NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

MC PRODUCTIES

MC

inleiding

Stichting MC heeft als doel het ontwikkelen en overbrengen van een intercultureel en interdisciplinair theateridioom dat aansluit bij de beeldcultuur en cultuurbeleving van grootstedelijk Nederland annu nu. MC produceert voor de middelgrote en kleine zalen en presenteert voorstellingen in het eigen podium op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. De aanvraag is gericht op MC Producties. Artistiek leider is Marjorie Boston, zakelijk leider is Lucien Kembel.
MC Producties wil nieuwe verhalen - intercultureel en interdisciplinair - in oude steden vertellen. Daarmee wil de groep de realiteit waarin we leven - onze nieuwe samenleving en de dilemma's, kansen en uitdagingen die deze met zich meebrengt - zichtbaar maken op de podia. Binnen de projecten van MC Producties wordt geput uit diverse bronnen en worden dwarsverbanden gelegd tussen verschillende (sub)culturen, stijlen en disciplines. Daarmee wil MC Producties nieuw 'repertoire' ontwikkelen en spelen, en intercultureel aanbod voor programmeurs onontkoombaar maken.
MC Producties wil de komende jaren producties die zichzelf al bewezen hebben naar een hoger plan tillen en voor meer publiek spelen. In 2013 wordt 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen' gemaakt, een nieuwe productie. Het gedrag dat mensen vertonen uit angst voor verlies, vormt de inspiratiebron voor een tekstconcert in 4 bedrijven, onder regie van theatermaakster Lenne Koning. Daarna wordt ook 'Nina Simone (A)live' van Maarten van Hinte en Marjorie Boston uit 2012 hernomen. In deze voorstelling gaan zeven makers/performers op zoek naar het verhaal achter de muziek, op zoek naar Nina en de Nina in henzelf. In 2014 wordt 'Pussylounge' van Marjorie Boston uit 2004 hernomen. 'Pussylounge' speelt zich af in een hippe club waar vier cultureel diverse vrouwen dealen met hun seksualiteit. Vrouwen die kwetsbaar en eerlijk hun passie tonen op een manier die niet toegesneden is op mannen. Datzelfde jaar wordt ook 'Scarfaced' van Maarten van Hinte en Marjorie Boston uit 2004 hernomen. Het is een theatrale de-constructie van de cultfilm over asielzoeker Tony Montana, die in zijn gastland Amerika integreert door als crimineel de harde regels van de Amerikaanse samenleving tot in hun uiterste consequentie toe te passen.
In 2013 wordt verder 'Country en Western' gemaakt en in de komende jaren worden ook cabaretvoorstellingen van Jeffrey Spalburg geproduceerd. Deze worden niet meegenomen in de subsidieaanvraag.
MC Producties wil in de periode 2013-2014 in totaal 110 voorstellingen realiseren in kleine en middelgrote zalen, voor naar verwachting 22.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 450.000 euro. Daarnaast vraag MC Producties een toeslag van 90.000 euro vanwege vernieuwing van het Nederlandse repertoire, een vernieuwende werkwijze in het benaderen en binden van publiek en voor het profileren en begeleiden van nieuwe makers.

MC Producties is tussen 2009-2012 als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur en ontvant een structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1.269.669 euro. Ook voor die tijd ontving MC Producties subsidie van het ministerie. Van de gemeente Amsterdam ontvangt MC Producties momenteel een structureel subsidie van 748.010 euro. De Raad voor Cultuur heeft de activiteiten van de aanvrager gevolgd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de MC Producties als voldoende. MC Producties heeft in zijn producties een herkenbare signatuur, die een voortzetting is van met name de handtekening van voorganger Made in da Shade. De producties worden vanaf het begin gemaakt vanuit andere bronnen en uitgangspunten dan het meer traditionele theater. Hiphop was een beginpunt, wat leidde tot energieke en muzikale voorstellingen. Daarin werd niet de dramaturgie van de tekst, maar de energie van de 'kick' of de vorm leidraad. Inspiratiebronnen zijn eerder de straat- en clubcultuur dan het bestaande repertoire. MC zet die lijn door en speelt daarmee een rol in het ontwikkelen van dit interculturele en interdisciplinaire theateridioom.
Voordat de commissie op de artistieke kwaliteit van MC ingaat, merkt zij op dat MC in haar ogen de laatste jaren de verwachtingen als productiehuis en producent niet heeft waargemaakt. De output van nieuwe en wat grootschaliger producties bleef in de ogen van de commissie beperkt. Bovendien was de uitstraling en het bereik van met name de eigen theaterproducties eveneens beperkt voor een organisatie met de ervaring en schaal als MC. Uitzondering zijn de cabaretproducties van Jeffrey Spalburg, die veel voorstellingen en publiek hebben gerealiseerd. Deze hebben volgens de commissie echter een andere signatuur dan de overige producties van MC en worden door MC nu ook buiten de aanvraag gehouden.
Over de voorstellingen die zijn bezocht, of waarvan registraties zijn meegestuurd, komt de commissie tot een zeer wisselend oordeel. De energie van de voorstellingen is veelbepalend, waarbij de kwaliteit van de acteurs de doorslag geeft. De regie schiet echter soms te kort en is niet dwingend genoeg in het behouden van de structuur en het ritme van het geheel, zoals in de productie 'BH'. In 'Topdog/Underdog' werkte dit beter en werd door beide acteurs goed geacteerd, waar zij in de regie ook veel ruimte voor kregen. In andere producties was het spel minder sterk en soms per acteur zeer wisselend. Het vakmanschap van de regie en de acteurs beperkte hier een grotere impact op het publiek.
De beschreven signatuur van MC blijft in alle producties zichtbaar. Wel is de commissie van mening dat de ontwikkeling van die kenmerken stagneert. Waar die in de producties in een wat verder verleden nieuw en onbevangen waren in het theater, zijn ze ontwikkeld tot een min of meer vaste stijl. De producties worden hierdoor eenvormig.
In de komende jaren moet MC Producties een flinke stap terug doen. Door het wegvallen van de ondersteuning als productiehuis is het gezelschap gedwongen om op een andere schaal te opereren. Het plan mist in de ogen van de commissie een overtuigende reflectie op de artistieke ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen jaren, die een basis biedt voor de keuzes in deze grote omschakeling. De keuze om de komende jaren vooral reprises te brengen past volgens de commissie wel bij deze omstandigheden. Over de concrete keuze uit het bestaande repertoire wijdt het plan te weinig uit. Opvallend is bijvoorbeeld dat relatief oude projecten worden hernomen, afgezien van het project 'Nina' dat dit jaar gemaakt is. Behalve de opmerking dat deze producties succesvol waren, ontbreekt een artistieke reflectie. Daardoor wordt niet duidelijk waarom deze projecten worden hernomen en niet andere, meer recente. Daarbij komt dat voor een paar hernemingen nog niet bekend is wie de (vervangende) acteurs zullen zijn. Deze keuze is cruciaal voor de kwaliteit van het werk. Gezien de wisselende oordelen op dit punt over de recente producties kan de commissie zich nu niet positief uitspreken over de verwachte kwaliteit.
Het plan geeft bovendien niet aan wat het hernemen van deze producties zal betekenen voor de artistieke ontwikkeling van MC. De commissie constateert de afgelopen jaren een stagnatie in die ontwikkeling en die lijkt in het plan bevestigd te worden doordat er weinig nieuwe plannen worden beschreven. In dat kader valt het de commissie ook op dat MC vrij geïsoleerd werkt binnen het theaterveld. Het gezelschap werkt met eigen partners en veel in het eigen theater. Het plan laat dan ook weinig relaties of dwarsverbanden met andere theatergezelschappen zien. Hierdoor is de invloed op het veld en de wisselwerking met andere makers en gezelschappen beperkt. De ambitie om 'nieuw repertoire' aan het theater toe te voegen is vanuit deze positie moeilijk te realiseren.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van de aanvraag als zwak. De schaalverkleining van het gezelschap is enorm, maar daar wordt nauwelijks op gereflecteerd. De consequenties voor de organisatie en met name voor de slagkracht op het gebied van productie, verkoop, marketing en publiciteit worden niet besproken. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat de financiële basis van de organisatie niet stevig is, ondanks de structurele subsidies van het ministerie van OCW en de gemeente. De commissie heeft dan ook onvoldoende vertrouwen dat de nieuwe organisatie stabiel genoeg is om de plannen, inclusief de te realiseren speelbeurten, goed uit te voeren. Het gezelschap werkt weinig samen met andere gezelschappen, bijvoorbeeld in de vorm van coproducties, die in deze periode de organisatie zouden kunnen ondersteunen. Een deel van de verkoop van voorstellingen is weliswaar uitbesteed, maar voor een deel moet MC dit ook zelf doen. Daarbij valt ook hier op dat er nauwelijks concrete samenwerkingsafspraken of allianties zijn met podia buiten Amsterdam. Dat maakt de verkoop volgens de commissie moeilijker.
Een complicatie voor de beoordeling is dat de aanvraag en de begroting geen totaalbeeld van de organisatie geven, doordat bijvoorbeeld de producties van Jeffrey Spalburg buiten beeld blijven. Vooral bij de inkomsten ontbreken evident veel onderdelen. Verschillende bronnen van inkomsten waar sprake van is in de tekst zijn niet zichtbaar in de begroting. Dit geldt voor de inkomsten uit merchandise en soundtracks bij producties, maar ook voor sponsoring en de beoogde eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam. Dit is een serieus probleem voor de beoordeling, te meer omdat deze inkomsten wel zijn opgenomen in de cijfers over de jaren 2009-2011. De ontwikkeling van deze inkomsten is nu niet zichtbaar.
De publieksinkomsten vindt de commissie vrij hoog begroot, ondanks de forse daling door het lagere aantal voorstellingen. De afgelopen jaren werden de meeste publieksinkomsten gerealiseerd in het eigen theater. Uit de ingevulde prestatiegegevens blijkt echter dat niet alleen het aantal voorstellingen in Amsterdam fors afneemt, maar ook het aandeel van deze voorstellingen in het totaal. Om de begrote inkomsten te realiseren, moeten de inkomsten uit voorstellingen buiten Amsterdam gemiddeld stijgen. Als deze niet stijgen, zullen de publieksinkomsten dus sneller dalen dan nu begroot. De aanvraag geeft niet voldoende vertrouwen in een groei van de inkomsten buiten Amsterdam.
De commissie is wel positief over het marketingplan. MC positioneert zich duidelijk in het veld en heeft op basis van een publieksonderzoek een goed beeld van het bestaande publiek en van de doelgroepen die het gezelschap wil bereiken. Daarbij gaat het plan ook in op de manier waarop de producties aansluiten bij de (culturele) voorkeuren van deze doelgroepen. Dat levert concrete aangrijpingspunten op om publiek te benaderen. De instrumenten die daarvoor worden ingezet, sluiten volgens de commissie aan bij zowel de beschreven doelgroep als de betreffende producties. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat het plan niet duidelijk maakt in hoeverre hierbij vooral het Amsterdamse publiek is beschreven. MC is in die stad goed geworteld met het eigen theater. In de andere grote steden, waar een vergelijkbaar publiek bereikt zou kunnen worden, wordt volgens de aanvraag weinig gespeeld. Juist buiten de grote steden is dit publiek kleiner en wordt relatief veel gespeeld. Het plan laat dat onderbelicht en dat onderstreept in de ogen van de commissie dat de begrote publieksinkomsten buiten Amsterdam niet realistisch begroot zijn. Een tweede kanttekening is dat de totale marketingkosten die met dit plan samenhangen in de buurt komen van de totale begrote publieksinkomsten. Daarmee is het volgens de commissie een duur marketingplan in relatie tot de opbrengsten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er behalve MC Producties veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater maken en spelen. MC Producties onderscheidt zich echter van deze andere instellingen door de vorm en het repertoire, dat tot herkenbaar cultureel diverser aanbod leidt. Daarin is MC Producties echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van MC Producties aan de spreiding van theateraanbod in Nederland is volgens de commissie ruim voldoende. Door de standplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, draagt het gezelschap niet bij. Uit de aanvraag blijkt echter dat buiten Amsterdam weinig in de andere grote steden wordt gespeeld en in verhouding veel in regio's als Noord, Oost en Midden. Gezien de spreiding van voorstellingen in de afgelopen jaren acht de commissie deze spreiding ook realiseerbaar. Daarmee draagt MC bij aan de spreiding van aanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
MC Producties vraagt geen structurele bijdrage van de gemeente of provincie.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van MC Producties niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 540.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000