NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PROJECT SALLY

inleiding

Project Sally is een collectief voor hedendaagse dans bestaande uit Ronald Wintjens, Stefan Ernst en Caroline Ribbers. Het collectief verhuist vanaf 2013 naar de provincie Limburg, waar het zich zal vestigen in Maastricht. Project Sally richt zich op het spelen van zowel vrije voorstellingen als schoolvoorstellingen voor een jonge doelgroep. Vanuit de regio Zuid wil het collectief het hele land bespelen. De verkoop van de voorstellingen is in handen van Frontaal Theaterbureau. In de nieuwe vestigingsplaats Maastricht ambieert Project Sally samenwerkingen met onder andere Het Laagland.
Behalve voorstellingen worden ook dansfilms geproduceerd ('Moving Movies') en richt het collectief zich op het ontwikkelen van educatie- en participatie-activiteiten, in samenwerking met instellingen op het gebied van kunst, cultuur, media, gezondheid en onderwijs. De artistieke signatuur van Project Sally kenmerkt zich naar eigen zeggen door een flinke portie kwalitatieve hedendaagse dans, abstractie en verbeelding.
Project Sally wil haar jonge publiek verwonderen en laten dansen en hun verbeeldingskracht prikkelen. Het gezelschap creëert overwegend (familie)voorstellingen voor de doelgroep van vier jaar en ouder, maar heeft de ambitie om het aanbod de komende jaren uit te breiden naar de doelgroep van twaalf jaar en ouder. Het werk van Project Sally wordt volgens de makers gekenmerkt door het gebruik van hedendaagse moderne dans met een duidelijke handtekening van de choreografen zelf. De ervaringen die zij als danser en choreograaf opdeden bij gezelschappen als Conny Janssen Danst, Galili Dans en Introdans zijn naar eigen zeggen bepalend voor de kwaliteit van de voorstellingen van Project Sally en dragen bij aan het unieke karakter ervan.
Project Sally wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 160 voorstellingen realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 285.000 euro.
Het collectief kiest ervoor om voorstellingen twee seizoenen lang op het repertoire te houden om zo maximaal rendement uit de investeringen te waarborgen. In de periode 2013-2014 wil de groep een reprise en een nieuwe voorstelling maken voor de doelgroepen vier jaar en ouder en twaalf jaar en ouder. Voor de doelgroep vier jaar en ouder betreft dit de reprise van 'Blauw' en een nieuwe voorstelling genaamd 'Jeuk'. Voor de doelgroep twaalf jaar en ouder betreft dit een nieuwe voorstelling getiteld 'Bull's eye' die het seizoen daarop in reprise gaat. Aan de voorstelling 'Bull's eye' wordt tevens een ontwikkelingstraject voor jong talent binnen de jeugddans gekoppeld. Project Sally wil hiermee bijdragen aan de doorstroming en ontwikkeling van jonge professionals binnen het jeugddanscircuit. Ook wil het collectief de familievoorstelling 'Hij komt' uit 2010 in reprise nemen.
Naast deze producties financiert Project Sally een aantal overige activiteiten volledig uit de markt. Deze bestaan uit het programma 'Dansparels', 'Moving Movies', 'The Moving Cinema', danseducatie, participatie programma's en opdrachten op maat.

Project Sally ontvangt in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie van het Rijk, het Fonds Podiumkunsten, gemeente of provincie.
Project Ssally heeft drie voorstellingsregistraties opgestuurd. Dit betreft registraties van de voorstellingen 'Blauw', 'Schwalbe' en 'Hij Komt!'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie is van mening dat Project Sally in de afgelopen periode een flinke sprong heeft gemaakt in zijn artistieke ontwikkeling. Zij vindt dat het recente werk van het gezelschap getuigt van een eigen en oorspronkelijke aanpak. Het gezelschap heeft volgens de commissie met name op dramaturgisch gebied een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt, wat de zeggingskracht van de voorstellingen ten goede komt. Zij vindt dat de kleurrijke voorstellingen van Project Sally een heldere gedachtegang laten zien, die op een herkenbare manier is doorgevoerd in het decor en het bewegingsmateriaal. Dat het collectief jonge kinderen wil aanspreken met moderne dans vindt de commissie een waardevolle toevoeging aan het bestaande aanbod voor de jeugd. Ook is zij positief over de ruimte voor de verbeelding die de makers binnen de voorstellingen creëren, door een hoge mate van abstractie door te voeren. De ervaring die de makers bij moderne dansgezelschappen in het professionele volwassenencircuit hebben opgedaan, is in de voorstellingen duidelijk zichtbaar en draagt volgens de commissie bij aan de spannende en dynamische bewegingstaal en de uitstekende uitvoeringskwaliteit.
De plannen van het gezelschap voor de periode 2013-2016 liggen in het verlengde van het in het verleden gerealiseerde werk. De commissie heeft er op basis van het plan vertrouwen in dat dit zal resulteren in aansprekende voorstellingen. Wel plaatst zij een kanttekening bij het voornemen van Project Sally om eveneens werk uit te brengen voor de doelgroep twaalf jaar en ouder en hieraan een ontwikkelingstraject voor beginnende makers te koppelen. De afgelopen jaren heeft Project Sally zich met name gericht op de doelgroep vier jaar en ouder en heeft hiermee de nodige kennis en expertise opgebouwd. De commissie vindt de keuze voor de leeftijdsgroep van twaalf jaar en ouder in dit verband dan ook niet logisch en de onderbouwing ervan in de aanvraag onvoldoende uitgewerkt.
De commissie heeft er echter vertrouwen in dat Project Sally zich met zijn professionele aanpak en gedegen kennis op het gebied van educatie grondig in een nieuw gekozen doelgroep zal verdiepen en ziet daarom met belangstelling uit naar het uiteindelijke resultaat.
Op basis van bovenstaande argumenten beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van Project Sally als ruim voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Project Sally als voldoende. In de voorgaande jaren werd het gezelschap niet structureel gesubsidieerd en het heeft daardoor weinig financiële reserves weten op te bouwen. Op basis van het ingediende plan heeft de commissie er echter vertrouwen in dat het gezelschap in de toekomst een solide financiële basis zal weten te creëren. De verhuizing naar het zuiden van het land en de actieve houding van het gezelschap in het aangaan van samenwerkingsverbanden met gezelschappen en financiële partners aldaar kan volgens haar resulteren in een versteviging van de financiële positie van het gezelschap. Alhoewel veel van de beschreven plannen nog niet definitief bevestigd zijn, ziet de commissie voldoende mogelijkheden voor een jeugddansgezelschap in de provincie Limburg en heeft zij er vertrouwen in dat er in deze regio ruimte is voor Project Sally om de beschreven ambities te realiseren. Zij is dan ook positief over de beslissing van het gezelschap om zich hier te vestigen en heeft waardering voor de ondernemende houding die hieruit spreekt.
Wel plaatst de commissie een kanttekening bij de hoge bijdrage die Project Sally verwacht van de provincie en gemeente. Deze bijdrage beslaat een aanzienlijk deel van de begroting, hetgeen volgens de commissie een financieel risico met zich meebrengt. Dat het gezelschap in de aanvraag weinig rekening lijkt te houden met deze risicofactor, vindt zij onverstandig. Daarbij roept de begrote stijging van de publieksinkomsten en eigen inkomsten vragen op, aangezien het aantal voorstellingen nauwelijks toeneemt ten opzichte van voorgaande jaren. De commissie vindt de aanvraag in dit opzicht dan ook onvoldoende onderbouwd.
Tot slot is de commissie van mening is dat Project Sally zich duidelijk weet te positioneren voor de doelgroep vier jaar en ouder en deze op een professionele en doeltreffende manier weet te bereiken. Alhoewel de benadering voor de nieuwe doelgroep twaalf jaar en ouder nog nadere uitwerking verdient, heeft de commissie ook hier vertrouwen in een gedegen aanpak op het gebied van marketing en publiciteit. Tevens verwacht de commissie dat Project Sally met behulp van Theaterbureau Frontaal erin zal slagen om het begrote aantal speelbeurten te realiseren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Project Sally opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod. De voorstellingen van het gezelschap kenmerken zich door hedendaagse/moderne dans waarbij een abstract bewegingsvocabulaire gehanteerd wordt voor de jonge doelgroep. Hiermee levert Project Sally volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De vestiging van Project Sally in Limburg maakt het gezelschap een belangrijke speler op het gebied van jeugddans in deze regio. Uit de binnenlandse spreidingsambities voor de periode 2013-2014 blijkt verder dat het collectief zich met name wil richten op de regio's Noord en Zuid. De spreidingsambities in de overige regio's zijn aanzienlijk lager. Alhoewel de spreiding van de voorstellingen over de verschillende regio's niet bijzonder hoog is, is de commissie van mening dat Project Sally met de vestiging in het zuiden van het land ruim voldoende bijdraagt aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Project Sally vestigt zich in de periode 2013-2014 volgens de aanvraag op uitnodiging van de gemeente Maastricht in de zuidelijke regio. De bijdrage van de gemeente die het gezelschap begroot, heeft met name betrekking op huisvestingskosten (het gezelschap vestigt zich in Ainsi) en omvat daarnaast een bescheiden productiebijdrage. De bijdrage van de gemeente wordt geschat op 40.000 euro per jaar. Bij de provincie Limburg heeft het gezelschap een aanvraag ingediend van 215.000 euro per jaar. Dit bedrag wordt volgens de aanvraag met name ingezet voor talentontwikkeling, voorstellingen en 'Dansparels'. Indien het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale en regionale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Project Sally vraagt geen toeslag aan bij het Fonds Podiumkunsten.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Project Sally te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 285.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 130 € 1.500 € 195.000
Circuit midden 30 € 3.000 € 90.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 285.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 285.000
       
Gemiddeld per jaar € 142.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000