NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

NB (NICOLE BEUTLER)

NB

inleiding

Stichting NB (nbprojects) creëert, produceert en distribueert sinds 2009 het werk en de initiatieven van choreografe Nicole Beutler. De organisatie zet zich in voor een actief dansklimaat vanuit een breed perspectief op de hedendaagse kunstomgeving en streeft ernaar om de zeggingskracht van dans als kunstvorm in de hedendaagse samenleving te benadrukken. Onderzoek en ontwikkeling is hierbij een onlosmakelijk deel van de eigen praktijk, evenals ontmoeting en dialoog tussen kunstenaars uit verschillende disciplines en achtergronden. Naast het produceren van voorstellingen en bijbehorende contextactiviteiten is nbprojects een actieve deel- en initiatiefnemer binnen het dansdiscours. Zo organiseert nbprojects bijeenkomsten en discussies met kunstenaars uit verschillende disciplines, andere professionals en academici om het veld te blijven inspireren.
Het werk van Nicole Beutler kenmerkt zich naar eigen zeggen door beeldende en poëtische ensceneringen, subtiele humor, een voorliefde voor minimalisme en een interdisciplinaire aanpak. In de komende periode wil zij zich onder andere verder verdiepen in haar onderzoek om werken uit de kunst- en dansgeschiedenis te citeren door twee herinterpretaties te maken genaamd 'Dutch Leading Ladies', een samenwerking met ICK waar Nicole Beutler vanaf 2013 als 'associate artist' aan verbonden zal zijn, en 'Interpretation (Hexa)' (2015) gebaseerd op het vroegere 'Hexa' van Bianca van Dillen. Daarnaast wil Beutler haar interesse om een 'modern koor' te creëren uit een groep performers verder uitwerken in de voorstellingen 'Liefdesverklaring' (een samenwerking met fABULEUS in 2014) en 'Concert' (een samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam in 2016). Met de voorstellingen 'Dutch Leading Ladies' en 'Concert' zet Nicole Beutler voor het eerst de stap naar het grote podium. Naast bovengenoemde activiteiten gaat nbprojects in 2013-2016 samenwerkingen aan met poppenspeler en theatermaker Ulrike Quade voor de voorstelling 'Strings' (2015) en met musicus en beeldend kunstenaar Tomoko Mukayama in 'Shiro Kuro', waarvan de Nederlandse première zal plaatsvinden tijdens het Holland Festival 2013.
De educatieve activiteiten van nbprojects worden ondergebracht in de zomeracademie 'We Live Here', verbonden aan het festival Julidans.
Behalve nieuwe voorstellingen is in de aanvraag ook een aantal reprises opgenomen. Nbprojects heeft de ambitie om in de periode 2013-2016 langere reeksen te spelen. Het werk van Nicole Beutler is in de voorgaande periode regelmatig in het buitenland te zien geweest. De organisatie heeft een breed netwerk opgebouwd van wereldwijde internationale partners die het werk van nbprojects coproduceren en presenteren. De organisatie heeft de ambitie dit netwerk verder te verstevigen.
Nbprojects wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 116 voorstellingen realiseren, waarvoor een subsidiebedrag van 465.000 euro wordt aangevraagd. De voorstellingen van het gezelschap worden verkocht door nbprojects zelf, in samenwerking met de betrokken partijen.

Nbprojects ontvangt in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie. Wel ontving de stichting in de periode 2009-2010 en in de periode 2011-2012 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het subsidie in de periode 2011-2012 bedraagt maximaal 400.000 euro.
Er zijn ter beoordeling van de aanvraag door nbprojects een aantal links beschikbaar gesteld naar voorstellingsregistraties. Dit betreft registraties van de voorstellingen '1:Songs', '2:Dialogue with Lucinda', '3:The Garden' en 'Piece' en de dansfilm 'Diamond Dancers'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
Volgens de commissie heeft Nicole Beutler zich in de afgelopen jaren weten te ontwikkelen tot een oorspronkelijke en integere maker met een geheel eigen en bijzondere artistieke signatuur. De commissie heeft waardering voor het feit dat Nicole Beutler hierbij het onbekende niet schuwt en zichzelf durft uit te dagen met nieuwe concepten en ideeën, hetgeen resulteert in een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. De aandacht die Nicole Beutler daarbij schenkt aan het onderzoek naar verschillende dansstijlen en de dansgeschiedenis vindt de commissie interessant en belangwekkend. Daarbij wordt dit onderzoek naar haar idee op een aansprekende en spannende manier verwerkt in voorstellingen die weten te communiceren met het publiek. Dit maakt dat het werk de nodige zeggingskracht heeft. Ook is de commissie positief over de hoge uitvoeringskwaliteit van de voorstellingen.
In haar beoordeling van eerdere aanvragen was de commissie te spreken over de balans die Nicole Beutler weet aan te brengen tussen de ontwikkeling van nieuw werk, de herneming van bestaande producties en het uitvoeren van onderzoek. In de plannen voor de periode 2013-2014 is dit volgens de commissie wederom het geval. Zo beschrijft nbprojects in het goed gemotiveerde en helder uitgewerkte plan op overtuigende wijze het onderzoek naar het citeren van werken uit de kunst- en dansgeschiedenis en het creëren en uitwerken van ideeën voor een 'modern koor'. De commissie vindt dit interessante uitgangspunten en constateert daarnaast dat Nicole Beutler met het voornemen om ook werk voor de grote zaal te maken, een nieuwe en belangrijke stap in haar ontwikkeling als choreografe zet. Deze ambitie wordt in de aanvraag naar de mening van de commissie duidelijk toegelicht en gemotiveerd. Dat nbprojects deze stap maakt in samenwerking met ICK geeft vertrouwen in een gedegen aanpak.
De commissie merkt op dat nbprojects, naast deze uitbreiding van het speelcircuit, ook voldoende aandacht voor het kleinschaliger werk houdt door middel van reprises en het creëren van nieuw werk. Hierbij werkt de organisatie met interessante samenwerkingspartners (zoals Ulrike Quade en Tomoko Mukayama), die net als Nicole Beutler werken vanuit een discipline-overstijgende gedachte. De vele samenwerkingen die nbprojects aangaat, zijn volgens de commissie vruchtbaar voor de ontwikkeling van Nicole Beutler als maker, en zij heeft er dan ook vertrouwen in dat de artistieke ambities zullen bijdragen aan de realisatie van interessant en vernieuwend dansaanbod.
De commissie is positief over de artistieke kwaliteit van nbprojects en beoordeelt deze als zeer goed.

Ondernemerschap
zeer goed
De commissie is positief over de ondernemende houding die spreekt uit de plannen van Stichting NB voor de periode 2013-2014. Zij constateert dat nbprojects een relatief jonge organisatie is, die de afgelopen jaren enkel op projectbasis is gesubsidieerd. De stichting heeft hierdoor nog weinig financiële reserves weten op te bouwen. Op basis van het ingediende plan heeft de commissie er echter vertrouwen in dat de organisatie in de toekomst een solide financiële basis zal weten te creëren. De organisatie beoogt een aanzienlijke financiële groei ten opzichte van de voorgaande periode, die zij met name wil realiseren door structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten en door een forse stijging van de eigen inkomsten.
De commissie vindt dat deze ambities op een realistische en aannemelijke wijze worden onderbouwd. Het begrote aantal speelbeurten, de inkomsten uit coproducties en de stap naar de grote zaal geven haar voldoende vertrouwen in de realiseerbaarheid hiervan.
Verder vindt de commissie dat nbprojects in de toekomstige periode interessante samenwerkingen aangaat met onder andere ICK, Frascati, Julidans en de Stadsschouwburg Amsterdam, en zij verwacht dat de kennis en expertise van deze samenwerkingspartners het gezelschap de nodige zakelijke en organisatorische ondersteuning kan bieden.
Volgens de commissie is de marketingstrategie voor de periode 2013-2014 in de aanvraag duidelijk uitgewerkt. De marketingdoelen en bijbehorende instrumenten zijn helder beschreven en toegelicht. De commissie vindt dat hieruit een goed publieksbewustzijn spreekt en staat daarnaast positief tegenover het voorgenomen publieksonderzoek waarmee de organisatie meer inzicht wil krijgen in haar doelgroep.
De commissie vindt de zakelijke plannen van nbprojects goed onderbouwd, realistisch en vertrouwenwekkend. Op basis hiervan beoordeelt zij het ondernemerschap van de organisatie als zeer goed.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
Het werk van nbprojects kan worden ingedeeld binnen het genre van de hedendaagse, conceptuele dans. De commissie is van mening dat Nicole Beutler op aansprekende wijze verdieping en onderzoek weet te vertalen naar verrassende voorstellingen die een groeiend publiek weten te bereiken. De samenwerkingen met verschillende makers en disciplines en haar nieuwsgierigheid en durf om nieuwe verbindingen te leggen, maakt volgens de commissie dat het werk van Nicole Beutler een unieke plek inneemt binnen het Nederlandse danslandschap. Haar werk kenmerkt zich daarbij volgens de commissie door een specifiek en grondig voortraject dat resulteert in sterk bewegingsmateriaal en vernieuwende concepten. De commissie vindt de activiteiten van nbprojects zeer onderscheidend, waardoor het gezelschap naar haar mening een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van de dans in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Nbprojects is gevestigd in Amsterdam. In haar plannen schrijft het gezelschap dat zij het van belang vindt om haar publiek behalve in Amsterdam ook buiten deze stad aan zich te binden. In relatie tot de prestaties in 2009-2011 constateert de commissie dat nbproducties de komende jaren in verhouding minder wil gaan spelen in standplaats Amsterdam en haar voorstellingen meer wil spreiden in de regio. Amsterdam blijft echter de voornaamste speelplek.
De commissie beoordeelt de begrote spreidingsambities als realistisch, mede vanwege de stijgende lijn die waarneembaar is in de spreiding van de voorstellingen in de periode 2009-2011. De in de aanvraag begrote spreiding van de voorstellingen is echter niet bijzonder hoog, waardoor de commissie constateert dat de organisatie geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding van het dansaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
In de jaren 2009, 2010 en 2011 ontving nbprojects geen structurele subsidie van de provincie of gemeente. Voor de periode 2013-2014 heeft de organisatie een subsidie aangevraagd in de vrije ruimte bij de gemeente Amsterdam van 75.000 euro per jaar. Mocht dit bedrag worden toegekend, dan betreft dit een bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager, hetgeen een beperkte lokale bijdrage oplevert.

Toeslag
toekennen
Nbprojects vraagt bij het Fonds Podiumkunsten een toeslag aan. In de aanvraag wordt gesteld dat innovatie een integraal onderdeel is binnen het werk van Nicole Beutler en de initiatieven van nbprojects.
Door de nieuwsgierigheid van Nicole Beutler naar andere disciplines en haar vermogen om deze in haar werk te vervlechten, ontstaan volgens de commissie authentieke, geloofwaardige cross-overs die over de grenzen van de dans gepresenteerd kunnen worden. Daarmee vormt het werk volgens de commissie een inspiratiebron voor andere makers. Ook de overige activiteiten van nbprojects, zoals de zomeracademie 'We Live Here', worden in dit verband positief beoordeeld vanwege de inspirerende leeromgeving die nbprojects hiermee creëert.
De commissie is van mening dat Nicole Beutler een van de weinige conceptuele dansmakers in Nederland is die dit genre onder de aandacht van een breder publiek weet te brengen en dat zij hierdoor een voorbeeld is voor andere makers binnen het genre.
Zij adviseert dan ook om de gevraagde toeslag toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van nbprojects te honoreren. De commissie adviseert wel toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 558.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 60 € 3.000 € 180.000
Circuit midden 45 € 4.500 € 202.500
Circuit groot 11 € 7.500 € 82.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 465.000
Toeslag 93.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 558.000
       
Gemiddeld per jaar € 279.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000