NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

MEEKERS

inleiding

Stichting MEEKERS is een Rotterdams dansgezelschap dat onder artistieke leiding van Arthur Rosenfeld voorstellingen maakt voor jong publiek. Vanaf 2013 zal MEEKERS zijn activiteiten voortzetten als onderdeel van het nieuwe Rotterdamse gezelschap Maas (werktitel). MEEKERS, Theatergroep Max en Theatergroep Siberia bundelen vanaf 2013 hun expertise in deze nieuwe voorziening voor jeugd- en jongerendans en -theater, dat vanuit het theatergebouw aan de Rotterdamse Gouvernestraat zal gaan opereren.
Maas wil toegankelijke kwaliteitsdans en theater maken in alle soorten en maten, van grote zaalvoorstellingen, kleine schoolprojecten en kleine festivalacts tot locatievoorstellingen. Educatie maakt daarbij een belangrijk deel uit van het artistieke proces. Het nieuwe gezelschap vindt het hierbij van belang om universele en vitale thema's te kiezen die verder gaan dan de realiteit van het schoolplein. Het gezelschap onderscheidt zich naar eigen zeggen door inhoudelijk werk, de combinatie van dans en theater onder één dak en een nieuw theatergebouw speciaal voor de doelgroep. De samenwerking van dans- en theatermakers binnen één gezelschap resulteert volgens de aanvraag in het feit dat de fysieke en beeldende kant voor het theater belangrijker wordt, terwijl bij de dans meer aandacht wordt besteed aan de dramaturgie. Daarnaast zullen de dansvoorstellingen van Maas zich ook meer op jongeren gaan richten. Naast het produceren van voorstellingen wil Maas een uitgebreid talentontwikkelingsprogramma opzetten met ateliers en een zomerschool.
De artistieke leiding van Maas is in handen van Moniek Merkx. De algemene beleidslijnen worden bepaald door een artistieke raad, waar ook Arthur Rosenfeld en Jolanda Spoel deel van uitmaken. De aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten heeft betrekking op de kernfunctie jeugddans binnen dit nieuwe gezelschap. Ongeveer 30% van het werk van Maas staat in het teken van deze kernfunctie dans. Voor de kernfunctie jeugdtheater wordt een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide aanvragen richten zich op de producerende taak van het gezelschap. Uiteindelijk streeft Maas ernaar om zowel een producerende als een programmerende functie uit te oefenen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en omstreken is de verkoop van de voorstellingen in handen van het gezelschap zelf. Voor de verkoop in de rest van Nederland en in het buitenland wil Maas gebruik maken van een impresariaat als STIP of Frontaal.
MEEKERS wil in de jaren 2013 en 2014 als onderdeel van Maas tweehonderd dansvoorstellingen realiseren in kleine en middelgrote zalen. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 735.000 euro. In de periode 2013-2014 worden drie nieuwe dansproducties gemaakt die op tournee zullen gaan en daarnaast worden twee voorstellingen in reprise genomen. De nieuwe voorstellingen zijn getiteld 'Mythen' (in samenwerking met Duda Paiva), 'Wild Thing' (Arthur Rosenfeld) en 'mymymyGeneration' (een coproductie van Maas en DOX). De reprises betreffen 'Helaas Pindakaas' (Jaakko Toivonen) en 'Fly Away' (Arthur Rosenfeld).

MEEKERS wordt sinds 1997 structureel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Rotterdam. In de periode 2009-2012 ontving het gezelschap jaarlijks 484.115 euro van het ministerie en 235.500 euro van de gemeente. In het kader van bovengenoemde rijkssubsidie zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie is van mening dat MEEKERS door de jaren heen een solide positie heeft verworven binnen het Nederlandse dansaanbod voor de jeugd. De voorstellingen die het gezelschap de afgelopen jaren heeft geproduceerd, getuigen volgens de commissie van vakmanschap en zijn aansprekend voor de doelgroep. Daarbij is de commissie positief over de samenwerkingen die MEEKERS aangaat met andere makers, waaruit spannend nieuw werk voortkomt. Ook Hatchlings, het platform voor nieuwe dansmakers dat onder begeleiding van MEEKERS is uitgevoerd, vindt de commissie een mooi initiatief dat waardevol is geweest voor de ontwikkeling van nieuw talent binnen de jeugddans. Wel merkt de commissie op dat het eigen werk van Arthur Rosenfeld in de afgelopen jaren enigszins is blijven hangen in een vaste formule en daardoor wat voorspelbaar is geworden. In het licht van deze opmerking is zij positief over de toekomstige samenwerking met Theatergroep Max en Theatergroep Siberia en de samensmelting van de drie gezelschappen tot het nieuwe Maas. Uit de aanvraag blijkt dat er een wisselwerking tussen de verschillende disciplines wordt nagestreefd, waardoor de fysieke en beeldende kant voor theater belangrijker zal worden en in de dans meer aandacht aan de dramaturgie zal worden besteed. De commissie heeft er vertrouwen in dat de geplande inhoudelijke samenwerking met Moniek Merckx een positieve uitwerking zal hebben op de voorstellingen van MEEKERS en een nieuwe artistieke uitdaging kan betekenen voor Arthur Rosenfeld.
Hoe de verschillende gezelschappen in artistiek opzicht een eenheid zullen vormen en in hoeverre de artistiek leiders hun eigen signatuur zullen behouden, wordt volgens de commissie in de aanvraag nog onvoldoende toegelicht. De commissie vertrouwt er echter op dat de synergie tussen de drie gezelschappen binnen Maas de komende jaren duidelijker vorm krijgt en dat de gebundelde expertise van de drie gezelschappen zal leiden tot nieuw en aansprekend jeugdaanbod.
Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van het gezelschap als ruim voldoende.

Ondernemerschap
goed
De commissie vindt de aanvraag van MEEKERS getuigen van goed ondernemerschap. De organisatie laat in de voorgaande jaren een stabiele financiële gezondheid zien met goede resultaten op het gebied van eigen inkomsten en afzet van voorstellingen. Het opgaan van MEEKERS in Maas brengt volgens de commissie nieuwe kansen met zich mee. Door de geplande samenwerking ontstaat een groot gezelschap met een belangrijke positie binnen de landelijke infrastructuur. De ambities van Maas zijn daarbij volgens de commissie omvangrijk. Zo wil het nieuwe gezelschap voorstellingen maken voor kleine, middelgrote en grote zalen en (internationale) festivals en ambieert Maas naast een Rotterdamse ook een regionale, landelijke en internationale impact. De commissie heeft er vertrouwen in dat Maas door middel van de gebundelde netwerken van de drie gezelschappen een eind kan komen in het realiseren van deze ambities. Daarbij verwacht zij dat het gezamenlijke netwerk voor de gezelschappen een grote meerwaarde oplevert voor educatie, afzet en publiciteit. Ook is de commissie positief over de uitgebreide kennis van de gezelschappen van marketing en publieksbereik, waardoor zij vertrouwen heeft in een doelgerichte aanpak bij de lancering van het nieuwe Maas. De commissie verwacht dat door de bundeling van krachten wellicht ook het verdere draagvlak in de stad vergroot kan worden (bijvoorbeeld op scholen en in de wijken).

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
MEEKERS opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre in het Nederlandse dansaanbod. Vanuit de basisinfrastructuur heeft dit genre een stevige basis verworven, waarbinnen het werk van MEEKERS een eigen herkenbare positie inneemt. Hoe het oude werk van MEEKERS zich verhoudt tot het nieuwe aanbod van Maas vindt de commissie echter moeilijk te beoordelen. Zij constateert dat de mix van theater en dans een positief effect kan hebben op de mate waarin de dansvoorstellingen van Maas zich onderscheiden van de voorstellingen van overige jeugddansgezelschappen in het Nederlandse podiumkunstenlandschap.
Hierdoor heeft de commissie er vertrouwen in dat MEEKERS in ruim voldoende mate een bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod zal blijven leveren.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie constateert dat de voorstellingen van MEEKERS in de periode 2009-2011 voldoende werden gespreid door het land, met de nadruk op de regio's West en Zuid. Het toekomstige Maas heeft eveneens landelijke spreidingsambities, hoewel de nadruk ligt op de uitvoering van activiteiten in standplaats Rotterdam. Het gezelschap neemt zich voor om gemiddeld 590 speelbeurten per jaar te realiseren, waarvan grofweg de helft in de standplaats. Van deze 590 voorstellingen hebben er 100 betrekking op dans. Op basis van de aanvraag heeft de commissie geen reden om aan te nemen dat het aantal voorstellingen van MEEKERS in de verschillende regio’s bijzonder groot zal zijn. Er wordt dan ook geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De fusie van MEEKERS, Theatergroep Siberia en Theatergroep Max is volgens de aanvraag ontstaan vanuit een opdracht van de gemeente Rotterdam. Van deze gemeente is een financiële bijdrage gevraagd van 1.417.000 euro per jaar. Dit bedrag is echter bedoeld voor het volledige gezelschap Maas met daarbinnen ook de activiteiten van Theatergroep Max en Theatergroep Siberia. Grofweg een derde van de activiteiten van Maas kan aan MEEKERS worden toegerekend en dus een derde van het gevraagde bedrag. Indien het gevraagde subsidie wordt toegekend is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
MEEKERS vraagt een toeslag aan voor het talentontwikkelingstraject van het nieuwe gezelschap Maas. Dit betreft een zomerschool en ateliers als ontmoetingsplek voor professionele makers en jong talent, waar ruimte is voor ontdekkingen en experimenten. De zomerschool is vooral bedoeld voor beginnend talent en de ateliers zijn bedoeld voor talent dat al stevig op weg is en professionele ambities heeft. Ook wil Maas ervaren choreografen en regisseurs uit het volwassen circuit uitnodigen om hun ideeën uit te werken voor jong publiek.
Hoewel de commissie het positief vindt dat Maas wil investeren in jong talent en in het interesseren van gevestigde makers voor een jongere doelgroep, vindt zij het traject nog erg algemeen beschreven en onvoldoende uitgewerkt op het gebied van dans. Daarnaast wordt in de aanvraag niet beschreven hoe de output van dit talentontwikkelingsprogramma zichtbaar gemaakt zal worden binnen het dansveld. Ofschoon de commissie positief was over Hatchlings, vindt zij de aanvraag onvoldoende duidelijk over de invulling van het traject om haar vertrouwen te kunnen uitspreken in de innovatieve uitwerking hiervan op het jeugdaanbod binnen de dans. Zij adviseert de aanvraagde toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van MEEKERS te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 882.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 110 € 3.000 € 330.000
Circuit midden 90 € 4.500 € 405.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 735.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 735.000
       
Gemiddeld per jaar € 367.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000