NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

NEDERLANDS KAMERKOOR

inleiding

Het Nederlands Kamerkoor werd in 1937 opgericht door Felix de Nobel en is gevestigd in Amsterdam. Het koor heeft een vaste kern van achttien zangers. Irene Witmer heeft als algemeen directeur de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid.
De missie van het koor wordt in de aanvraag als volgt omschreven: ”Het Nederlands Kamerkoor is de verpersoonlijking van koorzingen op topniveau en hoeder van belangrijk muzikaal erfgoed, namelijk het koorrepertoire, dat reikt van de allervroegste meerstemmige muziek in de middeleeuwen tot vandaag. Bijzondere aandacht ging vanaf het begin uit naar de a cappella werken”. Het koor heeft een repertoire dat zes eeuwen koormuziek omvat. Regelmatig wordt samengewerkt met Nederlandse muziekensembles. Een groot deel van het repertoire is vastgelegd op plaat of cd.
Het koor heeft zich als opdracht gesteld koormuziek levend te houden door een constant hoge uitvoeringskwaliteit en het regelmatig verstrekken van compositieopdrachten. Daarnaast wil het zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met koormuziek.
Het Nederlands Kamerkoor positioneert zichzelf tussen Cappella Amsterdam en Capella Frisiae, waarbij de overeenkomst met Cappella Amsterdam het grootst is. Het Nederlands Kamerkoor zegt zich van deze laatste te onderscheiden door vaker in eigen series op te treden, waardoor de artistieke signatuur meer tot uiting komt. Daarnaast gaat het in repertoire ook verder terug in de tijd. Het Nederlands Kamerkoor maakt deel uit van het Tenso-netwerk, een Europees samenwerkingsverband van kamerkoren.
Het Nederlands Kamerkoor onderscheidt een aantal categorieën waaruit jaarlijks het programma wordt samengesteld. Per jaar worden twee tot drie projecten met a cappella repertoire gebracht. Rond de kerst- en passietijd brengt het koor populaire programma’s, meestal begeleid. Daarnaast is er per jaar één begeleid project met repertoire uit de gehele muziekgeschiedenis, waarbij samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld Asko|Schönberg, Amsterdam Sinfonietta en het Koninklijk Concertgebouworkest. Jaarlijks doet het koor één multidisciplinair of cross-over project. Met het zogenaamde 'muzikaal logo' wil het Nederlands Kamerkoor een jaarlijks terugkerend programma brengen om de herkenbaarheid te vergroten; gedacht wordt aan de Monteverdi Vespers en Bachs Weihnachts-Oratorium. Daarnaast blijft het koor betrokken bij de Internationale Koorbiënnale Haarlem en wil het koor ieder jaar een belevingsevent organiseren.
Het Nederlands Kamerkoor wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 61 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag van 610.000 euro per jaar aangevraagd.

Het Nederlands Kamerkoor ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarige subsidie van 1.666.146 euro per jaar van het Fonds Podiumkunsten.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2011 zijn tien concerten van het Nederlands Kamerkoor bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Nederlands Kamerkoor als zeer goed.
Het hoge niveau van de zangers en de uitstekende balans tussen de onderlinge stemmen zijn een constante die het koor de afgelopen jaren heeft kunnen handhaven. Het Nederlands Kamerkoor beschouwt het gehele bestaande kamerkoorrepertoire - zes eeuwen koormuziek - als zijn werkterrein, zowel a capella als begeleid. De verjonging van het ensemble die de laatste jaren werd doorgevoerd, is terug te horen in de uitvoeringskwaliteit. De commissie is van mening dat de podiumpresentatie wat afstandelijk kan zijn, maar zij constateert dat het koor zich ontwikkelt op dit terrein, wat de zeggingskracht ten goede komt. De concerten met middeleeuwse- en renaissancemuziek, die onder leiding van Paul van Nevel gerealiseerd worden, maken volgens de commissie een artistieke groei door.
De commissie is te spreken over de plannen voor de komende jaren. Het Nederlands Kamerkoor blijkt zichzelf na 75 jaar opnieuw uit te kunnen vinden met plannen die deels voortgaan op de bestaande concertpraktijk en tegelijkertijd getuigen van een andere aanpak. De programmering is interessant en laat nieuwe invalshoeken zien, zoals de cross-over projecten. Maar er worden ook keuzes gemaakt die te maken hebben met de positionering van het koor, zoals bij de projecten die een ‘muzikaal logo’ plaatsen en daarmee inspelen op de behoefte aan herkenbaarheid bij het publiek.
De komst van chef-dirigent Risto Joost, die vanaf 2013 ook als artistiek leider wordt aangesteld, is een grote aanwinst, die volgens de commissie een positieve invloed zal hebben op de presentatie en zeggingskracht van het koor. Hij heeft een grote uitstraling en is in staat het koor daarin mee te nemen.
Het Nederlands Kamerkoor verwoordt in deze aanvraag een heldere en oorspronkelijke toekomstvisie. Artistiek inhoudelijk blijft het koor een herkenbare koers varen, met een breed repertoire en koormuziek uit alle tijden. De commissie is enthousiast over het feit dat het koor bestaande compositieopdrachten wil laten afmaken en uitvoeren, en dat het koor ernaar streeft de nieuwe werken via het Tenso-netwerk vaker te laten programmeren. Daarmee neemt het koor haar verantwoordelijkheid op het gebied van repertoirebeheer.
Nieuw is het gegeven dat het Nederlands Kamerkoor de deuren - letterlijk - open wil zetten, waarmee het een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de koorzang in Nederland. Met de verhuizing naar Eindhoven grijpt het Nederlands Kamerkoor de kans om een ensemble met een gezicht te worden dat jeugd, amateurs, professionals en luisteraars in eigen huis verwelkomt.

Ondernemerschap
goed
Het ondernemerschap van het Nederlands Kamerkoor is volgens de commissie goed.
Het Nederlands Kamerkoor heeft om te kunnen voortbestaan grote veranderingen moeten doorvoeren, zoals het openbreken van vaste contracten, herverdeling van taken in een afgeslankte organisatie en het uitwerken van een nieuw financieringsmodel. Kennis over ondernemerschap, marketing, werving van (private) fondsen en sponsoring, kostenmanagement en financieel beheer is in voldoende mate in de organisatie aanwezig.
De stap naar Eindhoven is gedurfd, maar de plannen zijn gefundeerd en realistisch. Het Nederlands Kamerkoor ziet nieuwe kansen en grijpt die met beide handen aan: dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het zoeken naar een evenwicht tussen evenementen die geld opleveren en activiteiten waarmee geïnvesteerd wordt in de samenleving, het invoeren van prijsdifferentiatie en het organiseren van speciale arrangementen en educatieve activiteiten. Het koor heeft plannen ontwikkeld om een nieuwe markt aan te boren in de amateurwereld en heeft aansluiting gevonden bij interessante samenwerkingspartners zoals het Muziekgebouw Eindhoven.
In de aanvraag is een uitstekende marketingstrategie verwoord. Er zijn heldere doelen geformuleerd en het koor laat zien op de hoogte te zijn van haar doelgroepen, waar ze te vinden zijn en hoe ze bereikt kunnen worden. Het Nederlands Kamerkoor investeert in haar publiek. Hoewel de commissie benieuwd is naar de plannen voor het expertisecentrum koormuziek, vindt zij deze nog wat prematuur.
Vanuit economische en logistieke overwegingen wil het Nederlands Kamerkoor de komende jaren minder compositieopdrachten verstrekken en vaker aanhaken bij producties van andere muziekinstellingen. Dit past volgens de commissie in het nieuwe ondernemerschap dat het Nederlands Kamerkoor tentoonspreidt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van het Nederlands Kamerkoor aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat de producties van het Nederlands Kamerkoor een substantieel aandeel aan hedendaagse muziek bevatten. Daarmee behoort de instelling tot een relatief kleine groep van ensembles die dit aanbod op de podia brengen. De commissie merkt op dat naast het Nederlands Kamerkoor nog een ander professioneel kamerkoor in Nederland actief is met een vergelijkbaar breed repertoire. De commissie vindt dan ook dat het Nederlands Kamerkoor een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het aanbod, maar niet uniek is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende. Het Nederlands Kamerkoor is vanaf 2013 gevestigd in Eindhoven en is voornemens daar een deel van haar activiteiten uit te voeren. Om die reden kan gesproken worden van een regionale worteling. De spreiding van activiteiten over de overige regio’s in Nederland is niet bijzonder hoog.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het Nederlands Kamerkoor heeft een subsidie van 100.000 euro aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en een subsidie van 300.000 euro bij de gemeente Eindhoven. Als beide overheden het gevraagde subsidie toekennen, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

Toeslag
niet van toepassing
Het Nederlands Kamerkoor heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Nederlands Kamerkoor te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.220.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 122 € 10.000 € 1.220.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.220.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.220.000
       
Gemiddeld per jaar € 610.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000