NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

KULSAN

inleiding

Stichting Kulsan is vanaf 1987 actief als producent en aanbieder van muziek, zang en dans uit Turkije. Het aanbod varieert van traditionele volksmuziek tot klassieke muziek, jazz, rock, pop en muziek van de diverse bevolkingsgroepen en regio’s van Turkije, zoals soefimuziek en zigeunermuziek. Ook realiseert zij cross”over”concerten waarin musici en muziek uit Turkije de verbinding aangaan met muziek en muziekculturen uit Nederland en West”Europa. Kulsan produceert concerten, concerttournees en sinds 2007 het festival Turkey Now! dat met ingang van 2013 opgenomen wordt in de jaarlijkse programmering. De missie van de stichting komt tot uitdrukking in de naam 'kulsan', een Turkse afkorting die staat voor 'een brug tussen twee culturen'. Kulsan is opgericht om de culturele uitwisseling tussen Turken en Nederlanders te bevorderen, door de veelzijdigheid en artistieke rijkdom van de Turkse cultuur in Nederland bekend(er) te maken. Tot de kernactiviteiten rekent de instelling niet alleen de productie en programmering van concerten in Nederland, maar ook het tot stand brengen van nieuwe muzikale verbindingen door het presenteren van interculturele Kulsan-producties in Turkije.
In de aanvraag stelt Kulsan dat het werkt vanuit de visie dat een kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en gevarieerd muziekaanbod onbekende mensen met elkaar kan verbinden door muziek samen te ervaren. De muzikale kwaliteit is daarbij de verbindende factor. De stichting beschouwt haar specifieke programmering als een basisonderdeel van het kunst- en cultuuraanbod in Nederland. Wat Kulsan volgens de aanvraag uniek maakt, is dat zij Turkse muziekculturen structureel, in plaats van incidenteel, op de Nederlandse podia presenteert. Zij beschikt daartoe over een breed en veelzijdig netwerk in Turkije, wat noodzakelijk is omdat het muziekaanbod in dat land nauwelijks geïnstitutionaliseerd is. Kenmerkend voor de programmering van Kulsan zijn de cross-overs waarin Turkse en Nederlandse musici met verschillende muzikale achtergronden met elkaar samenspelen, improviseren en optreden.
Kulsan wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld 43 concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 174.500 euro per jaar. In de programmering voor 2013-2016 staat jaarlijks één specifieke Turkse regio centraal. Achtereenvolgens omvat de programmering de regio's: Centraal Anatolië (2013); het Zwarte Zeegebied (2014); Zuidoost Anatolië (2015); en het gebied rondom de Zee van Marmara (2016).
Voor het circuit van kleine zalen worden in 2013 en 2014 per jaar 21 concerten georganiseerd op basis van het format 'Tá¼rká¼ Bar'. Het gaat daarbij om drie afzonderlijke tournees waarvan in 2013 één tournee onderdeel zal uitmaken van de programmering van Turkey Now! De artiesten en bands die zullen touren zijn in 2013 de Alevitische bard Musa EroÄŸlu, de volkszanger Kubat en de Davul-Zurna groep uit Kaman, en in 2014 Mahmut, Sevval Sam en Zeynep Baskan. Daarnaast zullen er jaarlijks twee kleine concerten worden gegeven in Amsterdam en Rotterdam als 'buitengewone Turkey Now! concerten', in 2013 een programma door Neset Ertas en door hem voorgedragen troubadours en in 2014 Pontus-muziek door Birol Topaloglu.
Voor het circuit van middelgrote zalen worden er per jaar negen concerten gepresenteerd met rock, pop en hiphop, onder andere de Koerdische rockgroep BAJAR en de rockster Volkan Konak. Voor dit circuit worden verder per jaar vier concerten gegeven in het kader van Tá¼rkey Now!, onder andere door de klassieke tenor Ahmet á–zhanen en de jazzmusicus Fuat Saka en band.
Voor het circuit van grote zalen wordt elk jaar een tournee van zeven voorstellingen georganiseerd in de vorm van een muziek- en dansspektakel, in 2013 de show 'De Ney', met authentieke muziek, en in 2014 percussionist Okay Temiz en zijn gezelschap.

Kulsan wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 221.343 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de basisinfrastructuur.
In het geval van Kulsan zijn in de periode 2009-2012 zes concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van deze aanvraag van Kulsan als zwak. Zij wijst er allereerst op dat de regeling Meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 bedoeld is voor podiumkunstinstellingen die een aanbod produceren met een duidelijke eigen artistieke signatuur. De commissie heeft de aanvraag in dat kader beoordeeld.
De activiteiten van Kulsan in de afgelopen periode beslaan een breed scala aan concerten van steeds wisselende artiesten die met elkaar gemeen hebben dat zij afkomstig zijn uit Turkije. De concerten getuigen van vakmanschap, waarbij de commissie wel opmerkt dat er aanzienlijke onderlinge verschillen zijn tussen de artiesten die Kulsan programmeert. Tegelijkertijd is de commissie kritisch over de oorspronkelijkheid. De commissie mist een herkenbare, eigen signatuur in de gepresenteerde producties. De instelling wil een 'rijk cultureel palet' presenteren, maar dat resulteert in een zeer divers aanbod, van zowel hedendaagse als traditionele muziekstijlen, waarin voor de commissie geen inhoudelijke samenhang valt te bespeuren, anders dan Turkije als constante factor. Dat uitgangspunt vindt de commissie te breed en algemeen om te kunnen worden geïdentificeerd als een overtuigende artistieke signatuur. In het advies over de aanvraag van Kulsan voor de periode 2009-2012 merkte de commissie Muziek destijds onder meer op dat zij zich maar een beperkt beeld kon vormen van de artistieke criteria die de instelling hanteert bij het samenstellen van haar aanbod. Aan het eind van deze periode komt de commissie tot de conclusie dat ook uit de gerealiseerde activiteiten geen helder artistiek beleid valt te destilleren.
De afwezigheid van een overtuigende artistieke signatuur leidt volgens de commissie tot een beperking van de zeggingskracht van de activiteiten. Door het ontbreken van een interessante artistieke visie overstijgen de activiteiten niet het niveau van een regulier concert. Het publiek wordt niet geprikkeld of uitgedaagd door de context waarbinnen de afzonderlijke concerten worden gepresenteerd; er worden geen bijzondere gezichtspunten toegevoegd.
De voorgenomen activiteiten in de aanvraag betreffen naar de mening van de commissie ook weer een breed scala aan concerten waarin geen heldere artistieke lijn is te ontwaren. De aanvraag geeft geen blijk van een artistieke visie op basis waarvan de concerten tot stand komen, waarmee de concerten oorspronkelijkheid ontberen. Immers zowel bij het aanbod van artiesten die in Nederland gevestigd zijn, als bij de import van musici en groepen uit Turkije, is Kulsan de schakel in de keten die het bestaande aanbod faciliteert. Wanneer er daarnaast speciale producties worden aangeboden met cross-overs tussen musici uit verschillende muziekgenres, dan dragen deze het persoonlijke stempel van de artiesten die hiervoor worden gevraagd, en niet dat van Kulsan. Daarnaast is het ontwikkelen van interculturele cross-overs in de muzieksector inmiddels gemeengoed, waardoor de functie van Kulsan als katalysator volgens de commissie niet langer onontbeerlijk is voor het ontstaan van dergelijke samenwerkingen. In het verlengde van wat hiervoor werd gezegd is de commissie ook over de verwachte zeggingskracht van de concerten kritisch, nu de aanvraag geen reden geeft om aan te nemen dat in de toekomst er wel een interessante artistieke visie aan de activiteiten van Kulsan ten grondslag zal liggen.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat in deze aanvraag naar voren komt als ruim voldoende. Kulsan heeft een stevige positie weten op te bouwen als deskundige en betrouwbare partner van een aantal toonaangevende podia. De instelling is voor haar functioneren in hoge mate afhankelijk van een goede samenwerking met deze partners, maar de invulling daarvan is in de aanvraag niet beschreven. Zo dringt de vraag zich op wat de reden is dat uitsluitend op basis van uitkoopcontracten wordt gewerkt. De begroting bevat geen inkomsten uit partage of recette, maar gezien haar uitgebreide ervaring zou Kulsan zich ondernemender kunnen tonen door zelf enig risico te accepteren.
Met betrekking tot de inkomstenwerving constateert de commissie dat Turkey Now! volgens de aanvraag inmiddels een grotere naamsbekendheid heeft dan Kulsan. Uit de resultaten in de afgelopen jaren blijkt dat de kansen om overige eigen inkomsten te verwerven, vrijwel volledig zijn verbonden met dit onderdeel: in festivaljaren was het gerealiseerde bedrag meer dan twee ton, terwijl deze inkomsten in tussenliggende jaren vrijwel nihil waren. Hoewel de stichting heeft aangetoond goed in staat te zijn andere inkomsten te werven voor Turkey Now!, is de commissie er niet van overtuigd dat door het veranderen van de frequentie van een tweejaarlijks naar een jaarlijks evenement deze inkomsten tegelijkertijd zullen verdubbelen.
Kulsan weet goed gebruik te maken van de inzet van professionals op het terrein van publiciteit en marketing, wat onder andere resulteert in een zeer verzorgde publiciteit voor Turkey Now! en veel exposure rond het festival. De commissie is echter ook met betrekking tot dit aspect kritisch over het feit dat in de aanvraag niet is ingegaan op de samenwerking en taakverdeling tussen Kulsan en de podia. Ten aanzien van het publieksbereik vindt de commissie de aanvraag niet overtuigend. De aanwezigheid van een half miljoen mensen met een Turkse achtergrond in Nederland wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekende toelichting op de doelgroep. Vervolgens wordt gesteld dat het aanbod dat in de behoefte van deze doelgroep voorziet, ook beschikbaar komt voor 'andere Nederlanders'. De commissie vindt het een gemiste kans dat Kulsan zich expliciet richt op een divers samengesteld 'gemengd' publiek, maar niet ingaat op de resultaten van publieksonderzoek, terwijl die informatie volgens de aanvraag wel in ruime mate voorhanden is. Voor het handhaven van een onderscheidende positionering is het van belang juist aan dat aspect aandacht te besteden, aangezien zich inmiddels andere aanbieders op de markt begeven met activiteiten en evenementen voor Turkse doelgroepen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag van Kulsan aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat Kulsan binnen de context van het Nederlandse muziekaanbod voornamelijk valt te typeren als een aanbieder op het terrein van wereldmuziek. Daarmee behoort de aanvrager tot een relatief beperkte groep muziekinstellingen die verantwoordelijk is voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De aard van de activiteiten binnen het aanbod aan wereldmuziek is echter niet dusdanig uitzonderlijk dat deze als uniek kunnen worden aangemerkt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat het Kulsan gevestigd is in Amsterdam, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Kulsan heeft voor de periode 2013-2016 een bedrag van 75.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam en een bedrag van 49.450 euro bij de gemeente Rotterdam. Het gezamenlijke bedrag aan gemeentelijke subsidies komt neer op 18% van de totale begroting. Mochten beide aanvragen worden gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Kulsan niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 349.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000