NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

MATANGI QUARTET

Matangi Strijkkwartet

inleiding

Het Matangi Quartet is een in Den Haag gevestigd strijkkwartet dat zich in de afgelopen jaren met circa 75 concerten per jaar een positie heeft weten te verwerven in het muziekleven als vaste bespeler van nationale en internationale kamermuziekpodia. Het kwartet beschrijft zichzelf als 'een gedreven ambassadeur voor de klassieke muziek' en brengt in die rol het strijkkwartetrepertoire met nieuw elan tot leven. Daarbij probeert het een zo groot mogelijk publiek te bereiken. In essentie draait het volgens Matangi maar om één ding: de energie, passie en opwinding die in alle goede muziek besloten ligt, voelbaar te maken voor de toehoorder.
De aanvraag noemt als artistieke uitgangspunten: spelkwaliteit, een brede en uitdagende programmering en aantrekkelijke presentatie, educatie en publieksverbreding. Deze uitgangspunten leiden tot de volgende uitvoeringsvormen: concerten op nationale en internationale podia, cross-over projecten, cd-producties en educatieve projecten.
Voor de komende jaren zal Matangi in het circuit van kleine podia zijn eigen seizoensprogramma's uitvoeren, waarbij de verbindingen tussen de composities zowel thematisch, historisch, geografisch, muzikaal als buitenmuzikaal kunnen zijn. De aanvraag geeft twee voorbeelden van klassieke kwartetprogramma's: 'Folk', met op volksmuziek geïnspireerde werken van Haydn, Prokofjev en DvoÅ™ak, en 'Haydn's Nature', een hommage aan de energieke levenslust van Joseph Haydn, met een 'serieuze knipoog' naar de natuurliefhebberij van deze componist. Daarnaast zal het kwartet een nieuwe concertserie organiseren in de Amstelkerk in Amsterdam. In standplaats Den Haag is het kwartet als 'huisensemble' een samenwerking aangegaan met Theater De Regentes, wat leidt tot de Music Pool, een concertserie verzorgd door Haagse musici en ensembles met een laagdrempelige setting en een brede programmering van klassiek tot pop, van jazz tot wereldmuziek.
Het uitvoeren van de strijkkwartetten van Beethoven zal in 2013 en 2014 speciale aandacht krijgen. Matangi doorloopt in 2012 en 2013 een intensief studietraject met als einddoel het instuderen en 'met meesterschap' uitvoeren van alle Beethovenkwartetten. Deze werken zullen ingebed worden in de concertprogramma's, maar zullen tevens integraal worden uitgevoerd in een concertserie. Ook zijn er plannen voor meerdere multidisciplinaire producties en cross-over projecten. Ten eerste zal in samenwerking met Oorkaan een muziektheatervoorstelling worden gemaakt voor kinderen vanaf zes jaar, getiteld 'De Mannen van Minsk', met een nieuw libretto van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes en muziek van componist Peter-Jan Wagemans. Ten tweede zal het kwartet het schoolproject 'Matangi Song Show - Schrijf je eigen Song' continueren. Ook zal de samenwerking met DJ Kypski worden voortgezet in de vorm van de show 'Electromantique': een hybride vorm van klassieke muziek en dance. Ten slotte wil het kwartet een nieuw theaterconcert ontwikkelen met de Britse singer-songwriter Tom McRae, waarbij de musici met McRae een Songbook willen schrijven met nieuw gecomponeerd werk. Als voorbeeld wordt verwezen naar 'The Juliet Letters' van Elvis Costello en het Brodsky Quartet.
Het Matangi Quartet wil in de jaren 2013 en 2014 66 concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 112.000 euro per jaar.

Het Matangi Quartet wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 32.241 euro per jaar.
In de periode 2009-2012 zijn negen concerten van het Matangi Quartet bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Matangi Quartet als ruim voldoende. De enthousiaste en avontuurlijke wijze waarop het kwartet de uitvoering van het klassieke repertoire combineert met uiteenlopende cross-overs, getuigt volgens de commissie van een oorspronkelijke aanpak. Deze werkwijze heeft het Matangi Quartet bovendien een sterke eigen positie opgeleverd, waarbij het er goed in slaagt publiciteit te genereren met uiteenlopende samenwerkingen. Dat betekent echter niet dat de cross-over projecten ook in alle gevallen artistiek succesvol zijn te noemen. In sommige gevallen is sprake van een samenwerking met een zeer oorspronkelijk uitgangspunt, maar heeft het resultaat beperkte zeggingskracht. Zo was er veel aandacht in de publiciteit rond de samenwerking met DJ Kypski, maar leidde de combinatie op het podium naar de mening van de commissie niet tot een geslaagd concert. Dit omdat de verschillende muziekstijlen tegenover elkaar werden geplaatst zonder dat elementen werden geïntegreerd.
In algemene zin merkt de commissie op dat de kracht van het kwartet vooral is gelegen in de open houding en de stilistische diversiteit. De breedte van het repertoire brengt echter ook een nadeel met zich mee, aangezien verdieping en verdere ontwikkeling van het vakmanschap gebaat zijn bij de focus op een bepaald specialisme. De commissie vindt dat het Matangi Quartet op het gebied van vakmanschap in uitvoeringskwaliteit tot dusver in geen enkel idioom de hoogste graad van excellentie heeft bereikt.
De aanvraag hinkt in dit opzicht op twee gedachten: het kwartet richt zich nadrukkelijk op uiteenlopende cross-over projecten en tegelijkertijd investeert het kwartet in verbetering van de spelkwaliteit met de uitvoering van het volledige strijkkwartetrepertoire van Beethoven. De commissie is er echter op grond van de ontwikkeling in de afgelopen jaren niet van overtuigd dat het kwartet voldoende succesvol zal zijn in de integrale uitvoering van de Beethoven-kwartetten om zich qua zeggingskracht te kunnen meten met de internationale top op dit gebied. De commissie denkt dat het Matangi Quartet er in deze fase van zijn ontwikkeling goed aan zou doen zich te concentreren op producties die bijdragen aan het eigen, veelzijdige profiel. Het plan bevat daarvan een aantal sterke voorbeelden, zoals de 'Matangi Song Show' en de samenwerking met Tom McRae.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap zoals dat in deze aanvraag naar voren komt als goed. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt bij het criterium kwaliteit, weet het kwartet zich sterk te positioneren met de programmering en diverse samenwerkingsprojecten. De commissie stelt met waardering vast dat het ensemble erin slaagt om als strijkkwartet een aanbod te presenteren dat aantrekkelijk is voor een doelgroep die niet of zeer zelden voor kamermuziek naar een concertzaal gaat. In de aanvraag wordt vervolgens aannemelijk gemaakt dat de marketingstrategie, die uitgaat van een persoonlijke benadering via onder meer sociale netwerksites en free publicity, voldoende doelgericht is met het oog op de geformuleerde doelstellingen.
De commissie is van mening dat de aanvraag weinig inzicht verschaft in de bedrijfsmatige en financiële consequenties van verschillende samenwerkingen die worden aangegaan. Alleen in het geval van de samenwerking met De Regentes in het kader van de Music Pool wordt meer informatie gegeven, maar ook in dat geval is de onderlinge taakverdeling niet duidelijk.
Het Matangi Quartet toont zich in de begroting optimistisch ten aanzien van de publieksinkomsten: na een dalende trend in de periode 2009-2011 zullen de gemiddelde publieksinkomsten per concert in 2013-2014 fors hoger uitvallen. Deze verwachting is echter niet onderbouwd; de instelling meldt daarentegen juist dat zij sinds 2011 wordt geconfronteerd met een krimp in het aantal speelbeurten en dalende publieksinkomsten. De commissie constateert dat uit de aanvraag wel blijkt dat een degelijk zakelijk beleid wordt gevoerd: de financiële situatie was de afgelopen jaren steeds gezond en stabiel en de instelling toont zich bovendien bewust van het belang van kostenbeheersing en diversificatie van inkomstenbronnen.


Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag van het Matangi Quartet aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod als neutraal. Zij overweegt daarbij dat het kwartet dient te worden aangemerkt als instelling op het terrein van de klassieke muziek. Daarbinnen behoort de instelling tot een relatief omvangrijke groep van muziekensembles met een min of meer vergelijkbaar aanbod aan muzikale stijlen en combinaties van repertoire. Het kwartet onderscheidt zich in zijn producties - ondanks de cross-over projecten - niet dusdanig van andere ensembles in deze categorie, dat volgens de commissie sprake is van een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag van het Matangi Quartet aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Zij overweegt daarbij dat de instelling is gevestigd in Den Haag, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is relatief omvangrijk. Dit gegeven leidt tot een positief oordeel ten aanzien van de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Het Matangi Quartet heeft een bedrag van 50.000 euro per jaar op de begroting opgenomen aan subsidie van de gemeente Den Haag. Als deze subsidie van de gemeente wordt toegekend is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Het Matangi Quartet heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Matangi Quartet te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 224.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 84 € 1.000 € 84.000
Circuit midden 40 € 2.500 € 100.000
Circuit groot 8 € 5.000 € 40.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 224.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000