NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PLAN-D

organisatie/i_1621/buurmanindebiebpromopicdefjepeg446x315.jpg
Buurman in de Bieb

inleiding

Artistiek leider Andreas Denk was tot 2008 als één van de artistiek leiders verbonden aan het Hans Hof Ensemble. Sinds die tijd maakt hij onder de naam Plan-D herkenbaar danstheater dat zowel de jeugd als volwassenen aanspreekt. Denk laat zich inspireren door de manier waarop kinderen de wereld inkijken en door hun belevingswereld. Hij wil die pure benadering van de wereld in zijn voorstellingen centraal stellen door zichzelf te dwingen om buiten de geijkte kaders te blijven denken. De verhalen die hij vertelt, vinden hun oorsprong in de ruimte waarin ze plaatsvinden. Deze verhalen, de ruimte en de objecten in die ruimte inspireren hem tot het maken van een choreografie. De komende jaren wil Andreas Denk een stap verder gaan en zijn danstaal verder ontwikkelen en uitdiepen. Hij daagt zichzelf hierbij uit door in een aantal van zijn nieuwe voorstellingen het zwaartepunt te verleggen van de ruimte naar de onderlinge relaties tussen de personages. Ook het element licht zal in zijn voorstellingen een grotere rol gaan spelen.
De komende jaren wil Plan-D de kwaliteit van de voorstellingen waarborgen door zo veel mogelijk met dezelfde regisseur en repetitor te gaan werken. Dit is volgens de aanvrager van belang voor het consequent ontwikkelen van de eigen stijl van Andreas Denk en biedt de mogelijkheid tot het uitzetten van langere lijnen. Daarnaast wil Plan-D een vaste basis van medewerkers ontwikkelen waarmee het gezelschap zich naar eigen zeggen kan vernieuwen en stabiliseren. Met name de jeugddansvoorstellingen van Plan-D zijn in de afgelopen jaren een succes gebleken. Het gezelschap heeft dan ook besloten zich in de periode 2013-2014 met name op deze doelgroep te richten.
Volgens de aanvraag is het werk van Andreas Denk onderscheidend door het gebruik van verschillende stijlelementen en de wijze waarop de thematiek en vorm van zijn voorstellingen niet alleen een jong, maar ook een volwassen publiek aanspreken. Andreas Denk wil zich daarbij op zo veel mogelijk verschillende gebieden profileren door ook theater en muziek een grote rol te laten spelen binnen de producties.
De belangrijkste afzetmarkt voor de voorstellingen van Plan-D is Nederland, waar het werk te zien is in theaters, op locatie en op festivals. De organisatie streeft er tevens naar om het aantal speelbeurten in het buitenland te vergroten. Om die reden wordt de samenwerking met verschillende theaters en productiehuizen in Europa voortgezet en is men voornemens deze verder uit te breiden.
Plan-D wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal tweehonderd speelbeurten realiseren in het kleinschalige circuit. Daarbij gaat het om vier nieuwe voorstellingen en drie reprises. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 300.000 euro.
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Plan-D is de serie 'Buurman'-voorstellingen. Door jaarlijks een nieuwe 'Buurman-voorstelling te maken, wil men een groter en breder publiek aan zich binden. Het gezelschap kiest er daarnaast voor om de voorstellingen lang op het repertoire te houden en minstens vijftig keer te spelen. Om dit te realiseren, worden de voorstellingen tevens aangeboden op festivals en in het buitenland. De verkoop van de voorstellingen van Plan-D is in handen van Buro Saai.
Plan-D ontvangt in de periode 2011-2012 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van in totaal 265.870 euro.
De organisatie heeft drie voorstellingsregistraties opgestuurd die gebruikt zijn in de beoordeling van de aanvraag. Dit betreft de voorstellingen 'Panama', 'Sophie' en 'Neighbour goes on Vacation'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie stelt dat Plan-D sinds de oprichting in 2008 gestaag werkt aan het ontwikkelen van een eigen vorm en artistieke signatuur. Alhoewel zij van mening is dat het werk van Andreas Denk nog erg wisselend is van kwaliteit, constateert de commissie dat hij in de afgelopen jaren een aantal voorstellingen heeft gemaakt die zowel door publiek als pers positief zijn ontvangen. De dansante, theatrale vorm van het werk van Andreas Denk blijkt zowel op festivals als in schoolvoorstellingen op zijn plaats. Met name de 'Buurman'-voorstellingen zijn daarbij succesvol gebleken.
De commissie heeft waardering voor de integere en oprechte manier waarop Andreas Denk zijn voorstellingen creëert en vindt deze getuigen van een oorspronkelijke artistieke visie. Ook is zij positief over het gebruik van ruimte en objecten in de voorstellingen van Plan-D, die het werk meerwaarde en eigenheid geven. De commissie is echter kritisch over de dramaturgische uitwerking van de voorstellingen. Zo merkt zij onder meer op dat door de soms gebrekkige spanningsboog de aandacht van het jonge publiek niet altijd vastgehouden wordt.
De aanvraag voor de periode 2013-2014 staat grotendeels in het teken van het voortzetten van de zoektocht naar een duidelijke artistieke identiteit. De keuze van Andreas Denk om zich in deze periode met name op jeugddans te richten, vindt de commissie gezien het succes van zijn jeugdvoorstellingen een logische stap in zijn ontwikkeling als choreograaf en maker. Daarnaast vindt de commissie het streven om zich meer te richten op het uitdiepen van de relaties tussen de personages wenselijk, aangezien de zeggingskracht van de voorstellingen hierdoor kan verbeteren.
Desondanks vindt de commissie het plan op een aantal wezenlijke onderdelen matig uitgewerkt. Hierdoor biedt het onvoldoende aanknopingspunten om er vertrouwen in te hebben dat het werk van Plan-D de komende jaren zal groeien naar een consequente, solide kwaliteitsbasis. Dat Andreas Denk in zijn artistieke zoektocht, zoals uit de aanvraag blijkt, de hulp inschakelt van een regisseur die hem kan helpen om lange lijnen uit te zetten, vindt de commissie een goede ontwikkeling. Aangezien Andreas Denk zowel maker als uitvoerder is, is de artistieke inbreng van de aan te trekken regisseur zeer bepalend voor de voorstellingen. De commissie vindt de plannen op dit vlak echter nog erg vaag en weinig overtuigend, onder meer vanwege het feit dat de naam van deze regisseur, die een cruciale rol zal vervullen in dit proces, niet in de aanvraag wordt genoemd. Hierdoor kan zij zich onvoldoende een beeld vormen van het uiteindelijke resultaat en de impact hiervan op de zeggingskracht van de voorstellingen.
Aangezien de toekomstige koers van het gezelschap zich, op de 'Buurman-voorstellingen na, nog in een onderzoekende fase bevindt, vindt de commissie, tevens op basis van de wisselende kwaliteit van de voorstellingen uit het verleden, dat de aanvraag van Plan-D op dit onderdeel nog in onvoldoende mate een vertrouwenwekkend toekomstperspectief biedt. Aangezien een structurele meerjarige subsidie volgens de commissie juist gebaseerd dient te zijn zijn op een gedegen kwaliteitsbasis en een solide toekomstplan, is zij van mening dat de artistieke kwaliteit van Plan-D in dat licht nog zwak is.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie stelt vast dat Plan-D in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd, maar desondanks een solide financiële gezondheid heeft weten op te bouwen. Niettemin vindt de commissie de opzet van de bedrijfsmatige organisatie op verschillende onderdelen (nog) risicovol. Plan-D is een jonge organisatie van bescheiden omvang die sterk leunt op het imago en de persoon van Andreas Denk. Hoewel een dergelijke persoonlijke insteek volgens de commissie zijn vruchten kan afwerpen op het gebied van marketing, maakt deze afhankelijkheid van één persoon de organisatie niet alleen in artistiek, maar juist ook in zakelijk opzicht vrij kwetsbaar. Door in zakelijk opzicht samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere instellingen, had de organisatie voor zichzelf meer volume en een vaste basis kunnen creëren. De commissie stelt echter vast dat dit in de aanvraag niet aan de orde is, aangezien daarin alleen sprake is van samenwerkingsverbanden van artistiek-inhoudelijke aard, waaruit niet kan worden opgemaakt of deze een positieve bijdrage leveren aan het verdienmodel van Plan-D.
De commissie heeft waardering voor het feit dat Plan-D in de voorgaande periode veel speelbeurten in binnen- en buitenland heeft gerealiseerd en daarmee veel publieksinkomsten heeft behaald. De ambities op dit vlak voor de komende jaren liggen in het verlengde hiervan en zijn volgens de commissie realistisch. De overige eigen inkomsten die Plan-D denkt te realiseren uit met name private fondsen vertonen een aanzienlijke stijging, maar zijn echter niet gestoeld op prestaties uit het verleden.
De marketingplannen van Plan-D worden volgens de commissie gekenmerkt door hun persoonlijke aard en kleinschalige opzet. De gekozen aanpak, waarbij goed gebruik wordt gemaakt van de bekendheid die Andreas Denk als maker heeft weten op te bouwen, biedt vertrouwen en getuigt van een goede kennis van de doelgroepen waarop het gezelschap zich richt.
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Plan-D als ruim voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Plan-D opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod. De voorstellingen van het gezelschap worden gekenmerkt door een vorm van theaterdans die reeds een lange geschiedenis kent. Plan-D maakt hierbij inventief gebruik van locatie, objecten en ruimte. De commissie is van mening dat de voorstellingen van Plan-D hierdoor een eigen plaats innemen binnen het jeugddansaanbod. Op grond hiervan beoordeelt de commissie de bijdrage van Plan-D aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie constateert dat er in de voorgaande periode een duidelijke stijgende lijn waarneembaar is in de spreiding van de voorstellingen van Plan-D. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een uitstekende spreiding in Nederland weten te realiseren. Met standplaats Spijkenisse is het gezelschap tevens goed geworteld en zichtbaar in de regio. De commissie vindt de spreidingsvoornemens voor de toekomst realistisch en in lijn met de eerdere prestaties. Op basis hiervan beoordeelt zij de bijdrage van Plan-D aan de geografische spreiding van de podiumkunsten als zeer goed.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
niet van toepassing
Plan-D vraagt geen financiële bijdrage aan van een provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Plan-D vraagt bij het Fonds Podiumkunsten geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Plan-D te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 300.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 200 € 1.500 € 300.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 300.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000