NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ORKEST DE EREPRIJS

Vereniging De Ereprijs

inleiding

Orkest de ereprijs bestaat 33 jaar en is gevestigd in Apeldoorn. De artistieke leiding is in handen van dirigent Wim Boerman, de zakelijke leiding wordt gevoerd door Michel Bezem. Het orkest heeft een specifieke bezetting van vijf houtblazers, vijf koperblazers, elektrische- en basgitaar, piano en slagwerk. De activiteiten richten zich voornamelijk op het brengen van nieuwe muziek van levende componisten voor een breed publiek. Er worden regelmatig compositieopdrachten verstrekt: het orkest beschouwt zichzelf als kweekvijver van jong internationaal compositietalent (onder meer uitgewerkt in de 'Young Composers Meeting'), maar werkt ook met scholieren. Het orkest entameert naast reguliere concerten discipline-overschrijdende producties en concerten op bijzondere locaties.
De ereprijs beschouwt zichzelf als schakel tussen componisten en publiek. De ereprijs wil een medium zijn voor scheppers en ontvangers van actueel geluid en een instrument voor een nieuw gehoor. Het beleid voor de komende jaren is er op gericht om nieuwe muziek nog nadrukkelijker voor een zo groot en divers mogelijk publiek toegankelijk te maken, om zo een bijdrage te leveren aan de relevantie van nieuwe muziek in deze tijd.
De activiteiten van de ereprijs zijn met name gericht op het kleine circuit, met regelmatig uitvoeringen in de middelgrote en grote zalen. De uitvoeringen variëren van nieuw werk, concerten op scholen, interdisciplinaire uitvoeringen en muziektheatervoorstellingen tot experiment en onderzoek. Vaste onderdelen zijn onder andere ‘Natte Noten’, met nieuw werk uit opdrachten; ‘Young Composers Meeting’ met werk van junior componisten begeleid door senior componisten, het European Comtemporary Orchestra (ECO), een samenwerking met orkesten uit Marseille en Mons; ‘Mixed Emotions’, nieuwe composities en choreografieën van jonge makers en de serie ‘Aardlek': concerten in de ‘keuken’ van het orkest.
Voor de komende periode wil de ereprijs het aantal activiteiten verhogen door het geven van premières en interdisciplinaire concerten en serieconcerten op locatie, het aangaan van samenwerkingen met Het Gelders Orkest en het Nederlands Symfonie Orkest, het verstevigen van de relaties met podia en festivals, het organiseren van concerten volgens het nieuwe concept 'Nieuwe Vereniging voor Privé Muziekuitvoeringen' en het organiseren en voortzetten van zowel de Aardlek- als de ECO Concerten.
De ereprijs wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 63 uitvoeringen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 228.600 euro per jaar, inclusief toeslag.

De ereprijs ontvangt in de periode 2009-2012 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 165.997 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2011 zijn zeven concerten van de ereprijs bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van orkest de ereprijs als voldoende. In het advies voor de periode 2009-2012 werd gesproken over voldoende vakmanschap, maar werd de mogelijkheid aanwezig geacht de spelkwaliteit te verbeteren. De commissie is van mening dat de ereprijs die mogelijkheid niet heeft aangegrepen: de spelkwaliteit van het orkest verschilt per project. Afhankelijk van het te spelen programma worden goede uitvoeringen afgewisseld met die waarin het ontbreekt aan sterk samenspel en virtuositeit. Zo was er bijvoorbeeld in drie achtereenvolgende edities van het project 'Mixed Emotions' sprake van grote verschillen in de spelkwaliteit, variërend van mooie coherente samenklank tot onverfijnd, hard en soms ongelijk spel. In de aanvraag is naar de mening van de commissie onvoldoende gereflecteerd op verbetering of ontwikkeling van de spelkwaliteit van het orkest.
De ereprijs heeft de laatste jaren voortgeborduurd op de artistieke koers uit het verleden. Bij activiteiten als 'Radio Kootwijk', met een gevarieerd en vermakelijk programma, is de artistieke signatuur en zeggingskracht van het orkest niet in het geding. Echter bij een kernactiviteit als de 'Young Composers Meeting' is de oorspronkelijkheid tanende vanwege het feit dat het uitvoeren van werk van jonge componisten ook bij andere instellingen vaker de aandacht heeft en de landelijke attentiewaarde van het project afneemt.
Uit de aanvraag blijkt dat de ereprijs zichzelf ziet als medium tussen componist en publiek. Het is een hoofdzakelijk instrumentele rol waar het orkest zich op toelegt, die volgens de commissie van waarde is voor de sector, omdat het een podium biedt aan nieuw werk van levende componisten. Programma’s als 'Natte Noten' en de 'Young Composers Meeting' zijn daar een goed voorbeeld van. Een wezenlijk artistieke visie, zoals bijvoorbeeld op de keuze van het repertoire of de artistieke inhoud van de projecten, ontbreekt echter. Dat laat zich zien in de plannen voor de komende jaren, die nauwelijks artistiek zijn ingevuld. De commissie beseft dat dit deels inherent is aan de werkwijze van het orkest, maar met bijvoorbeeld de interdisciplinaire projecten heeft de ereprijs een kans voorbij laten gaan zich (ook) artistiek te profileren. Oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de komende projecten komen dan ook niet tot uiting in de aanvraag. Ten overvloede constateert de commissie dat de aanvraag veel aannames, uitspraken en voornemens bevat die niet of nauwelijks zijn onderbouwd en geconcretiseerd. Wanneer het in de aanvraag bijvoorbeeld gaat over de nationale en internationale uitstraling van de activiteiten wordt dit niet met voorbeelden ondersteund. Ook een voornemen als het binden van publiek door het entameren van betrokkenheid wordt niet uitgelegd, noch omgezet in een concrete werkwijze.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de ereprijs als zwak. De in de aanvraag beschreven doelstelling om tot een cultureel ondernemerschap te komen waarin de verhouding kosten en baten opnieuw gedefinieerd en ingevuld zal worden, lijkt in het voorliggend plan niet tot een goed resultaat te leiden. De financiële gezondheid van de instelling liet de afgelopen jaren sterke fluctuaties zien. De commissie constateert dat kennis over ondernemerschap, en specifiek die over marketing en fondswerving, in beperkte mate vertegenwoordigd is binnen de organisatie en het bestuur. Het percentage eigen inkomsten voor de komende jaren blijft achter bij de streefnorm van 25%.
De commissie is kritisch over de beoogde stijging naar 63 concerten per jaar. De ereprijs wil dit realiseren door een toename van het aantal concerten in eigen beheer, het langer doorspelen van producties, het samenwerken met het Gelders Orkest en het Nederlands Symfonie Orkest en het opzoeken van 'publieksknooppunten' in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. De aanvraag gaat niet in op de vraag of er een afzetmarkt is voor de extra concerten, dan wel hoe de ereprijs die markt denkt te gaan aanboren.
De samenwerking met het Gelders Orkest en het Nederlands Symfonie Orkest, zoals die onderbouwd is in de aanvraag, heeft volgens de commissie nog een tamelijk vrijblijvend karakter. Deze moet onder andere leiden tot verlaging van overheadkosten, programmatische synergie, nieuw publiek en uitbreiding van speelplekken. De commissie constateert dat er (nog) nauwelijks sprake is van concrete en bindende afspraken - in het convenant worden voorzichtige voornemens geuit - en dat de aanvraag onvoldoende duidelijkheid verschaft over de aard van de samenwerking en de manier waarop de beoogde resultaten tot stand gaan komen.
In de aanvraag wordt uitgegaan van het feit dat uitvoeringen inkomsten genereren, maar dat geldt alleen als er voldoende publieksinkomsten zijn. Bovendien zullen bij concerten in eigen beheer de beheerslasten stijgen. De ereprijs heeft zich ten doel gesteld het publieksbereik in de periode 2013-2014 aanzienlijk te vergroten, om in de periode daarna de inkomsten te verhogen door een hogere toegangsprijs te vragen. De commissie is hier kritisch over. Ten eerste is er geen plan voor de manier waarop meer publiek bereikt gaat worden en ten tweede ontbreekt een analyse van de beoogde doelgroepen. De commissie constateert dat de ereprijs nauwelijks heeft voorzien in spreiding van financiële risico’s. De bedrijfsvoering is sterk afhankelijk van overheidssubsidies en niet realistisch geachte hogere publieksinkomsten. Er is geen sprake van een visie op of beleid ten aanzien van het verwerven van andersoortig inkomsten.
Tot slot blijkt uit de aanvraag dat, ondanks de toename van het aantal concerten, de gemiddelde jaarlijkse bezoekcijfers nagenoeg gelijk blijven ten opzichte van de gemiddelden over periode 2009-2011. Opvallend daarbij is dat het aantal bezoekers in eigen land zelfs afneemt. Eén van de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode wordt hiermee niet gehaald.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De ereprijs legt zich toe op het spelen van hedendaags repertoire. Binnen het genre hedendaagse muziek zijn meer ensembles actief, maar het totale aanbod is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres. De commissie beoordeelt de bijdrage van de ereprijs aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap daarom als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. De ereprijs is gevestigd in Apeldoorn en voert daar met grote regelmaat activiteiten uit. Er kan gesproken worden over een stevige regionale worteling. De spreiding van activiteiten over de andere regio’s in Nederland is niet bijzonder hoog.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De ereprijs heeft voor de periode 2013-2016 een bedrag van 201.000 euro per jaar aangevraagd bij de provincie Gelderland en een bedrag van in totaal 85.000 euro bij de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Enschede. Als het gevraagde subsidie wordt toegekend, levert dat een substantiële lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
De ereprijs meent dat er met voorliggend plan sprake is van innovatie van het aanbod vanwege de rol van het orkest bij de totstandkoming en presentatie van nieuw repertoire en de functie van kweekvijver van jong talent, de zoektocht naar nieuwe ‘formats’ en samenwerkingsverbanden, en de werkwijze ten aanzien van publieksparticipatie.
De commissie is van mening dat het produceren van nieuw repertoire kenmerkend is voor de aanvrager. Dat blijkt bijvoorbeeld uit activiteiten als de 'Young Composers Meeting' en 'Natte Noten', die specifiek gericht zijn op het bieden van een podium aan jonge componisten. De activiteiten vinden plaats onder regie van de ereprijs en de uitvoeringen zijn in de meeste gevallen eenmalig. Volgens de ereprijs heeft het orkest de weg bereid voor vele - nu gerenommeerde - componisten. De commissie is echter van mening dat het orkest zich die rol niet zo exclusief kan toe-eigenen en ziet daarin dan ook geen reden om de toeslag toe te kennen.
De aanvraag spreekt van een zoektocht naar nieuwe ‘formats’ en samenwerkingsverbanden. De commissie meent dat deze onvoldoende zijn geïllustreerd met sprekende voorbeelden. Ook de zelf benoemde 'innovatieve werkwijze en opvattingen ten aanzien van publieksparticipatie' wordt in de aanvraag niet aangetoond noch door concrete voorbeelden ondersteund. De ereprijs claimt dat de activiteiten op het gebied van publieksparticipatie voorbeeldstellend en vernieuwend zijn, maar legt niet uit wat die activiteiten precies inhouden, noch in welke mate ze onderscheidend zijn ten opzichte van andere instellingen. De ereprijs ontplooit al geruime tijd activiteiten die zij zelf als innovatief aanmerkt, maar de commissie constateert dat deze activiteiten niet zorgen voor navolging of doorstroming binnen de sector.
Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie een toeslag niet op zijn plaats.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de ereprijs te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 457.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 78 € 1.500 € 117.000
Circuit midden 24 € 3.500 € 84.000
Circuit groot 24 € 7.500 € 180.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 381.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000