NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PEERGROUP

Peergroup

inleiding

PeerGrouP is gevestigd in Donderen (Drenthe) en bestaat uit een vaste kern van theatermakers, beeldend kunstenaars, filmmakers en muzikanten. Artistiek leider is Sjoerd Wagenaar. PeerGrouP maakt theater op locatie en betrekt daar de mensen van de locatie bij. De groep werkt op het platteland met de onderwerpen die daar actueel en relevant zijn. Het motto van de PeerGrouP is 'Graven waar je staat.... Werk met het materiaal dat je vindt door te zoeken op de plek waar je je bevindt'. Daarbij is PeerGrouP geïnteresseerd in de verbinding die mensen voelen met hun omgeving en met hun geschiedenis. Thema's die aan bod komen, zijn de spanningsvelden tussen natuur/landschap en voedselproductie/energieproductie en tegenstellingen tussen stad en platteland. Er wordt steeds naar nieuwe theatrale vormen voor interactie met het publiek gezocht. Een voorstelling kan daardoor bijvoorbeeld ook de vorm krijgen van een wandeling, een documentaire op locatie, een diner of een gesprek, passend bij de locatie en de inhoud. PeerGrouP maakt niet alleen locatietheater, het organiseert ook beeldende kunst op locatie en workshops voor (theater-)kunstenaars die zich willen specialiseren in het werken op locatie (De Afleiding).
Deze artistieke visie wordt voor de komende periode doorgezet. Wel wordt gestreefd naar meer samenhang tussen de projecten. Het gezelschap wil bovendien het maakproces structureler en intensiever delen met mensen die meedoen en/of potentieel publiek. Het onderscheid tussen research en development en reguliere projecten komt daarmee volgens de groep te vervallen. Per jaar wordt met hooguit twee (hoofd)onderwerpen gewerkt. Het maakproces zal met individuen worden gedeeld, maar ook met bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Onderwerpen waar de PeerGrouP in de komende periode mee wil werken: vanaf 2012 'De Streek', over het gebied van de Groningse en Drentse Veenkoloniën; vanaf 2013 'Wij-de-Wereld', waarbij het concept 'glokaal' wordt onderzocht; vanaf 2015 'Coöperatie 2.0: gedeeld gereedschap', waarbij wordt ingezoomd op samenwerken en samenwerkingsvormen.
Dit leidt tot verschillende projecten in de jaren 2013-2014. 'Boermarke/Op Expeditie" (werktitel) betreft een reeks voorstellingen en televisie-uitzendingen in samenwerking met RTV Drenthe. Op verschillende locaties wordt een restaurant gemaakt waar op de menukaart eten en 'inhoud' staat met als thema lokaal voedsel. 'Ruilen?' wordt een festivalproductie. Bij de 'Ronde Tafel 2013' en 'Ronde Tafel 2014' wordt op een bijzondere locatie een grote tafel opgebouwd waar een diner wordt geserveerd afgewisseld met vertellingen, scènes, muziek en gesprekken. 'Scheet!' is een schoolvoorstelling voor jonge kinderen, over geur en over het willen uitzoeken van dingen, over CO2 en de opwarming van de aarde. In 'PeerJonG' krijgt een groep jongeren drie keer in de maand les over locatietheater. Twee keer per jaar wordt een voorstelling gemaakt met thema's waar de PeerGrouP mee werkt.
'Radio Kootwijk' brengt een ode aan de geschiedenis van de 'vooruitgang' maar kijkt ook vooruit naar de toekomst ervan. PeerGroup verhuist hiertoe voor drie maanden naar Radio Kootwijk.
NNO III/Karakterland' is het laatste onderdeel van een drieluik in coproductie met het Noord Nederlands Orkest. Deze jeugdvoorstelling heeft als doel kinderen in contact te brengen met klassieke muziek en met het orkest dat de muziek speelt. 'Circus in Veen' is een grootschalig muziektheaterspektakel op locatie op de grens van de Groningse en Drentse Veenkoloniën.
PeerGrouP wil in de jaren 2013-2014 in totaal 230 voorstellingen realiseren in de verschillende speelcircuits. Daarbij verwacht het 39.888 bezoekers. Voor 200 voorstellingen, verdeeld over de drie circuits, wordt een subsidiebedrag gevraagd van 787.500 euro. PeerGrouP vraagt daarnaast een toeslag voor innovatie aan van 157.500 euro voor 2013-2014.

De PeerGrouP ontvangt voor de jaren 2009-2012 meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 330.717 euro per jaar. Voor die periode ontving het gezelschap structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van de provincie Drenthe ontvangt de groep jaarlijks incidenteel subsidie van 175.000. In 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zes voorstellingen van vijf producties van de PeerGrouP bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de PeerGrouP als voldoende. Zij waardeert het gezelschap om zijn relevante artistieke werk in Drenthe en de rest van het noorden van het land, waar de groep in de luwte van de stedelijke omgevingen onderwerpen aanpakt die de mensen uit de omgeving aangaan. Het gezelschap heeft bovendien een stevig netwerk met zowel culturele instellingen in de regio, als organisaties uit andere maatschappelijke sectoren. Dit 'wroeten in de klei van de locaties' levert over het algemeen interessant en publieksgericht locatietheater op.
De bezochte voorstellingen worden wisselend, maar wel positief beoordeeld. De veelheid aan verschillende activiteiten die de PeerGrouP onder zijn paraplu ontwikkelt en presenteert, van maaltijden in weilanden en filmvertoningen tot grootschalige locatieproducties, geeft de groep een diffuus profiel. De diversiteit aan activiteiten maakt het nauwelijks mogelijk om deze onder een duidelijk, herkenbare signatuur onder te brengen. Dit gaat ten koste van de herkenbaarheid en daarmee de oorspronkelijkheid van het gezelschap als geheel. In de projecten vallen vooral de beeldende kwaliteiten op, die het gezelschap op veel verschillende manieren verrassend en origineel weet in te zetten. De commissie heeft kritische kanttekeningen met betrekking tot het vakmanschap. Op het gebied van dramaturgie en regie laten producties wel eens te wensen over, waardoor de voorstellingen samenhang missen of eendimensionaal worden. Ook valt het de commissie op dat het werken met lokale amateurspelers wisselend kan uitpakken. Hier is een goede regie onontbeerlijk om een project voldoende kwaliteit te geven. Met een goede regie en dramaturgie komen de interessante artistieke, inhoudelijke en beeldende ideeën echter samen tot een overtuigend geheel, zoals in de geslaagde muziektheaterproductie 'Drentse Bluesopera'.
Wat de plannen voor de komende jaren betreft, vindt de commissie het positief dat PeerGrouP aangeeft meer structuur en samenhang aan te brengen tussen de activiteiten door deze te concentreren rond maximaal twee hoofdthema's per jaar. Voor 2013 en 2014 zijn dit 'De Streek' en 'Wij-de-Wereld'. Deze thema's zijn overtuigend gemotiveerd en de commissie waardeert de intenties om de wereld op te zoeken, deze op microniveau te onderzoeken en ze vervolgens om te zetten in artistieke uitingen met en voor de lokale bevolking. De artistieke vertaling van de plannen en onderwerpen is in veel van de concepten echter niet erg concreet. Daardoor kan de commissie zich nog niet goed een beeld vormen van de beoogde producties. Een aantal plannen spreekt op basis van het plan wel tot de verbeelding, zoals het grote spektakel 'Circus in Veen', de kleinere schoolvoorstelling 'Scheet!' en het plan voor 'Ruilen?' Hier vertrouwt de commissie op de beeldende creativiteit van de groep. In het plan ontbreken echter namen van makers en uitvoerenden. Gezien de kanttekeningen bij de projecten uit het verleden heeft de commissie niet op voorhand het vertrouwen dat alle projecten voldoende samenhang en zeggingskracht zullen hebben.
In de veelheid van verschillende soorten activiteiten zijn er ook die volgens de commissie nauwelijks tot de podiumkunsten kunnen worden gerekend. Aan de ene kant ligt hier een kracht van het gezelschap, waar de invloeden van de beeldende kunst, maar ook van de plattelandsomgeving de grenzen van wat theater is irrelevant maken. Experimenten met of onderzoek naar activiteiten die effectief deze grenzen overgaan horen daarbij. Aan de andere kant wordt deze vraag weer relevant als deze activiteiten een vast onderdeel van het gezelschap worden, zoals de Ronde Tafels en de activiteiten binnen 'Boermarke' en 'Op expeditie'. In het plan mist de commissie een toelichting op het grotendeels ontbreken van theaterelementen in deze projecten.

Ondernemerschap
goed
Het ondernemerschap van de PeerGrouP beoordeelt de commissie als goed. PeerGrouP is een stabiele en financieel gezonde organisatie, met een forse reserve om risico's met grootschalige locatieprojecten te kunnen dekken. Het gezelschap heeft voldoende kennis van ondernemerschap in de gelederen en in zijn omgeving. Daarnaast wordt er vooral in de regio veel samengewerkt met relevante partners, zowel binnen als buiten de culturele sector, voor zowel de inhoud van de voorstellingen als ten behoeve van de verkoop en de marketing ervan. De groep houdt daarbij de regie goed in handen.
Tevens is veel aandacht besteed aan de beschrijving van de manier waarop de instelling het publiek benadert. Dit gebeurt bij de PeerGrouP vaak al voorafgaand aan de voorstellingen: het publiek wordt actief en inhoudelijk betrokken bij het maakproces en levert zo een herkenbare bijdrage. Eigenlijk levert deze werkmethode vanzelf publiek op, dankzij de inhoudelijke (tijdelijke) inbedding op de locatie tussen de bewoners en deelnemers. Per project gaat het plan uitgebreid in op de verkoop en specifieke marketinginstrumenten. Marketing is sterk gericht op lokale inbedding, wat leidt tot effectieve samenwerking met RTV-Drenthe en een grote naamsbekendheid in het noorden. Bij alle projecten wordt tevens uitgebreid ingegaan op de marketinginspanningen en doelgroepen die bij die projecten relevant zijn. De commissie constateert wel dat dit veel kost, zo blijkt uit de hoge kosten voor marketing in relatie tot het publieksbereik.
PeerGrouP produceert relatief veel verschillende projecten, in verschillende circuits, die alle vrij korte speelperiodes kennen. Dat is een inefficiënte werkwijze, omdat er relatief veel geïnvesteerd wordt in een productie, die vervolgens weinig tijd heeft om via met name publieksinkomsten weer geld op te brengen. De commissie vindt het aandeel dat de publieksinkomsten vormen in de begroting dan ook laag. Daartegenover staan wel overige eigen inkomsten, zoals uit sponsoring en coproductie. Uit het plan blijkt dan ook dat de instelling voldoende aandacht heeft voor diversificatie en risicospreiding van de inkomstenbronnen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van de PeerGrouP aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumlandschap is naar de mening van de commissie ruim voldoende. De instelling maakt beeldend locatietheater, met een aan community-art verwante werkwijze. Omdat er, zowel binnen de basisinfrastructuur als in het ongesubsidieerde circuit, relatief weinig gezelschappen zijn die vergelijkbaar aanbod maken binnen dit genre, vindt de commissie dat de PeerGrouP zich voldoende onderscheidt. Met dit aanbod is PeerGrouP echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als zeer goed. De instelling is gevestigd in Donderen in Drenthe en draagt aan de spreiding bij door in deze omgeving veel voorstellingen te spelen en er aanverwante activiteiten te verzorgen. Uit de aanvraag blijkt ook dat de PeerGrouP niet in de grote steden speelt en veel in bijvoorbeeld de regio's Oost en West. Daarmee draagt de PeerGrouP bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren heeft PeerGrouP een structureel subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe van 175.000 euro per jaar. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De PeerGrouP vraagt een toeslag voor innovatie voor de ontwikkeling van steeds nieuwe vormen om publiek actief te betrekken; het delen van het maakproces met publiek; het bieden van ontwikkelkansen aan nieuwe makers en ruimte bieden aan het ontwikkelen van nieuw repertoire; samenwerking met partijen buiten de culture sector en het aanboren van nieuwe markten.
Deze laatste twee onderdelen zijn geen activiteiten die beoogd worden met de toeslag voor innovatie. Zij horen in de ogen van de commissie bij de reguliere activiteiten van de organisatie in het kader van het ondernemerschap.
Het ontwikkelen van nieuwe vormen om publiek actief te betrekken en het delen van het maakproces met publiek zijn volgens de commissie te zien als activiteiten die kunnen leiden tot innovatie van het aanbod. De commissie is op basis van de aanvraag echter niet overtuigd dat de activiteiten de komende jaren tot navolging zullen leiden. De genoemde voorbeelden zijn vooral activiteiten in het verleden, waarbij de navolging door de aanvrager niet benoemd wordt. Met betrekking tot de activiteiten in de komende periode wordt nauwelijks toegelicht welke onderdelen daarvan volgens de aanvraag op deze punten innovatief zijn en hoe die tot navolging zouden kunnen leiden. Met betrekking tot het punt van het delen van het maakproces met publiek is de commissie bovendien van mening dat dit als onderdeel van een aan de community-arts gelieerde werkwijze al veel wordt toegepast in de theatersector. De aanvraag geeft aan dat de PeerGrouP werkt aan manieren om dit tot structureel onderdeel van de werkwijze te maken, maar werkt dit verder niet uit. Het is daardoor onduidelijk wat het beoogde resultaat is.
Het bieden van ontwikkelkansen aan nieuwe makers en ontwikkelen van nieuw repertoire past eveneens bij de doelstellingen van de regeling. Hoewel de commissie de indruk heeft dat de nieuwe makers bij de PeerGrouP een herkenbare plek binnen de projecten krijgen en zij ook artistieke verantwoordelijkheid dragen, gaat het plan verder niet in op de concrete plannen voor de komende periode met de genoemde makers. Ook mist de aanvraag een toelichting op de (mogelijkheid van) doorstroming van deze makers. Ook over de schrijf- en compositieopdrachten wordt te weinig beschreven om te kunnen beoordelen of hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van het aanbod wordt gerealiseerd. De commissie is er hierdoor niet van overtuigd dat er sprake zal zijn van een bijdrage aan de innovatie van het aanbod. Zij adviseert om de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van PeerGrouP te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 945.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 125 € 3.000 € 375.000
Circuit midden 25 € 4.500 € 112.500
Circuit groot 50 € 6.000 € 300.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 787.500
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 787.500
       
Gemiddeld per jaar € 393.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000