ervan bij een breed scala van podia. Gezien de professionaliteit en ervaring van Korzo op dit gebied heeft de commissie er vertrouwen in dat de organisatie vanuit zijn rol als dansbemiddelaar ook daadwerkelijk het publiek zal weten te bereiken.
Op grond van het bovenstaande beoordeelt de commissie de kwaliteit van Korzo als voldoende.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Volgens de commissie getuigt de manier waarop Korzo zich verhoudt tot het verlies van zijn landelijke subsidie als productiehuis van veerkracht. De instelling streeft ernaar de totale inkomsten ook in de nieuwe situatie op bijna hetzelfde niveau te houden. Korzo stelt zich daarbij ondernemend op en legt een nieuw elan aan de dag waar het gaat om het genereren van eigen inkomsten en het tot stand brengen van interessante nieuwe samenwerkingsverbanden.
De aanvraag bevat naar de mening van de commissie een heldere strategie ten aanzien van de diversificatie en risicospreiding van de verschillende inkomstenbronnen. Behalve subsidies uit publieke middelen (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten) rekent de instelling op een substantiële coproductiebijdrage van het Nederlands Dans Theater van 420.000 euro op het gebied van talentontwikkeling. Daarnaast worden ook bijdragen van private fondsen en inkomsten uit de commerciële exploitatie van het eigen gebouw verwacht. Korzo is in financieel opzicht een gezonde organisatie en heeft de kostenstructuur goed op orde.
De commissie is positief over het voornemen van Korzo om op het gebied van publieksbereik intensief samen te werken met Holland Dance, en verwacht dat het samenvoegen van de beide marketingafdelingen in een gezamenlijke 'afdeling publieksontwikkeling voor dans' kan leiden tot meer slagkracht. De commissie acht dit noodzakelijk, aangezien zij publieksbereik niet tot de sterkste kanten van de organisatie rekent. In de aanvraag ligt het accent vooral op het versterken van het draagvlak voor dans in algemene zin en slechts in beperkte mate op de aansluiting van specifieke producten op de doelgroep(en) en leiden de plannen niet direct tot een aantoonbare stijging van het aantal bezoekers.
Desondanks spreekt uit de plannen een goed besef van de noodzaak om publieksgerichter te opereren. Dit blijkt volgens de commissie ook uit het soort producties waarvoor Korzo subsidie aanvraagt. Over het geheel genomen beoordeelt de commissie het ondernemerschap van Korzo dan ook als ruim voldoende.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Korzo geeft aan voor artistieke diversiteit binnen de Nederlandse dans te staan en binnen het Nederlandse dansveld een onderscheidende positie in te nemen door de aard van de activiteiten in hun totale omvang.
Volgens de commissie ligt dit genuanceerder. Het merendeel van de choreografen waarvoor Korzo in de periode 2013-2014 subsidie aanvraagt, is danser geweest bij het Nederlands Dans Theater. Hun werk is volgens de commissie verwant aan academisch moderne dans van dit BIS-gezelschap.
Op grond hiervan stelt de commissie dat Korzo een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het dansaanbod (vooral in de kleine en middelgrote zalen), maar hierin niet uniek is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Korzo is theater en producent gevestigd in Den Haag en presenteert daar bijna 25% van zijn totale aanbod. Daarnaast worden verschillende voorstellingen op tournee gebracht, al dan niet in combinatie met programma’s als 'Dansclick'.
De spreiding van de voorstellingen van Korzo in de verschillende regio’s is volgens de commissie echter niet bijzonder groot. Hierdoor levert de instelling geen bijzondere bijdrage aan dit criterium.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Korzo heeft bij de gemeente Den Haag een jaarlijks subsidiebedrag van 1.500.000 euro gevraagd voor de totale exploitatie van het theater, de organisatie van het festival CaDance en de talentontwikkeling. Dit bedrag bedraagt 47% van de totale omzet van de instelling. Indien het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er volgens de commissie sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De commissie ziet geen aanleiding om de door Korzo gevraagde toeslag toe te kennen. Zij is er onvoldoende van overtuigd dat het werk van de in de aanvraag genoemde makers voor effecten zorgt die de artistieke signatuur van Korzo overstijgen en daarmee een innovatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland. Daarnaast is de commissie er op basis van het plan onvoldoende van overtuigd dat er op dit gebied extra kosten moeten worden gemaakt.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Korzo te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 415.800
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 53 € 1.500 € 79.500
Circuit midden 56 € 3.000 € 168.000
Circuit groot 22 € 4.500 € 99.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 346.500
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 346.500
       
Gemiddeld per jaar € 173.250

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000