NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

MATZER

inleiding

Matzer is een theatergroep uit 's-Hertogenbosch, onder leiding van Madeleine Matzer. Matzer maakt transparant, gelaagd, sensitief en muzikaal theater, dat toeschouwers direct en oprecht aanspreekt, over mensen die een herkenbare strijd voeren met het leven. Dit doet ze door een trapsgewijze opbouw van het vertellen, spelen en zingen van de acteurs, alsmede de inzet van muziek, vormgeving en video. Terugkerende thema's zijn: het hellend vlak tussen goed en kwaad, de onuitwisbare invloed van de kindertijd op de rest van ons leven, omgaan met (hoge) verwachtingen van onze omgeving en onszelf, het diep-menselijk verlangen naar intimiteit en liefde, familie versus het individu. Matzer streeft ernaar een groot en nieuw publiek met haar voorstellingen te genereren door een actuele en inhoudelijke keuze voor onderwerpen en bronnen, een consistente en vakmatige stijl van theatermaken, een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak en strategisch gekozen samenwerkingspartners. De kernactiviteiten zijn het maken van toneelvoorstellingen op basis van boek-, film- en repertoirebewerkingen en op basis van nieuw geschreven stukken; compacte voorstellingen in het kader van 'Matzer over de vloer'; zondagse 'Kunstdiensten' in de Verkadefabriek; 'Matzer op maat' voor bedrijven en instellingen, en educatieve/bijscholingsactiviteiten onder de naam 'Matzerclasses'. De zakelijk leider is Judith ter Velde.
In 2013 maakt Matzer een productie op basis van de roman 'Alsof het voorbij is' van Julian Barnes. Hoofdpersoon Anthony probeert beschadigingen uit zijn jeugd, die zijn leven verregaand beïnvloed hebben, te verzachten door de geschiedenis te herschrijven. Vervolgens maakt Matzer de 'muziektoneel'-productie 'Romeo & Julia', de eerste in een voorgenomen serie Engelstalige bewerkingen van repertoireteksten door Madeleide Matzer en componist Helge Slikker, in coproductie met Paradiso Melkweg Producties. In 2014 maakt Matzer een bewerking van de klassieker 'Gejaagd door de wind' van Margaret Mitchell, in coproductie met Bos Theaterproducties. Daarnaast worden in totaal 12 'Kunstdiensten' gerealiseerd: openbare zondagochtendbijeenkomsten voor zingeving en samenkomst in de Verkadefabriek.
Matzer wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 242 voorstellingen realiseren voor 30.450 bezoekers. Voor 140 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd. Deze worden in de kleine en middelgrote zalen gespeeld. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 555.000 euro.

Matzer ontvangt momenteel een tweejarig projectsubsidie voor 2011-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 350.000 euro. Ook in 2009-2010 ontving de groep een tweejarig projectsubsidie. Daarnaast ontvangt de groep subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch van 30.230 euro en van de provincie Noord-Brabant van 207.737 euro.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Matzer als voldoende. Zij waardeert de manier waarop Madeleine Matzer samen met haar productiekern met overtuigend vakmanschap, gedegen theaterproducties neerzet voor een breed publiek. Matzer heeft in de afgelopen jaren definitief gekozen voor de combinatie van verschillende kleine(re) producties en projecten, naast groter gemonteerde producties die veelal gebaseerd zijn op succesvolle boeken en films. Deze keuze vindt de commissie doordacht uit het oogpunt van oeuvrevorming en van het creëren van publieke draagkracht voor de activiteiten. De gekozen thema's en de wijze waarop deze in de voorstellingen worden uitgewerkt, zorgt voor identificatie bij het publiek en dragen daarmee bij aan de zeggingskracht van de voorstellingen. Wel is de werkwijze inmiddels gekend en volgens de commissie in vergelijking met andere makers en producenten niet erg onderscheidend. Dat maakt het werk van Matzer weinig oorspronkelijk. Vooral de grote producties blijven bij het format van muzikale bewerkingen van bestaande teksten, met een degelijke cast en sobere enscenering. Dat leidt tot degelijke producties, die mede door de repertoirekeuze een groot publiek bereiken. De productie 'De eenzaamheid van de priemgetallen', waarvan een registratie is meegestuurd, is hier een voorbeeld van. Maar ook de kleinere productie 'Marilyn Monroe, diamonds are a girls best friend', waarvoor nieuwe teksten zijn geschreven, was in dat opzicht deels vergelijkbaar. Deze producties laten in de ogen van de commissie in die zin weinig ontwikkeling in de eigen signatuur zien.
Uit de aanvraag blijkt dat Matzer de komende jaren voortgaat op de ingeslagen weg van de combinatie tussen groter gemonteerde producties voor de middenzaal en diverse kleinere projecten en producties. De gepresenteerde plannen voor de komende jaren zien er degelijk en overdacht uit. De keuze voor een reeks Engelstalige producties vindt de commissie daarbinnen het minst overtuigend toegelicht. Deze keuze wordt nauwelijks artistiek onderbouwd en ook de te verwachten belangstelling wordt niet goed beschreven. Met de groter gemonteerde producties blijft Matzer zich in de komende jaren begeven op het snijvlak van vrije producties en gesubsidieerd theater. Ze laat echter in de voorgelegde plannen voldoende inzet zien om niet aan artistieke kwaliteit in te boeten. Zo is de commissie positief over de in het plan genoemde, nieuwe factoren in het werk, zoals de verregaande integratie van toneel en muziek in 'Alsof het voorbij is' en 'Romeo & Julia', waarin de hele toneeltekst op muziek wordt gezet, en de thrillerachtige spanningsboog in de productie 'Alsof het voorbij is'. De commissie heeft voldoende vertrouwen in het vakmanschap van Madeleine Matzer om aansprekende producties te kunnen blijven neerzetten die een breed publiek zullen aanspreken.

Ondernemerschap
zeer goed
Het ondernemerschap van Matzer is zeer goed. Matzer heeft zich in de afgelopen jaren stevig in de markt gezet. Landelijk deed zij dat vooral met de grotezaalproducties en lokaal ook met de kleinschaliger activiteiten als de Kunstdiensten. Madeleine Matzer heeft een goede neus voor wat publiek wil en bouwt daar haar oeuvre omheen, met grote boek- en filmbewerkingen voor in de grote zalen en wat kleiner werk voor een kleiner en specifieker publiek. Daarbij heeft zij vele samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de afzet van de voorstellingen. De commissie vindt het gehele plan van Matzer eigenlijk lezen als een geïntegreerd pr-plan om de activiteiten zo breed mogelijk uit te zetten, ook internationaal. Haar aanpak om op het snijvlak van het gesubsidieerde en vrije circuit te opereren is hierin tegelijkertijd moedig en effectief.
Deze geïntegreerde aanpak is ook zichtbaar in de marketinginspanningen. Matzer positioneert het gezelschap effectief binnen het Brabantse theaterlandschap en heeft inmiddels een landelijke reikwijdte die zich de komende jaren geloofwaardig verder uitbreidt. Het marketingplan is goed uitgewerkt met heldere posititionering in het veld, een bruikbare analyse van de relevante doelgroepen en per voorstelling beschreven, specifieke marketinginstrumenten die op elkaar aansluiten. Als resultaat van dit degelijke beleid is het publieksbereik sinds 2009 flink toegenomen. De consolidatie die de groep nu begroot voor de komende jaren is volgens de commissie realistisch voor de geplande activiteiten.
Bovendien is volgens de commissie de bedrijfsvoering van Matzer op orde. De instelling is financieel gezond en Matzer heeft aangetoond met een kleine organisatie in continuïteit te kunnen werken, waarbij op verschillende schaalniveaus projecten tegelijkertijd plaatsvinden.
Het plan getuigt ook van een visie op diversificatie van en risicospreiding tussen inkomstenbronnen. Zo legt Matzer overtuigend uit welke activiteiten niet kostendekkend gerealiseerd kunnen worden en daar vraagt de groep het subsidie voor aan. Verder noemt het plan de sponsorestafette en het op repertoire houden van stukken als middelen voor het genereren van eigen inkomsten. Deze plannen zijn goed onderbouwd. Gezien de resultaten in de afgelopen jaren, zichtbaar in hoge overige eigen inkomsten, heeft de commissie vertrouwen in deze plannen.
Wat betreft de publieksinkomsten heeft Matzer de drempelnorm de afgelopen jaren ruimschoots gehaald. Opvallend is wel dat de eigen inkomsten voor 2013 en 2014 lager zijn begroot dan deze waren in 2009-2011. Echter, de succesvolle grotezaalproductie in 2011 verklaart de uitschieter in publieksinkomsten en de lager ingeschatte publieksinkomsten acht de commissie dan ook realistisch.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Matzer levert naar het oordeel van de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er behalve Matzer veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater. Zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten maken teksttheater. In genre en vorm heeft het werk van Matzer volgens de commissie overlap met dit brede, bestaande aanbod, ook in het gebruik van muziek. Ten opzichte van dit bestaande aanbod vindt de commissie de producties van Matzer weinig onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van podiumkunsten als zeer goed. Matzer is gevestigd in 's-Hertogenbosch en heeft zich daar stevig geworteld in het lokale en regionale culturele landschap, met de Verkadefabriek als thuistheater. Uit de aanvraag blijkt verder dat Matzer veel voorstellingen speelt in de rest van Nederland en in verhouding veel op plekken waar weinig theateraanbod is. Ook daarmee levert Matzer een bijdrage aan de spreiding van aanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende periode heeft Matzer structurele subsidie gevraagd van de gemeente 's-Hertogenbosch (30.500 euro) en van de provincie Noord-Brabant (150.000 euro). Indien deze aanvragen worden gehonoreerd, is er sprake van een beperkte bijdrage van lokale en regionale overheden.

Toeslag
niet van toepassing
Matzer heeft geen aanvraag gedaan voor een toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Matzer te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 555.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 50 € 3.000 € 150.000
Circuit midden 90 € 4.500 € 405.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 555.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 555.000
       
Gemiddeld per jaar € 277.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000