NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

OORKAAN

inleiding

Het Productiehuis Jeugdconcerten ontstond twaalf jaar geleden als antwoord op de concrete vraag naar kinderconcerten vanuit de concertpodia. In 2009 fuseerde het Productiehuis Jeugdconcerten met Werkplaats Oorproeven tot Oorkaan. Sinds 2009 maakt Oorkaan deel uit van de basisinfrastructuur. De instelling is gevestigd in Amsterdam en staat onder leiding van artistiek directeur Jessica de Heer en zakelijk leider Agnes Bolwiender. Oorkaan maakt voorstellingen voor kinderen waarin muziek - in al zijn verscheidenheid - het uitgangspunt is en centraal staat. Omdat de organisatie meent dat beluisteren en beoefenen elkaar versterken, wordt een uitgebreid educatieprogramma aangeboden. Vanwege het feit dat jeugdmuziek een pril genre is wordt aan (jonge) musici en makers de gelegenheid geboden te experimenteren met jeugdmuziek in de Werkplaats Oorproeven, die daarmee als kweekvijver fungeert. Oorkaan zegt zijn positie in Nederland stevig verankerd te hebben en gaat zich de komende jaren intensiever op het buitenland richten. Daarnaast wil Oorkaan hechtere samenwerkingsverbanden aangaan met orkesten, ensembles en podia (ontwikkeling aanbod), kunsteducatiekoepels (afstemming vraag vanuit het onderwijs) en conservatoria (talent- en genreontwikkeling).
Oorkaan legt zich exclusief toe op het maken van muziekvoorstellingen voor kinderen en koestert de ambitie hét centrum voor jeugdmuziek in Nederland te worden. Oorkaan wil kinderen op een even indringende als plezierige manier in contact brengen met live uitgevoerde kwaliteitsmuziek. Alle activiteiten van Oorkaan zijn daarop gericht en ondeelbaar: artistieke kwaliteit van de muziekvoorstellingen, verantwoorde educatie en professionele talentontwikkeling staan allemaal ten dienste van dat doel, aldus de aanvraag.
Voor 2013 staan vijf kleinschalige muziekproducties op stapel (waarvan twee coproducties), twee reprises en vier prolongaties. De producties worden gepresenteerd als vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen met educatieprogramma. Daarnaast wordt de derde editie van het tweejaarlijks festival Oorkaan op komst! gepresenteerd. Voor 2014 staan vijf nieuwe producties (waarvan drie coproducties), twee reprises en vijf prolongaties op het programma. Vanaf 2014 maakt Oorkaan de eerst muziekvoorstelling voor de grote zaal en zet daarmee een stap in de richting van een nieuwe ambitie: het maken van grootschalige muziekproducties in samenwerking met grotere ensembles en orkesten. Daarnaast zijn er plannen voor een project waarin professionele (podium)kunstenaars samen met kinderen een muziekvoorstelling maken. Tot slot streeft Oorkaan ernaar jaarlijks zes werkplaatstrajecten aan te bieden in Werkplaats Oorproeven.
Oorkaan wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks tachtig voorstellingen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 471.600 euro per jaar, inclusief toeslag.

Oorkaan wordt in de periode 2009-2012 gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een bedrag van 400.361 euro per jaar. De instelling is in de periode 2009-2012 gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Oorkaan als goed. De afgelopen jaren is Oorkaan erin geslaagd de fusie tussen het Productiehuis Jeugdconcerten met Werkplaats Oorproeven op overtuigende wijze gestalte te geven. De ambitie om hét centrum voor jeugdmuziek in Nederland te worden komt duidelijk tot uiting in de aanvraag, die met enthousiasme geschreven is. De artistieke visie van Oorkaan wordt in de aanvraag overtuigend verwoord. Door de muziek altijd als uitgangspunt te nemen kenmerken de producties van Oorkaan zich door een grote mate van oorspronkelijkheid.
De kwaliteit van de Oorkaanproducties is over het algemeen goed, maar de zeggingskracht van de voorstellingen is volgens de commissie afhankelijk van het uitvoerend ensemble. De commissie noemt in dit verband de productie 'BV de pianomannen', een voorstelling die dramaturgisch niet sterk in elkaar zat en daardoor een spanningsboog miste. 'De Muziekfabriek' en 'Trommelvuur' zijn voorbeelden van geslaagde producties, die worden gekenmerkt door een levendig toneelbeeld, een sterk verhaal en een overtuigende muzikale benadering, die goed aansluit bij de leeftijd van de doelgroep. Daarnaast merkt de commissie op dat de samenwerking met Oorkaan voor musici van waarde is, doordat zij actiever gaan nadenken over podiumpresentatie.
De artistieke plannen voor de komende jaren zijn geënt op die van de huidige periode, maar bieden groei naast consolidatie. Oorkaan heeft zijn plannen over het algemeen goed onderbouwd, maar de commissie constateert dat de ambitie van Oorkaan om ook voorstellingen voor andere leeftijdsgroepen te gaan maken een nadere uitwerking behoeft. De commissie verwacht dat met de grote zaalproducties, onder meer met het Brabants Orkest en Holland Baroque Society, een nieuwe muzikale benadering van de voorstelling tot stand zal komen. Ook de samenwerkingen met onder andere Orkater, Matangi en Calefax in de kleine zaalproducties zullen naar verwachting leiden tot artistiek hoogwaardige voorstellingen. De commissie is ook positief over het feit dat Oorkaan nieuwe muziek als integraal onderdeel van de werkpraktijk beschouwt. Zo zal er de komende twee jaar onder meer werk worden gespeeld van Mayke Nas, Peter-Jan Wagemans en Toek Numan.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Oorkaan als goed. De organisatie is financieel gezond en expertise op de verschillende terreinen van ondernemerschap is in voldoende mate aanwezig. Oorkaan opereert in een breed samenwerkingsverband van ensembles, concertzalen, kunsteducatieorganisaties, conservatoria en (muziek)scholen en er wordt in de aanvraag in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de samenwerking een positief effect heeft op het verdienmodel. De beheerslasten van de organisatie zijn hoger dan het sectorgemiddelde, wat volgens de commissie te verklaren valt door de aard en de mate van voorbereiding van de producties en door de educatie- en werkplaatsprojecten. Deze vragen meer voorbereidingstijd en menskracht. Oorkaan voldoet ruimschoots aan de drempel- en streefnormen. Ook is er in voldoende mate sprake van diversificatie en risicospreiding van inkomstenbronnen. Het aantal activiteiten en de gemiddelde bezoekersaantallen laten een gestage stijging zien over de afgelopen jaren.
Oorkaan heeft zijn doelgroepen in beeld, maar geeft geen toegespitste analyse. Er worden heldere doelen gesteld op het gebied van aantal voorstellingen, publieksbereik en naamsbekendheid. In de komende jaren wil Oorkaan het rendement op de investeringen vergroten door het aantal speelbeurten per voorstelling te laten toenemen. Om deze doelen te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een volgens de commissie effectieve en samenhangende marketingstrategie. Het tweejaarlijkse evenement 'Oorkaan op komst!' is volgens de commissie een goede manier om zowel publiek als programmeurs te informeren en warm te laten lopen voor de voorstellingen die al in productie zijn, of in de loop van het seizoen worden gebracht.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Oorkaan richt zich op het genre jeugdmuziek. Er zijn weinig instellingen die zich specifiek met dit soort aanbod bezighouden. Wel zijn er diverse ensembles en orkesten die muziekaanbod brengen voor jeugd en jongeren. Daarnaast zijn er (muziek)theater- en dansinstellingen die voor de jeugd voorstellingen produceren waarin muziek een rol speelt. Op grond van deze overwegingen beoordeelt de commissie de bijdrage van Oorkaan aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Oorkaan aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat Oorkaan gevestigd is in Amsterdam, een van de vier grote steden, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. De spreiding van de activiteiten, vooral naar plaatsen buiten de grote steden, is daarnaast beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Oorkaan heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente. Voor de periode 2013-2016 heeft Oorkaan een bedrag van 100.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
De commissie is van mening dat de activiteiten van Oorkaan bijdragen aan de innovatie van het aanbod. Die innovatie vindt plaats op het gebied van nieuw repertoire en nieuwe makers, met name binnen de Werkplaats Oorproeven. Met Oorproeven wordt een traject aangeboden aan (jonge) musici en makers uit andere kunstdisciplines. De deelnemers kunnen hun talenten op het gebied van jeugdmuziek aanboren en ontwikkelen. Omdat sommige werkplaatstrajecten zich verder ontwikkelen als Oorkaanproductie, meent de commissie dat de werkplaats dient als fundament voor volwaardige muziekvoorstellingen en dat een bakermat wordt gelegd voor de professionalisering van het genre jeugdmuziek. Bovendien vinden de producties van Oorkaan navolging en komt er nieuw repertoire tot stand binnen het genre jeugdmuziek. Tegenover de investeringen die Oorkaan pleegt in Werkplaats Oorproeven staan geen inkomsten, waardoor de financiële noodzaak voor de toeslag voldoende is onderbouwd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Oorkaan te honoreren.
De commissie adviseert een toeslag toe te kennen.

Oorkaan

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 943.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 148 € 4.500 € 666.000
Circuit groot 12 € 10.000 € 120.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 786.000
Toeslag 157.200
Totaal subsidie voor 2 jaar € 943.200
       
Gemiddeld per jaar € 471.600

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000