NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

MUG MET DE GOUDEN TAND

inleiding

Het Amsterdamse gezelschap Mugmetdegoudentand (de Mug) maakt theater dat de tijdgeest met een persoonlijke stem beschrijft. De groep richt in de producties de blik niet alleen op het innerlijk leven, maar ook op de samenleving om hem heen. Daarbij wil de groep die samenleving beschrijven en zich daarover uitspreken. De Mug werkt op het raakvlak van theater en andere kunst- en mediavormen. De artistieke leiding van de Mug bestaat uit Joan Nederlof en Lineke Rijxman. De zakelijke leiding is in handen van Margreet Huizing.
De Mug omschrijft de eigen werkwijze en speelstijl als persoonlijk, onconventioneel, inhoudelijk, actueel, vitaal, humoristisch en open naar het publiek. De groep wil niet alleen producties maken die de complexiteit en de gelaagdheid van de hedendaagse wereld proberen te vangen, maar die ook met humor, verbeeldingskracht en mededogen de stem van de eenling laten klinken. De Mug ziet het als een doelstelling om experiment en expertise aan elkaar te koppelen. Niet alleen in hun werk, ook in het algemeen zien de makers het samengaan van openheid met oog voor het onconventionele en het koesteren van kennis als ideale levenshouding.
De Mug speelt in 2013 nog voorstellingen van 'Funzone' uit 2012, een uitbundige productie over de vele soorten van vermomming die het leven in het vrije, geëmancipeerde en individualistische Westen mogelijk maakt. 'De drie zusters Freud, geen familie' wordt een inhoudelijke komedie over drie zusters, waarin depressie het sleutelwoord is om te lachen over het onvermogen van de westerse mens om zijn zegeningen te tellen. 'Subiet' wordt het vervolg op 'Meepesaant', opnieuw in coproductie met Bellevue Lunchtheater, gevolgd door een landelijke tournee. In 'Kale Kip' zoeken een geldtrader en een acteur tijdens een ijskoude stormnacht hun toevlucht in een snackbar. In 'Vermogen' hebben een middelbare man en dito vrouw elkaar net ontmoet en liegen ze hun verleden bij elkaar om eindelijk schoon en zonder bagage in het heden te staan. 'Gelul' is een productie over een heteroseksuele en een homoseksuele man over hun geslacht en seksuele drift. Daarnaast worden hernemingen gerealiseerd van 'Hannah en Martin' en 'Meepesaant'.
De Mug wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 200 voorstellingen geven in de kleine- en middelgrote zalen voor 20.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 600.000 euro. De Mug vraagt ook een toeslag van 120.000 euro. Deze toeslag is bedoeld voor talentontwikkeling onder de naam 'Mugmetdevuurvliegen' en voor het maken van een disciplineoverschrijdend project voor de publieke ruimte in samenwerking met architectenbureau DUS.

De Mug wordt in de periode 2009-2012 structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten met een bedrag van 499.389 euro per jaar. Voor die tijd ontving de groep subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 vijf voorstellingen van drie producties van De Mug bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Mug als goed. Het werk van de afgelopen jaren getuigt van vakmanschap en zeggingskracht. Op het gebied van het vakmanschap vindt de commissie de producties van de Mug een organische eenheid van tekst, spel, beeld en inhoud. De producties zijn als een precies afgesteld uurwerk: de verschillende elementen grijpen naadloos in elkaar. Het acteerwerk is van hoog niveau. De persoonlijke opvattingen van de makers overheersen de universele onderwerpen niet, maar versmelten ermee. Qua zeggingskracht vindt de commissie de producties van de Mug over het algemeen intelligent, meerlagig en tegelijkertijd ook toegankelijk en vaak humoristisch. De keuze voor de onderwerpen is altijd actueel en maatschappelijke vraagstukken worden op indringende wijze aan de orde gesteld. Het zijn producties die het publiek aanzetten tot nadenken en napraten. Dit lukt bij de ene productie wel beter dan bij de andere. In enkele producties sloeg de balans tussen met name humoristische vormkeuzes en de inhoud te veel door naar de humor. Dat gaat ten koste van de zeggingskracht: het publiek heeft dan een vermakelijke tijd, maar wordt onvoldoende geraakt om aan het denken te worden gezet over de inhoud.
In de plannen voor de komende periode beschrijft de Mug een heldere artistiek-inhoudelijke koers. De Mug geeft duidelijk aan hoe deze plannen zich verhouden tot de artistiek-inhoudelijke richting die de groep de afgelopen jaren is ingeslagen. De artistieke signatuur van de groep - reflecteren op de tijdgeest en de moderne mens onder het vergrootglas leggen - is duidelijk zichtbaar in de projecten die de Mug in de aanvraag heeft geformuleerd. Verder heeft de commissie vertrouwen in de verschuiving in de artistieke leiding. De combinatie Lineke Rijxman en Joan Nederlof werkt vitaliserend voor de groep, waarbij Marcel Musters wel betrokken blijft. Met deze wijziging in de artistieke leiding laat de Mug zien dat het een theatergroep is die in beweging blijft en zichzelf kritisch blijft bevragen. Dat blijkt ook uit de aanvraag, waarin de artistieke ontwikkeling vanaf de begintijd wordt afgezet tegen de artistieke uitgangspunten voor het toekomstige werk.
De commissie is ervan overtuigd dat de voorstellingen in de periode 2013-2014 zullen getuigen van zeggingskracht. Hierbij baseert de commissie zich op de plannen die de groep heeft geformuleerd in de aanvraag. Door de recente voorstellingen, de beschrijving van de artistieke uitgangspunten en het schetsen van de toekomstige projecten ziet de commissie betekenisvolle producties voor zich die het publiek tot nadenken zullen stemmen over interessante en gevarieerde onderwerpen.
De commissie vindt wel dat de Mug een grote verscheidenheid aan producties beoogt. De oorspronkelijkheid van het geheel wordt daarmee tot de grens opgerekt. Zonder te twijfelen aan de zeggingskracht van de projecten en het vakmanschap van de verschillende betrokken makers, moet de groep er volgens de commissie ervoor waken dat in de producties ook de signatuur van de Mug voldoende zichtbaar blijft.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Mug als goed. De organisatie van de groep is stabiel en de zakelijke leiding kent het klappen van de zweep. Door de wijziging van de meerjarige subsidieregeling ziet de Mug het subsidie van het Fonds Podiumkunsten fors afnemen. De groep toont veerkracht in het opvangen van die terugval door op verschillende manieren naar nieuwe inkomsten te zoeken. Dat leidt tot een bredere spreiding van inkomstenbronnen, waaronder subsidie van de gemeente Amsterdam.
In de begroting geeft de Mug volgens de commissie een realistische prognose van de eigen inkomsten voor de periode 2013-2014. Deze inkomsten blijven namelijk globaal op het niveau van de periode 2009-2011. Binnen deze eigen inkomsten stijgen de publieksinkomsten echter aanzienlijk, voornamelijk door een toename van het aantal voorstellingen. Deze stijging vindt de commissie haalbaar, ook binnen het huidige, onstuimige podiumkunstenklimaat. De groep heeft een goede naam bij de theaters in Nederland en gaat een veelheid aan activiteiten op verschillende schalen uitvoeren. De overige eigen inkomsten zijn behoudend begroot en dat vindt de commissie in de huidige tijd niet onverstandig.
Met betrekking tot het publieksbereik vindt de commissie de aanvraag te bescheiden. In het advies voor de periode 2009-2012 heeft de commissie al aangegeven het als een gemiste kans te zien dat het plan een visie op verdere publieksontwikkeling ontbeerde. Ook de voorliggende aanvraag laat op dat gebied weinig ambitie zien. De gemiddelde bezetting bij de voorstellingen is zelfs lager begroot dan in de jaren 2009-2011 is gerealiseerd. De commissie is van mening dat de Mug alles in handen heeft voor een substantiële uitbreiding van het publieksbereik en de geplande verovering van het middenzalensegment. De groep heeft daar de expertise voor en het netwerk. Ook (een deel van) het repertoire verdient op grond van de toegankelijkheid ervan een groter publieksbereik. Bovendien acht de commissie de groep in staat om de naamsbekendheid van de (gast-)acteurs beter te benutten dan tot nog toe is gedaan.
Het marketingplan van de Mug kan daar een bijdrage aan leveren, maar de commissie plaatst wel enkele kanttekeningen bij dit plan. De beschrijving van de doelgroepen is vooral gebaseerd op een onderzoek naar het bestaande publiek en bovendien vrij algemeen benoemd. Gewenste, nieuwe doelgroepen worden nauwelijks genoemd. Ook worden de genoemde acties om het publiek te vergroten nog niet uitgewerkt voor de afzonderlijke projecten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage van de Mug aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie constateert dat er behalve de Mug veel instellingen zijn in Nederland die zich bezig houden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater brengen. In genre en presentatievorm overlapt het werk van de Mug met dit bestaande aanbod. Binnen dit brede aanbod vindt de commissie de activiteiten van de Mug daarom niet bijzonder onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van de Mug aan de spreiding als neutraal. Uit de aanvraag blijkt dat de Mug de meeste voorstellingen speelt in de grote steden en in verhouding weinig in de regio's daarbuiten. Daarmee levert de Mug weinig bij aan de spreiding van theateraanbod naar plekken waar verder weinig aanbod is. Ook door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert de Mug geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De Mug heeft voor de komende periode een structureel subsidie van 200.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De commissie oordeelt negatief over de aanvraag voor een toeslag. De activiteit 'Mugmetdevuurvliegen' betreft het bieden van een plek aan nieuwe makers. De commissie vindt de omschrijving van dit initiatief niet concreet genoeg om te kunnen voldoen aan de criteria van artistieke kwaliteit en pluriformiteit. Zo geeft de aanvraag geen namen van beoogde jonge schrijvers en makers. Bovendien geeft het plan geen inzicht in de instroom van deze jonge makers in het gezelschap van de Mug of daarbuiten. De commissie is door het plan dan ook niet overtuigd dat de Mug met de 'Mugmetdevuurvliegen' een interessante bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten.
De tweede activiteit beoogt een samensmelting van theater met architectuur en behelst een nieuwe combinatie van disciplines. Ook dit initiatief vindt de commissie niet voldoende onderbouwd. Op zich vindt de commissie het gegeven van de discipline-overschrijdende activiteiten interessant en acht zij de groep in staat om zich op dat vlak met succes te bewegen. Maar de omschrijving van dit initiatief is in de ogen van de commissie te oppervlakkig om te overtuigen. Ook de onderbouwing van het initiatief vindt de commissie niet genoeg aansluiten bij de artistieke ontwikkeling die de Mug doormaakt. Zo ziet de commissie geen rechtstreeks verband tussen de in de aanvraag genoemde expertise van DUS in het vormgeven van verrassende pop-up architectuur in de publieke ruimte en de expertise van de Mug in het theatraal maken van menselijke zieleroerselen en relaties. De commissie is er niet van overtuigd dat dat zal leiden tot navolging van dit project.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Mug te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 720.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 100 € 1.500 € 150.000
Circuit midden 100 € 4.500 € 450.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 600.000
       
Gemiddeld per jaar € 300.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000