NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PAUL VAN KEMENADE QUINTET

inleiding

De Stichting Paul van Kemenade Quintet is gevestigd in Tilburg. Altsaxofonist en componist Paul van Kemenade is artistiek en zakelijk leider van de stichting. De Stichting Paul van Kemenade Quintet beoogt het leggen van verbindingen en het slechten van barrières tussen het eigen muzikale idioom met uiteenlopende muziekstijlen, -culturen en -generaties. De kernactiviteiten van de stichting zijn componeren, arrangeren en het uitvoeren van concerten. Paul van Kemenade gaat daarvoor samenwerkingen aan met diverse genres en disciplines. Deze aanvraag gaat niet alleen over projecten van het kwintet, maar over alle projecten van Paul van Kemenade. Hij maakt zijn muziek niet alleen op basis van eigen composities, maar hij gebruikt ook composities en arrangementen van anderen. Volgens de aanvraag onderscheidt Paul van Kemenade zich door een geheel eigen geluid en idioom, zijn podiumpresentatie en zijn veelzijdigheid.
De plannen voor 2013 en 2014 liggen in het verlengde van zijn huidige werkzaamheden: Van Kemenade wil de wereldpodia bespelen met zijn International Van Kemenade Quintet/Quartet, bestaande uit Ray Anderson, Han Bennink, Frank Möbus, Ernst Glerum en Van Kemenade zelf. Hij treedt met deze musici zowel in kwintet- als in kwartetbezetting op. Ook gaat Van Kemenade door met diverse samenwerkingen die hun basis vonden op de cd Close Enough: duo's met Ernst Reijseger, een project met Cappella Pratensis, El Periquin en Serigne Gueye en concerten met het kwartet Three horns and a bass. Ook gaat hij in twee projecten een samenwerking aan met pianist Stevko Busch. In het ene project combineren zij eigen gecomponeerd werk met veel improvisatie, Russisch orthodoxe gezangen, Armeense en Georgische liederen en nieuw geschreven werk van Russische componisten. In het andere project baseren zij zich, samen met Markus Stockhausen en Marrku Ounaskari, ook op orthodoxe gezangen, maar nu aangevuld met koormuziek uit Armenië en Georgië, eigen composities en werk van Abdullah Ibrahim. Onder de titel 'Kaisei Nari' speelt Van Kemenade duo's en trio's met Han Bennink en Aki Takase. Volgens de aanvraag wordt dit een oerkrachtmeting. Van Kemenade zet in Paradox, Tilburg zijn serie 'Van Kemenade invites...' voort, waarvoor hij steeds andere musici uitnodigt om samen te spelen. Uitbreiding naar andere podia ligt in de planning. Van Kemenade noemt in zijn plan ook een productie voor 2015: samen met dansgezelschap De Stilte maakt hij de productie 'Ladders' (choreografie Jack Timmermans).
De Stichting Paul van Kemenade Quintet wil in de jaren 2013 en 2014 veertig concerten per jaar realiseren in het kleine en het middencircuit. Hiervoor wordt een subsidie aangevraagd van 51.000 euro per jaar, inclusief toeslag.

De Stichting Paul van Kemenade Quintet ontvangt in de periode 2009-2012 een jaarlijkse subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 72.670 euro.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2011 zijn acht concerten van Stichting Paul van Kemenade Quintet bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Stichting Paul van Kemenade Quintet als ruim voldoende.
Terugkijkend op de afgelopen jaren betreurt de commissie het dat het grootste deel van de plannen uit het vorige beleidsplan niet is uitgevoerd en is vervangen door kleiner opgezette en minder ambitieuze projecten. Tegelijkertijd is zij van mening dat het vakmanschap van Paul van Kemenade en de door hem gekozen partners steeds van hoog niveau is. De oorspronkelijkheid van het werk in de afgelopen jaren is hierbij enigszins achtergebleven. De originele plannen die in het vorige beleidsplan waren beschreven, scoorden wel goed op dit punt. De beoogde samenwerkingen met artiesten uit onder meer Burkina Faso, Turkije en Zuid-Afrika waren belangwekkend. Maar ook de geplande samenwerking met het POW Ensemble en een symfonieorkest getuigden van een oorspronkelijke invalshoek. De vervangende concerten getuigden in mindere mate van een eigen signatuur, aangezien deze letterlijk en figuurlijk minder grensoverschrijdend waren.
Vooruitkijkend ziet de commissie een voortzetting van de huidige praktijk van Van Kemenade: wat kleiner opgezette projecten dan voorheen, maar samenwerkingen met goede muzikanten. Het geheel ademt echter weinig ambitie. Hoewel de commissie geen reden heeft om te twijfelen aan het vakmanschap van de genoemde musici én aan de kwaliteiten van Van Kemenade om deze projecten artistiek-inhoudelijk te leiden, vindt zij de zeggingskracht van het gehele plan mager. Het valt de commissie op dat zij in de aanvraag geen projecten aantreft waarin Van Kemenade samenwerkingen tot stand brengt tussen Afrikaanse en Nederlandse muzikanten. Hierin lag een belangrijke kracht van zijn werk.


Ondernemerschap
onvoldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Stichting Paul van Kemenade Quintet als onvoldoende. Omdat de stichting bij het indienen van de aanvraag niet heeft voldaan aan de drempelnorm van gemiddeld veertig concerten per jaar in de periode 2009-2011, heeft de commissie allereerst getoetst of zij het geloofwaardig vindt dat dit aantal in 2013 wel gehaald gaat worden. Dit vertrouwen heeft de commissie: hoewel 2009 en 2010 jaren waren met lage aantallen concerten, is in 2011 het aantal concerten behoorlijk gestegen, waardoor de commissie er vertrouwen in kan hebben dat het aantal van veertig in 2013 haalbaar is.
Terugkijkend op de afgelopen periode constateert de commissie dat de twijfel die zij in het vorige meerjarige advies uitsprak, waarheid is geworden: zij zag toen onrealistische verwachtingen voor publieksbereik en eigen inkomsten waarvan zij vreesde dat de Stichting Paul van Kemenade Quintet deze niet kon waarmaken. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt inderdaad dat de verwachtingen te hoog waren ingeschat.
De bedrijfsmatige organisatie en het financiële beheer van de stichting is niet solide: de balans laat in 2009 en 2010 een zorgelijk beeld zien, waarna in 2011 niet meer dan een lichte verbetering optreedt. Uit de aanvraag blijkt dat Van Kemenade een aantal artistieke samenwerkingen aangaat. De commissie vindt het een gemiste kans dat niet is uitgewerkt of en hoe deze samenwerkingen ook tot een efficiëntere bedrijfsvoering kunnen leiden. De aanvraag maakt niet duidelijk of een dergelijk resultaat á¼berhaupt wordt nagestreefd, terwijl dat gelet op de zorgelijke financiële situatie wel wenselijk zou zijn.
Ook wat betreft de eigen inkomsten laat de aanvraag een zorgelijk beeld zien. De eigeninkomstenquote voor 2013-2014 ligt maar enkele procenten boven de ondergrens van 20%. Mede in dat licht bevreemdt het de commissie dat de publieksinkomsten dalen in 2013-2014, net nu de stijging in 2011 was ingezet, na de zeer magere jaren 2009-2010. Dit is niet te rijmen met de passages in de aanvraag over het stijgende publieksbereik. De verdubbeling van de overige eigen inkomsten is volgens de commissie niet geloofwaardig: zo staat er voor het eerst een stevig sponsorbedrag begroot, maar beschrijft de aanvraag geen strategie om deze sponsoring ook te verwerven. Ook beschrijft de aanvraag dat er meer inkomsten vanuit het buitenland moeten gaan komen. Het prestatieoverzicht laat echter geen aanmerkelijke toename van buitenlandse concerten zien. Deze hogere inkomsten zijn dan ook niet waarschijnlijk.
Op het gebied van positionering en marketing weet de aanvraag de commissie evenmin te overtuigen: Zij vindt de positionering en de beschrijving van de doelgroepen onduidelijk. Het is volgens haar niet mogelijk om op basis hiervan een effectief marketingbeleid te voeren. Hoe Van Kemenade jongeren en mensen van buitenlandse afkomst aan zich wil binden wordt niet uitgelegd, hoewel deze ambitie wel in het plan staat.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van de Stichting Paul van Kemenade Quintet aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Jazzmuziek is niet vertegenwoordigd in de basisinfrastructuur en is te zien in een beperkt, gespecialiseerd circuit. Binnen de jazzmuziek onderscheidt het Paul van Kemenade Quintet zich echter niet in hoge mate door bijvoorbeeld het soort repertoire, de vorm of de presentatie van de concerten.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als zeer goed. Stichting Paul van Kemenade Quintet is gevestigd in Tilburg. Paul van Kemenade treedt met behoorlijke regelmaat op in Tilburg en de regio Zuid. Daarnaast speelt Paul van Kemenade zijn concerten verhoudingsgewijs vaak buiten de vier grote steden, bovendien gespreid door heel Nederland. Hiermee draagt de stichting in hoge mate bij aan de spreiding van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Stichting Paul van Kemenade Quintet heeft in de afgelopen periode een jaarlijkse bijdrage van 66.889 euro ontvangen van de provincie Noord-Brabant en vraagt voor de periode 2013-2016 100.000 euro aan. De gemeente Tilburg droeg jaarlijks 10.600 euro bij. Voor de periode 2013-2016 heeft de stichting bij de gemeente 15.000 euro per jaar aangevraagd. Als de beide overheden het gevraagde subsidie toekennen, levert dat een stevige lokale en regionale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
De Stichting Paul van Kemenade Quintet onderbouwt haar beroep op een toeslag door te wijzen op de innovatieve muziek van Van Kemenade en de verbindingen die hij aangaat met diverse genres en disciplines en de kansen die dit biedt aan andere musici. Daarnaast wordt het Brabants Leerorkest in dit kader genoemd.
De commissie vindt dat de voorliggende plannen geen blijk geven van innovatie zoals bedoeld in de regeling. Het repertoire en de werkwijze van Van Kemenade vinden volgens de commissie geen navolging buiten de eigen activiteiten. Het project met het Brabants Leerorkest is zeer basaal uitgewerkt. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Paul van Kemenade Quintet te honoreren voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 102.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 70 € 1.000 € 70.000
Circuit midden 10 € 1.500 € 15.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 85.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000