NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PARADISO MELKWEG PRODUCTIEHUIS

inleiding

Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) komt voort uit het in 1997 opgerichte Paradiso Produktiehuis. In 2001 zijn Paradiso en Melkweg samen gaan werken met als doel de programmering van de Nederlandse popsector te verbreden en een jong publiek kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines, aldus de aanvraag. PMP initieert en produceert hoogwaardige multidisciplinaire voorstellingen voor en met het pop- en festivalcircuit, en doet dat met getalenteerde muzikanten en andere podiumkunstenaars. Aangezien elk concept en product uniek is, geeft PMP naar eigen zeggen de makers begeleiding op maat. De projecten van PMP hebben popmuziek als uitgangspunt en/of het poppubliek als doelgroep. PMP wil muzikanten stimuleren om innovatieve producties te maken door verschillende disciplines te integreren en wil zo bijdragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod én de groei van de individuele kunstenaar.
In het kleinezalencircuit staan onder meer de volgende producties voor ogen: 'Romeo & Julia', in coproductie met Matzer Producties, een muziektheatervoorstelling in concertvorm waarvoor muzikant/componist Helge Slikker samen met Madeleine Matzer het stuk herschrijft en de muziek componeert; een nieuwe show van muzikant/acteur Nik van den Berg; een voorstelling van Tin Men & The Telephone over de moderne communicatiemiddelen met muziek van Oene van Geel.
Voor het middencircuit wil PMP de volgende producties creëren: 'De Veelstegrote Nederbietshow', op initiatief van Dave von Raven van The Kik en in samenwerking met Excelsior Recordings; 'Le Paradis d'Enfer' van Project Wildeman en VocaalLAB, een muziektheatervoorstelling over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad; 'One hot minute' van Touki Delphine in samenwerking met De Veenfabriek, een muziektheatervoorstelling over de teloorgang van de beschaving.
Voor het grotezalencircuit produceert PMP een vervolg op het project 'Happy Camper' van Job Roggeveen in samenwerking met Excelsior Recordings en een hedendaagse versie van de 'Matthá¤us Passion' met nieuw gecomponeerde muziek, klassieke zang, video en elektronische samples, ook in samenwerking met VocaalLAB.
In de jaren 2013-2014 wil PMP 180 voorstellingen realiseren in alle drie de circuits. Deze speelbeurten zijn als volgt verdeeld: honderdtien in het kleinschalige circuit, veertig in het middencircuit en dertig in het grootschalige circuit. PMP vraagt 252.000 euro per jaar aan, inclusief de toeslag.

Vanaf de oprichting van PMP is het productiehuis structureel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2011 ontving het productiehuis 229.719 euro. De activiteiten van PMP zijn in de periode 2009-2011 gemonitord door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie heeft waardering voor het streven van PMP om (multidisciplinaire) voorstellingen te creëren met popmuziek als uitgangspunt en op deze wijze het genre te verbreden. Zij staat positief ten aanzien van de missie van PMP om popmuziek te promoten en een breed publiek hiervoor te bereiken en kan zich vinden in de missie om juist dit aanbod in popzalen te brengen. De commissie stelt wel vast dat het in de afgelopen jaren niet in alle opzichten gelukt is om kwalitatief goede en oorspronkelijke muziektheatervoorstellingen te produceren. Met name de theatrale en dramaturgische aspecten zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Het project 'De Speech' betrof bijvoorbeeld in de ogen van de commissie eerder een concert dan een muziektheatervoorstelling, omdat de theatrale aspecten beperkt waren en er geen sprake was van een overtuigende dramaturgie.
Wat de plannen voor de toekomst betreft vindt de commissie dat er in de meeste gevallen sprake is van goede makers en interessante samenwerkingsverbanden. De ideeën voor een deel van de projecten zijn intrigerend, maar de commissie constateert tevens dat een goede muziektheatrale uitwerking vaak ontbreekt. Zo is niet duidelijk waar het drama zit in de voorstelling 'Cheap Red Wine' en wordt onvoldoende toegelicht waaruit de nieuwe vorm van 'Romeo en Julia' bestaat. Bij een aantal concepten is de commissie er vooralsnog niet van overtuigd dat deze zullen leiden tot interessante muziektheatervoorstellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project 'Happy Camper', dat in de tekst gepresenteerd wordt als "een show met liedjes", en 'De Veelstegrote Nederbietshow' die gepresenteerd wordt als een show met "nummers die door een acteur aan elkaar gepraat worden"; in beide gevallen heeft de commissie geen zicht op de theatrale of regietechnische aspecten en op de potentiële zeggingskracht van de voorstelling.
Een belangrijke kanttekening plaatst de commissie bij de rol van PMP bij de ontwikkeling van deze projecten. Daarbij kan zij in de veelheid van uiteenlopende plannen geen herkenbare signatuur van de instelling ontdekken. De aanvraag ontbeert een heldere visie van PMP op deze serie producties en op de rol van de popmuziek hierin. Evenmin is er sprake van een overkoepelende thematiek of een rode draad in alle plannen. De ambitie om ook jeugdmuziektheater te gaan produceren en voorstellingen met klassieke muziek vindt de commissie onvoldoende gemotiveerd en ziet zij bovendien niet terug in de voorgestelde plannen.
Alles overziend beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit als voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie kwalificeert het ondernemerschap van PMP als voldoende. De marketingplannen van PMP bevatten een overtuigende toelichting op de segmentatie van doelgroepen. De instelling slaagt erin om een breed publiek te bereiken. De commissie staat echter kritisch tegenover de ambitie om ook jeugd en ouder publiek te bereiken; de uitstraling van de naam PMP zal voor deze doelgroepen niet werken. Bovendien zal deze ontwikkeling in haar ogen de identiteit van PMP diffuser maken, terwijl de instelling juist meer op haar merknaam wil inzetten.
Wat de inkomsten betreft valt op dat PMP rekent op een aanzienlijke stijging van de publieksinkomsten, die niet verklaard wordt uit het beoogd aantal bezoekers. Ook de stijging van de inkomsten uit private middelen in 2013 ten opzichte van 2011 wordt niet toegelicht. De commissie plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van deze stijging en vindt de toelichting op de begroting in dit opzicht ontoereikend.
De commissie heeft vertrouwen in de zakelijke kwaliteit van PMP als producent en als promotor voor popmuziek in Nederland. Bovendien beschikt PMP over een stevig internationaal netwerk, hetgeen de commissie vertrouwen geeft in de mogelijkheden om producties internationaal af te zetten. Wat de bedrijfsvoering aangaat vindt de commissie het aantal fte's aan de hoge kant, vooral omdat niet duidelijk wordt wat de rol van PMP in de inhoudelijke begeleiding van de gezelschappen precies is. Wel staat de commissie positief tegenover het voornemen van PMP om als backoffice te fungeren voor vier gezelschappen: Touki Delphine, Project Wildeman, Tin Men & The Telephone en PIPS:lab. In de jaren 2009 en 2010 vertonen de ingediende jaarcijfers een matige financiële gezondheid van de instelling op basis van de liquiditeit en solvabiliteit; in 2011 is er niettemin een duidelijke stijging waar te nemen. Het is echter onduidelijk waarom de activiteitenlasten exorbitant stijgen in 2013 bij een min of meer gelijkblijvend aantal speelbeurten. Ten slotte acht de commissie het beoogd aantal nieuwe producties ambitieus in het licht van het huidige culturele klimaat.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie stelt vast dat de aanvraag van PMP veel zeer uiteenlopende plannen bevat, die variëren van een bijna regulier popconcert tot een muziektheatervoorstelling met tekst als uitgangspunt. Vanwege de insteek om (multidisciplinair) muziektheater te maken met popmuziek als vertrekpunt en de missie om dit aanbod in popzalen te brengen, beoordeelt de commissie de bijdrage aan pluriformiteit als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie stelt vast dat er geen sprake is van een bijzondere bijdrage aan landelijke spreiding. Veruit de meeste voorstellingen van PMP zullen plaatsvinden in de vier grote steden, met een sterke nadruk op de vestigingsplaats Amsterdam. Bovendien is het aantal voorstellingen dat buiten de vier grote steden wordt gespeeld niet bijzonder groot.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
PMP ontvangt in de huidige subsidieperiode geen structurele subsidie van de provincie of de gemeente, maar heeft nu een subsidie van 100.000 euro per jaar bij de gemeente Amsterdam aangevraagd. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is de lokale bijdrage daarmee ruim voldoende.

Toeslag
niet toekennen
De commissie is van mening dat PMP niet in aanmerking komt voor de toeslag. Zij constateert dat PMP zich voornamelijk richt op 'bewezen talenten' en niet op beginnende of nieuwe makers. Daarnaast vindt zij niet dat er sprake is van zeer vernieuwend repertoire; binnen de popscene zijn enkele ideeën wellicht vernieuwend, maar afgezet tegen het totale muziektheateraanbod is dit onvoldoende het geval. Bovendien wordt het repertoire alleen uitgevoerd door de gezelschappen die het creëren en vindt het geen navolging in de uitvoering door andere gezelschappen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van PMP te honoreren voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 504.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 110 € 1.500 € 165.000
Circuit midden 40 € 3.000 € 120.000
Circuit groot 30 € 4.500 € 135.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 420.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000