NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PRODUCTIEHUIS BRABANT

inleiding

Productiehuis Brabant start per 2013 onder de naam De Studio's als gezelschap van vier theatermakers: Lucas De Man, Leen Braspenning, Lenneke Maas en Marcel Osterop. Onder coördinatie van Pietjan Dusee werken zij vanuit de vier steden van BrabantStad: Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven. Met theaters in de vier steden als uitvalsbasis werken zij voor en met BrabantStad aan theaterprojecten die in een actuele vorm verbinding zoeken met de steden en hun inwoners. Eric Japenga is zakelijk leider.
De vier makers willen vanuit de uitvalsbasis een band met de stad opbouwen. Op die manier kruipen zij in de haarvaten van BrabantStad als geheel, Lucas De Man vanuit 's-Hertogenbosch, Leen Braspenning vanuit Tilburg, Lenneke Maas vanuit Breda en Marcel Osterop vanuit Eindhoven. De makers zien theater als een middel, minder als een doel op zich. Een middel om in gesprek te raken met de stad en met zijn bewoners. Het maken van de voorstelling of het project zelf, de weg ernaartoe, waarbij wordt samengewerkt met de stad, is vaak net zo belangrijk als het resultaat zelf. De vier makers hebben raakvlakken met elkaar, maar vormen ook een divers en veelkleurig palet, met verschillende kwaliteiten als beeldend theater, installaties en muziektheater. Daarmee vullen zij elkaar aan, aldus de aanvraag.
Er wordt per maker voor twee producties aangevraagd. Lucas De Man herneemt in 2013 'Dinner with Dad' (2012), een voorstelling geïnspireerd door drie generaties vaders. Tijdens de voorstelling bereiden een vader en een zoon een maaltijd. In 2014 maakt hij 'Traan, een theatervoorstelling'. Dit wordt een locatievoorstelling binnen de context van een anderhalf jaar durende zoektocht samen met bewoners van de stad naar de beroering van Den Bosch.
Leen Braspenning maakt in 2013 'Rouw'. De productie is onderdeel van een beeldend theaterproject dat de uitkomst is van haar onderzoek in Polen naar hoe mensen omgaan met het verlies van familie in de eerste lijn. In 2014 maakt zij 'Den Grooten Oorlog', een project over de grens, de Eerste Wereldoorlog en hoe grenzen ook nu een directe invloed hebben op het alledaagse leven.
Lenneke Maas maakt in 2013 'Stadskoppen', een documentaire voorstelling en tegelijkertijd een tevredenheidsonderzoek dat uitgaat van de ambiance van het Park Valkenburg in Breda. In 2014 maakt zij 'The Losers Standing Small', een clash tussen marktkapitalisten en kunstenaars.
Marcel Osterop maakt in 2013 'Celtics & Rangers', over de wereld van de supporters van de twee voetbalteams uit Glasgow. In 2014 maakt hij 'Ruïnes van de herfst', naar een nieuwe, eigen toneeltekst. In die voorstelling kijkt hij naar de kwestie der kwesties: 'de vergankelijkheid van het bestaan'.
De Studio's wil in 2013-2014 in totaal 228 voorstellingen spelen, voor naar verwachting 21.853 bezoekers. Voor 173 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd. Al deze speelbeurten zijn in het kleinschalige circuit. Dat leidt tot een totaal gevraagd subsidiebedrag van 259.500 euro.

Productiehuis Brabant was tussen 2009 en 2012 als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur en ontving een structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 426.412 euro per jaar. Van de gemeente 's-Hertogenbosch ontving de organisatie 50.940 euro per jaar en van de provincie Noord-Brabant 339.037 euro. De Raad voor Cultuur heeft de activiteiten van de aanvrager gevolgd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de aanvraag voor De Studio's als voldoende. De organisatie is momenteel als productiehuis actief, gericht op de ontwikkeling van nieuwe makers. De commissie is positief over de manier waarop Productiehuis Brabant deze makers begeleidt en ondersteunt op weg naar een zelfstandige plek in het theaterveld en daarmee een pioniersfunctie vervult voor makers in Noord-Brabant. Dat dit leidt tot voorstellingen die wisselend worden beoordeeld, is voor een deel inherent aan de functie. Tegelijkertijd zijn verschillende producties uit het verleden geen goede indicatie voor de activiteiten die de komende jaren worden gerealiseerd. Verschillende jonge makers uit het productiehuis komen niet terug in de nieuwe plannen. Producties van makers die de komende jaren wel betrokken zijn, zijn in een aantal gevallen door andere producenten gemaakt.
De aanvraag is gericht op een nieuwe vorm van produceren, die afwijkt van de talentontwikkeling van de afgelopen jaren. Er is gekozen voor vier gevorderde makers, die in vier steden in Noord-Brabant producties realiseren. De commissie vindt dit een origineel plan, maar vindt de uitwerking niet overtuigend. Dat zit in een aantal onderdelen van de aanvraag. Om te beginnen is de keuze voor deze makers onvoldoende toegelicht en onderbouwd. De makers die bij De Studio's betrokken zijn, hebben eerder producties gemaakt bij het productiehuis of bij samenwerkingspartner Het Zuidelijk Toneel en het plan noemt hen 'de beste oogst'. Daarmee helpt de organisatie hen een stap verder en dat vindt de commissie op zich een logische keuze. Tegelijkertijd vindt de commissie dit een te summiere basis voor een samenhangend gezelschap in plaats van een samenwerking van afzonderlijke makers. De signatuur van het gezelschap is op basis van deze vier makers niet helder en het plan geeft hier ook weinig toelichting op. De aanvraag mist hier de stem van een artistiek leider, die oorspronkelijkheid aan het geheel had kunnen geven. Ook de relatie met de vier steden wordt onvoldoende onderbouwd. De keuze om met de producties 'in de haarvaten' van de gekozen steden te kruipen, geeft zonder duiding van de steden in relatie tot de producties geen samenhangende signatuur.
Dit gemis aan signatuur wordt versterkt doordat veel van de projecten te summier zijn uitgewerkt en bovendien deels reprises zijn die niet binnen dit kader zijn gerealiseerd. De producties waarvoor geen subsidie wordt aangevraagd, worden niet genoemd en de beschrijvingen van de projecten die wel binnen de aanvraag horen, laten nauwelijks samenhang zien. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de makers aan hun steden zijn gekoppeld en waarom deze steden passen bij deze makers. De makers komen hierover ook niet aan het woord. Bovendien is niet voor alle projecten even evident dat er een link is met de stad, bijvoorbeeld van de projecten 'Rouw' en 'Dinner with Dad'. Bij het project en 'Celtics & Rangers' ligt een inhoudelijke link met voetbalstad Eindhoven erg voor de hand, maar die wordt niet beschreven. Het eerder genoemde idee van het in de haarvaten kruipen van de vier steden komt in de concrete project dan ook nog niet overtuigend terug. Bij het project 'Traan' is dit wel herkenbaar, maar dat is nog dusdanig onuitgewerkt dat het plan geen beeld geeft van de beoogde voorstelling.
Al met al is de commissie positief over het idee achter De Studio's, maar mist zij een gedegen artistieke uitwerking in de aanvraag. Daarvoor blijven essentiële uitgangspunten onuitgewerkt. Ook zijn de projecten te summier beschreven, waardoor de verwachte kwaliteit voor de commissie niet te beoordelen is. Vooralsnog blijft de aanvraag een verzameling losse projecten van afzonderlijke makers, waarvan een aantal ideeën volgens de commissie in potentie interessant genoeg is om tot goede producties te leiden. De commissie is er daarmee echter onvoldoende van overtuigd dat De Studio's een samenhangend en oorspronkelijk geheel vormt.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van de aanvrager als ruim voldoende. De organisatie van De Studio's is zeer compact. Dat is grotendeels te danken aan de goede inbedding en samenwerking met collega-instellingen. De financiële basis van de organisatie is bovendien gezond, wat vertrouwen geeft in de continuïteit bij deze rigoureuze verandering van werkwijze. De vele samenwerkingsverbanden die beschreven worden, ontnemen echter ook deels het zicht op de zelfstandige positie van De Studio's. Met name de positie ten opzichte van Het Zuidelijk Toneel, dat op verschillende manieren betrokken is bij De Studio's, mist een heldere afbakening. De inbedding in de vier steden is door de samenwerking met de lokale podia goed geregeld, hoewel het de commissie opvalt dat in Breda nog geen theater genoemd wordt.
Ten aanzien van het ondernemerschap bieden de prestaties in de afgelopen jaren slechts een indicatie voor de komende jaren. De werkwijze en het type producties zijn daarvoor te verschillend. Dit speelt vooral bij de beoordeling van de publieksinkomsten. Die laten per voorstelling een forse stijging zien ten opzichte van de afgelopen jaren. Volgens de toelichting in de begroting zijn de inkomsten gebaseerd op ervaringsgegevens en gangbare bedragen, terwijl niet wordt toegelicht waarom de inkomsten de afgelopen jaren zoveel lager waren. Gezien de betrokkenheid van de lokale podia, waar het merendeel van de voorstellingen gespeeld wordt, heeft de commissie desalniettemin vertrouwen in de haalbaarheid. Wel vindt zij het een gemis dat de aanvraag geen inzicht geeft in de concrete afspraken die gemaakt worden.
Het valt de commissie op dat de publieksinkomsten in de totale begroting slechts een klein aandeel vormen. De eigen inkomsten bestaan voor meer dan de helft uit coproductiebijdragen. Dat maakt De Studio's voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de partners, wat volgens de commissie een risico is voor de onafhankelijkheid van de organisatie.
Over het beschreven marketingplan is de commissie negatief. In de aanvraag wordt benadrukt dat het geen gezelschap betreft en het geheel daardoor lastig te positioneren is. Hoewel de commissie dit met de aanvrager eens is, ziet zij een tegenstelling met de artistieke ambitie van De Studio's om wel een gezelschap te worden. In de marketing en publiciteit wordt de nadruk gelegd op de afzonderlijke makers en producties. Vervolgens blijft de uitwerking, ook per project, vrijwel achterwege. Ook hierbij zal nauw worden samengewerkt met de partners, zowel de producenten als de podia. Deze partners, plus de prestaties op dit gebied van het Productiehuis Brabant in het verleden, geven de commissie vooralsnog meer vertrouwen dan het magere marketingplan.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van het werk van De Studio's aan de pluriformiteit van het theateraanbod als neutraal. Het gezelschap maakt hoofdzakelijk teksttheater en de commissie constateert dat er behalve De Studio's veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, ook op locatie. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater spelen. In genre en vorm overlapt het werk van De Studio's met dit brede, bestaande aanbod en daardoor onderscheidt het aanbod van De Studio's zich niet bijzonder.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van De Studio's aan de spreiding van de podiumkunsten is ruim voldoende. De aanvrager is gevestigd in 's-Hertogenbosch en draagt bij aan de spreiding door te werken vanuit de vier steden die BrabantStad vormen. Uit de aanvraag blijkt dat de voorstellingen ook voornamelijk in de regio Zuid worden gespeeld. Daardoor draagt het gezelschap verder weinig bij aan de spreiding van het aanbod naar plekken in de rest van Nederland waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Van de provincie Noord-Brabant is een structureel subsidie gevraagd van 300.000 euro per jaar. Wanneer die wordt toegekend, leidt dit een stevige regionale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Productiehuis Brabant heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Productiehuis Brabant te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 259.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 173 € 1.500 € 259.500
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 259.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000